Begreppet entreprenörskap Om begreppet Entreprenörskap idag

advertisement
2012‐10‐31
Entreprenöriellt lärande i praktiken – mot en mer meningsfull skola
Mats Westerberg, professor i entreprenörskap & innovation
Monica Grape, universitetsadjunkt KKL
Maria Andersson, Lärare 7-9
Anneli Fagerstedt, Förskollärare/Specialpedagog
Maria Norman, Lärare 4-6
Begreppet entreprenörskap
Tillväxtverket, Skolverket m fl. använder följande definitioner:
Entreprenörskap — att se möjligheter och gå från tanke till handling! "Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska
sammanhang."
Om begreppet Entreprenörskap idag
I dagens forskning lyfter man fram tre kompetenser:
• Proaktivitet – att ta initiativ snarare än att vänta på andra
(ta ansvar för sin egen (och andras) utveckling)
• Riskbenägenhet – att våga pröva och inte ha
”fiaskofruktan” (agera modigt men inte dumdristigt)
• Innovativitet – att skapa nytt (vara kreativ och fantasifull)
1
2012‐10‐31
7. Initiativförmåga och företagaranda
Definition:
Initiativförmåga och företagaranda är
individens förmåga att omvandla idéer till
handling. Det innebär kreativitet, innovation
och risktagande och förmågan att
planera och leda projekt för att uppnå de
mål som ställts upp. Detta är ett stöd för
de enskilda, inte bara i vardagslivet (både
hemma och ute i samhället), utan också
i arbetslivet och gör arbetstagarna både
mer medvetna om det sammanhang de
verkar i och mer benägna att utnyttja de
möjligheter som står till buds. Det är också
en grund för mer specialinriktade färdigheter
och kunskaper som behövs av dem
som etablerar eller bidrar till social eller
kommersiell verksamhet, och bör omfatta
medvetenhet om etiska värderingar och
främja goda styrelseformer.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll‐
learning/keycomp_sv.pdf
Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela
utbildningssystemet, från förskola till universitet, enligt regeringens
nationella strategi för arbetet med entreprenörskap i skolan, som
kom våren 2009.
En viktig uppgift för skolan är
att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska
stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende
samt vilja till att pröva egna
idéer och lösa problem. Eleverna
ska få möjlighet att ta initiativ
och ansvar samt utveckla sin
förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans
med andra. Skolan ska
därigenom bidra till att eleverna
utvecklar ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap.
(Lgr11, Skolans uppdrag)
2
2012‐10‐31
Det handlar om ett entreprenöriellt förhållningssätt som
innebär att undervisningen ska stimulera elevers
nyfikenhet, självförtroende, förmåga att fatta beslut och
omsätta sina idéer i handling. (Skolverket (2010) Skapa och våga )
• Initiativtagande
• Ansvarstagande
• Mod
• Kreativitet
• Samarbeta / Nätverka/ Kommunikation
• Tänka nytt skapa nytt/ Nyskapande
Motivation
Motivationsforskning har lyft fram tre viktiga ingredienser för att skapa ett inre driv:
‐ Meningsfullhet (hela människan, betydande uppgift, hela uppgiften)
‐ Autonomi (möjlighet att påverka)
‐ Återkoppling (utifrån processen)
Exempel på hur man kan öka motivation hos eleven:
Från en DET-uppgift till en DU-uppgift
Exempel på DET-uppgift
Vad är sabbat?
Exempel på DET-uppgift
Skriv och berätta om ett
engelsktalande land. Du ska i
din framställning ha med var
landet ligger, huvudstad,
befolkning, näringar, statsskick
historia och natur.
Exempel på DU-uppgift
Du firar sabbat med din familj:
hur ser helgfirandet ut?
Exempel på DU-uppgift
Din resebyrå har gett dig i
uppdrag att marknadsföra ditt
engelsktalande favoritland för
nya resenärer som aldrig varit
där och som inte vet något om
landet. Låt din fantasi och
kreativitet flöda
3
2012‐10‐31
DU-uppgifter kännetecknas av att
• de är öppna men har både avgränsning men riktning
• eleven behöver använda sin inlevelseförmåga, fantasi och
kreativitet i bearbetningen
• de berör, ger en relation och involverar elevens livsvärld
• de är ofta kopplade till verkligheten
• de kombinerar kunskap med egen förståelse
• de bearbetar kunskapsinnehållet
• de skapar lärprocesser som ger bestående kunskap och
sammanhang
• de avslöjar elevens oförståelse
• eleven använder sin erfarenhet och tanke
Falk‐Lundqvist et al. 2011
Entreprenöriellt förhållningssätt
Börjar i arbetslaget och hos Mig själv
Exempel på uppgift: Stödjande / Hindrande
4
2012‐10‐31
Möjligheter och utmaningarKommunikation för utveckling
Möjligheter och utmaningar
Exempel på uppgift: Utmaningar och möjligheter med
entreprenöriellt lärande
• Individuellt –
– Ange två möjligheter/förutsättningar du anser att du och/eller din skola har för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt/lärande?
– Ange två utmaningar som du och/eller din skola står in för för att än mer utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt/lärande?
5
2012‐10‐31
FRÅGOR som utmanar och
öppnar upp?
1. Använd öppna frågor, Vad? När? Vem? Hur? Kan du
berätta mer?
2. Ge inte råd även om du tycker att det är goda råd. Det
tenderar ofta att skära av kommunikationen från den andre
samtidigt som du tar över ansvaret.
3. Var intresserad – men värdera inte!
4. Lyssna istället för att tänka ut vad du skall svara.
5. Lägg inte till något i budskapet som den andre inte menat.
Använd gärna frågeteknik när du kontrollerar att du
uppfattat budskapet rätt. Har jag uppfattat det rätt att du…?
6. Din uppgift är att ta reda på hur det egentligen förhåller sig.
Att utveckla vår förmåga att kommunicera, att fundera på
vad vårt sätt att respondera, det får för konsekvenser för
mottagaren.
Exempel 1:
Eleven: Om vi nu ska få vara med och bestämma så tycker jag att vi borde få nya soffor till hallen, de är
ju alldeles trasiga.
Läraren: Det är för dyrt…………
Eleven: Ok, (går iväg)
Konsekvenser?
Exempel 2:
Eleven: Om vi nu ska få vara med och bestämma så tycker jag att vi borde få nya soffor till hallen, de
är ju alldeles trasiga.
Läraren: Är det mycket trasiga menar du?.... Behövs kanske, idéer på hur ni skulle kunna lösa det?
…….Vilka kan hjälpas åt att undersöka detta? ……Så du säger att ni frågat om detta förut men fått
nej?….. Kan ni fråga eller pröva något annat sätt denna gång?
Konsekvenser?
Genom det vi kommunicerar på olika sätt visar sig vårt levda
förhållningssätt.
Entreprenöriellt lärande
6
2012‐10‐31
År F-3
•
•
•
•
Hur lär jag?
Begrepp
Kommunikation
Förhållningssätt
År 4-6
•
•
•
•
•
Metakognitiva frågor
Starta projektgrupp
Beräkna arbetsåtgång och planera
Arbetsplan och dokumentation
Omvärldskontakter
Resa till framtidens miljö
7
2012‐10‐31
Årskurs 7-9
• Show
• Elevfiket
• Varvar praktik och teori
• Dramaövningar
Entreprenöriella kompetenser
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansvar
Mod
Kreativitet
Drivkraft
Fantasi
Samarbete
Nyfikenhet
Reflektion
8
2012‐10‐31
Kontakt
• [email protected][email protected][email protected]
• www.nsfriskola.se
Det handlar inte alltid om att göra nya saker på (med)
gamla (förhållnings)sätt. Det kan lika väl handla om
att göra gamla saker på (med) nya (förhållnings)sätt?
Tack för att ni lyssnade!
9
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards