Vägledning för anställda och studenter vid förekomst av

Vägledning för anställda och studenter vid
förekomst av diskriminering och trakasserier vid
Göteborgs universitet
Förebygg och förhindra diskriminering och trakasserier
”Vi ska arbeta aktivt med kravet på likabehandling. Samtliga anställda och
studenter ska få information om gällande diskrimineringslagstiftning.
Informationsmaterial rörande denna och vart man ska vända sig vid eventuella
trakasserier, kränkande särbehandlingar eller diskriminering ska tillhandahållas.
Universitetet ska utveckla av stöd till dem som har drabbats av trakasserier,
kränkande särbehandling eller diskriminering. Anställda ska erbjudas
kompetensutveckling och stöd till seminarie- och kursverksamhet inom området.
Universitetet ska erbjuda studenter och anställda en god psykosocial miljö som
inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller
kränkande särbehandling!” (Likabehandlingspolicy Göteborgs universitet 20072010)
Diskrimineringslag (2008:567)
Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 2009-01-01. Denna lag har till ändamål att
motverka diskriminering och trakasserier och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Diskrimineringslagen omfattar tio samhällsområden varvid samhällsområdena undervisning
och arbetsliv innefattas i universitetets verksamhet. Lagen omfattar både sökande till en
anställning, anställda och sökande till utbildning samt andra som deltar i universitetets
utbildningar.
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567
Hur definieras diskrimineringsgrunderna enligt
Diskrimineringslagen?
kön: att någon är kvinna eller man,
könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,
1
funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
ålder: uppnådd levnadslängd.
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön.
Vad avses här med diskriminering?
•
Direkt diskriminering
•
Indirekt diskriminering
•
Trakasserier
•
Sexuella trakasserier
•
Instruktion att diskriminera
Direkt diskriminering
Direkt diskriminering kan sammanfattas som att lika fall behandlas olika. Det innebär att en
enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon annan behandlas, har
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tillämpning av
bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken
särskilt missgynnar personer av ett visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder
”…såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigast syfte och de
medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”. Det innebär till
exempel att arbetsgivaren inte får ställa generella krav på arbetssökande eller arbetstagare
som missgynnar personer med funktionshinder. Undantaget är om de särskilda kraven är en
förutsättning för att kunna genomföra arbetsuppgifterna.
Trakasserier
Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier kan vara stötande och
förlöjligande kommentarer och skämt, eller andra uppträdande som av den enskilde uppfattas
som kränkande. Det är den enskildes uppfattning som är avgörande för i vad mån ett
uppträdande är att uppfattas som kränkande.
Sexuella trakasserier
Med sexuella trakasserier avser ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker
arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i studierna.
2
Instruktion att diskriminera
Diskrimineringslagen omfattar också förbud mot instruktion till en underställd att
diskriminera.
Förbud mot repressalier
Det är också förbjudet att utsätta någon som har gjort en anmälan för repressalier, dvs. att
hämnas en anmälan.
Kränkande särbehandling som arbetsmiljöproblem
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 1993:17 definierar begreppet ”kränkande särbehandling”
som ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda
arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens
gemenskap”. Dessa företeelser kallas i dagligt tal vuxenmobbning, psykiskt våld, social
utstötning eller trakasserier och har alltmer framstått som särskilda problem i arbetslivet.
För att bli omfattad av diskrimineringslagstiftningen måste missgynnandet eller den
kränkande särbehandlingen ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. I annat
fall är det Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen som kan bli gällande för både
anställda och studenter.
Det är emellertid ofta olika lagar, föreskrifter och avtal som på olika sätt kan bli tillämpliga
vid komplicerade trakasseriproblem. Information om Göteborgs universitets arbetsmiljöarbete
samt länkar till aktuella lagar, förordningar och föreskrifter finner du på universitetets
webbsida under rubriken Arbetsmiljö:
http://www.fa.adm.gu.se/arbetsmiljo/arbetsmiljohandboken/
Ansvar
Rektor har det yttersta ansvaret för att lagen efterlevs på Göteborgs universitet.
Förvaltningschefen, dekaner, överbibliotekarien, prefekter/motsvarande är ansvariga på
fakultets- respektive institutionsnivå/motsvarande. Dessa har utredningsskyldighet på
respektive nivå så snart hon/han får kännedom om eventuella missförhållanden. Samtliga
anställda har dock givetvis skyldighet att efterleva lagarna. Får du som anställd kännedom om
att en student upplever sig diskriminerad eller trakasserad ska detta rapporteras till närmaste
chef som har ansvar för att ärendet utreds.
Det ankommer på varje institution/motsvarande att anslå lokala kontaktpersoner när det gäller
ärenden kring diskriminering och trakasserier.
Handläggningsrutiner
Göteborgs universitet rekommenderar att ärenden i möjligaste mån utreds och handläggs där
missförhållandet har uppstått. Huvudsyftet är att få det kränkande beteendet att snarast
upphöra.
Anmälan och utredning
En student eller anställd kan vända sig till prefekten/motsvarande vid institutionen som första
åtgärd. Som student är det också möjligt att vända sig till någon annan företrädare för
universitetet såsom t.ex. studierektor, likabehandlingsombudet, studievägledare eller någon
3
lärare. I de fall det av något skäl inte är lämpligt att kontakta företrädare för t.ex. en institution
är det möjligt att kontakta närmast högre nivå i organisationen t.ex. dekanus.
Vid utredningar är det viktigt att informera om rättigheter samt om rutiner vid utredningar.
Utredningen ska ske skyndsamt, diskret och sakligt. Det är också viktigt att dokumentera
utredningsförloppet samt göra en uppföljning av ärendet.
Det är den som anmäler ett ärende avseende diskriminering som avgör om ärendet ska
anmälas till institutionen, fakultetsledningen eller om anmälan ska ställas till rektor.
Anledning till att anmäla till rektor kan avse sådana situationer där vederbörande finner att
omständigheterna kräver det eller att det på annat sätt framstår som mindre lämpligt att
ärendet handläggas där det uppstått.
Ett ärende ställt till rektor kommer att handläggas av handläggare på Gemensamma
förvaltningen. Den som anmält ärendet ska ges information om att ärendet har inkommit till
rektor, uppgift om handläggare och diarienummer samt om så är möjligt, ett besked om hur
lång handläggningstiden är för ärendet. Rektor har att besluta i ärendet och ta ställning till
vilka åtgärder som ska vidtas. Rektor kan föra ärenden avseende trakasserier vidare för
prövning i Personalansvarsnämnden (personal) alternativt Disciplinnämnden (student).
Anmälan till diskrimineringsombudsmannen
Det finns även möjlighet för både studenter och anställda att i diskrimineringsärenden vända
sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO, www.do.se) med sin anmälan.
Universitetet kommer i sådana fall att ges möjlighet att yttra sig i anledning av anmälan och
ge sin syn på ärendet.
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Box 3686, 103 59 Stockholm
Besök: Torsgatan 11 Stockholm, E-post [email protected], Telefon växel: 08-120 20 700, Fax 08-120
20 800
Förebyggande arbete - kontaktpersoner vid
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har särskilda resurspersoner som arbetar förebyggande när det gäller
diskriminering och trakasserier och bistår med utbildning, information och råd till både
personal och studenter. Kontaktperson Göteborgs universitet: Jämlikhetssekreterare Pia
Götebo Johannesson, tel. 031-786 5348, [email protected] .
Studenter med funktionshinder som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier
kan få hjälp med detta. Du är välkommen att ta kontakt med samordnaren för studenter med
funktionshinder Lena Borg Melldahl, tel 031-786 10 40 [email protected].
Personalorganisationerna
Som anställd kan du också vända dig till din personalorganisation för råd och stöd. Fackets
roll i diskrimineringstvister är att företräda sina medlemmar. Om en arbetssökande eller
arbetstagare är fackligt organiserad har den fackliga organisationen rätt att biträda sin
medlem. Länk till personalorganisationerna:
http://dinsida.gu.se/foreningar/personalorganisationer
4
Företagshälsovården
Företagshälsovården ska genom förebyggande åtgärder verka för att anställda inte riskerar
ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. De bistår också med rehabiliterande åtgärder för att
undvikande av långvarig sjukskrivning, stöd vid krishantering och medverkar vid
utbildningsinsatser.
PREVIA mottagning/Reception
Postgatan 28, 6 vån (Nordstan)
Tel: 031-61 57 00
http://www.fa.adm.gu.se/arbetsmiljo/arbetsmiljohandboken/foretagshalsovard
Studentkårerna
Som student kan man vända sig till sin studentkår för att för att få råd och stöd i kontakterna
med universitetet. Kontaktuppgifter till studentkårerna vid GU finns samlat på
www.gus.gu.se.
Göteborgs universitets studentkårer (GUS): tel 031-786 5640, [email protected]
Studenthälsovård
Akademihälsan, som bedrivs på uppdrag av Göteborgs universitet och Chalmers, är ungefär
som en företagshälsovård fast för studenter. Du kan bland annat få individuellt kris- och
samtalsstöd med anknytning till studiesituationen.
Besöksadress: Kaserntorget 11 B, Göteborg, vån 6.
Postadress: Kungsgatan 11, 411 19 Göteborg
Telefon 031-10 69 70, fax 031-20 74 27
Mailadress: [email protected]
Dokumentet ersätter:
Information om lagstiftning och handläggningsrutiner vid förekomst av diskriminering,
trakasserier och kränkande särbehandlingar vid Göteborgs universitet (Dnr F1 4370/04)
Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter (G8 594/04)
Mer information:
För ytterligare information avseende ärenden om diskriminering hänvisas till dokumentet
Handläggningsordning avseende ärenden om diskriminering (Dnr T 2139/09) som finns att
hämta på universitets hemsida Styrdokument likabehandling
http://www.styrdokument.adm.gu.se/likabehandling/.
5