Försäkringskassans ansvar är att samordna rehabiliteringen

Rehabkoordinatorer
Socialförsäkringen
Gunnel Amonsson
Specialist sjukförsäkring
Försäkringsmedicin 2016
Innehåll
•Fakta
•Ansvar i rehabiliteringsarbetet
•Försäkringskassans uppdrag
•Underlag för beslut
•Rehabilitering
•Fall
Försäkringsmedicin 2016
Snabbfakta
• Statlig myndighet
• Finansieras genom avgifter och skatter
• Betalar ut omkring 225 miljarder
kronor per år
• Fattar cirka 20 miljoner beslut om
bidrag och ersättningar varje år
• Ca 80 miljoner kundmöten
• Verksamhet på 110 orter
• Cirka 13 500 anställda
Försäkringsmedicin 2016
Ansvar i
Rehabiliteringsarbetet
• Försäkringskassan har samordningsansvar
• Individen har ansvar att medverka i
rekommenderad Rehabilitering
• Arbetsgivaren för Anpassning och Rehabilitering
• Vården för Medicinsk Rehabilitering
• Arbetsförmedlingen för stöd i Arbetsinriktad
Rehabilitering
• Kommunens Socialtjänst för stöd i Social
Rehabilitering
Försäkringsmedicin 2016
Försäkringskassans uppdrag
• Bedöma nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
• Besluta om vem som behöver rehabilitering för att påverka
arbetsförmågan.
• Bedöma, i samråd med den enskilde, vilken rehabilitering
som kan vara lämplig.
• Kan kalla till ett avstämningsmöte eller begära en
utredning av annan aktör
• Kan påverka olika aktörer att tillhandahålla rehabilitering.
• Samordna, koordinera, och planera för insatser
Försäkringsmedicin 2016
Sjukförsäkringsprocessen
Försäkringsmedicin 2016
Försäkringskassans ansvar är
att samordna rehabiliteringen
FHV
Sjukvården
Arbetsgivare
Individen
Fack
Kommunerna
Försäkringskassan
Försäkringsmedicin 2016
Arbetsförmedlingen
Rehabilitering
Samlingsbegrepp för alla åtgärder av:
•
•
•
•
•
medicinsk
psykologisk
social
arbetslivsinriktat
arbetsplatsinriktad
Försäkringsmedicin 2016
Vilka underlag ligger till grund för
handläggarens beslut?
Dokumentation
avstämningsmöte
SASSAM
SLU/TMU/
AFU
Läkarintyg
Försäkrings
medicinskt
beslutsstöd
Försäkringskassans
handläggare
Utlåtande
från arbetsgivare
Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men
behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag
Försäkringsmedicin 2016
Rehabiliteringskedjan –
bedömning av arbetsförmåga för anställda
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter
eller andra arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
Arbetsuppgifter söks
även på hela arbetsmarknaden med hjälp
och stöd från
arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Sjukpenning
betalas ut om den
försäkrade inte
kan klara de
vanliga arbetsuppgifterna.
0
Sjukpenning
betalas ut om
den försäkrade inte
kan klara någon
arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare.**
90
Fortsatt hjälp och stöd
från arbetsgivaren och
Arbetsförmedlingen för
återgång i någon form
av arbete.
180
Gemensam kartläggning med
Arbetsförmedlingen
* Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete
** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar.
Försäkringsmedicin 2016
Efter dag 365
kan sjukpenning
på
Normalnivå eller
på
fortsättningsnivå
beviljas efter
ansökan
Sjukpenning betalas ut om
den försäkrade inte kan
utföra något arbete alls på
arbetsmarknaden.
365
Alternativ till sjukskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deltidssjukskrivning
Arbetsresor
Tillfälliga arbetsuppgifter
Ändrade arbetstider
Arbetshjälpmedel
Förebyggande sjukpenning
Allmänt och särskilt högriskskydd
Arbetsprövning (utredning)
Arbetsträning (rehabiliteringsåtgärd)
Försäkringsmedicin 2016
Förmån samordning av
rehabiliteringsinsatser
• Den som inte har sjukpenning eller
aktivitetsersättning och vill ha förmånen måste
ansöka.
• Gäller den som vill öka sin arbetsförmåga trots
sjukdom och behöver insatser utöver
sjukvårdens.
Försäkringsmedicin 2016
Rehabiliteringspenning
• Tillämpa lagen på rätt sätt
• Rehabiliteringsersättning i den omfattning som
åtgärden förhindrar arbete
• Inte i den omfattning som arbetsförmågan
bedöms nedsatt
• Både sjukpenning och rehabiliteringspenning för
samma dag
Försäkringsmedicin 2016
Förebyggande sjukpenning
• Sjukpenning kan betalas vid
medicinsk behandling eller
rehabilitering som syftar till att
förebygga sjukdom, förkorta
sjukdomstid eller att minska nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom.
• Om man p g a behandling eller
rehabilitering är förhindrad att arbeta
eller ta ett arbete
• Behandlingen/rehabiliteringen ska ha
ordinerats av läkare och ingå i en av
Försäkringskassan godkänd plan.
Enstaka besök berättigar inte till
ersättning.
Försäkringsmedicin 2016