Försäkringskassans uppdrag

advertisement
Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?
Försäkringsmedicin 2017
Innehåll
•Fakta
•Försäkringskassans uppdrag
•Arbetsgivarens ansvar
•Sjukpenning
•Rehabiliteringspenning
•Aktivitetsersättning
•Sjukersättning
Försäkringsmedicin 2017
Snabbfakta
• Statlig myndighet
• Finansieras genom avgifter och skatter
• Betalar ut omkring 225 miljarder
kronor per år
• Fattar cirka 20 miljoner beslut om
bidrag och ersättningar varje år
• Ca 80 miljoner kundmöten
• Verksamhet på 110 orter
• Cirka 13 500 anställda
Försäkringsmedicin 2017
Sjukfrånvarons utveckling
1955–2015
35
30
25
20
Kvinnor
15
Män
Samtliga
10
5
0
Försäkringsmedicin 2017
10 yrkesgrupper
Flest anställda och antal sjukfall
År 2014
Försäkringsmedicin 2017
De tre stora
sjukdomsgrupperna
Sjukdomsgrupp
Direkta kostnader, 2013
Psykisk ohälsa
30%
Muskuloskeletala
20%
Stora livsstilssjukdomar
och cancer
17%
Övriga somatiska icke
smittsamma sjukdomar
14%
7%
Skador
Somatiska smittsjukdomar &
graviditetsrelaterade sjukdomar
Symtom
Försäkringsmedicin 2017
Ca 70% av
kostnaderna
Sjukpenning
Sjuk- och aktivitetsersättning
7%
5%
Sjukvård
Sjukförsäkringen
Tryggar ersättningen när man inte kan arbeta
på grund av sjukdom
• Sjukpenning
• Rehabiliteringspenning
• Sjukersättning
• Aktivitetsersättning
Försäkringsmedicin 2017
Försäkringskassans uppdrag
• Bedöma nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
• Besluta om vem som behöver rehabilitering för att påverka
arbetsförmågan.
• Bedöma, i samråd med den enskilde, vilken rehabilitering
som kan vara lämplig.
• Kan kalla till ett avstämningsmöte eller begära en
utredning av annan aktör
• Kan påverka olika aktörer att tillhandahålla rehabilitering.
• Samordna, koordinera, och planera för insatser
Försäkringsmedicin 2017
Arbetsgivarens ansvar
• Ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering för sjuka
anställda
• Utreda förhållandena runt den sjuke anställde
• Stöd till sjuka personer för att kunna återgå i arbete
hos arbetsgivaren, anpassning/omplacering
Försäkringsmedicin 2017
Rehabiliteringskedjan –
bedömning av arbetsförmåga för anställda
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter
eller andra arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
Arbetsuppgifter söks
även på hela arbetsmarknaden med hjälp
och stöd från
arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Sjukpenning
betalas ut om den
försäkrade inte
kan klara de
vanliga arbetsuppgifterna.
0
Sjukpenning
betalas ut om
den försäkrade inte
kan klara någon
arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare.**
90
Fortsatt hjälp och stöd
från arbetsgivaren och
Arbetsförmedlingen för
återgång i någon form
av arbete.
180
Gemensam kartläggning med
Arbetsförmedlingen
* Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete
** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar.
Försäkringsmedicin 2017
Efter dag 365
kan sjukpenning
på
Normalnivå eller
på
fortsättningsnivå
beviljas efter
ansökan
Sjukpenning betalas ut om
den försäkrade inte kan
utföra något arbete alls på
arbetsmarknaden.
365
Vilka underlag ligger till grund för
handläggarens beslut?
Dokumentation
avstämningsmöte
SASSAM
SLU/TMU/
AFU
Läkarintyg
Försäkrings
medicinskt
beslutsstöd
Försäkringskassans
handläggare
Utlåtande
från arbetsgivare
Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men
behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag
Försäkringsmedicin 2017
Ny hantering av ersättning under utredningsoch kommuniceringstid
• Ändringen innebär att
Försäkringskassan inte betalar ut
sjukpenning under utrednings- och
kommuniceringstid.
• Sjukpenning kan betalas under
utredningstid om det sannolikt finns
rätt till sjukpenning samt övriga
kriterier för att fatta ett interimistiskt
beslut är uppfyllda.
Försäkringsmedicin 2017
Kriterier för positiva
interimistiska beslut
• Väsentlig betydelse för den enskilde att det tas ett
interimistiskt beslut
• Sannolikt att det finns rätt till ersättning
• Betydande dröjsmål
Socialförsäkringsbalk 112 kap. 2 § första stycket
Försäkringsmedicin 2017
Alla tre kriterier
måste vara
uppfyllda!
Förebyggande sjukpenning
• Sjukpenning kan betalas vid
medicinsk behandling eller
rehabilitering som syftar till att
förebygga sjukdom, förkorta
sjukdomstid eller att minska nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom.
• Om man p g a behandling eller
rehabilitering är förhindrad att arbeta
eller ta ett arbete
• Behandlingen/rehabiliteringen ska ha
ordinerats av läkare och ingå i en av
Försäkringskassan godkänd plan.
Enstaka besök berättigar inte till
ersättning.
Försäkringsmedicin 2017
Rehabiliteringspenning
• Tillämpa lagen på rätt sätt
• Rehabiliteringsersättning i den omfattning som
åtgärden förhindrar arbete
• Inte i den omfattning som arbetsförmågan
bedöms nedsatt
• Både sjukpenning och rehabiliteringspenning för
samma dag
Försäkringsmedicin 2017
Förmån samordning av
rehabiliteringsinsatser
• Den som inte har sjukpenning eller
aktivitetsersättning och vill ha förmånen måste
ansöka.
• Gäller den som vill öka sin arbetsförmåga trots
sjukdom och behöver insatser utöver
sjukvårdens.
Försäkringsmedicin 2017
Aktivitetsersättning
vid nedsatt arbetsförmåga
• Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta
heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning
• Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3
år
Under tid med ersättning:
• Rehabiliteringsplan
• Delta i aktiviteter
Försäkringsmedicin 2017
Aktivitetsersättning
vid förlängd skolgång
• En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund av
funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att
avsluta grundskolan eller gymnasiet.
• Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett
läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på
funktionsnedsättningen.
Under tid med ersättning:
• Delta i aktiviteter
Försäkringsmedicin 2017
Sjukersättning
• Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga
• Avser hela arbetsmarknaden
• Rehabiliteringsmöjligheter uttömda
• Kan ges i kvartsnivåer
Försäkringsmedicin 2017
Överklagan av beslut
Fk:s tjm skyldig att hjälpa till med ”besvärshänvisning”
• Omprövning av annan tjm
Omprövningsenheten
• Förvaltingsrätt
– omvänd bevisföring!
• Kammarrätt -prövningstillstånd
• Högsta Förvaltnings Domstolen
-prövningstillstånd
Alltid 2 mån på sig att överklaga efter beslut!
Försäkringsmedicin 2017
Kontakt med Försäkringskassan
• Kundcenter för privatpersoner
Telefon 0771-524 524
• Kundcenter för partner
Telefon: 0771-17 90 00
• Servicekontor: personliga besök
• Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor
• Internet: www.forsakringskassan.se
• Facebook
facebook.com/foralder
facebook.com/bostadsbidrag
Försäkringsmedicin 2017
Download