Korsavadsskolan Plan mot diskriminering

Plan mot diskriminering,
trakasserier och kränkande
behandling
Korsavadskolan
4-6
Simrishamns kommun
Läsåret 2013-2014
”Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga,
utan de goda människornas tystnad”
Martin Luther King
1
Innehållsförteckning
Inledning/lagstiftning ................................................................................................................. 3
2.1 Normer och värden Lgr 11 ................................................................................................... 4
Simrislundsskolans rutiner och mål ........................................................................................... 4
Syfte och begrepp. ...................................................................................................................... 5
Aktiva åtgärder ........................................................................................................................... 6
A. Diskriminering....................................................................................................................... 6
Diskrimineringsgrund kön.................................................................................................. 6
Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet ........................................................................... 6
Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning ............................................... 6
Diskrimineringsgrund funktionshinder .............................................................................. 7
Diskrimineringsgrund sexuell läggning ............................................................................. 7
Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck ....................................... 7
Diskrimineringsgrund ålder ................................................................................................ 7
B. Trakasserier ........................................................................................................................... 7
C. Kränkande behandling ........................................................................................................... 8
Skadestånd .................................................................................................................................. 8
Bevisfrågor ................................................................................................................................. 8
Tillsynsmyndigheter ................................................................................................................... 9
Ansvarsfördelning ...................................................................................................................... 9
Rektor ................................................................................................................................. 9
Lokala Stödteam ................................................................................................................. 9
Arbetslaget ......................................................................................................................... 9
All personal i skolan ......................................................................................................... 10
Elever ............................................................................................................................... 10
Vårdnadshavare ................................................................................................................ 10
Delaktighet och förankring....................................................................................................... 10
Simrislundsskolans rutiner för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling .................................................................................... 10
Utvärdering, uppföljning och redogörelse för de planerade åtgärderna från föregående läsår
och hur de har genomförts ........................................................................................................ 11
Nulägesanalys oktober 2012 ............................................ Error! Bookmark not defined.
Kommande arbete .................................................................................................................... 12
Lång- och kortsiktig uppföljning och utvärdering ................................................................... 13
Tillsyn över lagen ..................................................................................................................... 13
Diskrimineringsgrunden religion och annan trosuppfattning ................................................... 16
Diskrimineringsgrund funktionshinder .................................................................................... 17
Diskrimineringsgrund sexuell läggning ................................................................................... 18
Plan mot kränkande behandling ............................................................................................... 19
Uppföljning och utvärdering .................................................................................................... 20
Rutiner för utredning och dokumentation ................................................................................ 20
Arbetsgång vid incidenter ........................................................................................................ 22
Handling och dokumentation avseende elev som utsatts för
kränkning/diskriminering/trakasserier ..................................... Error! Bookmark not defined.
2
Inledning/lagstiftning
Diskrimineringslagen (2008:567) stärker och tydliggör bland annat skolans ansvar i frågan
om diskriminering. Alla elever skall med tillförsikt och glad förväntan kunna gå till
Korsavadskolan, vars verksamhet skall kännetecknas av trygghet, respekt och
ansvarstagande. Ingen ska känna sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
Alla verksamheter, som regleras av skollagen, skall varje år upprätta en plan mot
diskriminering och kränkande behandling (skollagen kap. 6). Denna plan beskriver hur man
ska arbeta förebyggande och förhindra att kränkningar, diskriminering eller trakasserier
uppkommer i verksamheten. Verksamhetens värdegrundsarbete ska ligga till grund för det
förebyggande och främjande arbete som ska ske.
Lagarna är till för att tillvarata elevers rättigheter och betona skolans skyldighet att arbeta
mot och se till att elever inte utsätts för diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling. Varje skola skall årligen tillsammans med eleverna ta fram en plan
mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen skall innehålla en
redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande
år. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts skall tas in i efterföljande
års plan.
Lagen ställer också krav på att omständigheterna utreds, när det kommit till personalens
kännedom, att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.
Planerna ska också beskriva hur aktuella incidenter dokumenteras och hur planerna ska
följas upp.
Rektor ansvarar för att planerna upprättas och att det sker i samverkan med elever, personal
och vårdnadshavare.
Rektor ska tydligt visa att han/hon tar avstånd från alla former av trakasserier och kränkande
behandling och följer upp arbetet enligt uppgjorda planer.
Rektor ansvarar också för att planerna är kända och väl förankrade i hela verksamheten hos
barn/elever, vårdnadshavare och personal.
Tillsynsmyndighet för likabehandlingsplan är Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan
mot kränkande behandling är Skolinspektionen – Barn- och elevombudet (BEO).
FN:s konvention om Barnets rättigheter (barnkonventionen):
Sverige har undertecknat barnkonventionen och förbundit sig att följa den.
Där framhålls:
Varje barns rätt till trygghet
Varje barns rätt till god hälsa
Varje barns rätt till fullgod utbildning
Varje barns rätt att bli lyssnad på
Varje barns rätt till delaktighet i det som berör det
3
2.1 Normer och värden Lgr 11
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling.
Skolans mål är att varje elev





kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper
om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt
personliga erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att bistå andra människor,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Värdegrundsarbete ska utgå från läroplanens mål angående normer och värden och alla i
området ska värna om och respektera vars och ens egenvärde.
Alla ska också medvetet arbeta för ett positivt och tillåtande arbetsklimat där barn,
elever, personal och föräldrar trivs.
Korsavadsskolans rutiner och mål
Rutiner




Korsavadskolan accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling.
Elev som känner sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
skall själv, eller med stöd av vårdnadshavare, med förtroende vända sig till
personalen, skolsköterskan, kurator, skolledningen eller annan personal inom
rektorsområdet. Det är varje elevs uppdrag att medverka till goda
”arbetsförhållanden”.
Elever och personal formulerar förväntningar inför kommande läsår både avseende
kunskaper och uppträdande.
Inför ett nytt verksamhetsår uppdateras Planen mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
Mål
Samarbete, respekt och samverkan
Samarbetet mellan personal och elever skall präglas av ömsesidig respekt för allas lika
värde.
Skolan skall vara en viktig arena för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.
Skolans samverkan med föräldrarna skall skapa goda möjligheter för att motverka alla former
av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
4
Inflytande och ansvar
Personalen skall utgå från att elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande och
arbete i skolan. Elever skall beredas möjlighet till inflytande och delaktighet i det kortsiktiga
såväl som i det långsiktiga arbetet i skolan.
Eleverna skall, efter ålder och mognad, ha inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll och få insikt om hur det egna agerandet påverkar omvärldens
agerande.
Skolan skall klargöra för eleverna vilka mål utbildningen har, vilka krav som ställs och vilka
rättigheter och skyldigheter elever och föräldrar har.
Varje klass i år 1-6 har representanter i elevrådet. Elevrådet sammanträder en gång varje
månad.
Trygghet och regler
Skolan skall vara en trygg och utvecklande miljö för elever. Det skall finnas tydliga normer
och regler som arbetats fram gemensamt av elever och personal och vilka är väl kända för
föräldrar. Alla elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder skall ha en likvärdig plats på skolan.
Yttre ordning skall ge varje elev inre ro och möjlighet att utvecklas och lära efter egen
förmåga och i egen takt.
Skolan skall ta vara på elevernas positiva beteende och genom positiv förstärkning betona
rätt beteende likaväl som att göra tydliga markeringar vid felaktigt beteende.
Syfte och begrepp.
Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.
Syftet med Diskrimineringslagen (2008:567) och 6 kap. i Skollagen
(2010:800)



Främja barns och elevers lika rättigheter i de verksamheter som omfattas av
skollagen.
Motverka diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet
eller uttryck och ålder.
Förhindra och förebygga kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till
diskrimineringsgrunderna.
5
Aktiva åtgärder







Arbetet med Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
ska föregås av en kartläggning och en nulägesanalys.
Planerna ska presentera förskolans/skolans/fritidshemmens arbete för att främja
barns och elevers lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering.
Planerna skall innehålla översikter över de insatser som behövs.
Åtgärder vid kränkning från vuxen ska också tydligt framgå av planen.
Planerna skall årligen följas upp och nya åtgärder ska skrivas in.
Regeringen ser det som angeläget, att arbetet med planen ansluter till det
systematiska kvalitetsarbetet som görs, varför arbetet med planen ska beskrivas i
dess redovisning.
Huvudmannen, eller den huvudmannen bestämmer, skall utreda
omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen
kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier och kränkande behandling om
det framkommer att ett barn eller en elev anser sig utsatt för sådant i samband
med att verksamheten genomförs.
A. Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever.


Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling till
någon av diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt
som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av
diskrimineringsgrunderna.
Diskrimineringsgrund kön
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier.
Exempel på trakasserier kan vara:

Utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet.
Exempel på sexuella trakasserier kan vara:

Sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material.
Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av:


Att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska
ursprung, ras eller hudfärg.
Att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet.
Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom


Att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion.
Att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har
samband med en religiös åskådning ex. buddism, ateism mm.
6
Diskrimineringsgrund funktionshinder
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av

Fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt.
Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika
lätt, som till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos.
Diskrimineringsgrund sexuell läggning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot
homofobi och på så sätt värna om rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning.
Med sexuell läggning menas



Homosexualitet
Bisexualitet
Heterosexualitet
Homofobi är en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp
eller ett samhälle som uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på
homo- och bisexuella människor.
Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck
Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin
biologiska könstillhörighet som kvinna eller man och genom sin klädsel eller på annat sätt
ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Diskrimineringsgrund ålder
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av ålder, det
vill säga uppnådd levnadslängd.
Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnomsorg, utbildning
i förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och
de medel som används är tillämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
B. Trakasserier
Ett uppträdande av en vuxen, en elev eller ett barn, som kränker ett barns eller en elevs
värdighet och har koppling till någon av de ovan sju beskrivna diskrimineringsgrunderna.


Sexuella trakasserier: Ett uppträdande, som kränker ett barns eller en elevs
värdighet och som är av sexuell natur.
Instruktioner att diskriminera: En order eller instruktion om diskriminering av ett
barn eller en elev i verksamheten.
7
C. Kränkande behandling
Ett uppträdande, som – utan att vara trakasserier – kränker ett barns eller en elevs
värdighet eller principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av
diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas
mot en eller flera.
Kränkande behandling kan vara:




fysisk (bli utsatt för slag och knuffar),
verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord),
psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning),
text -och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms, sociala medier)
Oavsett om det händer en gång eller flera gånger så betraktas det som
kränkande behandling.
Ett barn eller en elev, som påtalat eller anmält någon ansvarig person enligt denna
lag för diskriminering eller kränkande behandling eller som medverkat i en
utredning kring detta, får inte till följd av sitt agerande utsättas för repressalier av
rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal t.ex.
lärare.
Skadestånd

Huvudmannen för verksamheten skall vara skyldig att betala skadestånd till ett barn
eller en elev för den kränkning, som åsidosättande av lagens bestämmelser innebär
när det gäller diskriminering och repressalier.
Bevisfrågor
Två bevisbördsregler:


Den ena regeln gäller när barnet/eleven visat på faktiska omständigheter, som
ger anledning att anta att han/hon blivit utsatt för diskriminering, kränkande
behandling eller repressalier från rektor, lärare eller någon annan vuxen.
Huvudmannen har då att visa att något sådant inte har förekommit.
Den andra regeln innebär att om barnet/eleven kan visa, att hon/han blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling av annat barn/annan elev i samband med
att verksamheten genomförs, skall huvudmannen visa att det vidtagits alla
skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen.
8
Tillsynsmyndigheter
Diskrimineringslagen:
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Plan mot kränkande behandling: Skollagen 6 kap.
Skolinspektionen – Barn- och elevombudet (BEO)
Ansvarsfördelning
Rektor
Det är rektors ansvar enligt lag att ansvara för att










all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan
det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns/elevers lika rättigheter och
motverka diskriminering
årligen upprätta, utvärdera och revidera planen mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare
om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas
stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling och att
stöd ges till den som orsakat händelsen
kalla till elevhälsomöte om diskriminering, trakasserier eller kränkning ej upphör
handlingsplan upprättas
anmäld/upptäckt diskriminering eller annan kränkande behandling och de åtgärder
som vidtagits blir dokumenterade
kontakt och information ges till huvudman
kontakt tas med polis för samråd och att anmälan sker, i de fall incidenten faller under
allmänt åtal.
Lokala Stödteam



Stödteamets roll är att uppdatera och tillkalla rektor vid fall då det föreligger behov.
Stödteamet träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot
uppkomna incidenter.
Stödteamet analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling.
Arbetslaget



Skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera
situationer med anknytning till handlingsplanen.
Person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller
diskriminerande händelse ska dokumentera på avsedd blankett
Informerar/utbildar elever i frågor som rör Plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor
9
All personal i skolan
Det är all skolpersonals ansvar att




följa skolans Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
reflektera över de normer och värderingar han/hon förmedlar och sträva efter
likabehandling
åtgärder vidtas, då diskriminering, trakassering och annan kränkande behandling
misstänks, anmäls eller upptäcks
dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt diskriminering och annan kränkande
behandling och de åtgärder som vidtas
Elever
Det är alla elevers ansvar att


påtala diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, som
förekommer på skolan
inte trakassera eller kränka någon på skolan
Vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling – kontakta ditt barns mentor eller rektor. Om du
misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som förälder att
göra helt klart att du inte accepterar detta och att detta är förbjudet enligt lag. Även i detta fall
vill vi att du kontaktar ditt barns mentor eller rektor.
Delaktighet och förankring
Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är framtagna av
rektor, samtliga medarbetare, elever, elevråd och stödteam. Föräldrar har också
möjlighet att komma med synpunkter på planerna. Ordningsreglerna har förankring i
planen.
Korsavadskolans rutiner för att främja, förebygga, upptäcka och
åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling




Vid arbetslagsmöten som hålls varje vecka tas frågor upp kring värdegrund i det dagliga
arbetet. Detta är systematiskt och omfattar alla arbetslag.
Vid Arbetsplatsträffar (APT) tas frågor och diskussioner upp kring värdegrund ett flertal
gånger varje år på ett systematiskt sätt.
Rektor medverkar regelbundet på de olika arbetslagens träffar samt på alla APT.
Värdegrundsgruppen (bestående av rektor, socionom, fritidspedagog, två specialpedagoger
och två pedagoger) träffas regelbundet en dag per månad och strukturerar, leder och följer
upp värdegrundsarbetet.
10







Vid läsårsstart arbetar alla arbetslag aktivt med värdegrund utifrån plan mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Mentorer går igenom denna tillsammans med alla
barn och elever i år F-6.
Skolan har tydliga regler och en åtgärdstrappa, vilken följs gemensamt av elever och personal
Regler diskuteras regelbundet i olika forum.
I varje klassrum finns Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i
lättläst variant.
Föräldrar erbjuds att delta i föräldrautbildningen Active Parenting.
Rektor lyfter frågan vid de årligen återkommande medarbetarsamtalen.
Vid en förlängd APT i maj månad ska hela personalgruppen få fortbildning i Barnets
rättigheter av barnombud Marie Lundin.
Utvärdering, uppföljning och redogörelse för de planerade
åtgärderna från föregående läsår och hur de har
genomförts
Utvärderingen av vårt agerande och av våra åtgärder skall ske fortlöpande under läsåret.
Genom elevenkäter och i förekommande fall med föräldraenkäter, regelbundna samtal med
personal, elevråd, stödteam och genom dokumentation av incidenter utvärderas våra
åtgärder.
Klasserna och elevrådet diskuterar kring och kommer med synpunkter rörande skolans
åtgärder mot trakasserier och kränkningar. Arbetslagen går igenom hela planen och gör
revideringar utifrån enkäten. Rektor uppmanar föräldrar att läsa Planen mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling som finns på skolans hemsida samt på skolans blogg
http://skolomradesimrislund.moobis.se/
Rektor ansvarar för att den slutgiltiga revideringen av planen genomförs och att den
presenteras för all personal och elevernas föräldrar. Mentorerna presenterar och diskuterar
den med sina klasser och för föräldrar på föräldramöte. Ansvarig personal presenterar och
diskuterar planen med elevrådet.
Utvärderingen utgör grund för framtagandet av ny Plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling och eventuella förändringar.
Åtgärder och analys för Korsavadsskolan
Trivsel- och trygghetsenkät Ht-2013
Trivseln är genomgående hög i skola, klass och i matsal. I alla klasser finns det enstaka
elever som värderar trivsel lågt. Majoriteten av eleverna upplever att de får veta vad de ska
kunna i de olika ämnena för det mesta och att de får vara med och påverka undervisningen
för det mesta eller ibland. Majoriteten av eleverna upplever att de blir lyssnade på av vuxna.
De flesta elever är glada för att gå till skolan och har alltid eller ofta någon att vara med på
rasterna. Platser som eleverna upplever som otrygga/för lite vuxna är främst fotbollsplanen.
11
Elever som uttrycker låg trivsel, att de inte blir lyssnade på, oro eller ensamhet följer
mentorerna upp med enskilda samtal eller i samband med utvecklingssamtal. Vid
utvecklingssamtal och i det vardagliga arbetet i skolan har vi på ett medvetet sätt arbetat
med eleverna individuellt och i grupp gällande vilket språk man väljer att använda samt vilka
konsekvenser negativt språkbruk kan ha.
I vår strävan efter ett gemensamt förhållningssätt och gemensam elevsyn har diskussioner
förts i arbetslagen. Följden av dessa diskussioner ledde bl.a. till:







Upprättande av ett rastvaktschema där det under vårterminen även finns markerat
vem som är vid Mysan (uppehållsrummet). Fler vuxna är nu ute vid raster. Vilket
förhoppningsvis leder till ökad känsla av trygghet för elever och större möjlighet för
upptäckt av eventuella kränkningar
Individuella samtal, detta för att ge elever en möjlighet till att fatta egna, så kallade
kloka beslut samt som uppföljning till gjorda insatser
Fokus på språkbruk, både vuxnas och elevers, både vuxna och elever har blivit mer
uppmärksamma kring vilket ordval man gör.
Vid läsårsstart genomförs några gemensamma aktiviteter under första veckan med
alla klasser 4-6 där också normer och värden, trivselregler och Plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tas upp.
Temadagar med tvärgrupper har gett ett positivt resultat för ”vi-känslan”. Dessa
kommer att genomföras ca två gånger per termin.
Pedagogiska diskussioner, har gett möjlighet till gemensamma reflektioner kring olika
situationer.
Under läsåret har fler utredningar enligt Plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling genomförts. En ny blankett har börjat användas.
Kommande arbete
Vi ska få kunskap om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.








Träningsläger läsårets start där en kartläggning kring elevers uppfattning om
kränkningar och människors lika värde sker.
Vid utvecklingssamtalen tas trygghet och trivsel och normer och värden upp med
eleven och dess föräldrar.
Trygghet och trivsel tas upp vid hälsosamtal med skolsköterskan, som sammanställer
och redovisar till rektor.
Trakasserier och kränkningar, som dokumenteras under året, sammanställs av rektor
eller av denne utsedd.
Enkäterna om trygghet och trivsel i åk F -6 studeras och analyseras. Resultatet ger
ett underlag till kommande arbete och val av arbetsmetod.
Alla, såväl personal som elever, skall uppmärksamma varandras språkbruk och
beteendemönster. Den vuxne ansvarar för att agera på ett relevant sätt, se
arbetsmodellen enligt ordningsreglerna (Åtgärdstrappan).
Alla skall se till att miljön inte inbjuder till missförhållanden, dvs alla strävar efter en
god lärmiljö.
Vårdat språk ska användas av både vuxna och elever.
Värdegrundsgruppen arbetar vidare med en djupare analys av planen under vårterminen
2014 för att förenkla och förtydliga innehållet. Det görs också en ”lättläst” version riktad till
barn, elever och vårdnadshavare.
12
Lång- och kortsiktig uppföljning och utvärdering
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skall årligen
utvärderas och en ny ska upprättas. Planen skall tas fram av skolans personal
tillsammans med elever och deras vårdnadshavare.
Utvärderingen, i form av en lägesanalys, skall innehålla en redogörelse över vilka
åtgärder som genomförts och vilka effekter de haft. Om åtgärderna är av långsiktig
art skall förväntade, långsiktiga effekter redovisas. Denna analys skall påvisa om
ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Åtgärder i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skall
åtföljas av tidsramar och vem som är ansvarig för genomförandet. För åtgärder av
återkommande eller långsiktig karaktär skall det framgå vad som kommer att hända
under året och när det skall ske. Utvärdering och resultatredovisning skall ske vid
årets slut. Ny plan skall upprättas varje år.
Förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm framgår av
3 a § ”I kvalitetsredovisningen skall uppföljning och utvärdering av
likabehandlingsplaner enligt 3 kap.16 § diskrimineringslagen (2008:567) och planer
mot kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen (2010:800) redovisas.
Ansvarig: Skolledning.
Tillsyn över lagen
Diskrimineringsombudsmannen och Statens skolinspektion har ansvar för att
diskrimineringslagen och skollagens kap. 6 om annan kränkande behandling följs.
13
Diskrimineringsgrund kön
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier, som
har samband med kön.
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Uppföljning
Det
förekommer
könsord som
skällsord på
lektioner och
raster.
All kränkning
ska upphöra.
Alla mentorer
informerar och
diskuterar om
likabehandlings –
planen i sina
klasser.
1. Rektor
2. Stödteam
3. Samtliga
elever och
personal
på skolan.
Punkt på
klassråd och
elevråd var
gång.
Elever kallar
varandra
exempelvis
bög/hora
Ingen elev
ska utsättas
för kränkning
på grund av
sitt kön.
Från och
med augusti
i samband
med
läsårsstart
och
fortlöpande
under
verksamhet
såret.
Elever
påpekar att
man inte
deltar i
fotbollsspel
på rasterna
på grund av
sitt kön.
Genusfrågor ska
regelbundet
diskuteras i
arbetslagen och i
klasserna.
Direkt och tydlig
markering när
kränkning sker, vi
har vår
åtgärdstappa att
följa.
Personal
fortbildas
kontinuerligt i
jämställdhetsarb
ete.
Arbetslagen ska
diskutera och
tydliggöra var
och ens uppdrag
för att förebygga
och stoppa
diskriminering,
trakasserier
utifrån skolans
regler,
läroplanens
normer och
värden.
Kontinuerligt
under terminen
i klasserna på
klassråd.
Elevenkät
vilken
kartlägger de
olika
diskriminerings
grunderna,
genomförs varje
år i oktober.
Kontinuerlig
uppföljning i
arbetslag,
elevråd och
stödteam.
Vid terminernas
sista
Arbetsplatsträff
14
Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier, som har
samband med etnisk tillhörighet.
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Uppföljning
Det
förekommer
rasistiska
uttalanden
på skolan i
dess helhet.
Alla rasistiska
uttalanden
ska upphöra.
Klimatet på
skolan ska
vara så att
ingen elev
ska utsättas
för
diskriminering
på grund av
etnisk
tillhörighet.
Alla mentorer
diskuterar
likabehandlingsplanen i sina
klasser.
Från och
med augusti
i samband
med
läsårsstart
och
fortlöpande
under
verksamhet
såret
1.
Rektor
2. Stödteam
3. Samtliga
elever och
personal
på skolan.
Kontinuerligt
under terminen
i klasserna på
klassråd.
I samband
med
utvärdering
oktober
2013
förekommer
det
fortfarande
kränkningar
utifrån
etnisk
tillhörighet.
Eleverna ska
få ökad
kunskap och
förståelse för
olika kulturer.
Direkt och tydlig
markering när
och om
kränkningar
sker.
Ämnet tas upp i
undervisning
och med hjälp
av skönlitteratur,
film och drama.
Förebyggande
samtal.
Ämnet tas upp
på klassråd och
elevråd.
Kontinuerlig
uppföljning i
arbetslag,
elevråd,
klassråd och
stödteam.
Elevenkät
vilken
kartlägger de
olika
diskriminerings
grunderna,
genomförs varje
år i oktober.
Vid varje
arbetsplatsträff
Arbetslagen ska
diskutera och
tydliggöra var
och ens
uppdrag för att
förebygga och
stoppa
diskriminering,
trakasserier
utifrån skolans
regler,
läroplanens
normer och
värden.
15
Diskrimineringsgrunden religion och annan
trosuppfattning
Verksamheten ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund
av religion eller annan trosuppfattning.
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Det finns
elever på
skolan med
olika
religioner och
trosuppfattnin
gar, dock
finns inte
uppfattningen
att elever
kränks på
grund av
detta, enligt
utvärdering
oktober 2013
Alla elever
ska få ökad
kunskap om
och
förståelse för
olika
religioner och
trosuppfattni
ngar.
Arbetslagen
ska diskutera
och tydliggöra
var och ens
uppdrag för att
förebygga och
stoppa
diskriminering,
trakasserier
utifrån skolans
regler,
läroplanens
normer och
värden.
Från och
med
augusti i
samband
med
läsårsstart
och
fortlöpande
under
verksamhet
såret.
1.
2.
Det
förekommer
dock att man
använder
”jude” som
skällsord,
utan att det är
riktat till
någon
särskild
person.
Alla elever
ska
respekteras
oavsett
religion eller
trosuppfattni
ng.
Rektor
Samtliga
lärare och
övrig
personal
samt
eleverna
på skolan.
Uppföljning
Kontinuerligt på
arbetslagsträffar,
elevråd och
klassråd.
Vid varje
Arbetsplatsträff
Elevenkät vilken
kartlägger de
olika
diskrimineringsgr
underna,
genomförs i
oktober varje år.
Religion och
trosuppfattning
diskuteras
inom ramen för
skolämnen
vilka har
anknytning till
religion och
trosuppfattning
.
Kunskap
kring religion
och annan
trosuppfattnin
g kan, bland
en del elever,
vara
begränsad.
16
Diskrimineringsgrund funktionshinder
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som på grund av
funktionshinder.
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidplan
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Uppföljning
Det finns
elever på
skolan med
olika typer av
funktionshind
er, både av
fysisk och
neurologisk
art, dock
upplever vi i
samband
med
uppföljning
oktober 2013
att
kränkningar
utifrån detta
förekommer i
mycket liten
utsträckning.
Alla elever
ska ha
samma
rättigheter
och
möjligheter
oavsett
förekomst
av funktionshinder.
I den ordinarie
undervisningen
diskuteras
människors olika
livsvillkor.
Från och
med augusti
i samband
med
läsårsstart
och
fortlöpande
under
verksamhets
året.
1. Rektor
2. Stödteam
3. All
Uppföljning i
stödteam och
i arbetslagen
regelbundet
under läsåret.
Eleverna
ska få ökad
kunskap och
förståelse
för att vi är
olika.
Lärare och övrig
personal på
skolan ger elever
möjlighet till
pauser eller
andra typer av
individuella
insatser för
elever med
funktionshinder.
Arbetslagen ska
diskutera och
tydliggöra var
och ens uppdrag
för att förebygga
och stoppa
diskriminering,
trakasserier
utifrån skolans
regler,
läroplanens
normer och
värden.
personal
och alla
elever på
skolan.
Föra
diskussioner
med
Elevhälsans
Centrala
Stödteam.
Elevenkät
vilken
kartlägger de
olika
diskriminering
sgrunderna,
genomförs i
oktober varje
år.
Vid varje
Arbetsplatsträff
17
Diskrimineringsgrund sexuell läggning
Verksamheten ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund
av sexuell läggning.
Med sexuell läggning menas:
 homosexualitet
 bisexualitet
 heterosexualitet
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidplan
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Uppföljning
Begrepp
gällande
sexuell
läggning
används
som
skällsord.
Skolan ska
främja lika
rättigheter
oavsett
sexuell
läggning.
Fortsätta ge
eleverna
kunskaper om
att man kan ha
olika sexuell
läggning. Detta
för att öka
förståelsen.
Kontinuerligt
under året
Rektor
All personal
Kontinuerligt
under året i
arbetslagen,
klassrådet,
elevrådet.
Ämnet tas upp i
undervisning
och med hjälp
av film,
litteratur.
Elevenkät vilken
kartlägger de
olika
diskrimineringsgr
underna,
genomförs i
oktober varje år.
Vid varje
Arbetsplatsträff
18
Plan mot kränkande behandling
Verksamheten ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande
behandling.
Kränkande behandling definieras som ett uppträdande, utan att ha någon koppling till
någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Det kan ske vid ett enstaka tillfälle eller vid flera tillfällen.
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidplan
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Uppföljning
På skolan
förekommer
det kränkningar
och
trakasserier.
Alla elever
i skolan
ska känna
sig trygga
och inte
utsättas för
kränkande
behandling
.
All personal på
skolan ska ingripa
och hantera
situationer
omgående så fort
de fått kännedom
om att en elev
blivit utsatt för
trakasserier eller
kränkande
behandling.
Fortlöpan
de
1. Rektor
2. All
personal
och alla
elever på
skolan.
Stående
punkt på
klassråd och
elevråd.
Kränkningarna
förekommer
oftast på
rasterna vid
fotbollsplanen
och i
korridoren.
Mentorer
informerar om
Plan mot
diskriminering,
trakasserier och
kränkande
behandling i
klasserna.
Planen är ett
redskap och alla
ska dokumentera i
den vid minsta
kränkning som
uppstår på skolan.
Utvärderas
kontinuerligt
på
arbetslagsträff
ar och som en
stående punkt
på
stödteamet.
Samtalsgrupp
er i vissa
klasser är en
främjande
insats där
elever får
möjlighet att
reflektera och
diskutera
tillsammans
kring
värdegrundsfrågor.
Sker
systematiskt.
Se bilaga nr x
19
Uppföljning och utvärdering
 I samband med enkäten kring trygghet och trivsel och kring de olika





diskrimineringsgrunderna.
Resultaten diskuteras och analyseras med mentor och socionom. Mentor tar
sedan upp resultatet med klassen.
Rektor delges resultat och analyser av socionom.
Eleverna ska känna till lagstiftningen och ska medverka i att ta fram planerna.
Eleverna ska känna sig engagerade och komma med förslag till förebyggande
åtgärder.
Socionom presenterar analyserna och resultaten från enkäten samt gör
uppföljning och utvärdering tillsammans med elevrådet både vår och höst.
Resultat och förslag utifrån uppföljning och utvärdering ligger till grund för
upprättande av ny plan vid läsårsstart i augusti.
Rutiner för utredning och dokumentation






Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna
utredas skyndsamt.
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som
blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.
Vårdnadshavare till elever, som är inblandade (både den kränkte och de som
kränkt), ska informeras skyndsamt, samma dag
Om personal misstänks för kränkning av ett barn/en elev ska rektor ansvara
för utredningen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras hur allvarlig kränkningen är.
Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt
handlingsprogram, som beskriver nuvarande situation, målet och vilka
åtgärder som behöver vidtas, för att målet ska nås.
På Korsavadskolan vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffat
mellan elever:
Vid upptäckt/misstanke om kränkande behandling informeras rektor och elevernas
mentor/mentorer omgående. Rektor startar omedelbart en utredning och lämnar
vidare till huvudman. Både anmälan och utredning lämnas till huvudman.
Vid incident låter man de inblandade, var för sig, skriva ner vad som har hänt, eller
om det anses lämpligare, skriver en vuxen vad de inblandade berättar. Mentor till den
utsatta eleven dokumenterar händelsen på anvisad blankett som fylls i digitalt, se
Bilaga 1.
20
Mentor gör en kartläggning/utredning av situationen. Ta reda på så mycket fakta
som
möjligt: TYDLIGHET – VAD? – VAR? – NÄR? – HUR? – VILKA? – ÅTGÄRDER!
OBS: Glöm ej att Dokumentera. När du ska dokumentera är det mycket viktigt att
du skriver enbart det du vet, inga värderingar eller tolkningar av situationen.
Dokumentation måste vara daterad och undertecknad i annat fall har dokumentation
inget värde.
Mentor följer upp händelse med de inblandade 1-2 veckor efter incidenten. Om
kränkningarna upphör avslutas ärendet vid sista uppföljningsmötet. Vid behov
kontaktas stödteamet, se nedan.
Om kränkningarna inte upphör, kopplas rektor in som kallar till elevvårdsmöte.
Dokumentation ska ske i varje enskilt fall på anvisad blankett. Dokumentationen ska
förvaras i arkivskåp och lämnas vid varje terminsslut till skolledningen för arkivering.
Stödteamet
Om kränkningarna inte upphör trots uppföljning och möte med vårdnadshavare kan
det vara befogat att lämna ärendet till stödteamet. Stödteamet dokumenterar i
elevakten i databasen PMO.
 Vid incidenter låter man de inblandade, var för sig, skriva ner vad som har
hänt, eller om det anses lämpligare, skriver en vuxen vad de inblandade berättar.
 Vuxen/vuxna samtalar sedan med inblandade och beslutar om hur ärendet
ska föras vidare, vilka åtgärder ska göras, när uppföljning ska ske.
 Mentor informeras genom att de inblandades berättelser överlämnas och kort
muntlig information ges.
 Mentor fyller i skolans dokumentationsblankett digitalt se Bilaga 1.
 Uppföljningssamtal hålls och dokumenteras. Alla dokument sparas därefter
hos rektor.
 När eleven slutar på skolan överlämnas den samlade dokumentationen till
rektor, som avgör vad som ska sparas.
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vara ett
levande dokument i det dagliga arbetet.
Vi utvecklar rötter och vingar, som rotar och lyfter oss.
Nyfikenheten är vår drivkraft.
21
Arbetsgång vid incidenter
Åtgärder och rutiner när skolan fått kännedom att en elev ansett sig vara
utsatt för kränkningar








Om en elev blivit utsatt för kränkning av annan elev, elevgrupp eller personal
ska eleven omedelbart vända sig till i första hand till sin mentor, annars till
kurator, specialpedagog, speciallärare övrig personal eller rektor för att få stöd
och hjälp.
Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna
utredas skyndsamt och rektor ska alltid informeras om händelsen.
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som
blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.
Om elev/elevgrupp misstänks för kränkning av en elev ska mentor eller annan
personal ansvara för utredningen.
Om personal misstänks för kränkning av en elev, ska rektor ansvara för att en
utredning startar. Dock är det förvaltningschefen som beslutar om vem som
gör utredningen.
Om rektor misstänks för kränkning av en elev ska annan personal från
stödteamet tillsammans med förvaltningschefen ansvara för att en utredning
startar. Dock är det förvaltningschefen som beslutar om vem som gör
utredningen.
Vårdnadshavare till elever, som är inblandade (både den kränkte och de som
kränkt), ska informeras skyndsamt (samma dag).
Vid kränkningar bör utredningen resultera i en individuell handlingsplan, som
beskriver nuvarande situation, målet och vilka åtgärder som behöver vidtas,
för att målet ska nås.
På Korsavadskolan vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffat:
Som vuxen på Korsavadskolan måste du reagera och agera direkt när du
bevittnar en händelse på eller inom skolans område som kan vara
trakasserier, annan kränkande behandling, mobbning eller diskriminering. Du
måste även agera om en elev kommer och berättar för dig, att den blivit utsatt
eller att en kamrat blivit utsatt.
Några tecken på att en elev blir utsatt för trakasserier, annan kränkande
behandling, mobbning, diskriminering, som du som vuxen måste vara
uppmärksam på, kan vara.
 Att eleven inte har kamrater i klassen, eller inte tas i försvar av de andra.
 Att eleven är trött, blek eller håglös och lätt blir sjuk.
 Att eleven inte vill gå till skolan och ofta kommer försent till lektioner.
 Att eleven undviker att vistas i t.ex. korridorer med andra elever.
Den direkta elevvården ansvarar klasslärare/mentor för, samt arbetslaget.
22
Vid trakasserier eller annan kränkande behandling ska du som vuxen
följa nedan arbetsgång, du går till nästa steg om första åtgärden inte
hjälper:
1. Direkt tillsägelse
2. Allvarssamtal – samtal med de inblandade/medling. Inled samtalen enskilt,
vid behov har ni sedan samtal med de inblandade ihop. Rektor och de
inblandades vårdnadshavare informeras
3. Enskilt samtal – uppföljning med berörda parter
4. Möte med elev och vårdnadshavare
5. Anmäla till Stödteamet om trakasserierna eller kränkningarna inte upphör
6. Anmäl till skolledningen/ Stödteam om kränkningen kan betraktas som våld
och ska polisanmälas
Den person som genomför samtalen dokumenterar på blanketten Handling
och dokumentation avseende elev som utsatts för kränkning/
trakasserier/ diskriminering.
Blanketten fylls i digitalt och när uppföljningen och utvärderingen av
åtgärderna är gjord och kränkning/ trakasserier/ diskrimineringen har upphört
avslutas ärendet och dokumentationen lämnas till rektor.
Stöd vid allvarssamtal:
Om möjligt är personalen två vid allvarssamtal. Varje ärende är unikt och alla
ska agera på ett flexibelt sätt utifrån situationen, en leder samtalet och en för
anteckningar. Tala lugnt men med allvar i tonen, var konkret och tydlig.

Lyssna till den utsattes historia. Dokumentera samtalen.

Samtal med de som utfört kränkningarna.

Ha enskilda samtal med inblandade. Inled samtalet med: Jag vill tala med dig
för att en annan elev på skolan känner sig utsatt, förstår du vad detta gäller?
(ofta kan personen då själv berätta, om inte får man delge personen den
berättelse man fått ifrån den som är utsatt ).

Tala om för den som utsätter att kränkningarna måste upphöra omedelbart
och att beteendet inte på något sätt är acceptabelt.
23
Arbetsgång och rutin vid akuta händelser






Skaffa dig en bild av händelsen.
Kontakta mentor och meddela rektor.
Mentor kontaktar vårdnadshavare till de inblandade.
Följ upp med fortsatta samtal och kontroll.
Dokumentera på därför avsedd blankett.
Fortsätt hantera händelsen enligt arbetsgången.
Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev.






Gå in och bryt när du ser att handlingen strider mot diskrimineringsgrunderna
eller kränker individen.
Om det inte går att bryta, tillkalla akut hjälp av andra vuxna.
Vid behov tillkallas polis i första hand av skolledning, i andra hand av annan
vuxen.
En skadebedömning görs och skolsköterska/vårdcentral/sjukhus kontaktas för
eventuell vård.
Vårdnadshavare ska underrättas av i första hand ansvarig pedagog/mentor
och i andra hand annan vuxen.
Vid situationer där personal ingripit ansvarar denna för att rektor kontaktas
snarast, samt att ansvarig pedagog/mentor underrättas.
När vuxen kränker elev





Rektor ansvarar för att det inträffade utreds samt för vilka åtgärder som ska
vidtagas, t ex om den anställda ska stängas av från arbetet genom
förvaltningens försorg. I de fall där elev berättar om händelsen i efterhand
ansvarar den personal som fått informationen för att rektor och mentorer
informeras.
Anmälan till polis och arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av rektor
efter samråd med polis.
Ärendet dokumenteras på avsedd blankett.
Rektor beslutar om vilka stödåtgärder som behöver vidtas. Bedömning måste
göras om det är lämpligt att berörd personal och elev skall ha fortsatt kontakt.
Rektor ansvarar för att uppföljning sker
Arbetsgång när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar
elev

Rektor ansvarar för att det inträffade utreds samt för vilka åtgärder som ska
vidtagas t ex om den anställda ska stängas av från arbetet genom
förvaltningens försorg. I de fall där elev berättar om händelsen i efterhand
ansvarar den personal som fått informationen för att rektor och mentorer
informeras.
24
Arbetsgång när rektor kränker, hotar eller misshandlar elev eller personal



Den som får vetskap om att rektor kränker, hotar, misshandlar eller på annat
sätt särbehandlar en elev eller annan vuxen på skolan är skyldig att
omedelbart anmäla det inträffade till Barn och utbildningsförvaltningen.
Förvaltningschefen tar direkt kontakt med rektorn för att stoppa ett eventuellt
pågående felaktigt beteende av rektorn.
Förvaltningschefen utreder ärendet, beslutar om åtgärder och dokumenterar
ärendet.
25
Bilaga 1
Skolområde Simrislund
Handling och dokumentation avseende elev som utsatts för kränkning eller trakasserier.
Anmälan till huvudman om kränkande behandling enligt skollag 6 kap 10 §.
Blanketten skall betraktas som en handling som kan användas vid upprepande tillfällen under en
handläggningsperiod för samma elev. När uppföljning och utvärdering görs fattas ett nytt beslut som i
sin tur utvärderas. Arbetsanteckningarna från olika ansvariga biläggs denna blankett. Uppgifterna i
handlingen kan vara sekretessbelagda, varför handlingen skall förvaras på säker plats.
Elevens namn
Klass
Elevens personnummer
10 siffror
Namn på elev/elever som
utsatt ovan för kränkning
eller trakasserier
Klass
2013-09-23
Klockan
Plats
Beskrivning
Den utsatta elevens:
Den utsättande elevens:
Dokumentationen utförd av:
ÅTGÄRDER
För den elev som blivit kränkt eller trakasserad:
Ansvarig för åtgärderna:
Vårdnadshavare har blivit informerade av:
För den elev som kränkt eller trakasserat:
Klicka här för att ange datum.
Rektor har blivit informerad att utredning är startad av:
UPPFÖLJNING och utvärdering
Uppföljning av åtgärder
Klicka här för att ange datum.
Dokumentationen utförd av:
Klicka här för att ange datum.
Ärendet anses vara avslutat (ja/nej):
Ärendet lämnas vidare till Stödteametteamet (ja/nej):
26