Reglering av immunsvaret med IgE-antikroppar

Reglering av immunsvaret med IgE-antikroppar
Ida Waern
Antikropp bundet till antigen, s.k. immunkomplex, ger en annan typ av immunsvar än endast
antigen, ett fenomen som benämns antikroppsmedierad feedbackreglering. Skillnaden kan
vara stor: 1000-faldigt ökad eller 99 % undertryckt immunsvar. IgE-antikroppar är mest kända
för att vara inblandade i allergiska sjukdomar och tros vara kroppens försvarsmekanism mot
parasitinfektioner. IgE-antikroppar bundna till sitt specifika antigen har kapaciteten att
påverka immunsvaret genom att 100-faldigt öka antikroppsproduktionen. Denna mekanism är
beroende av FcεRII (CD23) receptorn på B-lymfocyter. Den föreslagna mekanismen bakom
IgE-medierad feedbackreglering är att IgE-immunkomplex tas upp via CD23 på Blymfocyter, presenteras för specifika T-lymfocyter som via denna signal delar sig och ger
upphov till att en stor population T-lymfocyter uppkommer. De aktiverade T-lymfocyterna
kan sedan hjälpa specifika B-lymfocyter att producera antikroppar. När B-lymfocyter blir
aktiverade för att producera antikroppar vandrar de till sekundära lymfoida organ (mjälte,
lymfknutar) och bildar germinala centra.
Syftet med studien var att undersöka hur IgE-antikroppar bundna till antigenet OVA-TNP
påverkar immunförsvaret. Detta genomfördes genom att immunisera möss intravenöst med
både IgE-antikroppar som binder till antigenet OVA-TNP och OVA-TNP. Kontrollmöss fick
endast OVA-TNP. Mjälten undersöktes hos mössen med immunohistokemi. Sektioner av
mössens mjältar placerades på objektglas. Sedan användes biotinylerade antikroppar för att
färga fram speciella celltyper. Genom att använda denna metod kunde germinala centra, Blymfocyter och T-lymfocyter studeras i mjälten. Möss immuniserade med IgE plus antigen
hade fler germinala centra vid alla undersökta tidpunkter, som mest 13 gånger fler. Genom att
jämföra immunohistokemi bilder där T- och B-lymfocyter färgats fram kunde man se att
immunisering med IgE plus OVA-TNP stimulerade T-cells aktivering. Det fanns betydligt
fler OVA-specifika T-lymfocyter i möss immuniserade med IgE-antikroppar och OVA-TNP
jämfört med de möss som endast immuniserats med antigen. Även antikroppsproduktionen
studerades genom att använda blodserum från mössen och detektera mängden IgG anti-OVA
antikroppar med metoden enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Serum tillsattes till
brunnar på en platta med OVA molekyler bundna till botten. Bundna IgG-antikroppar
detekterades med biotininmärkta antikroppar, som vid närvaro av alkalisk fosfatas bildar en
gul färg. Med hjälp av spektrofotometer lästes styrkan på den gula färgen av och jämfördes
med en standardkurva med kända koncentrationer av IgG. Möss som immuniserats med IgEantikroppar och OVA-TNP hade högre antikroppsproduktion vid alla undersökta tidpunkter
än de möss som endast immuniserats med OVA-TNP. Som mest var skillnaden 73-faldig,
vilket var tio dagar efter immunisering. Resultaten från studien visar att IgE-antikroppar kan
förstärka ett immunsvar.
Trots all forskning om IgE-antikroppar har man ännu inte förstått deras biologiska funktion.
En intressant iakttagelse är att patienter med allergiska symptom har större antal CD23+ Blymfocyter och högre koncentration IgE-antikroppar i blodet. Allergi och autoimmuna
sjukdomar kan uppstå om immunförsvaret reagerar okontrollerat mot kroppsegna ämnen eller
andra ofarliga substanser. Mer kunskap om mekanismerna bakom den stimulerande effekt
som IgE har på immunsvaret kan leda till mer kunskap om allergiska sjukdomar, och i
framtiden bättre behandlingsmetoder.
Examensarbete i biologi, 20 p, VT 2005
Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för genetik och patologi, Uppsala Universitet
Handledare: Lic. Fredrik Hjelm och Prof. Birgitta Heyman