Handlingsplan mot mobbing och diskriminering mm.
Härnösands Cykelklubb
Idrottens och klubbens värderingar skall alltid prägla våra och handlingar och vi arbetar alltid aktivt
med förebyggande åtgärder utifrån detta. Ett agerande som kränker, generar eller på annat sätt stör
träning/tävling, tränare/annan närvarande eller på något annat sätt strider mot innehållet i klubbens
värderingar är anmärkningsvärd misskötsamhet. Vuxna med ledaruppgifter har fått ett
förtroendeuppdrag som kan dras in vid missbruk av sin ledarroll. Anmärkningsvärd misskötsamhet kan
även vara olämpligt uppträdande under icke tränings- och tävlingstid. Vid grov misskötsamhet tar
styrelsen beslut om eventuell påföljd och följer dessa ärenden.
Rapportering
Anmärkningsvärd misskötsamhet
Det är allas ansvar att säga till om en anmärkningsvärd misskötsamhet uppstår. Det ska ske under
träning/tävling med cyklist/tränare/annan närvarande person när detta uppstår. Upphör inte
misskötsamhet ska detta rapporteras till styrelsen och anses som en grov misskötsamhet.
Grov misskötsamhet
Rapportering sker omgående till någon närstående person inom föreningen, , ansvarig ledare eller
styrelse vid grov misskötsamhet. Antingen direkt av individ som upplever att han/hon utsatts för
kränkande behandling, alternativt av annan individ som uppfattat att kränkande behandling försiggått.
Skriv ner datum, klockslag, vad som hänt, samt eventuellt vittne. Observera att sekretess ska
beaktas.
Sexuella trakasserier av brottslig karaktär polisanmäls. Styrelsen ska omgående få kännedom om
sexuella trakasserier och mobbning för att snabbt kunna agera.
Åtgärder
Styrelsens ansvar är att omgående höra båda parter och dokumentera parternas upplevelser.
Observera att sekretess ska beaktas. Beroende på allvarlighetsgrad kan styrelsen genom samtal och
överenskommelse med båda parter, som är baserat på två olika åtgärdsnivåer.
Den första åtgärdsnivån är att ta fram en handlingsplan, som båda parter kan acceptera, för att få
missförhållandet att upphöra och där det klart och tydligt framgår varför det tidigare handlandet har
upplevts som ovälkommet eller kränkande.
Den andra åtgärdsnivån är att disciplinära åtgärder vidtas såsom varning, avstängning, eller
polisanmälan.
Syfte med handlingsplan är att alla i klubben skall bli medvetna om att medlemmar i
klubben skall acceptera alla oberoende av etniskt ursprung, sexuell läggning, kön, politisk
tillhörighet mm
Föreningens mål är alla är välkomna att deltaga i klubbens verksamhet. Dock kan bara barn
från 10 år och äldre tävla för klubben enligt Svenska cykelförbundet regler.
Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan
- Idrotten vill
- Barnkonventionen
- Härnösand kommun
- Härnösands Cykelklubbs policy mot diskriminering och negativ särbehandling.
Förklaring av definitioner kopplat till exempel från vår verksamhet
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för
negativa handlingar från en eller flera personer.
Exempel från vår verksamhet:
Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan
förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.
Exempel från vår verksamhet:
Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk
åsikt. Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte.
Exempel från vår verksamhet:
Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete
Ledare: Tar upp denna fråga vid samlingar på medlemsmöten och vid utbildningar i klubben.
Föräldrar: Informeras vid träffar och utbildningar.
Aktiva barn och ungdomar informeras kontinuerligt vid träningsträffar, medlemsmöten och
utbildningar spec på våra träningsläger.
Så här agerar vi om något händer:
Härnösands Cykelklubb är en så liten klubb att vid händelser med diskriminering och särbehandling
kontaktas ordförande direkt och frågan avhandlas i styrelsen, med ev. berörda ledare, föräldrar och
ungdomar inbjudna
Ledare
Föräldrar
Barn/ungdomar
Barn som far illa (ex. sexuella övergrepp/trakasserier)
Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation
Namn och telefonnummer Ola Thelberg /Ordförande/ 070-2173109
Kontaktar socialtjänsten görs av Ola Thelberg eller Anders Nyström
Telenummer till socialtjänsten 0611-348000 vx
Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen
Namn… Anders Nyström ansvarig
Information till föräldrar gör klubben ordförande. Ola Thelberg 2015
Berörda/drabbade övriga barn/ungdomar informeras av klubbens ungdomsledare Tomas
Lindh, Anders Nyström och Lars Sjölund. Anders Nyström ansvarig.
Vilket stöd finns i kommunen: Vår kontakt med Samhällsförvaltningen
Varje år vid Härnösands Cykelklubbs medlemsträff i maj revideras handlingsplanen för året.
En av punkterna vid medlemsträffar skall vara diskussion om handlingsplanen
Ansvariga: Ola Thelberg, /Ordförande/ och Anders Nyström / Ledamot i styresen/
Härnösand den 31 maj 2015