Kapacitetsplanering på
Logopedmottagningen
Öronkliniken, Universitetssjukhuset
Linköping
Birgitta Rosén Gustafsson
Logopeder arbetar med…
…kommunikation
Logopeder arbetar med…
•
•
•
•
Språk
Tal
Röst
Sväljning
språk
tal
röst
Logopeder arbetar med…
•
•
•
•
•
Språk
Tal
Sväljning
Läsförmåga
Skrivförmåga
Exempel på diagnoser
• Barn med försenad/avvikande språkutveckling
(språkstörning)
• Vuxna med dyslexi
• Oralmotoriska svårigheter
• Läpp-, käk-, gomspalt
• Cochleaimplantat
• Hörselskador
• Stamning
• Cancer i munhåla/svalg/struphuvud
• Sväljningssvårigheter
• Röststörningar – organiska eller funktionella
Logopedmottagningen US
• 11 logopeder, inkl klinisk adjunkt i logopedi, 25% usk
• Regionansvar för vissa patientgrupper;
LKG, CI, tumör, TS
• Länsansvar dyslexi och viss stamningsbehandling
• 2 logopeder i skolor olika dagar
• Vissa har mottagning på BVC
• Medverkar i olika team
• Samarbete med HU:s logopedprogram (32 platser, varje ht), 4 år
• Medverkar i olika forskningsstudier
Kapacitetsplanering
• Under 2009 påbörjades skattningen av
aktiviteter och sammanställning av statistik
hämtades från Cosmic.
• September 2010 intensifierades arbetet >
aktivitetslistan slutfördes.
• November 2010 aktivitetsmätning, varje
logoped, 4 veckor, all tid mättes.
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
Talspråk Nybesök
Talspråk Återbesök
Röst Nybesök
Röst Återbesök
Oralmotorik Nybesök
Oralmotorik Återbesök
Stamning Nybesök
• Stamning Återbesök
• Sväljning Nybesök
• Sväljning Återbesök
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CI Nybesök
CI Återbesök
LKG Nybesök
LKG Återbesök
Cancer Nybesök
Cancer Återbesök
Hörsel Nybesök
Hörsel Återbesök
Dyslexi Nybesök
Dyslexi Återbesök
ADMINISTRATION för resp
Aktiviteter forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remissbedömning
Telefonkontroll
Teamkonferens
Logopedträffar
Logopedprogram
Handledning
Auskultation
Arbetsplatsmöte
Samverkansgrupp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Möten
Telefonsamtal
Restid
Övrig administration
Cosmicråd
Utbildning
Raster
Eventuella störningar
Ledtid
Optimering
• Resultaten från mätningen och
besöksstatistik sammanställdes > med hjälp
av logistiker beräknades tid och antal besök,
fördelningen mellan de olika logopederna
• Optimeringsverktyg användes, dvs antal tim
tillgänglig tid/person > fördelades någorlunda
jämnt utifrån diagnosansvar
Optimeringsverktyg
Produktionsplanering
• Utifrån optimeringsverktyget beräknades
sedan det totala antalet besök som måste
genomföras under 2011 för en jämn
produktion och för att undvika köer.
• En produktionsökning med 30% planerades
p g a:
Dyslexiutredningar
Skolbarnsremisser
Förmodad underremittering från BVC
Prognos 2011
Logopedmottagningen Logopedbesök/diagnosområde
2011
210
180
100
Talspråk
180
Röst
310
Oralmotorik
15
Stamning
315
Sväljning
2 450
CI
LKG
240
Cancer
Hörsel
Dyslexi
700
Totalt antal besök 4700
Produktionsplanen
Produktionsplanering
• Hela produktionen följs kontinuerligt.
Varje vecka registreras:
o
Planerad produktion
o
Inflöde remisser
o
Utfall, d v s genomförda besök
o
Antal väntande pat
• Varje logoped har en egen produktionsplan
med planerat antal besök/vecka som ska
utföras
Produktionsplanering
• De fem största diagnoserna följs enligt denna
mall, nybesök och återbesök
• För övriga diagnoser registreras bara totala
antalet besök
Produktion barnlogopedi 2011
Produktionsplanering för antal mottagningsbesök/vecka Talspråk 2011
Nybesök
Återbesök
80
Behov/vecka
9
70
60
10
11
50
13
8
3
15
4
6
10
6
6 2
5
44 42 3
42
47 49
46
33
52
43
33
32
0 6
49
28
34 36
41
6
50 4
1
24 22 24
6
8
8
35 34
25
22
46
36
34 32
33
2
45 48
46 45
43
39
2
23 2
15
25
v3
v6
v9
v12
v15
v18
v21
v24
v27
v30
41
4
29
26
12 2 2 15
5 5
0
v52
5
3
10
8
36
21
10
0
40
47
15
5 9
67
7
30
6
6
5
3
6
3
3
13
8
13
9
40
20
14
7
8
14
11
v33
v36
v39
v42
v45
v48
v51
LEAN- tavelmöten en gng/v
•
•
•
•
Veckans resultat följs upp
Målen
Tillgänglighetskravet, 60 dagar
Sekreterare bokar fortlöpande nybesöken på
markerade tider i Cosmic-tidboken
• Nya rutiner infördes 1/3-11
• Ständig utveckling…
LEAN
Projekt 1 – mål:
1. Den 1/7: tid direkt för röstpatienter
2. Den 1/10, tid direkt för 50% av pat, ingen
väntat > 60 dagar
• Mål 1 uppfyllt i juni.
• Mål 2 uppfyllt uppfylldes inte under 2011
Projekt 2: Öppen tidbok i Cosmic där BVCsköterskor kan boka tid direkt för pat på
Logopedmottagningen. Slipper många
administrativa steg.
Resultat 2011
• Antalet inkommande remisser ökade med 27% (befintlig personal!)
• Tillgängligheten förbättrades avsevärt och för flera patientgrupper
t o m ”tid direkt”.
• Vet vad vi ”gör av tiden”.
• Produktionsplanerna hölls strikt under första halvåret 2011 men tyvärr
inte lika strikt under andra. Uppföljning? Uteblivna pat? Sjukdom.
• Generellt positiv uppfattning bland medarbetarna som har bättre
kontroll över sin arbetsdag även om det ibland kan upplevas
stressande (uteblivna mm).
• Genererar nya projektidéer…
2012
• Fortsättning på projektet….
• 1 mars: Öppen tidbok i Cosmic, dvs BVC bokar tider
direkt på Logopedmottagningen i särskild tidbok i
Cosmic. Utvärderas juni 2012
• Fördelar: tid direkt, patientens eget val, sparar många
onödiga steg i processen, jämnare flöde
• Mars 2012 totalt 5% som väntat >60 dagar, ingen
>90 dagar 
Tack för idag!