Kvinnors situation i Europa*Medelhavsområdet

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
REX/448
Kvinnor i
Euromed-regionen
Bryssel den 8 oktober 2015
UTKAST TILL INFORMATIONSRAPPORT
från
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
om
Kvinnors situation i Europa–Medelhavsområdet
_______________
Föredragande: Grace Attard
_______________
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 1/12
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469011 — Fax +32 25134893 — Internet: http://www.eesc.europa.eu
SV
Den 22 januari 2015 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med
artikel 31 i arbetsordningen ge facksektionen för yttre förbindelser i uppdrag att utarbeta en
informationsrapport om
Kvinnors situation i Europa–Medelhavsområdet.
Facksektionen för yttre förbindelser antog informationsrapporten den 10 september 2015.
Vid sin 511:e plenarsession den 6–8 oktober 2015 (sammanträdet den 8 oktober) diskuterade
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande informationsrapport och antog den med
98 röster för.
*
*
*
1.
Allmänna kommentarer och rekommendationer
1.1
Utvecklingen, tillväxten och konkurrenskraften i södra och östra Medelhavsområdet är
beroende av att man till fullo utnyttjar humankapitalet – kvinnor och män i alla åldrar, på alla
nivåer och inom alla ekonomiska sektorer – och förutsätter att länderna i Euromed-regionen
i enlighet med sina internationella förpliktelser1 förbinder sig till principen om jämställdhet på
alla områden samt till att undanröja hinder för kvinnors deltagande i det ekonomiska, sociala,
kulturella och politiska livet och genomföra mekanismer för god samhällsstyrning.
1.2
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är fullt medveten om de skilda
förhållandena i de olika länderna i Medelhavsområdet. Kommittén är särskilt medveten om de
konflikter och den instabilitet som många länder i södra Medelhavsområdet är drabbade av.
EESK uppmanar Europeiska kommissionen och regeringarna i länderna i Europa–
Medelhavsområdet att ta fram gemensamma lösningar på dessa utmaningar – inklusive
fattigdom, ekonomiska utmaningar, konflikter och terrorism – som leder till oacceptabelt
lidande, särskilt bland kvinnor.
1.3
Kvinnors omfattande behov måste prioriteras och behandlas inom ramen för processen för att
reformera den europeiska grannskapspolitiken, eftersom följderna av instabilitet, bristande
säkerhet och konflikter i regionen kommer att påverka inte bara kvinnor, utan samhället som
helhet.
1
Skuggrapporten om arabvärlden, Peking+20-handlingsplattformen, General Arab Women Federation.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 2/12
1.4
Det behövs en förbättrad insamling av uppgifter uppdelade efter kön för att underlätta god
samhällsstyrning och en jämställdhetsmedveten politik. Detta kommer att ge en verklig
förståelse av kvinnors situation (i både landsbygds- och stadsområden) i en komplex och
föränderlig miljö.
1.5
Regeringar, regionala institutioner, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och ickestatliga organisationer bör agera gemensamt för att införa lagstiftning som förbjuder våld mot
kvinnor och barn och säkerställa genomförandet och efterlevnaden av sådana lagar i enlighet
med Europarådets konvention om våld i hemmet (Istanbulkonventionen).
1.6
EESK stöder Europeiska rådets slutsatser om handlingsplanen för mänskliga rättigheter och
demokrati (2015–2019)2 med en ny handlingsplan för att bekräfta Europeiska unionens
åtagande att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och stödja demokratin i hela
världen.
1.7
EESK uppmanar EU-institutionerna att prioritera sina initiativ i enlighet med brådskande
behov i regionen. Detta omfattar initiativ som främjar en rättvis fördelning av välståndet och
sådana som uppmuntrar samarbete mellan olika länder.
Särskilda rekommendationer
1.8
Till Europeiska kommissionen
EESK uppmanar kommissionen att
1.8.1
stödja kollektiva åtgärder som omfattar alla berörda parter, bl.a. regeringarna,
arbetsmarknadens parter och det civila samhället, genom att inrätta nätverk och nödvändiga
mekanismer, inklusive finansiering och utbildning, för att se till att Medelhavsområdet fullt ut
kan utnyttja den växande potentialen hos kvinnliga arbetstagare och företagare, som är
avgörande för ekonomisk tillväxt på lokal, nationell och global nivå,
1.8.2
ta upp frågan om diskriminering av kvinnliga arbetstagare i fråga om rättigheter på
arbetsmarknaden under politiska och strategiska dialogmöten med länderna i södra och östra
Medelhavsområdet och att främja kvinnors deltagande i fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra organisationer,
2
"EU är fast beslutet att förstärka den offentliga diplomatin och informationsverksamheten om unionens människorättsinsatser. En
halvtidsöversyn av handlingsplanen kommer att göras 2017 och sammanfalla med halvtidsöversynen av de externa
finansieringsinstrumenten för att man ska skapa större samstämmighet." (Europeiska rådets slutsatser om handlingsplanen för
mänskliga rättigheter och demokrati (2015–2019.)
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 3/12
1.8.3
behandla kvinnors rättigheter i regionen inom ramen för reformen av den europeiska
grannskapspolitiken:







Se till att särskilda åtgärder och mål för jämställdhet ingår i de nationella
handlingsplanerna.
Se över politik och praxis rörande EU-finansierade program.
Stödja ländernas insatser för att genomföra en politik för faktisk jämställdhet.
Garantera invandrarkvinnor individuella rättigheter i varje skede av migrationsprocessen,
inte bara rättigheter som familjemedlem.
Bedöma vilken andel av innehavarna av EU-blåkort3 och de som omfattas av direktivet
om säsongsarbetare4 som är kvinnor.
Påskynda utvärderingen av migranters kvalifikationer5.
Ta itu med följande frågor: kompetenshöjning, kompetensförlust, flerspråkiga
rådgivningstjänster, tillhandahållande av information om rättigheter och råd om tillgång
till yrkesutbildning, tillgång till arbetstillfällen av hög kvalitet och tillhandahållande av
barnomsorg.
1.8.4
EESK uppmanar kommissionen och internationella givare att ansluta sig till den
rättighetsbaserade principen och arbeta tillsammans för att undvika dubbelarbete och sörja för
en så effektiv användning som möjligt av finansiella och tekniska resurser som avsatts för att
inrätta och finansiera utbildningsinitiativ för kvinnor. Detta inbegriper kapacitetsuppbyggnad
för demokrati, deltagardemokrati och alla andra åtgärder för att hjälpa kvinnor att bli mer
självständiga och ge dem möjlighet att delta fullt ut i samhället. Det omfattar också att skicka
sakkunniga till regionen och att sakkunniga från regionen kommer till EU för utbildning.
1.9
Till Euromed-länderna
EESK:s ståndpunkt:
1.9.1
Kommittén uppmanar alla länder i Medelhavsområdet att fullgöra sina skyldigheter att
underteckna, ratificera och genomföra internationella konventioner om kvinnors rättigheter
i praktiken, bl.a.


3
4
5
ratificering av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(1979),
ratificering av tilläggsprotokollet från Palermo om människohandel som en form av våld,
Rådets direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och
vistelse för säsongsanställning.
European Network of Migrant Women – Qualification recognition.
Rapport från EESK:s europeiska migrationsforum.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 4/12




Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om våldshandlingar,
inbegripet krigsförbrytelser som betraktas som vapen för krigföring och tortyr,
Europarådets Istanbulkonvention om våld i hemmet,
ILO:s konventioner om anständigt arbete och migrerande hushållsarbetare,
fullständigt genomförande av rekommendationerna i slutdeklarationen från unionen för
Medelhavsområdets ministerkonferens om kvinnor i Paris den 12 september 2013.
1.9.2
Kommittén vill fästa regeringarnas och övriga berörda parters uppmärksamhet på att det är
deras ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att se till att kvinnor blir ekonomiskt
oberoende, vilket är nyckeln till kvinnors förverkligande och utveckling.
1.9.3
Kommittén kräver ett omedelbart förbud mot hedersbrott och efterlyser en debatt på båda
sidor av Medelhavet om att utrota kvinnlig könsstympning, genom att införa effektiva
påföljder för gärningsmän, tillsammans med effektiva kampanjer för att ändra inställningen
i samhället.
1.10
Till arbetsmarknadens parter och det civila samhället
EESK:s ståndpunkt:
1.10.1 Kommittén uppmuntrar gemensamma insatser av fackföreningar, arbetsgivarorganisationer,
gräsrotsorganisationer och rörelser för social rättvisa på båda sidor av Medelhavet. Vi
uppmanar dem att aktivt samarbeta för att finna hållbara lösningar på de utmaningar som
skapar hinder för kvinnor att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden, bl.a. inom
följande områden:




Undanröjande av sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Sociala trygghetsåtgärder och socialt skydd: mamma-, pappa- och föräldraledighet.
Arbetsrätt som garanterar anständiga löner i linje med ILO:s konventioner.
Skydd för kvinnliga arbetstagare som arbetar i ockuperade områden och väpnade
konfliktområden.
1.10.2 Kommittén uppmanar medierna att stödja kvinnors rätt till jämställdhet på alla områden6
genom att framställa kvinnor på ett rättvist och korrekt sätt som avspeglar deras sakkunskap
på det ekonomiska, politiska och sociala området som individer och undvika en förnedrande
framställning av kvinnor som ett sätt att göra vinst.
1.10.3 Vi uppmanar sammanslutningarna av manliga och kvinnliga egenföretagare att tillhandahålla
plattformar för kvinnor i utsatta situationer (däribland kvinnor på landsbygden) för att ge dem
möjlighet att utveckla egna mikroföretag.
6
EMHRN:s webbplats: http://www.euromedrights.org.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 5/12
1.10.4 EESK anser att mikrofinansiering är ett användbart verktyg för att öka kvinnors egenmakt och
konstaterar att investeringar i kvinnor också innebär investeringar i familjer och
lokalsamhällen, bidrar till att bekämpa fattigdom samt ekonomisk och social nöd, stärker den
sociala sammanhållningen och ger kvinnor större ekonomiskt oberoende.
2.
Inledning
2.1
EESK har under årens lopp uppfyllt sitt årliga åtagande att övervaka kvinnors situation
i Euromed-regionen, studera utvecklingen och bakslagen och lägga fram rekommendationer
och förslag till EU-institutionerna, Euromed-länderna, de ekonomiska och sociala råden och
liknande institutioner samt det civila samhället om det fortsatta arbetet, kvinnors mänskliga
rättigheter och kvinnors potential till ekonomisk och social tillväxt i olika aspekter av
samhället som ska läggas fram vid EESK:s årliga Euromed-toppmöte.
2.2
Den arabiska våren var en djärv protest av det civila samhället mot diktatur, bristande
möjligheter och korruption. Länderna i Euromed-regionen har stora möjligheter att utveckla
sina framväxande ekonomier. Händelserna under den arabiska våren gav dock upphov till
konflikter och en händelseutveckling i hela regionen som utgör en väsentligt annorlunda
konfliktmiljö än den som rådde under större delen av 1900-talet7, främst på grund av
terrorism och migration8, och som kräver specifika politiska strategier och mekanismer för
långsiktiga lösningar.
2.3
Den centrala roll som kvinnor spelar i demokratiseringsprocessen under övergångsperioder,
när nationella konstitutioner utarbetas och gällande lagstiftning reformeras, måste skyddas
och upprätthållas genom god samhällsstyrning för att undvika bakslag i fråga om jämställdhet.
2.4
Att ta itu med intern och extern rörlighet i regionen bör göras till en brådskande prioritering.
Arabvärlden är hem för mer än 17 miljoner fördrivna människor som tvingats lämna sina hem
på grund av våldsamma konflikter, med 10 miljoner internflyktingar i Sudan, Irak, Somalia,
Libanon, Syrien och Jemen, liksom 7,5 miljoner flyktingar från de ockuperade palestinska
områdena9.
2.5
Konflikter har förödande konsekvenser för kvinnor. Kvinnor lämnas ofta ensamma eller med
ansvar för att ta hand om barnen och stödja äldre släktingar. De har mindre resurser än män
för att skydda sig, och tillsammans med barn utgör de ofta majoriteten av de fördrivna och
flyktingarna. Territoriell ockupation, väpnade konflikter och terrorism leder till akut
fattigdom och våld mot kvinnor i många länder.
7
8
9
Skuggrapporten om arabvärlden, Peking+20-handlingsplattformen, General Arab Women Federation.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén: En europeisk migrationsagenda, COM(2015) 240 final.
Se Europa–Medelhavsnätverket för mänskliga rättigheters (EMHRN) webbplats: http://www.euromedrights.org.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 6/12
2.6
Nu när världen flyttar sitt fokus till en ny utvecklingsagenda för tiden efter 201510 har
kvinnors egenmakt och jämställdhet blivit en prioritering för hållbar utveckling. Hållbara
förändringar är inte möjliga utan god samhällsstyrning (som bygger på ansvarsskyldighet och
öppenhet), och det förutsätter att kvinnorna deltar i beslutsprocesserna.
2.7
EESK uppmanar unionen för Medelhavsområdet, kommissionen, EU:s medlemsstater och
länderna i södra Medelhavsområdet att enas om en heltäckande strategi som bygger på
mänskliga rättigheter för att ta itu med den komplexa migrationssituationen, den snabba
urbaniseringen, den inre och regionala migrationen samt den irreguljära migrationen.
3.
Kvinnor i ekonomin: sysselsättning och skapande av arbetstillfällen
3.1
EESK uppmanar regeringarna och arbetsmarknadens parter att ta nödvändiga mått och steg
för att




öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden,
vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra könsdiskriminering på arbetsplatsen
(arbetstagarnas rättigheter, löner, arbetstid, hälsa och säkerhet samt andra arbetsvillkor),
se till att det finns mekanismer för att underlätta kvinnors tillgång till sektorer på
arbetsmarknaden som är stängda för dem,
genomföra åtgärder som garanterar föreningsfrihet och yttrandefrihet, så att kvinnliga
arbetstagare kan delta i fackföreningar och deras verksamhet.
3.2
Att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har en enorm inverkan på ekonomin. Detta
förutsätter en offentlig politik som både gör det möjligt för kvinnliga anställda på olika nivåer
att kombinera arbete och privatliv och investerar i barnomsorg och omsorg för andra
anhöriga, lämpliga arbetstider och en säker arbetsmiljö. Det innebär också att man måste anta
tydliga lagtexter om beviljande av mamma-, pappa- och föräldraledighet, för att göra det
lättare för kvinnor att komma in och/eller stanna kvar på arbetsmarknaden.
4.
Främjande av kvinnors företagande i Euromed-regionen
4.1
Främjande av kvinnors företagande i Euromed-regionen spelar en viktig roll för att skapa en
aktiv och dynamisk ekonomi som är inriktad på globalisering11.
10
11
EESK:s yttrande på eget initiativ om "Målen för tiden efter 2015 i Euromed-regionen" (föredragande: An Le Nouail Marlière).
Se OECD, 2011 – "MENA Initiative on Governance and Investment for Development" (finns på:
www.oecd.org/mena/investment ). Se projektkonferenser om främjande av kvinnor i ekonomin anordnade av unionen för
Medelhavsområdet.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 7/12
4.2
EESK betonar vikten av utbildning i företagande för kvinnor, både i städer och på
landsbygden, och efterlyser ökat fokus på specialiserad yrkesinriktad och teknisk utbildning
för att se till att universitets- och yrkesutbildningen svarar mot arbetsmarknadens behov. Detta
bör uppnås genom gemensamma insatser från regeringarna, den privata sektorn och
fackföreningar.
4.3
Vissa länder har antagit ny lagstiftning som främjar kvinnligt företagande och grundande av
små och medelstora företag av kvinnor, samt ger stöd till fattiga kvinnor och kvinnor på
landsbygden genom mikrofinansiering. Man bör dock se till att särskilda åtgärder och mål för
att främja kvinnligt företagande ingår i de nationella handlingsplanerna.
4.4
Tillgång till finansiering är ett hinder för många kvinnliga företagare. Genom sina olika
program bör kommissionen tillhandahålla tillräckliga medel för utveckling av kvinnligt
företagande i regionen samt tekniskt stöd till nystartade företag och uppföljningsåtgärder
såsom mentorskap, tillgång till information och nätverk samt finansiell kompetens12.
4.5
Både den offentliga och den privata sektorn bör använda sig av EU-program (t.ex.
Horisont 2020) för att säkerställa att alla kvinnor har tillgång till IKT-resurser och utbildning,
särskilt kvinnor som startar egna företag. Särskild tonvikt bör läggas vid viktiga verktyg för
marknadsföring, registrering av patent och att föra ut varor på marknaden via de rätta
distributionskanalerna.
4.6
Lagstiftning bör införas och genomföras snabbt för att ge kvinnor rätt att skaffa fastigheter,
ärva och överlåta egendom och få sin äganderätt erkänd under alla omständigheter som
individer. Det senare är särskilt viktigt för kvinnor som bygger upp sina egna företag.
4.7
Nationella kvinnoorganisationer behöver tekniskt och ekonomiskt stöd för att tillhandahålla
utbildning samt system för att övervaka statliga myndigheter med ansvar för att verkställa
lagar och förordningar.
5.
Kvinnor i politiken och beslutsfattandet
5.1
EESK uppmanar regeringarna att förbinda sig att följa Pekingdeklarationen och
handlingsprogrammet och att stödja initiativ från icke-statliga organisationer för att främja
jämställdhet och främja kvinnors rättigheter i den politiska sfären genom att öka det antal
platser som innehas av kvinnor i parlamenten.
12
Se OECD:s MENA Women’s Business Forum.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 8/12
5.2
I konfliktdrabbade områden marginaliseras kvinnor från det offentliga livet och saknar
säkerhet. Det finns därför farhågor att framsteg när det gäller kvinnors politiska deltagande
och deras rättigheter på detta område kommer att omintetgöras. EESK uppmanar därför
regeringarna att införa system för att säkerställa förekomsten av kvinnor på beslutsfattande
poster inom lokala myndigheter.
5.3
EESK uppmanar med eftertryck de politiska partierna att nominera och stödja kvinnliga
kandidater. Detta omfattar utformning av valsystemen så att de uppmuntrar ett mer jämlikt
deltagande och inflytande, och skulle kunna innebära främjande av proportionella
förteckningar i vallagstiftningen, tillgång till finansiering av valkampanjer och utbildning
i politisk kompetens. EESK välkomnar Tunisiens beslut att införa en jämn könsfördelning på
alla röstlängder och en konstitutionell skyldighet för staten att eftersträva en jämn
könsfördelning inom alla valda organ. Kommittén anser att detta är en förebild för regionen.
6.
Våld mot kvinnor och människohandel
6.1
EESK stöder EU:s åtagande att förebygga och bekämpa människohandel och att skydda
rättigheterna för dem som utsätts för det13. Kommittén anser emellertid att mer behöver göras
för att utrota människohandel och hantera dess konsekvenser, särskilt för kvinnor.
6.2
Regeringar, regionala institutioner, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och ickestatliga organisationer bör agera gemensamt för att införa lagstiftning som förbjuder våld mot
kvinnor och barn – även psykiskt våld och sexuella övergrepp i hemmet och på arbetsplatsen
– och se till att det finns myndigheter och institutioner som övervakar genomförandet av dessa
lagar och tillämpar dem i linje med Europarådets konvention om våld i hemmet.
6.3
Sedan den arabiska våren har många initiativ till stöd för utrotningen av alla former av våld
mot kvinnor tagits av kvinnor i regionen. Det handlar t.ex. om kampanjer mot trakasserier
mot kvinnor i Egypten, en nationell strategi för att bekämpa våld mot kvinnor och en
undersökning för att bedöma människohandeln i Tunisien14.
6.4
Nationella icke-statliga organisationer behöver stöd på olika nivåer för sina insatser för att öka
medvetenheten, ofta genom sociala medier och tv.
13
14
EESK:s yttrande om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel
samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF" (föredragande Ionuț Sibian).
Se "Baseline study of trafficking in persons in Tunisia: Assessing the scope and manifestations"
(http://tunisia.iom.int/sites/default/files/resources/files/IOMTunisia_BaselineStudyTrafficking_English_LR.pdf).
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 9/12
6.5
När det gäller migrations-, asyl-, människohandels- och diskrimineringsfrågor måste man ta
itu med fall där hushållsanställda utsätts för våld av personer som bor i samma hushåll15.
Vidare måste regeringarna i Euromed-regionen, däribland EU:s medlemsstater, på allvar ta itu
med brott mot rättigheterna för offren för människohandel och deras totalt oacceptabla
situation med fattigdom och misär samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna, såsom
godtyckligt förlängt frihetsberövande, påtvingat försvinnande och tortyr16.
6.6
EESK fördömer med kraft kvinnlig könsstympning, och uppmanar de nationella
myndigheterna att stärka verkställandet av lagstiftningen. Kommittén uppmanar
kommissionen att stödja program som syftar till att utrota denna praxis. Detta kan göras
genom att involvera icke-statliga organisationer, genom hälsoundervisning, genom att skapa
medvetenhet i samhället, genom utbildning och genom att erkänna behovet av att involvera
nationella, regionala och lokala myndigheter, det civila samhället, arbetsmarknadens parter
samt religiösa och lokala ledare i detta arbete.
6.7
EESK efterlyser snabba åtgärder för att upphäva bestämmelser i lagen genom vilka
våldtäktsmän eller kidnappare befrias från påföljder om de gifter sig med sina offer och för att
avskaffa domstolens utrymme för skönsmässig bedömning, som ger en domare rätt att
invända mot en artikel i strafflagen avseende påföljder för våldtäkt och andra former av
sexuella övergrepp, inklusive hedersmord.
6.8
Man bör anta och tillämpa verktyg för att bekämpa sexuella övergrepp av familjemedlemmar,
bland annat program för vittnesskydd och stöd till kvinnliga offer på polisstationer, sjukhus
och domstolar.
7.
Kvinnor och väpnade konflikter
7.1
Många kvinnor i konfliktdrabbade områden i arabvärlden lämnas utan välbehövliga tjänster
eller ersättning, samtidigt som gärningsmännen kan undvika ansvarsskyldighet och
bestraffning17. EESK uppmanar regeringarna att säkerställa att strafflagstiftningen i regionen
innehåller särskilda bestämmelser för att skydda offer, såsom kvinnliga offer för väpnade
konflikter och minoritetsgrupper, så att deras rättigheter tillvaratas under konflikter.
15
16
17
"Mapping out the situation of labour trafficking in Cyprus", KISA - Equality, Support, Antiracism
(http://kisa.org.cy/wp-content/uploads/2014/12/map_report.pdf).
"Women behind bars – Arbitrary detention and torture", Libanon, april 2015
(http://www.rightsobserver.org/files/Arbitrary_detention_and_torture_EN_pages.pdf).
Se EMHRN:s senaste rapport om palestinska kvinnors rättigheter i förbindelserna mellan EU och Israel och mellan EU och
Palestina ("Palestinian Women in the face of double discrimination" http://euromedrights.org/publication/palestinian-women-in-the-face-of-double-discrimination/).
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 10/12
7.2
EESK uppmanar det internationella samfundet att spela en ansvarsfull roll i försöken att sätta
stopp för konflikter i arabvärlden och att omedelbart agera mot den förhärskande kulturen18
av övergrepp mot fängslade kvinnor. Detta gäller t.ex. övergrepp mot kvinnor i Syrien och
den dubbla diskrimineringen av palestinska kvinnor. Sådana handlingar står helt i strid med
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen om våldshandlingar, inbegripet
krigsförbrytelser och tortyr.
7.3
EESK uppmanar kommissionen och internationella organisationer att i samarbete med de
lokala myndigheter som ansvarar för flyktinglägren tillhandahålla mänskliga och tekniska
resurser samt utbildning för att säkerställa att kvinnor skyddas vid väpnade konflikter och
förhindra t.ex. att flyktingar väljer att gifta bort sina döttrar i ung ålder som en form av skydd
eller till följd allvarliga ekonomiska behov.
8.
Flickor, kvinnor och utbildning
8.1
Regeringarna måste öka sina ansträngningar för att göra utbildning tillgänglig för alla pojkar
och flickor, hantera hinder såsom avstånd till skolan (särskilt i landsbygds- och
bergsområden) och diskriminerande attityder som inte uppmuntrar till utbildning för flickor.
8.2
EESK uppmanar regeringarna och arbetsmarknadens parter att ge kvinnor i både
stadsområden och landsbygdsområden den information och utbildning som behövs för att
anpassa utbudet till efterfrågan på arbetsmarknaden, genom att modernisera yrkesutbildningen
och IKT-utbildningen och därmed ge kvinnorna större möjligheter att få tillgång till nya
arbetstillfällen på informationsteknikområdet. Detta inbegriper utbildning i tekniskt stöd för
icke-statliga organisationer för att tillgodose behoven hos kvinnor och personer med
funktionsnedsättningar.
8.3
Kommittén uppmanar det civila samhällets organisationer att använda EU-medel för att
utveckla initiativ som involverar män och pojkar som partner och allierade. Dessa initiativ bör
syfta till att underlätta dialogen och stärka positiva och inkluderande förbindelser mellan män
och kvinnor, både inom och utanför de enskilda hushållen. Sådana initiativ är ofta mer
effektiva när de påbörjas redan i en tidig ålder.
9.
Kvinnor och hälsa
Det finns flera problem som rör kvinnors och flickors hälsa i regionen: bland annat tillgången
till vård av god kvalitet, effektiv minskning av mödradödligheten, frågor som rör sexuell och
reproduktiv hälsa och hiv och ändamålsenliga åtgärder för att överbrygga klyftan mellan
könen när det gäller hälsa.
18
EMHRN, "Detention of Women in Syria: a weapon of war and terror"
(http://euromedrights.org/publication/detention-of-women-in-syria-a-weapon-of-war-and-terror/).
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 11/12
9.1
EESK uppmanar regeringarna att i samarbete med det civila samhället bygga upp information
genom att samla in könsuppdelade uppgifter på regelbunden basis. Detta kommer att göra det
möjligt att övervaka framstegen inom hälsovården för kvinnor i alla åldrar.
9.2
Åtgärder bör vidtas för att ta itu med ungdomars hälsa, särskilt hiv19, och särskilt i områden
där det finns en tradition av äktenskap i ung ålder. Skolhälsovården, som erbjuder tjänster
såsom rådgivning, information om sexuell hälsa och remisser till specialiserad rådgivning
eller behandling, utför redan ett utmärkt arbete i länder som Marocko och Egypten20.
9.3
Hälso- och sjukvårdstjänster bör också ges till kvinnor i obebodda områden och
landsbygdsområden samt till fördrivna kvinnor och kvinnor i konfliktdrabbade regioner. Man
bör hantera effekterna av konflikter och sexuellt våld som uppstår till följd av avsaknaden av
lagstiftning som skyddar kvinnor och barn.
Bryssel den 8 oktober 2015
Ordföranden
för
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Georges Dassis
_____________
19
20
Konventionen om barnets rättigheter (1989).
Skuggrapporten om arabvärlden, Peking+20-handlingsplattformen, General Arab Women Federation.
REX/448 – EESC-2015-03860-00-01-RI-TRA (EN) 12/12