Arbetsdokument för Ditt Europa, din mening 2017

advertisement
ARBETSDOKUMENT FÖR DE DELTAGANDE SKOLORNA
[email protected]: VART BÄR DET AV HÄRNÄST?
Inledning
2017 är ett mycket viktigt år för Europa, eftersom det är 60 år sedan Romfördraget undertecknades och
Europeiska ekonomiska gemenskapen, EU:s föregångare, inrättades.
År 1957 slog EU:s grundare fast att Europas enande, frihet och solidaritet inte bara omfattar länderna
och regeringarna utan även människorna. Redan i början inrättade de Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén (EESK), vid sidan av de andra EU-institutionerna, för att "det organiserade civila
samhället"1 skulle kunna fungera som rådgivare åt beslutsfattarna i en lång rad frågor med EESK som
de ekonomiska och sociala samhällskrafternas röst.
De unga är Europas framtid, och de kommer att bestämma EU:s kurs under kommande år. EESK har
därför alltid lagt särskild tyngd på att involvera ungdomar i sina politiska debatter. 60-årsdagen av
Romfördraget kommer under 2017 att vara temat för kommitténs årliga ungdomsevenemang "Ditt
Europa, din mening", som ger ungdomar från hela Europa möjlighet att dela med sig av sina idéer om
gårdagens, dagens och morgondagens EU.
Ditt Europa, din mening
EESK lanserade 2010 Ditt Europa, din mening som ett årligt evenemang för att, i hjärtat av EU, föra
samman skolungdomar och deras lärare från alla medlemsstater. Ungdomarna diskuterar ett antal
förslag i en specifik fråga och enas om en resolution som läggs fram för EU:s beslutsfattare.
En skola från varje land väljs slumpmässigt ut och skickar tre elever i åldern 16 år eller äldre och deras
lärare till Bryssel för att delta i en simulerad EESK-plenarsession där ett aktuellt ämne diskuteras.
Ditt Europa, din mening 2017 kommer att äga rum den 30–31 mars 2017. Inför evenemanget har EESKledamöter besökt de utvalda skolorna för att tala om kommitténs arbete och besvara elevernas frågor.
1
Det "organiserade civila samhället" består av alla de grupper och organisationer där människor arbetar tillsammans – på lokal,
nationell eller europeisk nivå. Dessa grupper fungerar ofta som mellanhänder mellan beslutsfattarna och medborgarna, och ger folk
möjlighet att involvera sig aktivt för att förbättra sina levnadsförhållanden.
EESC-2016-06701-00-02-INFO-TRA (EN) 1/5
SV
Ditt Europa, din mening är ett unikt tillfälle för ungdomar att träffas och utbyta erfarenheter, lyssna på
kollegor från olika länder och lära sig mer om hur andra människor lever. I Bryssel kommer eleverna
att diskutera och rösta om de politiska utmaningar som EU står inför och föreslå egna lösningar.
Ditt Europa, din mening främjar vänskap, tolerans och förståelse. Evenemanget ger inte bara
ungdomarna utan också oss i kommittén en berikande och oförglömlig upplevelse.
Om Romfördraget
Romfördraget 1957 var uttryck för ett visionärt projekt som syftade till att främja enhet och fred på en
kontinent som under 1900-talet härjats av krig. Sex länder undertecknade fördraget: Belgien,
Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. I fördraget lanserades också idén om
en inre marknad, om att riva ned hinder och överbrygga gränser och om att göra det möjligt för länder
att utbyta varor, tjänster, arbetskraft och kapital, något som brukar kallas för EU:s fyra friheter.
Med dessa friheter kom också insikten om att arbetstagare bör ha lika rättigheter och att den
ekonomiska unionen bör leda till sociala framsteg och högre levnadsstandard för EU-medborgarna.
Den europeiska sociala modellen, som grundar sig på social trygghet och dialog, vidareutvecklades av
kommissionens ordförande Jacques Delors under 1980-talet.
Sedan Romfördraget har successiva utvidgningar ökat antalet medlemsstater till 28, som snart kommer
att bli 27 efter det brittiska utträdet.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
EESK består för närvarande av 350 ledamöter från olika civilsamhällesorganisationer i 28 medlemsstater. De är uppdelade i tre grupper som företräder arbetsgivare, arbetstagare och "övriga
intressegrupper" (från miljö- och jordbrukarorganisationer till konsumentorganisationer, icke-statliga
organisationer och många fler). EESK:s ledamöter – kvinnor och män, unga och gamla – besitter en
enorm mängd kunskap och erfarenhet.
Kommitténs uppdrag är att göra det organiserade civila samhällets röst hörd. Europaparlamentet, rådet
och kommissionen har en rättsligt förankrad skyldighet att rådfråga EESK när de antar många nya
lagar. EESK utarbetar yttranden om dessa och andra frågor, som de tre grupperna enas om
i samförstånd. Detta gör kommittén unik eftersom den återspeglar hela det organiserade civila
samhällets (arbetsgivares, arbetstagares och övriga intressegruppers) intressen och grundar sig på
kompromisser och ömsesidig respekt.
Europeiska unionen 2016
Under de senaste 60 åren har EU gett sina medborgare oräkneliga fördelar. Till dessa hör fri rörlighet,
en gemensam valuta, höga miljönormer, finansiering och stöd åt missgynnade personer och regioner,
forskning och innovation, studentutbytesprogram som Erasmus och ungdomsgarantin, som har hjälpt
9 miljoner unga människor att hitta arbete, praktik eller en lärlingsplats.
EESC-2016-06701-00-02-INFO-TRA (EN) 2/5
På senare tid har EU-projektet dock hamnat i en kris. Arbetslösheten och den svaga ekonomiska
återhämtningen, flyktingkrisen, terroristattackerna och den ökade nationalismen har alla spelat en roll.
EU grundar sig på sina medborgares stöd och samtycke, men opinionsundersökningar som gjorts
nyligen och enligt vilka färre än fyra av tio EU-medborgare anser att deras röst räknas på EU-nivå
visar att uppgiften att återskapa förtroendet är en topprioritering. Å andra sidan anser en majoritet av
EU-medborgarna fortfarande att deras land bör vara medlem i Europeiska unionen.
"Mer än något annat måste vi investera i våra ungdomar", påpekade Europeiska kommissionens
ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2016. "Det finns många
unga och socialt inriktade personer i Europa som på ett meningsfullt sätt vill bidra till samhället och
som hjälper till att visa solidaritet." Bratislavafärdplanen, som utarbetades av EU-ledarna under det
slovakiska EU-ordförandeskapet, syftar till att "skapa en lovande ekonomisk framtid för alla, värna
vårt sätt att leva och ge ungdomar bättre möjligheter".
Och unga människor bryr sig. I den brittiska folkomröstningen den 23 juni 2016 röstade t.ex. dubbelt
så många unga väljare som förväntat, och 75 % av 18–24-åringarna ville stanna i EU. Trots problemen
väntar många länder på att ansluta sig till EU, och ungdomar på t.ex. Balkan väntar otåligt på de
möjligheter som unionen har att erbjuda.
Svåra frågor som bör övervägas
För att hjälpa studenterna och deras lärare att formulera sina idéer och förbereda sig för debatten
i Bryssel följer här några av de frågor som kan dyka upp under Ditt Europa, din mening 2017:
Europas framtid






Hur skulle du bedöma EU:s viktigaste landvinningar hittills?
Hur skulle du åskådliggöra morgondagens Europa? Är du optimistisk eller pessimistisk?
Vad vill ungdomar få ut av EU i framtiden?
Hur kan ungdomar öka sitt inflytande på EU:s beslutsfattande?
Diskuterar du EU-frågor med din familj och/eller vänner och i skolan?
Vilka är de största utmaningar som EU står inför och vilka möjligheter finns det att skapa en stark
europeisk union?
1. Ekonomisk återhämtning
2. Sysselsättning bland ungdomar
3. Flyktingar/migration
4. Tilltagande nationalism
5. Säkerhet/fred
6. Energiförsörjning
7. En hållbar framtid (bekämpa klimatförändringarna)
8. Tillräckligt med livsmedel av god kvalitet till överkomliga priser
9. Digitalisering
10. Det demografiska problemet
11. Övrigt

Enligt undersökningar som gjorts nyligen har det index som visar optimismen om EU:s framtid
fallit till sin lägsta nivå någonsin; vad är enligt dig den främsta orsaken till detta?
EESC-2016-06701-00-02-INFO-TRA (EN) 3/5
EU:s prioriteringar

Hur skulle du rangordna dessa "fördelar" med EU:
1. Fred
2. Rätten att arbeta utomlands
3. Rätten att studera utomlands
4. Lättare att resa på semester
5. Euron
6. Avskaffandet av roamingavgifterna
7. Konsumentskydd när du köper varor på nätet
8. Miljönormer
9. Gränsöverskridande samarbete om forskning och innovation
10. Gemensamma strategier för att bekämpa klimatförändringarna
11. Åtgärder mot ojämlikhet och diskriminering
12. Arbetstagarnas rättigheter, hälsa och säkerhet

Kan du komma på några exempel på beslut som fattats i Bryssel och som har förbättrat ditt liv
(eller gjort det svårare)?
Ställer du dig positiv till ökad europeisk integration eller bör EU inte vara mer än ett handelsblock?
Ställer du dig positiv till en EU-armé?


Utmaningar









Hur hade EU kunnat hantera flyktingkrisen bättre?
Vilka konsekvenser kommer det enligt dig att få att Storbritannien lämnar EU? Kommer det att
påverka unga människor i andra EU-länder?
Vad bör man göra för att stoppa ökningen av nationalism och främlingsfientlighet?
Vad kan EU göra för att skydda européerna mot terroristattacker?
Gör globaliseringen EU mer eller mindre viktigt?
Är makten alltför centraliserad i EU? Bör fler beslut läggas ut på nationell eller lokal nivå?
Hur kan EU:s ledare förbättra banden till medborgarna?
Hur kan de nationella ledarna förbättra banden till Europa?
Vilken enskild strategi eller vilket enskilt beslut skulle vara till störst nytta för människorna i EU?
Kommunikation

Upplever du att du har tillräckligt med information om
1. EU:s historia
2. EU:s strukturer
3. EU:s politiska strategier

Anser du att medierna lämnar korrekt information om EU? Hur kan kommunikationen förbättras?
Får du tillräckligt med information i skolan?
Vad kan EU-institutionerna göra för att förbättra kommunikationen med unga människor?
Vad kan DU göra för att hjälpa till att bygga upp Europa?


EESC-2016-06701-00-02-INFO-TRA (EN) 4/5
Ytterligare information
Ditt Europa, din mening
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2016
Om EESK
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.the-committee
Tillståndet i unionen 2016
http://www.soteu.eu/
Den allmänna opinionen i EU
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/
STANDARD/surveyKy/2130
EESC-2016-06701-00-02-INFO-TRA (EN) 5/5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards