EESK:s pris till det civila samhället

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2014
Belöning av goda initiativ i det civila samhället
KRITERIER FÖR BEHÖRIGHET, DELTAGANDE OCH URVAL
__________
A)
Prisets syfte och övergripande mål
Syftet med den årliga utmärkelsen är att belöna och uppmuntra initiativ som har genomförts och
uppnåtts av civilsamhällsorganisationer och/eller enskilda personer som på ett betydande sätt har
bidragit till att främja den europeiska identiteten och integrationen.
Det övergripande målet med utmärkelsen är att öka medvetenheten om hur civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer kan bidra till att skapa en europeisk identitet och ett EUmedborgarskap, som i sin tur kan förstärka de gemensamma värderingar som ligger till grund för den
europeiska integrationen.
B)
Behörighetskriterier
1.
Temat för EESK:s pris till det civila samhället 2014
Romernas integration
Under årens lopp har Europeiska unionen och internationella organisationer som Europarådet och
Världsbanken tagit flera initiativ till att förbättra situationen för romer, som är den största etniska
minoritetsgruppen i Europa. Romerna är dock fortfarande till stor del utestängda från samhället.
Trots sin status som EU-medborgare och trots de nationella strategierna för romers integration,
måste romerna ofta övervinna kulturella och socioekonomiska hinder och de drabbas i högre grad av
fördomar och problem med att bli accepterade, något som förvärras av den ekonomiska krisen och
den ökande partikularismen. Detta är inte förenligt med EU:s värderingar och principer. Å andra
sidan förefaller romska organisationer av olika anledningar att ha svårt att göra sig hörda.
Med 2014 års pris till det civila samhället vill EESK belöna initiativ som genomförts av officiellt
registrerade civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer. Initiativen ska syfta till att
förbättra romernas ekonomiska och sociala integration.
Temat för årets pris är nära kopplat till arbetet i EESK:s nyligen inrättade förberedande samordningsgrupp för bättre integrering av romer med hjälp av initiativ från det civila samhället.
Den totala prissumman är 30 000 euro. Detta belopp kan delas upp på tre vinnare enligt följande:
20 000 euro i förstapris, 5 000 euro i andrapris och 5 000 euro i tredjepris.
Priset kommer att utlysas i mars 2014 och delas ut den 16 oktober 2014.
EESC-2014-01631-00-00-INFO-TRA
SV
-2-
2.
Godtagbara initiativ
Med tanke på att aktörer från det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa
diskriminering och fördomar mot romer och främja deras integration, är det specifika målet med priset
att belöna de som








bekämpar rasism, diskriminering och fördomar mot romer,
ökar medvetenheten om romers rättigheter och skyldigheter,
ökar medvetenheten bland icke-romska folkgrupper – inbegripet lokala myndigheter och
tjänsteleverantörer – om den verklighet romska befolkningsgrupper lever i; främjar toleransen;
förbättrar uppfattningen om och acceptansen för romerna och den bild som media ger av dem,
främjar öppenhet och ömsesidig kunskap bland romer och andra EU-medborgare,
främjar en rättvis behandling av och lika möjligheter för romer i arbetslivet,
underlättar romernas sociala integration och främjar deras inflytande och deltagande i det sociala,
ekonomiska, politiska och kulturella livet i hemländerna,
ökar medvetenheten, utbyter information och sprider bästa praxis i fråga om romernas integration
och inkludering,
erbjuder praktiskt stöd och rådgivning när det gäller administrativa förfaranden och tillgänglig
service samt hjälper romerna att klara olika praktiska svårigheter, t.ex. att få tillgång till bostad,
hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning.
C)
Kriterier för deltagande
3.
Behöriga kandidater
EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas organisationer1 i det civila samhället som är
officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller
europeiska planet. Det kan även tilldelas enskilda personer.
Organisationerna i det civila samhället är icke-statliga och baserade på privata initiativ, och tar aktiv del
i samhällsutformningen utifrån sina egna perspektiv samt använder sig av den specifika kunskap, förmåga
och handlingsutrymme som de har. De agerar självständigt och medlemskapet innebär ett frivilligt
åtagande från allmänhetens sida att delta i dessa organisationers arbete och verksamhet.
Denna definition utesluter organ och strukturer som inrättats genom en lagstiftnings- eller förordningsakt
och vilkas medlemskap är delvis eller helt obligatoriskt.
1
Bland det civila samhällets organisationer kan följande nämnas: arbetsmarknadsparterna, organisationslivet i näringsliv och
samhälle, representativa organisationer på det sociala och ekonomiska området som inte är arbetsmarknadsparter i egentlig
mening, frivilligorganisationer (icke-statliga organisationer) som samlar människor kring gemensamma mål, till exempel
miljöskyddsföreningar, organisationer för skydd av de mänskliga rättigheterna, konsumentorganisationer, välgörenhetssammanslutningar, utbildningsorganisationer osv. Dessutom ingår lokalt baserade sammanslutningar som uppstår i närsamhället
och verkar för mål som dikteras av medlemmarna, exempelvis ungdomsorganisationer, föreningar för familjefrågor och alla
organisationer som ger medborgarna möjlighet att engagera sig i kommunernas liv samt religiösa sammanslutningar. (Se yttrande
från Ekonomiska och sociala kommittén om Det organiserade medborgarsamhällets roll och bidrag vid byggandet av Europa –
CES 851/1999 den 22 september 1999).
EESC-2014-01631-00-00-INFO-TRA
-3-
Enskilda personer är fysiska personer. Medborgare i tredje land kan också komma i fråga, under
förutsättning att de är lagligen bosatta i EU.
Kandidater till priset (både organisationer och enskilda personer) ska nomineras av



en eller flera ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eller
ett eller flera nationella ekonomiska och sociala råd eller liknande organ, eller
en eller flera europeiska organisationer eller nätverk i det civila samhället.
Organisationer i det europeiska civila samhället och enskilda personer får inte nominera sig själva.
Med "europeiska organisationer" avses organisationer som har medlemmar och samarbetspartner
i flera medlemsstater och som samordnar sin verksamhet på Europanivå.
Ansökningar som skickas direkt till EESK kommer inte att beaktas.
För att garantera full insyn i nomineringen och urvalsförfarandet får medlemmarna i urvalskommittén
inte nominera kandidater till priset.
4.
Nomineringsförfarande
Nominering sker genom att man fyller i ett ansökningsformulär som finns på EESK:s webbplats:
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
Ansökningsformuläret måste innehålla all den information som urvalskommittén behöver för att


för det första kunna försäkra sig om att organisationerna i fråga eller de enskilda personerna
uppfyller de formella kriterierna för deltagande, och
för det andra kunna ta ställning till varje organisations eller enskilda persons faktiska meriter
i förhållande till prisets tema och mål.
För att underlätta urvalskommitténs arbete bör ansökningarna och alla medföljande handlingar om
möjligt skickas på franska eller engelska.
EESC-2014-01631-00-00-INFO-TRA
-4D)
Urvalskriterier
Urvalskommittén kommer att bedöma de ansökningar som uppfyller kriterierna under B (behörighet)
och C (deltagande) och då beakta följande:
1)
Prisets syfte och övergripande mål enligt punkt A.
2)
Initiativens effekter när det gäller





3)
målgrupp (kategorier av stödmottagare inom initiativet och antal berörda personer),
hur de bidrar till samhällets välbefinnande,
långsiktig inverkan,
hållbarhet,
den europeiska dimensionen (geografisk täckning).
Initiativens kvalitetsnivå när det gäller



innovation,
kreativitet,
särprägel.
Urvalskommittén består för närvarande av EESK:s ordförande och de båda vice ordförandena, de tre
gruppernas (Arbetsgivare, Arbetstagare, Övriga intressegrupper) ordförande och EESK:s generalsekreterare.
Urvalskommittén ansvarar för det slutliga valet av vinnare och den kommer att beakta resultaten av
den utvärdering som ska genomföras av en grupp på tre bedömare, däribland minst en extern
oberoende bedömare.
5.
Tidsgränser
Sista dagen för att skicka in nomineringar är den 15 juni 2014.
Vinnarna kommer att meddelas senast den 15 september 2014.
Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum den 16 oktober 2014.
EESC-2014-01631-00-00-INFO-TRA
-56.
Inlämning av nomineringar
Den vederbörligen ifyllda ansökan ska skickas till EESK:s sekretariat antingen via e-post till följande
adress:
[email protected]
ELLER med vanlig post till:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Avdelningen för kommunikation
Rue Belliard/Belliardstraat 99
Kontor VMA2 5/52
1040 Bryssel
BELGIEN
För ytterligare information, kontakta
Peter Lindvald Nielsen, kommunikationschef
Tfn +32 25469299
eller
Anna Comi, kommunikationsansvarig
Tfn +32 25469367
Frågor per e-post kan skickas till [email protected]
Förslagsställarna och de nominerade kommer att få en bekräftelse via e-post på att ansökan har
mottagits i tid och vederbörligen registrerats. De kommer också att informeras om tidsfristerna för
valet av vinnare.
Om det är relevant för andra kandidater kommer svar på e-postmeddelanden att publiceras på EESK:s
webbplats, på den sida som handlar om priset och som anges ovan, under Frequently Asked Questions
(FAQ).
7.
Prissumma
Priset uppgår till sammanlagt 30 000 euro och kan delas upp på maximalt tre vinnare enligt följande:
Första pris: 20 000 euro
Andra pris: 5 000 euro
Tredje pris: 5 000 euro
Kommittén är inte skyldig att dela ut alla tre priserna.
_____________
EESC-2014-01631-00-00-INFO-TRA
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards