REGLER FÖR EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2015

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
REGLER FÖR
EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2015
Belöning av goda initiativ i det civila samhället
__________
A)
Prisets syfte och övergripande mål
Syftet med den årliga utmärkelsen är att belöna och uppmuntra initiativ som har genomförts av
civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer och som på ett betydande sätt har bidragit till
att främja den europeiska identiteten och integrationen.
Det övergripande målet med utmärkelsen är att öka medvetenheten om hur
civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer kan bidra till att skapa en europeisk identitet
och ett EU-medborgarskap, som i sin tur kan förstärka de gemensamma värderingar som ligger till
grund för den europeiska integrationen.
B)
Temat för EESK:s pris till det civila samhället 2015: fattigdomsbekämpning
I kommissionens meddelande En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för
alla medger man att EU har glidit längre från målet att minst 20 miljoner människor ska lyftas ur
risken för fattigdom och social utestängning. Enligt meddelandet finns det "inget som tyder på snabba
förbättringar på det här området då antalet som riskerar att drabbas av fattigdom kan förbli nära 100
miljoner 2020. Läget är särskilt allvarligt i vissa medlemsstater och har förvärrats av ökad allvarlig
materiell fattigdom och ökad andel arbetslösa hushåll. Krisen har visat att ändamålsenliga system för
social trygghet behövs"1.
Det är därför särskilt betydelsefullt att ett av de viktigaste flaggskeppsinitiativen i Europa 2020strategin – den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning – förnyas så att den blir
ett verkligt forum för diskussioner om EU:s sociala initiativ och initiativ för fattigdomsbekämpning
inom ramen för Europa 2020-strategin och för mer kraftfulla åtgärder. Plattformen inrättades 2010
och ska fortsätta att användas fram till 2020. Dess ursprungliga syfte var att medlemsstaterna, EUinstitutionerna och de centrala intressenterna gemensamt skulle engagera sig för att bekämpa
fattigdom och social utestängning genom att inrätta en dynamisk ram för åtgärder inom de tre
prioriteringarna – tillväxt som är smart, hållbar och inkluderar alla. Hittills har dock medlemsstaterna
1
Se COM(2014) 130 final, s. 14. Materiell fattigdom definieras som att man uppfyller minst fyra av nio fattigdomskriterier. Detta
är när människor inte har råd att betala hyran eller vatten- och elräkningar, värma upp hemmet till en rimlig nivå, betala
oförutsedda räkningar, äta fisk, kött, proteiner eller liknande varannan dag, åka bort på semester i en vecka varje år, ha bil, ha
tvättmaskin, ha färg-tv eller ha telefon.
EESC-2015-01668-05-02-NB-TRA (EN) 1/6
SV
lagt mest energi på de finansiella och ekonomiska frågorna. Mycket liten vikt läggs vid hur man ska
uppfylla fattigdomsminskningsmålet, utöver att vidta sysselsättningsåtgärder och utarbeta en
integrerad strategi inom området.
På global nivå siktar FN på att inrätta ett nytt globalt partnerskap för att utrota fattigdomen i hela
världen och främja hållbar utveckling på ett FN-toppmöte i september 2015. Enligt denna agenda
kommer man inrätta en ny, globalt tillämplig utvecklingsmodell som bygger på de mänskliga
rättigheterna, är människoorienterad och kombinerar fattigdomsutrotning och miljövård på ett
ömsesidigt förstärkande sätt.
Med 2015 års pris till det civila samhället vill EESK belöna initiativ som genomförts av officiellt
registrerade civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer. Initiativen ska syfta till att
bekämpa fattigdomen i Europa genom att förbättra den ekonomiska och sociala integrationen av de
människor som lever i fattigdom och motverka den ökande risken att drabbas av fattigdom.
Priset kommer att utlysas i april/maj 2015 och delas ut den 10 december 2015.
C)
Godtagbara initiativ
Med tanke på att aktörer från det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa
fattigdomen och mildra effekterna av den materiella fattigdomen, är det specifika målet med priset att
belöna initiativ inom områden såsom







socialt stöd, bostäder, utbildning och hälso- och sjukvård,
fattigdom bland förvärvsarbetande,
energifattigdom,
barnfattigdom,
hemlöshet,
ekonomiskt utanförskap och betalningsoförmåga,
samarbete med offentliga myndigheter.
EESC-2015-01668-05-02-NB-TRA (EN) 2/6
D)
Behöriga kandidater
EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas organisationer2 i det civila samhället som är
officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller
europeiska planet. Det kan även tilldelas enskilda personer.
Organisationerna i det civila samhället är icke-statliga och baserade på privata initiativ, och tar aktiv
del i samhällsutformningen utifrån sina egna perspektiv samt använder sig av den specifika kunskap,
förmåga och handlingsutrymme som de har. De agerar självständigt och medlemskapet innebär ett
frivilligt åtagande från allmänhetens sida att delta i dessa organisationers arbete och verksamhet.
Denna definition utesluter organ och strukturer som inrättats genom en lagstiftnings- eller
förordningsakt och vilkas medlemskap är delvis eller helt obligatoriskt.
Enskilda personer är fysiska personer. Medborgare i tredje land kan också komma i fråga, under
förutsättning att de är lagligen bosatta i EU.
Kandidater till priset (både organisationer och enskilda personer) ska nomineras av



en eller flera ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eller
ett eller flera nationella ekonomiska och sociala råd eller liknande organ, eller
en eller flera europeiska organisationer eller nätverk i det civila samhället.
Organisationer i det europeiska civila samhället och enskilda personer får inte nominera sig själva.
Med "europeiska organisationer" avses organisationer som har medlemmar och samarbetspartner i
flera medlemsstater och som samordnar sin verksamhet på Europanivå.
Ansökningar som skickas direkt till EESK kommer inte att beaktas.
För att garantera full insyn i nominerings- och urvalsförfarandet får medlemmar i bedömningspanelen
eller urvalskommittén inte nominera kandidater till priset.
2
Bland det civila samhällets organisationer kan följande nämnas: "arbetsmarknadsparterna", organisationslivet i näringsliv och
samhälle, representativa organisationer på det sociala och ekonomiska området som inte är arbetsmarknadsparter i egentlig
mening, frivilligorganisationer (icke-statliga organisationer) som samlar människor kring gemensamma mål, till exempel
miljöskyddsföreningar, organisationer för skydd av de mänskliga rättigheterna, konsumentorganisationer,
välgörenhetssammanslutningar, utbildningsorganisationer osv. Dessutom ingår lokalt baserade sammanslutningar som uppstår i
närsamhället och verkar för mål som dikteras av medlemmarna, exempelvis ungdomsorganisationer, föreningar för familjefrågor
och alla organisationer som ger medborgarna möjlighet att engagera sig i kommunernas liv samt religiösa sammanslutningar. (Se
yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén om Det organiserade medborgarsamhällets roll och bidrag vid byggandet av
Europa – CES 851/1999 av den 22 september 1999).
EESC-2015-01668-05-02-NB-TRA (EN) 3/6
E)
Nomineringsförfarande
Nominering sker genom att man fyller i ett ansökningsformulär som finns på EESK:s webbplats:
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
Ansökningsformuläret måste innehålla all den information som urvalskommittén behöver för att


för det första kunna försäkra sig om att organisationerna i fråga eller de enskilda personerna
uppfyller de formella kriterierna för deltagande, och
för det andra kunna ta ställning till varje organisations eller enskilda persons faktiska meriter i
förhållande till prisets tema och mål.
För att underlätta urvalskommitténs arbete bör ansökningarna och alla medföljande handlingar om
möjligt skickas på franska eller engelska.
Kandidaterna uppmärksammas på att artikel 138 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU,
Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och
om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1) och
artiklarna 211–215 i tillämpningsföreskrifterna ska tillämpas på detta pris. Därför kan de nominerade
kandidaterna endast få priset om de uppfyller kraven i EU:s finansiella regler som anges ovan. De
ombeds av denna anledning fylla i och underteckna följande formulär:


Försäkran på heder och samvete avseende uteslutningskriterier och frånvaro av intressekonflikter
(bilaga 1)
Meddelande till kandidaterna om vilka regler som gäller för priset till det civila samhället
(bilaga 2)
Innan priset delas ut kommer kandidaterna dessutom att uppmanas att fylla i och skicka tillbaka
formuläret för bankuppgifter och formuläret för rättssubjekt, som finns på webbplatsen Europa,
tillsammans med styrkande handlingar.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm.
F)
Kriterier för tilldelning av priset
Urvalskommittén kommer att bedöma de ansökningar som uppfyller kriterierna under punkterna C
(godtagbara initiativ) och D (behöriga kandidater) och då beakta följande:
1)
Prisets syfte och övergripande mål enligt punkt A.
EESC-2015-01668-05-02-NB-TRA (EN) 4/6
2)
Initiativens effekter när det gäller







3)
målgrupp (kategorier av stödmottagare inom initiativet och antal berörda personer),
hur de bidrar till samhällets välbefinnande,
långsiktig inverkan,
hållbarhet,
den europeiska dimensionen (geografisk täckning),
genomförandet av mänskliga rättigheter,
resultat när det gäller medvetandegörande av fattigdomsrelaterade frågor.
Initiativens kvalitetsnivå när det gäller





innovation,
kreativitet,
särprägel,
deltagande av personer som drabbats av fattigdom eller social utestängning,
förmåga att utbyta god praxis.
Urvalskommittén består av EESK:s ordförande och de båda vice ordförandena, de tre gruppernas
(Arbetsgivare, Arbetstagare, Övriga intressegrupper) ordförande och EESK:s generalsekreterare.
Urvalskommittén ansvarar för det slutliga valet av vinnare och den kommer att beakta resultaten av
den utvärdering som ska genomföras av en grupp på tre bedömare, däribland minst en extern
oberoende bedömare.
G)
Prissumma
Den totala prissumman är 50 000 euro. Prissumman kan delas mellan högst fem vinnare enligt
följande: 14 000 euro i första pris, och 9 000 till var och en av de övriga vinnarna.
Kommittén är inte skyldig att dela ut alla fem priserna.
Priserna betalas ut genom en banköverföring senast 30 dagar efter prisutdelningsceremonin.
H)
Tidsgränser
Sista dagen för att skicka in nomineringar är den 31 juli 2015 kl. 23.59 (GMT+1).
Vinnarna kommer att meddelas senast den 13 november 2015.
Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum den 10 december 2015.
I)
Inlämning av nomineringar
Den vederbörligen ifyllda ansökan ska skickas till EESK:s sekretariat antingen via e-post till
EESC-2015-01668-05-02-NB-TRA (EN) 5/6
[email protected]
ELLER med vanlig post till
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Avdelningen för kommunikation
Rue Belliard/Belliardstraat 99
Kontor VMA2 5/52
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
För ytterligare information, kontakta
Peter Lindvald Nielsen, chef för EESK:s kommunikationsavdelning
Tfn +32 25469299
eller
Anna Comi, kommunikationsansvarig, sekretariatet för EESK:s kommunikationsavdelning
Tfn +32 25469367
Frågor per e-post kan skickas till [email protected]
Förslagsställarna och de nominerade kommer att få en bekräftelse via e-post på att ansökan har
mottagits i tid och vederbörligen registrerats. De kommer också att informeras om tidsfristerna för
valet av vinnare.
Om det är relevant för andra kandidater kommer svar på e-postmeddelanden att publiceras på EESK:s
webbplats, på den sida som handlar om priset och som anges ovan, under Frequently Asked Questions
(FAQ).
_____________
EESC-2015-01668-05-02-NB-TRA (EN) 6/6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards