Ditt Europa: Din mening - Powerpoint

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Vad är Europeiska unionen (EU)?
• 28 medlemsstater
• 508 miljoner invånare
• Länder som ansökt om medlemskap i EU: Island,
Turkiet, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien och Montenegro
Vilka är EU:s huvudprinciper?
• Gemensamma värderingar: respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna,
mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa,
solidaritet (art. 2 EUF)
• Mål: främja freden, EU:s värden och folkens välfärd
(art. 3 EUF)
• 4 friheter: Fri rörlighet för personer, varor, tjänster och
kapital
De viktigaste etapperna
i EU:s historia
1950-talet – ursprunget
Återuppbyggnaden efter kriget
• 1950: 9 maj – Schumanförklaringen
• 1951: Europeiska kol- och stålgemenskapen
(EKSG) skapas:
6 medlemsstater: Belgien, Frankrike, Tyskland,
Italien, Luxemburg, Nederländerna
• 1957: Romfördragen – Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEG) och Euratom inrättas
1960-talet – grundvalarna
• 1960: Europeiska socialfonden inrättas
• 1962: den gemensamma jordbrukspolitiken
lanseras
• 1968: tullarna avskaffas
1970-talet
• 1973: 1:a utvidgningen – Danmark,
Storbritannien och Irland går med i EEG
 9 medlemsstater
• 1979: 1:a allmänna direkta valet till
Europaparlamentet
1980-talet – konsolidering
• Utvidgning till länder i Sydeuropa: Grekland
(1981), Spanien och Portugal (1986)
 EEG får 12 medlemsstater
• 1986: Europeiska enhetsakten
• 1990: genom Tysklands enande blir f.d.
Östtyskland en del av EEG
1990-talet
• 1993: Maastrichtfördraget träder i kraft
• 1995: ny utvidgning – Österrike, Finland,
Sverige
 EU får 15 medlemsstater
2000-talets första årtionde:
Euron och den stora utvidgningen
• 1 januari 2002: 12 länder inför euron
• 2004: utvidgning med Central- och Östeuropeiska
länder - 10 nya EU-medlemsstater: Cypern, Estland,
Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Tjeckien,
Slovakien och Slovenien
 EU får 25 medlemsstater
• 2007: Bulgarien och Rumänien går med
 EU får 27 medlemsstater
• 2013: Kroatiens anslutning
 EU får 28 medlemsstater
2000-talets första årtionde
• Institutionerna behöver reformeras
• Nej till EU-konstitutionen i Frankrike och
Nederländerna (2005)
• Lissabonfördraget antas och träder i kraft
den 1 december 2009
Vad gör EU för dig?
Några exempel
• Frihet att bo, studera och arbeta i samtliga
medlemsstater
• Utbytesprogram för ungdomar: Comenius,
Leonardo Da Vinci och Erasmus
• En gemensam valuta för 18 länder
• Miljölagstiftning för att bekämpa
klimatförändringarna
• Lika möjligheter
• Lägre roamingkostnader
• Och mycket mer...
EU-institutionerna
Europaparlamentet
• Medlagstiftare (tillsammans med rådet)
• Övervakar EU-institutionernas budgetar
och politik
• Nu 766 ledamöter, valda i allmänna val
(751 ledamöter efter valet till
Europaparlamentet 2014)
• Val vart femte år
• Talman: Martin Schulz
Europeiska rådet
• EU:s politiska ledning, fastställer politiska riktlinjer
och prioriteringar
• Består av medlemsstaternas stats- eller
regeringschefer samt av rådets ordförande och
Europeiska kommissionens ordförande
• Ordförande: Herman Van Rompuy
Europeiska unionens råd
• Medlagstiftare tillsammans med
Europaparlamentet (ändrar, antar eller förkastar
kommissionens lagförslag)
• Består av de ministrar från de
28 medlemsstaterna som dagordningen kräver
• Roterande ordförandeskap: växlar mellan
medlemsstaterna varje halvår:
1 januari – 30 juni 2014: Grekland
1 juli – 31 december 2014: Italien
Europeiska kommissionen
• Föreslår och genomför lagstiftning
(initiativrätt, "fördragens väktare")
• 28 kommissionsledamöter varav
en ordförande: José Manuel Barroso
• En kommissionsledamot per medlemsland,
var och en med sitt ansvarsområde
Övriga EU-institutioner och organ
•
•
•
•
Europeiska unionens domstol
Europeiska centralbanken
Europeiska revisionsrätten
Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén (EESK)
• Regionkommittén
Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén
Vad är EESK?
• Ett rådgivande organ som inrättades genom
Romfördraget (1957)
• Företräder det organiserade civila samhället
Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Europeiska unionens råd
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Vad är "det organiserade civila
samhället"?
Alla de grupper och organisationer som
medborgarna inrättar för att föra fram sina
intressen, uppnå ett mål eller samarbeta
med likasinnade
Vilken roll har EESK?
• Rådgivande roll
(Europaparlamentet, rådet och
kommissionen) (+/- 200 yttranden per år)
• Institutionellt forum för dialog och samråd
• Främjar EU:s värderingar,
deltagardemokratin och
civilsamhällesorganisationernas roll
EESK – en bro mellan EU och det
organiserade civila samhället
• Företräder det civila samhällets intressen
• Ger organisationerna i det civila samhället i
medlemsstaterna en möjlighet att föra fram
sina åsikter på EU-nivå
Vilka är EESK:s ledamöter?
•
•
•
•
353 ledamöter som utses på 5 år
1 ordförande som utses på 2 1/2 år
Ordförande: Henri Malosse (2013–2015)
Företräder ekonomiska och sociala
intressegrupper: arbetsgivare, arbetstagare, ickestatliga organisationer och andra intressegrupper
• Arbetet baseras på samförstånd
• Stor sakkunskap på många områden
• Har ca 9 plenarsessioner per år
Hur fungerar EESK?
Utarbetande av ett yttrande
Plenarförsamlingen
GRUPP II
Arbetstagare
GRUPP I
Arbetsgivare
SEKTION
6 facksektioner
GRUPP III
Övriga intressegrupper
Studiegrupp:
Ledamöter +
sakkunniga
SEKTION
Ditt Europa: Din mening
Er uppgift i 7 steg
1. Läs och diskutera förslagen till insatser för
Europas framtid
2. Välj högst två av alternativen (a, b, c... osv.)
3. Föreslå ytterligare åtgärder (på engelska)
Antalet förslag är begränsat till två per skola.
4. Förbered er inför Brysselbesöket
5. I Bryssel: sammanträde i arbetsgrupper
6. Diskussion och omröstning
7. Omröstningsresultat
1. Läs och diskutera utkastet
• Mitten av januari 2014:
Ni får arbetsdokumentet på ert språk
samt instruktioner på engelska och
franska
• Arbetsdokumentet är utgångspunkten
för debatten i Bryssel. Det innehåller en
förteckning över tolv åtgärder för
Europas framtid.
• Diskutera de olika åtgärderna i klassen.
2. Välj åtgärder
• Efter klassdiskussionen om de föreslagna
åtgärderna väljer ni högst två av alternativen
(a, b, c... osv.).
• Föreslå ytterligare åtgärder (två per skola).
Formulera dem på engelska. Förslagen får vara
högst 70 tecken (inklusive mellanslag).
• Alla skolor skickar in sina val till EESK.
3. Förbered er inför Brysselbesöket
• Förteckningen över de 14 åtgärder som
skolorna valt skickas ut i början av mars.
• Träna er på att argumentera, förhandla och
debattera så att ni är beredda inför
seminarierna i Bryssel.
4. I Bryssel:
sammanträde i arbetsgrupper
• De 14 åtgärder som valts ut kommer att
diskuteras under seminarier: åsiktsutbyten
och debatt mellan studenterna.
5. I Bryssel: Diskussion och omröstning
• Vid plenarsessionen presenteras
arbetsgruppernas slutsatser inför
företrädare för Europaparlamentets olika
politiska grupper.
• Elektronisk omröstning
Tidsgräns och kontaktuppgifter
• Förslagen till åtgärder (på engelska) och
valen av åtgärder (högst 2) måste skickas in
senast den 14 februari 2014.
• E-post: [email protected]
• Webbplats: www.eesc.europa.eu
• Your Europe, Your Say
• @youreurope
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards