EESK:s pris till det civila samhället 2012 - Kriterier för

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2012
Belöning av goda initiativ i det civila samhället
KRITERIER FÖR BEHÖRIGHET, DELTAGANDE OCH URVAL
__________
A)
Prisets syfte och övergripande mål
Syftet med den årliga utmärkelsen är att belöna och uppmuntra konkreta initiativ – och resultaten av
dem – som genomförts av civilsamhällsorganisationer och som på ett betydande sätt har bidragit till
att främja den europeiska identiteten och integrationen.
Det övergripande målet med priset är att öka medvetenheten om hur det civila samhällets
organisationer aktivt kan bidra till att skapa en europeisk identitet och ett EU-medborgarskap, som i
sin tur kan förstärka de gemensamma värderingar som ligger till grund för EU-samarbetet.
B)
Behörighetskriterier
1.
Temat för EESK:s pris till det civila samhället 2012
Innovation för ett hållbart Europa
Mot bakgrund av den stora arbetsinsatsen inför årets Rio+20-toppmöte om en global hållbar
utveckling vill EESK veta hur de europeiska civilsamhällsorganisationerna i en europeisk kontext
bemöter de globala utmaningar vi står inför och på samma gång främjar europeisk integration.
Vi vill belöna projekt som har visat att innovativa initiativ inom hållbar produktion och/eller
konsumtion har lett till skapande av gröna arbetstillfällen i Europa.
Tillväxt och hållbarhet har blivit ledord i Europas reform och EU:s integrationsprocess.
Innovation är det som skapar hållbara och blomstrande samhällen. Innovation leder till hållbar
tillväxt, social trygghet, internationell konkurrenskraft och sysselsättning. Den förstärker ett socialt
klimat av förtroende och självkänsla som kan leda till ytterligare framsteg och konstruktiva impulser
som i sin tur kan bidra till att bemöta utmaningen med global konkurrens.
För att innovationen ska blomstra behövs en europeisk strategi och en europeisk inre marknad.
Både på lokal nivå och på EU-nivå kan vi alla stärka innovationen så att alla EU-medborgare drar
nytta av den.
.../...
SV
-2För att göra priset till det civila samhället ännu mer inkluderande kommer uttagningskommittén i år
även att belöna lokala och regionala projekt och initiativ som bidrar till ett hållbart europeiskt
samhälle och genomförs av arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och andra civilsamhällsorganisationer såsom de som representerar konsumentintressen eller små och medelstora företag,
under förutsättning att dessa organisationer uppfyller kriterierna för behörighet, deltagande och urval.
2.
Projekt och initiativ som kan komma i fråga
Målet är att belöna projekt och initiativ som






syftar till och speglar social och teknisk innovation; innovation inom utbildning och
vetenskap; innovation på arbetsplatsen i syfte att främja grönare jobb; innovation inom
produktionsmetoder och produkter, tjänster och företag, men också vad gäller sociala
processer och livsstilar,
främjar utveckling av miljövänliga och hållbara produkter och tjänster, särskilt initiativ
som sammanför konsumenter, producenter, formgivare och forskare för att förbättra
produkters och tjänsters hållbarhet,
stöder en rättvis omställning till en grön ekonomi genom att inrätta en social dialog för
"grönare" jobb och jobb och anständiga anställningsvillkor samt den kompetens och de
kvalifikationer som behövs,
sprider bästa praxis om hållbar produktion bland företag, inbegripet små och medelstora
företag,
främjar en dialog i det civila samhället om hållbara livsstilar; uppmuntrar det civila
samhällets deltagande i teknisk och social innovation,
förbättrar konsumentinformationen om det ekologiska fotavtrycket hos produkter och
tjänster samt om hållbara konsumentval; främjar och stöder "aktiva konsumenter" som tar
sitt ansvar när det gäller den påverkan som deras val får för planeten och den globala
rättvisan.
C)
Kriterier för deltagande
1.
Behöriga kandidater
EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas organisationer i det civila samhället1 som är
baserade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska
planet.
1
Det organiserade medborgarsamhället innefattar följande element: "arbetsmarknadsparterna", organisationslivet i näringsliv och
samhälle, representativa organisationer på det sociala och ekonomiska området som inte är arbetsmarknadsparter i egentlig
mening, frivilligorganisationer (icke-statliga organisationer) som samlar människor kring gemensamma mål, till exempel
miljöskyddsföreningar, organisationer för skydd av de mänskliga rättigheterna, konsumentorganisationer,
välgörenhetssammanlslutningar, utbildningsorganisationer osv, vidare lokalt baserade sammanslutningar som uppstår i
närsamhället och verkar för mål som dikteras av medlemmarna, exempelvis ungdomsorganisationer, föreningar för familjefrågor
och alla organisationer som ger medborgarna möjlighet att engagera sig i kommunernas liv samt religiösa sammanslutningar.
(Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om Det organiserade medborgarsamhällets roll och bidrag vid byggandet av
Europa – CES 851/1999 den 22 september 1999).
.../...
-3-
Organisationerna i det civila samhället är alla icke-statliga och baserade på privata initiativ, och deras
medlemmar tar aktiv del i samhällsutformningen utifrån sina egna perspektiv och använder sig av den
specifika kunskap, förmåga och handlingsutrymme som de har. De agerar självständigt och
medlemskapet innebär ett frivilligt åtagande från medborgarens sida att delta i dessa organisationers
arbete och verksamhet.
Denna definition utesluter organ och strukturer som inrättats genom en lagstiftnings- eller förordningsakt
och vilkas medlemskap är delvis eller helt obligatoriskt.
Kandidater till priset ska nomineras av



en eller flera ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, eller
en eller flera nationella ekonomiska och sociala råd eller liknande organ, eller
en eller flera organisationer eller nätverk i Europas civila samhälle.
Organisationer i det europeiska civila samhället får inte nominera sig själva.
Med europeiska organisationer avses organisationer som har medlemmar och samarbetspartner i flera
medlemsstater och som samordnar sina verksamheter på Europanivå.
Ansökningar som skickas direkt till EESK kommer inte att bedömas.
För att garantera full insyn i nomineringen och urvalsförfarandet får medlemmarna i bedömningskommittén inte nominera kandidater till priset.
2.
Nomineringsförfarande
Nominering sker genom att man fyller i ett ansökningsformulär som finns på EESK:s webbplats:
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
Ansökningsformuläret måste innehålla all den information som bedömningskommittén kräver för att:


först kunna försäkra sig om att organisationerna i fråga uppfyller de formella kriterierna för
deltagande, och
sedan ta ställning till varje organisations faktiska meriter i förhållande till prisets tema och
målsättningar.
För att underlätta bedömningskommitténs arbete bör ansökningarna och alla medföljande handlingar
om möjligt skickas på franska eller engelska.
.../...
-4-
D)
Urvalskriterier
Bedömningskommittén kommer att bedöma de ansökningar som uppfyller kriterierna under
B (behörighet) och C (deltagande) och beakta följande:
1)
Prisets syfte och övergripande mål enligt punkt A.
2)
Projektens och initiativens effekter när det gäller





3)
målgrupp (kategorier av stödmottagare inom projektet eller initiativet och antal berörda
personer),
på vilket sätt de bidrar till samhällets välstånd,
deras effekter på lång sikt,
hållbarhet,
den europeiska dimensionen (geografisk täckning).
Projekten och initiativens kvalitetsnivå när det gäller



innovation,
kreativitet,
särprägel.
Bedömningskommittén består för närvarande av EESK:s ordförande och båda vice ordförande,
de tre gruppernas ordförande och EESK:s generalsekreterare.
Bedömningskommittén ansvarar för det slutliga valet av vinnare och den beaktar resultaten av den
utvärdering som en grupp på tre oberoende externa bedömare genomför.
Denna grupp av bedömare kommer att bestå av framstående representanter för EU:s institutioner och
det civila samhället.
3.
Tidsfrister
Sista dagen för att skicka in nomineringar är den 30 september 2012.
Vinnarna kommer att meddelas senast den 15 november 2012.
Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum den 12 december 2012.
4.
Inlämning av nomineringar
Nomineringarna ska skickas till EESK:s sekretariat antingen via e-post till följande adress:
[email protected]
.../...
-5ELLER med vanlig post till
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Enheten "Förbindelserna med det civila samhällets organisationer och konstitutionella frågor"
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bryssel
BELGIQUE/BELGIË
För ytterligare information kontakta:
Patrick Fève
Tfn +32 25469616
eller
Christian Weger
Tfn +32 25469586
Man kan även skicka e-post till adressen som nämns ovan.
De som lämnar in nomineringar samt de nominerade kommer att få en bekräftelse via e-post på att
ansökan har mottagits i tid och vederbörligen registrerats. De kommer också att informeras om
tidsfristerna för valet av vinnare.
Om det är relevant för andra kandidater kommer svar på e-postmeddelanden att publiceras på EESK:s
webbplats, på den sida som handlar om priset och som anges ovan, under Frequently Asked Questions
(FAQ).
5.
Prissumma
Priset uppgår till sammanlagt 30 000 euro och kan komma att delas upp på tre vinnare enligt följande:
Första pris: 20 000 euro
Andra och tredje pris: 5 000 euro (var)
Kommittén är inte skyldig att dela ut alla tre priserna.
_____________
Download