CP 58 SV Förnyelse

advertisement
PRESSMEDDELANDE nr 58/2015
18 september 2015
EESK:s ledamöter nytillsätts: 40 % nya ledamöter
Ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som är EU:s främsta institution som
företräder det civila samhället, kommer att nytillsättas den 21 september. Under dessa ekonomiskt
och socialt svåra tider i Europa har medlemsstaterna, som ansvarar för att utnämna EESK:s
ledamöter, stärkt det civila samhällets röst i Europa genom en omfattande förnyelse av EESK:s
ledamöter. Enligt EU-fördraget ska alla 350 ledamöter nytillsättas vart femte år. Denna gång
kommer cirka 40 % av EESK:s ledamöter att vara helt nya, och de kommer att ge kommittén nya
idéer och ny energi och samtidigt kunna utnyttja den omfattande kunskap och erfarenhet som
ledamöterna med förnyat mandat besitter.
Det europeiska samhället står vid ett vägskäl i fråga om många sociala och ekonomiska utmaningar,
och förnyelsen av EESK kunde därför inte komma vid en lämpligare tidpunkt: Det är tid att stärka det
civila samhällets röst i Europa och föra Europa närmare medborgarna. Ledamöterna utses av rådet på
grundval av nationella förteckningar som föreslås av medlemsstaterna för en mandatperiod på fem år
som löper från 2015 till 2020. Förteckningen över de nya ledamöterna kan ses på:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10954-2015-INIT/sv/pdf.
De 350 nya eller återutnämnda kommittéledamöterna kommer att sammanträda för första gången
den 6 oktober i Bryssel. Den 7 oktober kommer de att välja en ny ordförande och två vice ordförande
för kommunikation respektive budget för en period på två och ett halvt år. Normalt roterar
ordförandeposten mellan kommitténs tre grupper (arbetsgivare, arbetstagare och övriga
intressegrupper). De två föregående ordförandena valdes från Övriga intressegrupper och Arbetsgivargruppen.
Varje ledamot kommer att ansluta sig till en av de tre grupperna. Var och en av grupperna
förväntas få ungefär en tredjedel av ledamöterna. De tre grupperna kommer också att välja sin
egen gruppordförande för en mandatperiod på två och ett halvt år. EESK:s huvudsakliga roll är att
avge yttranden om EU:s lagstiftningsförslag och politik. Arbetet utförs i sex facksektioner och ett
rådgivande utskott, som behandlar en lång rad områden, såsom sociala frågor, ekonomi, jordbruk
och transport. Ledamöterna kommer även att ansluta sig till en eller flera facksektioner som i sin
tur väljer en ordförande för en mandatperiod på två och ett halvt år.
För ytterligare information, kontakta
Alun Jones
Presschef – EESK
E-post: [email protected]
Tfn: +32 25468641/Mobil: + 32 473524532
_______________________________________________________________________________
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det
organiserade civila samhället. Kommittén är ett rådgivande institutionellt organ som inrättades genom
Romfördraget 1957. Genom dess rådgivande roll ges ledamöterna, och därigenom de organisationer som de
företräder, möjlighet att delta i EU:s beslutsprocess. Kommittén har 350 ledamöter från hela EU, som utnämns
av Europeiska unionens råd.
_______________________________________________________________________________
EESC-2015-04735-00-00-CP-TRA (EN) 1/1
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards