INTERNT DOKUMENT F_CES8211-2008_DOC

advertisement
MERITFÖRTECKNING
Personuppgifter
Namn:
Mario Sepi
Födelsedatum och födelseort
30 oktober 1941 i Merano (Bolzano/Bozen–Sydtyrolen).
Examen:
Juristexamen vid Roms universitet 1966. Avhandling i internationell
politik: Grekland och stormakterna under andra världskriget.
Yrkeserfarenhet
Oktober 2002 – oktober 2008
Ordförande för grupp II (Arbetstagare) (Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén).
Från och med oktober 1995
Ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – grupp II.
Medlem i facksektionen för industri, handel, hantverk och tjänster,
facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion,
facksektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och
social sammanhållning och facksektionen för sysselsättning, sociala
frågor och medborgarna.
Från och med mars 2001
Medlem i enheten för EU-politik i det italienska fackförbundet CISL
(Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori).
1995−2007
Föredragande för flera yttranden om viktiga sektorer inom den
gemensamma politiken.
2003: Föredragande för den andra reviderade versionen av det preliminära
utkastet till yttrande från underkommittén "Lissabonstrategin" om
Lissabonstrategin (förberedande yttrande) SC/022 − CESE 507/2003
rév. 2.
2002: Föredragande för EESK:s yttrande om De internationella
kapitalmarknaderna – tendenser, strukturer och institutionella
mekanismer (initiativyttrande) ECO/077 – CES 1024/2002.
2001: Föredragande för ESK:s yttrande om XXX:e rapporten om
konkurrenspolitiken (2000) (doc. SCE (2001) 694 def.) INT/111 –
CES 1469/2001.
Juni 1992
Direktör för det fackliga institutet för utvecklingssamarbete ISCOS
(Istituto Sindacale per la cooperazione allo sviluppo).
Augusti 1989
Vice direktör för det fackliga institutet för utvecklingssamarbete ISCOS.
.../...
SV
-2-
1986−1988
Nationell sekreterare för FIM (Federazione italiana metalmeccanici –
Italiens metallarbetarförbund) med ansvar för avtalspolitik.
Medlem i databankskommittén – den privata metallbearbetningssektorn.
1980−1986
Bidrog till MIT:s forskning om bilindustrins framtid.
Deltog i olika hearingar med Europeiska kommissionen
Europaparlamentet om bilbranschen och industripolitik.
och
1975−1980
Internationell företrädare för FLM och samordnare för luftfartsektorn.
Medlem i den verkställande kommittén i det europeiska metallarbetarförbundet EMF.
Medlem i den italienska kommittén för stöd till utvecklingsländerna vid
utrikesdepartementet.
Medlem i den kommission för omställning av försvarsindustrin som
inrättades av minister Fracanzani och leddes av professor Amaldi.
1969−1974
Medlem i Fria fackföreningsinternationalens internationella byrå – FFI:s
ungdomskommission.
Sakkunnig vid EEG:s ekonomiska och sociala kommitté för
förbindelserna med Medelhavsländerna.
Ordinarie ledamot i EEG:s kommittéer för migrerande arbetstagare och
Europeiska socialfonden.
1966−1969
Forskare vid IAI (Istituto affari internazionali – institutet för
internationella frågor), som leddes av A. Spinello.
Publikationer
Författare till ett förslag till initiativ om Ekonomiska och monetära unionen och arbetsmarknadsrelationer
(EESK).
Artiklar och essäer i olika tidskrifter, t.ex. Economia e Lavoro, Il Mulino, Il Progetto, Politica Internazionale,
Conquiste del Lavoro etc.
Har publicerat två essäer i tidskriften Politica Internazionale om förhållandet mellan industripolitik
i utvecklade länder och utvecklingen i utvecklingsländer samt om frågor som rör strategisk balans.
Har varit medredaktör för IAI:s rapport om internationell politik.
Har varit redaktör för några artiklar i tidskrifter om internationell politik och två essäer: Processi decisionali
nell’ONU (Beslutsprocesser inom FN) och La dialettica sociale nel Comitato economico e sociale della CEE
(Den sociala debatten inom EESK).
Språkkunskaper
Italienska, franska, engelska, tyska och passiva kunskaper i spanska.
_____________
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards