CP - Euroekonomi

advertisement
09/2017
23 februari 2017
Endast en stark ekonomi kan hjälpa Europa att rida ut stormen
EESK föreslår att man främjar ekonomisk tillväxt
och indikatorer "bortom BNP"
Det är mycket viktigt att främja ekonomisk tillväxt – endast med en stark ekonomi kan
EU bättre hantera de politiska och sociala utmaningar som vi står inför. Detta var ett av
de centrala budskapen i EESK:s yttranden som antogs i går i Bryssel. EESK efterlyser mer
investeringar – såväl privata som offentliga – direkt i de länder som behöver dem mest.
Det EU-organ som företräder det civila samhället anser också att Junckerplanen inte är
tillräcklig.
"Med en svag tillväxt på 1,6–1,8 % i år samt orosmoln vid horisonten och negativa besked såsom
det om brexit ifrågasätts EU:s existens i många medlemsstater. Lösningen är att skapa
arbetstillfällen av hög kvalitet och ett gynnsammare klimat för investeringar, samt att förhindra
möjligheten till skatteundandragande i Europa", sade Javier Doz Orrit, EESK:s föredragande om
Den ekonomiska politiken i euroområdet (2017).
EESK stöder kommissionens ursprungliga förslag om en positiv samlad finanspolitisk inriktning
i euroområdet, som kommittén tror kommer att hjälpa Europa att nå sin fulla potential när det
gäller att öka produktiviteten och den ekonomiska tillväxten på kort sikt. I kommitténs yttrande
efterlyser man inrättandet av ett europeiskt insättningsgarantisystem och en gemensam
säkerhetsmekanism för bankunionens gemensamma resolutionsfond, en egen och gemensam
budget för euroområdet som även finansieras genom euroobligationer, samt en social och civil
dialog på alla förvaltningsnivåer, vilket är viktigt för att genomföra de nödvändiga politiska
strategierna för återhämtning och långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Den gyllene regeln, som gör det möjligt att överväga produktiva framtidsorienterade investeringar
från medlemsstaternas sida, utöver de gränser som fastställs i stabilitets- och tillväxtpakten, bör
införas i syfte att anta en mer långsiktig strategi i stället för att fokusera på mycket specifika
kvantitativa mål. "Vi måste klart och tydligt genomföra en symmetrisk justering av
bytesbalanserna, men det är upp till medlemsstaterna att bestämma hur sådana justeringar ska
göras i praktiken. EESK rekommenderar en välavvägd kombination av monetära, finanspolitiska
och strukturella instrument, inte ett instrument med en privilegierad ställning. Strukturreformer
bör inriktas på produktivitetstillväxten och säkerställa en rättvis fördelning av vinsterna”, sade Petr
Zahradník, medföredragande för EESK:s yttrande.
I sitt yttrande om den årliga tillväxtöversikten för 2017 efterlyser EESK flexibilitet snarare än ett
mycket strikt EU-styre och rekommenderar att skräddarsydda lösningar används i stället. "Med
tanke på att det inte har skett någon avsevärd minskning av fattigdomsnivån och
ungdomsarbetslösheten behöver Europa en strategi "bortom BNP". Detta skulle kräva en
resultatinriktad analys med indikatorer för sociala, miljömässiga och hållbarhetsrelaterade mål, i
kombination med ett främjande av sociala framsteg", sade Etele Baráth, EESK:s föredragande.
"Utbildning, innovation och F&U bör stimuleras, men även delaktighet och icke-diskriminering bör
ingå i dessa åtgärder. Konsumtionen kommer att utgöra grunden för tillväxten under 2017, vilket
vi välkomnar, men den måste vägas upp med investeringar."
En tydlig och begriplig sammanfattning av de politiska och strategiska riktlinjerna för den närmaste
framtiden och på längre sikt är enligt kommitténs mening oumbärlig. Juncker-kommissionens tio
prioriteringar bör tillsammans med målen för år 2030 (som också omfattar hållbar utveckling)
fastställa utvecklingsprocesserna. Kommittén anser fortfarande att den europeiska planeringsterminen är ett lämpligt instrument för makroekonomisk styrning. EESK anser dock att den bör
förbättras med en förstärkt samordningsroll för kommissionen och ett tydligt åtagande från
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469406 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Följ EESK på
medlemsstaterna att genomföra den politik som de kommer överens om på rådsnivå, för att
därmed undvika osäkerhet och skapa ett gynnsamt investeringsklimat.
Dessutom behövs en analys av överensstämmelsen mellan den traditionella sammanhållningspolitiken, dess finansiering (ESI-fonderna) och de nya investeringsinstrumenten (Efsi). EESK vill
också uppmärksamma det komplicerade inbördes förhållandet mellan de olika sätten att finansiera
EU:s sammanhållningspolitik.
För ytterligare information, kontakta
Milen Minchev, EESK:s presstjänst
E-post: [email protected]
Tfn +32 25468753
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det
organiserade civila samhället. Kommittén är ett rådgivande institutionellt organ som inrättades genom Romfördraget
1957. Genom dess rådgivande roll ges ledamöterna, och därigenom de organisationer som de företräder, möjlighet att
delta i EU:s beslutsprocess. Kommittén har 350 ledamöter från hela EU, som utnämns av Europeiska unionens råd.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469406 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Följ EESK på
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards