Bilindustrin

advertisement
Nr 7/2017
22 februari 2017
Paradigmskifte i bilindustrin
EESK efterlyser en framåtblickande och förutseende europeisk politik
I sin informationsrapport Bilindustrin förväntar sig EESK att högnivågruppen GEAR 2030 och
projektgrupperna utarbetar en ambitiös långsiktig färdplan för industripolitiken. Övergången till
elektromobilitet och utvecklingen av uppkopplade och självkörande bilar kommer att behöva en
övergripande industripolitik i kombination med en balanserad klimat-, miljö- och energipolitik.
Industripolitiken bör ge bilindustrin möjlighet att upprätthålla och utveckla ett sofistikerat
industrinätverk. Bördan från skattepolitiken bör gradvis flyttas över från punktskatter på bränsle till
beskattning av vägar, miljö och infrastruktur. EESK stöder införandet av offentlig-privata partnerskap
för utveckling av uppkopplade och självkörande bilar i kombination med teknik som ska införas
i offentliga infrastrukturnät.
"Bilindustrin befinner sig vid en vändpunkt. Utmaningarna är många, inklusive framtiden för
förbränningsmotorn och leverantörskedjan, och frågan är till och med vem som kommer att köra
fordonet, om ens någon. Nästan allt som har varit gällande och allmänt vedertaget inom bilindustrin
under årtionden står nu på spel", menar Georgi Stoev och Monika Sitarová Hrušecká, föredragande för
EESK:s rapport. De oundvikliga strukturella förändringarna kan leda till radikala förändringar av alla delar
av den befintliga värdekedjan. Den traditionella biltillverkningen kommer troligtvis att påverkas starkt av
IT-sektorn, vilket kommer att leda till nya affärsmodeller.
EESK har identifierat fyra viktiga utmaningar som påverkar bilindustrin:
 Elektrifiering och minskade koldioxidutsläpp från transportmedel.
 Digitaliseringen av produktionsprocessen.
 Självkörande bilar.
 Uppkopplade bilar som en del av ett nytt rörlighetskoncept.
Sysselsättningsutmaningen
Den europeiska bilindustrin sysselsätter 2,3 miljoner människor. Dessutom sysselsätts 10 miljoner indirekt
inom denna mycket innovativa sektor, som står för 20 % av finansieringen av industriell forskning
i Europa. En tredjedel av världens bilar tillverkas i europeiska monteringsanläggningar.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469779 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Följ EESK på
SV
Digitaliseringen av arbetslivet kommer att påverka arbetstillfällena och de kvalifikationer som krävs. Den
sociala dialogen mellan arbetsgivare och fackföreningar kommer att säkerställa en smidig social övergång
för bilindustrin. Europa måste också göra kraftfulla investeringar i utbildning. Utmaningen består i att
förmå ledande forsknings- och kunskapscentrum att stanna kvar i Europa och att få dem att samarbeta
med universitet för att utforma och utveckla viktig kompetens.
"Med vår rapport vill vi betona de enorma utmaningar som bil- och fordonsindustrin står inför, men också
dess stora potential i fråga om ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen om vi tillämpar den rätta
politiska ramen. En framåtblickande politisk strategi och EU-omfattande samordning och samarbete är
avgörande för att hjälpa sektorn att snabbt anpassa sig till de föränderliga förutsättningarna",
konstaterade Georgi Stoev.
För ytterligare information, kontakta
Silvia Aumair
E-post: [email protected]
Tfn +32 25468141
@EESC_PRESS
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande institutionellt organ som inrättades genom Romfördraget 1957.
Kommittén har 350 ledamöter från hela EU, som utnämns av Europeiska unionens råd. Den företräder de olika ekonomiska och
sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället. Genom dess rådgivande roll ges ledamöterna, och därigenom de
organisationer som de företräder, möjlighet att delta i EU:s beslutsprocess.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469779 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Följ EESK på
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards