rådet - Europa.eu

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Här hittar du EESK
EESK:s plats bland institutionerna
Europeiska kommissionen
Vilka är ledamöter i EESK?
• Romfördraget 1957:
•
Företrädare för olika grupper inom det ekonomiska och sociala livet
• Nicefördraget 2000:
•
Företrädare för de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det
organiserade civila samhället
• Lissabonfördraget 2009:
•
Företrädare för organisationer för arbetsgivare, löntagare och
andra företrädare för det civila samhället, särskilt inom
socioekonomiska och medborgerliga områden, fackområden och
kulturella områden.
Vad är EESK?
• EESK är en församling med 344 ledamöter från EU:s 27
medlemsstater.
• Ledamöterna utnämns för fem år. Detta mandat kan förnyas.
• De utnämns av rådet från listor med kandidater som
nominerats av medlemsstaternas regeringar.
Ledamöterna är indelade i tre grupper
• Grupp I – Arbetsgivare
• Industri, handel, finans etc. inom offentlig och privat sektor
(storföretag)
• Grupp II – Arbetstagare
•
Nationella fackliga organisationer
• Grupp III – Övriga intressegrupper
• Jordbrukare, konsumenter, den sociala ekonomin, hantverkare, små
och medelstora företag, frivilligorganisationer inom sociala området
och miljöområdet, fria yrkesutövare m.fl.
EESK:s beslutsfattande organ
• Ordförandeskapet
• Väljs för en period om två och ett halvt år.
• Presidiet
• Väljs för en period om två och ett halvt år.
• Plenarförsamlingen
• Väljs för en period om fem år.
EESK:s arbetsorgan
• Sex facksektioner…
•
Inre marknaden, produktion och konsumtion – INT
•
Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället – TEN
•
Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö – NAT
•
Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social
sammanhållning – ECO
•
Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna – SOC
•
Yttre förbindelser – REX
EESK:s arbetsorgan
• …och fem andra organ
•
Rådgivande utskottet för industriell omvandling – CCMI
•
Observationsgruppen för inre marknaden – SMO
•
Observationsgruppen för hållbar utveckling – SDO
•
Observationsgruppen för arbetsmarknaden – LMO
•
Observationsgruppen för Lissabonstrategin – LSO
• Ledamöterna och de olika arbetsgrupperna och organen
bistås av generalsekretariatet
EESK:s verksamhet
• Kommitténs huvuduppgift är att avge yttranden
•
(ca 150 per år).
• Romfördraget 1957
•
Rådet och kommissionen kan rådfråga kommittén.
• Amsterdamfördraget 1997
•
Rådet, kommissionen och Europaparlamentet kan rådfråga
kommittén.
• Rådfrågningen kan vara obligatorisk eller frivillig.
EESK:s verksamhet
• EESK kan dessutom
• avge yttranden på eget initiativ,
• avge förberedande yttranden,
• arbeta för att underlätta och främja den civila dialogen.
Arbetsmetoder
• För att utarbeta yttranden inrättar facksektionerna oftast
studiegrupper med en föredragande.
• Man söker ständigt en ”dynamisk kompromiss”.
• En konstruktiv debatt äger rum grundad på sakkunskap.
• Omröstning sker först i facksektionen och sedan i
plenarsessionen.
Arbetsrytm
• Nio plenarsessioner äger rum per år.
• Varje facksektion sammanträder i regel en gång per månad.
• Studiegrupperna sammanträder en till tre gånger.
Kommittén som katalysator för den civila dialogen
• EESK har regelbundet samarbete och kontakter med de
nationella ekonomiska och sociala råden och det civila
samhällets organisationer
• på EU-nivå,
• i medlemsstaterna och andra europeiska länder,
• inom partnerskapet EU–Medelhavsländerna,
• i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS),
• i Mercosurländerna och andra länder i Latinamerika,
• i Indien, Kina m.fl.
Framtidens utmaningar…
• Optimera kommitténs roll som samrådsorgan för parlamentet,
rådet och kommissionen genom ett intensivare samarbete.
• Förbättra EESK:s representativitet och trovärdighet som
institution med uppgift att företräda det civila samhället.
• Göra EESK:s stämma starkare hörd i debatten om Europas
framtid.
EESK:s mervärde
• En stor bas av sakkunskap.
• Strävan efter samförstånd (dynamisk kompromiss).
• En länk mellan det civila samhället och institutionerna.
• Ett verkligt inflytande på EU:s lagstiftningsprocess.
Samrådsfunktionen och dialogen med det civila samhällets
organisationer …
…gör kommittén till en av de mest aktiva förkämparna för…
… DELTAGARDEMOKRATI.
Ordförande
Vice ordförande
Irini Pari
Grekland
Arbetsgivargruppen (I)
Seppo Kallio
Mario Sepi
Italien
Arbetstagargruppen (II)
Finland
Övriga intressegrupper (III)
Gruppordförande
Henri Malosse
Georgios Dassis
Staffan Nilsson
Frankrike
Arbetsgivargruppen (I)
Grekland
Arbetstagargruppen (II)
Sverige
Övriga intressegrupper (III)
Sektionsordförande
Filip Hamro-Drotz
Krysztof Pater
Leila Kurki
Hans-Joachim Wilms
REX (Finland)
ECO (Polen)
SOC (Finland)
NAT (Tyskland)
Bryan Cassidy
János Tóth
INT (Storbritannien)
TEN (Ungern)
Rue Belliard 99, 1040 Bryssel
www.eesc.europa.eu
Tfn.: +32 2 546 90 11
Fax: +32 2 513 48 93
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards