PPT Ditt Europa, din röst 2017

advertisement
Vad är Europeiska unionen (EU)?
• 28 medlemsstater
• Mer än 500 miljoner invånare
• Länder som i dagsläget ansökt om medlemskap i EU:
Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Serbien och Turkiet
Vilka är EU:s huvudprinciper?
• Gemensamma värderingar: respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna,
mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa,
solidaritet (artikel 2 i EU-fördraget)
• Mål: främja freden, EU:s värden och folkens välfärd
(artikel 3 i EU-fördraget)
• 4 friheter: fri rörlighet för personer, varor, tjänster
och kapital
De viktigaste etapperna i EU:s historia
1950-talet – ursprunget
Återuppbyggnaden efter kriget
• 1950: 9 maj – Schumanförklaringen
• 1951: Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG)
skapas
6 medlemsstater: Belgien, Frankrike, Tyskland,
Italien, Luxemburg och Nederländerna
• 1957: Romfördragen – Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEG) och Euratom inrättas
1960-talet – grundvalarna
• 1960: Europeiska frihandelssammanslutningen
(Efta) bildas
• 1962: den gemensamma jordbrukspolitiken
lanseras
• 1968: tullarna avskaffas
1970-talet
• 1973: 1:a utvidgningen – Danmark, Irland och
Storbritannien går med i EEG
 9 medlemsstater
• 1979: 1:a allmänna direktvalet till Europaparlamentet
1980-talet – konsolidering
• Utvidgning till länder i Sydeuropa:
Grekland (1981), Spanien och Portugal (1986)
 12 medlemsstater
• 1986: Europeiska enhetsakten, som ändrar
Romfördraget, undertecknas
• 1990: genom Tysklands enande blir
f.d. Östtyskland en del av EEG
1990-talet
• 1993: Inre marknaden (Maastrichtfördraget)
träder i kraft
• 1995: ny utvidgning – Österrike, Finland och Sverige
ansluter sig
 15 medlemsstater
2000-talets första årtionde:
Den största utvidgningen
• 1 januari 2002: 12 länder inför euron
• 2004: utvidgning med central- och östeuropeiska
länder − 10 nya medlemsstater: Cypern, Tjeckien,
Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Slovakien och Slovenien
 25 medlemsstater
• 2007: Bulgarien och Rumänien går med
 27 medlemsstater
• 2013: Kroatien går med
 28 medlemsstater
2000-talets första årtionde
• Institutionerna behöver reformeras
• 2005: Nej till EU-konstitutionen i Frankrike och
Nederländerna
• 2007: Lissabonfördraget antas och träder i kraft
den 1 december 2009
Vad gör EU för dig?
Några exempel
• Frihet att bo, studera och arbeta i samtliga
medlemsstater
• Utbytesprogram för ungdomar: Comenius,
Leonardo Da Vinci och Erasmus
• En gemensam valuta för 19 länder
• Miljölagstiftning för att bekämpa
klimatförändringarna
• Lika möjligheter
• Lägre roamingkostnader
• Och mycket mer...
EU-institutionerna
Europaparlamentet
• Har tillsammans med rådet befogenhet att
stifta lagar
• Övervakar (tillsammans med rådet) EU:s budget
och EU-institutionernas politik
• Har 751 ledamöter, valda i allmänna val
• Val vart femte år
• Talman: Martin Schulz
Europeiska rådet
• EU:s politiska ledning, fastställer politiska riktlinjer
och prioriteringar
• Består av medlemsstaternas stats- eller
regeringschefer samt av rådets ordförande
och Europeiska kommissionens ordförande
• Ordförande: Donald Tusk
Europeiska unionens råd
• Medlagstiftare tillsammans med Europaparlamentet
(ändrar, antar eller förkastar kommissionens
lagförslag)
• Består av de ministrar från de 28 medlemsstaterna
som dagordningen kräver
• Roterande ordförandeskap: växlar mellan
medlemsstaterna varje halvår:
1 januari – 30 juni 2017: Malta
I juli – 31 december 2017: Estland
Europeiska kommissionen
• Föreslår och genomför lagstiftning (initiativrätt,
"fördragens väktare")
• 28 kommissionsledamöter (en från varje
medlemsstat) varav en ordförande,
Jean-Claude Juncker, och flera vice ordförande
(en är unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik)
Övriga EU-institutioner och EU-organ
•
•
•
•
Europeiska unionens domstol
Europeiska centralbanken
Europeiska revisionsrätten
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
(EESK)
• Europeiska regionkommittén
Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén
Vad är EESK?
• Ett rådgivande organ som inrättades genom
Romfördraget (1957)
• Företräder det organiserade civila samhället
Europeiska
kommissionen
Europaparlamentet
Europeiska
unionens
råd
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Vad är det organiserade civila samhället?
• Medborgare företräds av organisationer bestående av
Arbetsgivare
Arbetstagare
Övriga
intressegrupper
(t.ex. jordbrukare,
konsumenter, ickestatliga organisationer
och olika yrkesgrupper)
• vilka åtar sig att försvara deras intressen eller övertygelser
(bl.a. mänskliga rättigheter, barns rättigheter, miljön,
fattigdom, kampen mot rasism och diskriminering)
Vilken roll har EESK?
• EESK har genom sin rådgivande roll gentemot
Europaparlamentet, rådet och kommissionen
tre huvuduppgifter:
• Att se till att EU:s politik återspeglar den
verkliga ekonomiska, sociala och samhälleliga
situationen.
• Att bygga upp ett EU som kännetecknas av
ökat medborgardeltagande och är närmare
medborgarna.
• Att slå vakt om EU:s värden och främja det
civila samhällets organisationer i hela världen.
EESK – en bro mellan EU och
det organiserade civila samhället
• Lyfter fram det civila samhällets intressen
• Ger organisationerna i det civila samhället i
medlemsstaterna en möjlighet att föra fram
sina åsikter på EU-nivå
Hur är EESK uppbyggt?
• EESK är en ledamotsförsamling med 350 ledamöter
(utnämnda på 5 år) från EU:s 28 medlemsstater
• EESK har en ordförande och två vice ordförande som
väljs på två och ett halvt år
• Företräder ekonomiska och sociala intressegrupper:
arbetsgivare, arbetstagare, övriga intressegrupper
(icke-statliga organisationer, jordbrukare, ungdomar,
konsumentskydd osv.)
• Har 6 facksektioner och ett rådgivande utskott för
industriell omvandling (CCMI)
• Yttrandena diskuteras och antas med enkel majoritet
vid EESK:s plenarsessioner (ca 9 per år)
Hur fungerar EESK?
• Kommittéen kan rådfrågas av Europaparlamentet,
Europeiska unionens råd eller Europeiska kommissionen.
Kommittéens yttrande kan vara obligatoriskt, på eget
initiativ eller förberedande
• För att utarbeta yttranden upprättar facksektionerna
normalt studiegrupper med en egen föredragande
• Konstruktiva debatter i möten för att nå konsensus
• Omröstning sker först i facksektionen och sedan vid
plenarsessionen
• Det slutgiltiga yttrandet skickas till alla EU-institutioner
och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning
Ditt Europa, din mening
Temat för Ditt Europa, din mening
2017 är: Romfördraget 60 år
• Diskutera vad som fungerar och vad som inte fungerar
i EU
• Analysera Europeiska unionens framtida utmaningar
och möjligheter
• Utarbeta nya förslag om framtiden för Europeiska
unionen
Frågar som kan komma att ställas
vid ditt Europa din mening 2017
•
•
•
•
Hur skulle du utvärdera EU:s främsta insatser hittills?
Hur föreställer du dig morgondagens Europa?
Vad vill unga människor att EU ska göra för dem i framtiden?
Hur kan unga människor öka sitt inflytande i EU:s
beslutsfattande?
• Diskuterar du europeiska frågor med din familj och/eller
dina vänner eller i skolan?
• Vilka är de största utmaningarna som EU står inför och vilka
möjligheter finns för att skapa en stark europeisk union?
Frågor som kan komma att ställas
vid Ditt Europa din mening 2017
• Hur skulle EU kunna hantera flyktingkrisen bättre?
• Vad anser du är konsekvenserna av att det Förenade
kungariket lämnar den europeiska unionen?
• Vad bör göras för att stävja ökningen av nationalism
och främlingsfientlighet?
• Vad kan EU göra för att försvara européer mot
terroristattacker?
• Gör globaliseringen EU mer eller mindre
betydelsefull?
Arbetsmetoder
• Ni kommer att arbeta i grupp.
• De viktigaste resultaten i arbetsgrupperna kommer att
rapporteras och diskuteras kortfattat vid evenemangets
avslutande plenarsammanträde och kommer att
utgöra en del av dagens dokumentation.
• Förhoppningsvis kommer de inledande steg som tagits
under detta evenemang att följas upp i hela Europa
och inspirera andra ungdomar att aktivt ta ansvar!
Kontaktuppgifter
• För ytterligare information eller hjälp,
vänligen kontakta oss på:
• E-post: [email protected]
• Webbplats: www.eesc.europa.eu
•
Ditt Europa, din mening
•
@youreurope
Välkommen till Bryssel!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards