Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan
och
Plan mot kränkande behandling
Skolområde Östra
Kulltorpskolan &
Kulltorps fritidshem
Skolan måste agera så snart någon ur personalen
får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.
Skolan skall utreda vad som har hänt och vidta åtgärder och
förhindra fortsatta kränkningar.
Planerna syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder och
att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.
Planerna gäller för läsåret: 2016/2017
Ansvarig för planen: Roger Dehlén
Läsåret 2016/2017
1
Innehållsförteckning
1 Lagstiftningen .................................................................................................... 3
2 Vision för skolan/skolområdet .......................................................................... 3
3 Övergripande mål för skolan/skolområdet ....................................................... 3
4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen ............................................... 3
5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling ................................ 5
6 Kartläggning ...................................................................................................... 5
7 Framtagande av planerna .................................................................................. 6
8 Skolans förankringsarbete................................................................................. 6
9 Skolans arbete med främjande insatser ............................................................ 6
10 Skolans arbete med förebyggande insatser .................................................... 7
11 Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier ................................... 8
12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling ............................................... 11
13 Utvärdering och uppföljning .......................................................................... 11
14Ansvarsfördelning ........................................................................................... 12
15 Arbetsgång vid incidenter ............................................................................. 13
16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal
eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev ................................... 14
17 Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling .. 15
Läsåret 2016/2017
2
1 Lagstiftningen
Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som
skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är
diskrimineringslagen som samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en
enda lag. Den andra är skollagens kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande
behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med
tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan mot kränkande
behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och elevombudet (BEO).
2 Vision för skolan/skolområdet
Grunden för allt lärande är en trygg lärandemiljö. Vi vill ha ett vänligt, tillåtande och
accepterande klimat utan våld, kränkande språk och handlingar. Alla, både barn och
vuxna, har rätt att mötas med respekt.
3 Övergripande mål för skolan/skolområdet
Varje barn/ungdom ska efter sina förutsättningar få känna tillfredställelse i att lyckas, få ett
växande självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. När de går vidare från våra
verksamheter ska det var med fortsatt nyfikenhet och lust att lära i bagaget.
4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen
4.1 Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever.
 Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling
till någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev
utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.
4.1.1 Diskrimineringsgrund kön
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier.
Exempel på trakasserier kan vara:
 utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet.
Exempel på sexuella trakasserier kan vara:
 sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material.
Läsåret 2016/2017
3
4.1.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
 att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande.
 att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet.
4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom
 att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion
 att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband
med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm
4.1.4 Diskrimineringsgrund funktionsnedsättning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av
 fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt.
Funktionsnedsättning är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som
till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos.
4.1.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot
homofobi och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning.
Med sexuell läggning menas
 homosexualitet
 bisexualitet
 heterosexualitet
Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en
grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller
på homo- och bisexuella människor.
4.1.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller
uttryck
Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin
biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt
ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Läsåret 2016/2017
4
4.1.7 Diskrimineringsgrund ålder
Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor,
oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.
4.2 Trakasserier
Trakasserier är behandling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av
de sju diskrimineringsgrunderna.
5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling
5.1 Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen
om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade
tillfällen kallas det mobbning.
Kränkande behandling kan vara:
 fysisk (bli utsatt för slag och knuffar)
 verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord)
 psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
 text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms)
6 Kartläggning
Kulltorpskolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling är en stående
punkt på personalkonferens 1 gång per månad och är en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Vid dessa tillfällen lyfter vi ett område per tillfälle för ev. revision. Detta gör
att vår plan året om är uppdaterad och granskad efter nulägets förutsättningar. Underlag
till denna kartläggning och ev. revision hämtas bl.a. in i samband med de regelbundna
klassråd som undervisande lärare genomför på skolan.
Ytterligare ett viktigt instrument för att mäta likabehandling och kränkande behandling är
den årliga Trygghet och trivselenkäten som genomförs på skolan. Resultatet bearbetas av
personal. Kulltorpskolan har en egen lokal trygghets och trivselenkät som eleverna på
skolan arbetar med tillsammans med personalen. För att säkerställa dokumentation och
uppföljning av incidenter på skolan skrivs händelserapporter. Denna dokumentation
används också som underlag till kartläggningen.
Läsåret 2016/2017
5
7 Framtagande av planerna
Likabehandlingsplanen ska vara väl förankrad, utformad och känd av skolpersonal, elever
såväl som föräldrar. Detta sker genom den kontinuerliga översynen av skolans planer som
beskrivits under kap. 6. Handlingsplanen och kartläggningen diskuteras bland personalen.
Arbetet med att revidera vår likabehandlingsplan görs i samråd med eleverna genom
klassråd, elevråd.
Underlaget till kommande likabehandlingsplan presenteras vid föräldrarådsmöte där
representanterna får möjlighet att kommentera och påverka den slutliga
likabehandlingsplanen.
8 Skolans förankringsarbete
Likabehandlingsplanen finns lätt tillgänglig för såväl personal och föräldrar i varje klass
respektive fritidsavdelning. Den finns också utlagd på skolans hemsida där den direkt efter
beskriven systematisk revision förnyas. Likabehandlingsplanen reviderades senast i sept
2016. Revidering sker via diskussioner i samtliga arbetslag samt delges föräldrarådet.
Barnen har varit delaktiga genom att Likabehandlingsplanen kommuniceras i klasser och
på fritids och genom samtal kring hur man ska vara mot varandra. Praktiska erfarenheter
från situationer som uppstår bland barn och vuxna i vardagen, elevers och föräldrars
synpunkter samt ett nytt ”nuläge”, utgör grunden för de revideringar som ska göras.
9 Skolans arbete med främjande insatser
Vår verksamhet ska vara en plats där barn och elever upplever meningsfulla
sammanhang, glädje och delaktighet som främjar vänskap och förebygger kränkningar
eftersom vi tror att barn i sådana miljöer får ökat självförtroende och känner större respekt
och tolerans för varandra.
För att främja meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet gör vi följande:








Vi integrerar arbetet med demokratiska värderingar samt likabehandling och
trygghet som en naturlig del i det vardagliga arbetet,
Vi involverar barn/elever, personal och vårdnadshavare och ger återkommande
möjligheter att reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer,
Personal och ledning är observanta på att barn eller elever inte diskrimineras av
verksamhetens organisation eller av tillämpningen av olika bestämmelser,
Vi granskar regelbundet den egna verksamhetens organisation, arbetsklimat,
arbetssätt och beslutseffekter.
Vi arbetar med kamratstödjare.
Uppföljning bland personalen 1 gång per månad.
Hög prioritering om något händer, tar tag i situationen.
– dramaövningar, s.k. dilemmaövningar, samarbetsövningar.
Läsåret 2016/2017
6
10 Skolans arbete med förebyggande insatser






Kommunens årliga mobbingenkät i åk 3-6
Lokal trivselenkät genomförs under ht i f-2
Kamratstödjarverksamhet med månatliga möten.
Extra uppmärksamhet vid tillsyn på områden i skolan där risken är större för
trakasserier och kränkningar.
Pedagogerna ska vara uppmärksamma på barns olika roller i sina grupper och vad
som händer i klasser och fritidsgrupper.
Pedagogerna gör sociogram i åk f-6 och på fritidsavdelning för kartläggning av
relationer.
Skolan ska:
 skapa förståelse för samhällets demokratiska värdegrund.
 skapa förståelse för att alla inte är lika och har inte samma förutsättningar att
lyckas i skolarbetet.
 verka för och skapa möjligheter för att alla oavsett funktionshinder ska lyckas i sitt
skolarbete.
 verka för allas lika värde oberoende av härkomst.
Detta




gör vi genom att:
göra skolans ordningsregler kända både för personal, elever och föräldrar,
vara uppmärksam på och aktivt ingripa vid uppkomna situationer,
uppmärksamma FN-dagen och barnkonventionen,
i undervisningen skapa förståelse för olika seder och bruk genom att jämföra elevernas
olika religioner,
 samarbeta med kuratorn och skolsköterskan,
 alla elever har möjlighet att få den mat de behöver,
 vi ständigt har personal närvarande.
Läsåret 2016/2017
7
11 Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier
11.1 Diskrimineringsgrund kön.
Nuläge
Mål
Åtgärd
Vi upplever att
Att
pojkars och flickors bibehålla
lekar utifrån
attityderna
diskrimineringsgrund hos barnen
kön inte är ett större så att de
problem
respekterar
varandras
lekar
Tidsplan
Ansvar
Stärker och lyfter fram
Vi arbetar
den leken som ev. skulle kontinuerligt
nedvärderas. Vi arbetar från
med attityder i
terminsstart
värderingsövningar.
Direkt konflikthantering.
Kamratstödjarverksamhet.
1. Ytterst
2. Operativt
1: rektor
2: pedagogisk
personal
Uppföljning
Klassråd, samtal
med barnen,
utvärdering och
enkäter,
observationer
1.
11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet
Nuläge
Mål
Skolan har Barnen ska
barn med
lära sig
olika etniska använda
tillhörigheter. rätt
Vi upplever vokabulär
att skolan
för att
inte har
hantera
någon stor konflikter.
problematik
kring detta.
Det som
förekommit
är verbala
uttryck och
skällsord.
Åtgärd
Vi vill ge
barnen
verktyg för
att hantera
konflikter. Vi
ska arbeta
med barnens
förmåga/sätt
att uttrycka
sig.
Tidsplan Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Vi arbetar
kontinuerligt
direkt från
teminsstart
Ht-16.
1.Rektor
2.Personal
Läsåret 2016/2017
Uppföljning
Avstämning på sena personalkonferenser
en gång i månaden.
8
11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning
Nuläge
Mål
Inga problem Alla ska bli
respekterade för
sin religion och
trosuppfattning.
Åtgärd
Tidsplan
Skapa mer
Löpande
kunskap och
förståelse för
olika religioner
och
trosuppfattningar,
Att bemöta alla
barn lika på ett
positivt och
trevligt sätt.
Ansvar
Uppföljning
1.
2.
Diskussioner på den sena
personalkonferensen under
läsåret
1. Ytterst
2. Operativt
Rektorn
Pedagoger och
övrig personal
Läsåret 2016/2017
9
11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Ansvar
Vi har elever
Att eleven ska Nödvändigt Omedelbart
med nedsatt
ha samma
stödmaterial när behov
förmåga av
förutsättningar
finns.
något slag,
som sina
främst inom det kamrater.
neuropsykiatriska
området
Uppföljning
1. Ytterst
2. Operativt
1.
2.
3.
Rektor
Mentor/speciallärare
Elevvårdsteam
Mentor/spec.lärare
stämmer av med elev
och vårdnadshavare
om situationen är
tillfredsställande och
informerar rektor
11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Det är svårt att
avläsa en
sexuell
läggning i
förhållande till
barnets kön i
åldern 6-13 år.
Det ska
finnas en
tolerans och
öppenhet för
olika sexuella
läggningar.
Frågor ska
kunna
diskuteras
när de ställs.
F-3: När frågan
F-6:
kommer från barn Diskussionerna
eller förälder, tar vi går inte att
upp sexuella
tidsbestämma.
läggningar till
diskussion i
lämplig
gruppstorlek.
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
1.
2.
Uppföljning
Rektor
Uppföljning sker vid det
All
löpande kvalitetsarbetet.
skolpersonal
har ansvar att
kunna
diskutera
ämnet när det
krävs.
Åk 4-6: När
klassen läser om
kroppen, tar vi
medvetet upp
sexuella läggningar
till diskussion
F-6: När klasserna
läser om att leva
tillsammans i sh.
Läsåret 2016/2017
10
11.6 Diskrimineringsgrund tillgänglighet
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Kulltorpskolan är idag en
tillgänglig arbetsplats för både
elever och personal
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
Uppföljning
Rektor
12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling
12.1 Kränkande behandling
Nuläge
Mål
Åtgärd
Tidsplan
Elever kallar Eleverna
Samtal med berörda
Ett ständigt
varandra
ska kunna elever och deras
pågående arbete.
olika fula
hantera och föräldrar som noga
saker och
uttrycka sin dokumenteras bla i
Aktuella fall av
hotar att
ilska och
Flexite.
kränkande
skada eller hitta andra
behandling
döda
ord för att Personalen visar och ger diskuteras
varandra. I beskriva hur goda exempel på hur
kontinuerligt på
vissa fall
de känner. man kan agera och
personalkonferenser.
övergår det i
uttrycka sig.
fysiskt våld
Positiv förstärkning när
barnen kan hantera sin
ilska på ett sätt som
inte är kränkande.
Ansvar
1. Ytterst
2. Operativt
1.
2.
Rektorn
Arbetslaget/
ansvarig
pedagog
Uppföljning
Dokumenterade
samtal ska följas upp
efter en gemensam
avtalad tid. Berörda
vårdnadshavare kan
delta.
13 Utvärdering och uppföljning
13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan
mot kränkande behandling
Utvärdering har skett på personalkonferenser 1 gång i månaden med fallbeskrivningar,
vilket varit mycket bidragande till att hålla dokumentet levande. I föräldraråd och elevråd
har inga synpunkter om problem inom likabehandling eller kränkande behandling
framkommit. Överlag kan man konstatera att Kulltorpskolans problem inom detta område
har ökat. Vid behov görs direkta insatser.
Läsåret 2016/2017
11
13.2 Utvärdering av innevarande läsårs likabehandlingsplan och
plan mot kränkande behandling
Planen följs upp och revideras i början av verksamhetsåret via diskussioner med personal,
elever och föräldrarepresentation. Planen kommer också kontinuerligt följas upp och vid
behov revideras fortlöpande under året genom att ha den med som en stående punkt på
arbetslagsmöten och personalkonferenser. Planen kommer att vara en del av det
systematiska kvalitetsarbetet.
14 Ansvarsfördelning
Följande ansvarsfördelning gäller:
Skolchef

ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och eller
trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till Barn- och
utbildningsnämnden.
Rektor







ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling omarbetas
varje år, hålls aktuell och följs upp.
ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering
eller kränkande behandling sparas/arkiveras.
ansvarar för att åtgärdsplan upprättas.
ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande
behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen.
kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar och eller
trakasserier, använd avsedd blankett i metodboken.
ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då
incidenten faller under allmänt åtal.
kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, trakasserier
eller kränkning fortsätter och ser till att åtgärdsprogram upprättas.
Elevhälsan/Stödteamet/Elevvårdsteamet


Personal i elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot
uppkomna incidenter.
Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling.
Mentor/ansvarig pedagog


har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor.
informerar elever och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot kränkande
behandling.
Läsåret 2016/2017
12


den person som arbetar på skolan som bevittnar eller får andrahandsinformation om
en incident ska dokumentera detta på avsedd blankett.
den person som arbetar på Kulltorpskolan ska på ett medvetet sätt i sin dagliga
gärning främja likabehandling i ord och handling.
Arbetslaget







skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera
situationer med anknytning till handlingsplanen.
eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller
diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett.
informerar/utbildar elever i frågor som rör likabehandlingsplanen och planen mot
kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor.
arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående
arbetsgång
bjuder vid behov in skolsköterska och/eller kurator.
träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot uppkomna incidenter.
analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling.
Elever
 skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling.

skall utifrån sin förmåga arbeta med och ta del av det som står i
likabehandlingsplanen.
15 Arbetsgång vid incidenter
Målet med ingripandet skall vara att stoppa den omedelbara kränkningen.
Omedelbart
1. Den vuxne ska visa att han/hon uppmärksammat kränkningen och tänker vidta
åtgärder. Eller att elev kontaktar vuxen på skolan som dokumenterar
incidenten och handlar enligt nedan.
2. Ge stöd till de inblandade.
3. Kontakta vid behov andra på skolan ev. också rektor.
4. Ta reda på vad som hänt och lyssna aktivt och empatiskt. (Utredning påbörjas)
5. Undvik motbeskyllningar genom enskilda samtal.
6. Informera kamratgruppen och be dem stödja de inblandade.
7. Anmäl på Flexite!
Stöd till den drabbade
1. Avsätt tid.
Läsåret 2016/2017
13
2.
3.
4.
5.
Kontakta vårdnadshavarna.
Ge tillgång till en trygg zon.
Vid behov utses pålitliga stödpersoner.
Försök stärka självkänslan
Stöd till andra inblandade
1. Avsätt tid.
2. Kontakta vårdnadshavarna.
3. Vid behov utses pålitliga stödpersoner.
4. Försök stärka självkänslan.
Övriga åtgärder
1. Anmäl till rektor då insatta åtgärder inte ger önskat resultat.
16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar
elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller
misshandlar elev
1. Bryt om Du upplever att det Du ser strider mot diskrimineringsgrunderna eller
kränker individen.
 Tillkalla erforderlig hjälp!
 Vid behov tillkallas polis i första hand av skolledning, i andra hand av annan vuxen.
 Gör en skadebedömning. Kontakta vid behov vårdinstans.
 Vårdnadshavare kontaktas av för dem känd personal t ex
klasslärare/fritidpersonal från barnets avdelning.
2. Om personal är aktuell för att ha kränkt, hotat eller misshandlat elev ska
rektor alltid underrättas som gör en bedömning om fortsatta åtgärder.
Om rektor har kränkt, hotat eller misshandlat elev kontaktas skolchef
som gör en bedömning om fortsatta åtgärder. I de fall där elev berättar om
händelsen i efterhand ansvarar den personal som fått informationen för att rektor
och mentorer informeras.
 Anmälan till Polis och/eller Arbetsmiljöverk görs om så bedöms av rektor.
 Ärendet dokumenteras på härför avsedd blankett.
 Rektor avgör vilka ytterligare åtgärder som ska sättas in.
 Rektor ansvarar för att uppföljning sker.
 Anmäl på Flexite!
 Elev kontaktar vuxen på skolan som handlar enligt ovan.
Läsåret 2016/2017
14
Läsåret 2016/2017
15
17 Dokumentation - diskriminering och
trakasserier/kränkande behandling
Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några
kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska
(exempelvis slag och knuffar), verbala (exempelvis hot och tillmälen), psykosociala
(exempelvis utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder (exempelvis klotter, brev,
sms och e-post). Denna utredningsblankett arkiveras på rektorns expedition.
Datum för händelsen:
Vårdnadshavare informerad
 JaNej
Personer som varit närvarande
vid eller som har information
om händelsen. Namn och
klass/befattning.
Klockslag:
Plats (hus, sal mm):
Person 1:
Person 2:
Person 3:
Person 4:
Person 5:
Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet:
Diskimineringsgrund Kränkande behandling
Åtgärder:
Uppföljningsdatum:
_______________________________
Informationslämnare
________________
Datum
_______________________________
________________
Ansvarig rektor
Datum
Läsåret 2016/2017
16