Plan för arbete med likabehandling

advertisement
Sektorn för utbildning och kultur
Plan för arbete med likabehandling
Öppna förskolan
2015- 2016
Sektorn för utbildning och kultur
Inledning
På Öppna förskolan ska alla känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en
tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.
På förskolorna har alla, personal- barn och föräldrar, ett gemensamt ansvar i det främjande
arbetet mot diskriminering och kränkande handlingar. I denna plan finns sammanställt hur vi
arbetar för att säkerställa allas goda miljö.
Syftet med planen
Planens syfte är att på överskådligt sätt visa hur vi arbetar med att främja likabehandling,
förebygga kränkande behandling och trakasserier oavsett kön, ålder, etniskt tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning på vår förskola.
Lagar och styrdokument
Barn och vuxnas rättigheter och skyldigheter i förskolan bygger på:
 Skolverkets rekommendationer för annan pedagogisk omsorg
 Läroplan för förskolan, Lpfö98/10
 FN:s konvention om barnets rättigheter
 Skollagen (2010:800)
 Diskrimineringslagen (2008:567)
Utdrag ur FN-s barnkonvention:
”Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill
säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den
person den är och har rätt att bli lika behandlad och skyddas mot alla former av våld
och övergrepp.”
Definiering av begrepp
För att säkerställa att vi talar om samma saker när vi använder begrepp i
likabehandlingsarbetet använder vi de begrepp och definitioner som finns i skollagen och
diskrimineringslagen.
Sektorn för utbildning och kultur
Diskriminering innebär att ett barn eller vuxen besökare missgynnas direkt eller indirekt av
något skäl som har samband med diskrimineringsgrunderna:
 kön
 könsöverskridande identitet eller uttryck
 etnisk tillhörighet,
 religion eller annan trosuppfattning,
 sexuell läggning
 funktionshinder
 ålder
Trakasserier är upprepad kränkande behandling som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Kränkningarna kan vara:
fysiska genom våld
verbala genom:
att användande av svordomar eller fula ord
att retas genom att använda öknamn
att tala illa om någon eller någons barn
att lägga ut oönskade kommentarer på facebook
Mobbning upprepad kränkande behandling eller trakasserier som utförs medvetet för att
försöka tillfoga eller tillfoga någon annan skada eller obehag.
Inget krav på uppsåt
Det finns inget krav på uppsåt. Det gäller både för diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Ett barn eller anställd behöver alltså inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till
kränkande behandling eller trakasserier. Det är effekten som avgör. Däremot måste personen
ha viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som kränkande. Det kan vara svårt att
bedöma om ett barn har den insikten. Därför är det viktigt att personalen är observant och
beredd att ingripa i konkreta situationer och att förskolan bedriver ett förebyggande arbete.
Lika rättigheter i förskolan, DO (2012)
Främjande arbete
Pedagogernas förhållningssätt är det allra viktigaste verktyget för att främja likabehandling på
förskolorna. Genom att vara goda förebilder sprider vi ett gott klimat i våra grupper. Genom
att alltid ta besökarna och deras frågor och funderingar på allvar skapar vi förtroende mellan
pedagoger, föräldrar och barn.
Pedagogerna arbetar aktivt med att skapa goda samtalstillfällen under dagen och har ansvar
för att allas röst blir hörd. Vi arbetar nära våra besökare och finns med i barnens lekar och
föräldrarnas samtal. Vi fångar upp situationer samt bekräftar/utmanar besökarnas
tankar/känslor. Vi är nyfikna och lyhörda vuxna som står upp för vår gemensamma
Sektorn för utbildning och kultur
värdegrund. Vi använder oss av våra kartläggningsrutiner för att förebygga uppkomst av
kränkande behandling. Vi för samtal kring exempelvis sociala medier, för att uppmärksamma
medföljande vuxna föräldrar på hur man kan tänka för att inte utsätta varken sig själv, sina
barn eller någon annan för kränkning.
Utvärdering av förra årets plan
Föregåenden års plan för likabehandling innehöll två specifika mål för det förebyggande
arbetet.
 Att genom fortbildning öka pedagogernas förståelse och kunnande kring
likabehandlingsarbetet
 Att utveckla goda rutiner för att systematisera likabehandlingsarbetet
Vi arbetade med bägge målen under läsåret, dock inte i den utsträckning som vi hade planerat.
Förståelsen och kunnandet har ökar men det finns fortfarande mycket kvar att samtala om. Vi
har genomfört trygghetsvandringar och vi har kritiskt granskat våra lärmiljöer utifrån de olika
diskrimineringsgrunderna. När det gäller systematiken i likabehandlingsarbetet så är den ännu
inte helt på plats. Utifrån ovanstående analys har vi valt att ha kvar de bägge målen även nästa
år, dock har vi formulerat om dem något. Vi har också tagit fram några nya strategier för att
nå målen.
Förebyggande arbete
Mål

Öka pedagogernas förståelse och kunnande kring likabehandlingsarbetet i praktiken
Strategier



Mål

Vi definierar begrepp såsom ”allas lika värde”, ”förebyggande och främjande” och
liknande. Vi arbetar med fiktiva ”case” för att lära av och med varandra.
Vi tar vara på de erfarenheter som arbetet med våra flyktingar i Rävlanda ger för att
öka kunnandet i hela pedagoggruppen.
Pedagogerna går en fortbildning i dialogbaserat förhållningssätt utifrån Jesper Juuls
tankar kring föräldraskap och det kompetenta barnet.
Utveckla våra rutiner för att säkerställa att vi har ett systematiskt
likabehandlingsarbete
Strategier


Trygghetsvandring i innemiljön
Översyn av våra lärmiljöer utifrån diskrimineringsgrunderna
Sektorn för utbildning och kultur


Dagliga observationer och samtal med både barn och vuxna besökare är viktiga
kunskapskällor där vi direkt kan fånga eller se mönster som gör att vi behöver tänka
över eller förändra något i verksamheten.
Arbetet ska dokumenteras och därigenom tydligt visa på nya förbättringsområden
Vid akuta situationer
Barn-barn
 Vi tar tag i situationen direkt och samtalar med barnen om allas upplevelse av vad som
hänt
 Förskolechef informeras
 Förskolans insatser dokumenteras, följas upp och utvärderas enligt kommungemensam
mall
Vuxen-barn
 Samtal med berörd individ så fort som möjligt (personal eller medföljande vuxen)
 Vid misstänkt kränkningar informeras förskolechef
 Förskolans insatser dokumenteras och anmäls enligt kommungemensam mall
Vuxen- vuxen
 Samtal med berörda individer så fort som möjligt
 Vid misstänkt kränkningar informeras förskolechef
 Förskolans insatser dokumenteras och anmäls enligt kommungemensam mall
Dokumentera och följa upp
Alla fall av kränkningar skall utredas, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan
dröjsmål.
Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt
förändra dem eller sätta in nya åtgärder. Det är även en rättsäkerhetsfråga eftersom den ger
berörd personal, barn och vårdnadshavare möjlighet till insyn.
Nedanstående arbetsgång är avsedd att användas som underlag för dokumentation och
uppföljning av händelser som kan relateras till planen mot diskriminering och kränkande
behandling.
 Vad har hänt?
 På viket sätt kan detta beteende kritiseras utifrån planen mot diskriminering och
kränkande behandling?
 Vem har anmält?
 Vilka åtgärder har vidtagits med omedelbar verkan?
 Vad kommer att ske ytterligare och när?
 Vilka berörda har informerats i ärendet, när och på vilket sätt?
 När kommer uppföljning att ske?
 Vilka skall vara med vid uppföljningen?
Sektorn för utbildning och kultur


Vilka skall dokumentationen lämnas till?
Vem har dokumenterat och när?
All dokumentation och uppföljning sker i bifogade kommungemensamma
dokumentationsmallar.
Till vem ska jag vända mig?
Om någon ansetts ha blivit utsatt för någon form av diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling eller har frågor om likabehandling vänder du dig till: förskolechef
Lotta Tjäder, 031-724 69 40 eller direkt till personal på öppna förskolan, som sedan anmäler
till förskolechef.
Ansvar
Alla inom förskolan har ansvar för att motverka kränkande behandling. Förskolechef har ett
övergripande ansvar att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera organisationens rutiner
för likabehandlingsarbetet.
Ny plan för likabehandlingsarbetet upprättas årligen. Den utgår från utvärdering av
föregående års plan och likabehandlingsarbete, genomförda kartläggningar och följs upp
under året.
Planen upprättad 2015-10-14
Kontakt
Lotta Tjäder, förskolechef
[email protected]
031-724 69 40
Download