Jämställdhet - Länsstyrelserna

advertisement
SVENSKA
Jämställdhet
– KVINNOR OCH MÄN I SVERIGE
Jämställdhet i Sverige
Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Kön skall inte spela någon roll när man utbildar sig,
söker arbete, får lön, vårdar barn eller sköter hemmet.
Hur var det förr?
För femtio år sedan fanns det stora skillnader mellan kvinnors och mäns
rättigheter i samhället. Det var ovanligt att kvinnor deltog i politiken. Kvinnor
fick inte gå vissa yrkesutbildningar. Kvinnor fick lägre lön än män även om de
hade samma arbetsuppgifter. Skattesystemet gjorde det olönsamt för gifta
kvinnor att tjäna egna pengar, preventivmedel var svårt att få tag på och abort
var olagligt.
Hur ser det ut idag?
Riksdagen har beslutat att kvinnor och män skall ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter på livets alla områden.
Kvinnor i Sverige deltar ofta i politiken. I riksdagen och regeringen finns det
nästan lika många kvinnor som män. Men i stora svenska företag är det nästan
bara män som styr. Det är svårare för kvinnor att bli chefer. Fler män än
kvinnor startar egna företag. Männen har fortfarande den ekonomiska makten
i landet.
Alla skolor och utbildningar är numera öppna för både kvinnor och män.
Både kvinnor och män arbetar för att försörja sina familjer, men det är vanligt
att kvinnor arbetar deltid. Kvinnor och män har ofta olika slags arbete. Män
arbetar oftare i privat sektor med tekniska arbetsuppgifter och kvinnor
arbetar oftare i offentlig sektor inom vård och skola.
• Jämställdhetslagen
Det finns en särskild lag, Jämställdhetslagen, som säger att kvinnor och män
skall ha samma rättigheter i arbetslivet. Men kvinnor har svårt att få anställning
på vissa arbeten och har ofta lägre lön än männen. Det innebär att kvinnor
fortfarande är diskriminerade på arbetsmarknaden.
• Familj och föräldraskap
Familjer i Sverige består oftast av mamma, pappa och barn. Men det är också
vanligt att föräldrar skiljer sig och inte längre bor tillsammans.
När ett barn föds har föräldrarna rätt att vara hemma från jobbet i ungefär sju
månader var. Ofta ger pappan bort sina månader till mamman så att hon kan
stanna hemma längre tid. Men två månader är bara pappans och två månader
är bara mammans och dessa månader kan inte överlåtas. Båda föräldrarna är
lika viktiga för ett barn. Därför bör föräldrarna dela mer lika på tiden hemma
med barnen.
Om en kvinna blir gravid har hon rätt att göra abort, även om fadern vill
behålla barnet. Kvinnan bestämmer själv över sin kropp. Våldtäkt är förbjudet
enligt lag, även inom äktenskapet. Samlag med barn under 15 år är förbjudet.
Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är förbjudet enligt svensk lag. Även
om könsstympningen genomförs i annat land kan man bli straffad enligt svensk
lag.
Att köpa sex är ett brott i Sverige. Om någon går till en prostituerad kan hon
eller han dömas till böter eller fängelse. Den prostituerade är ingen brottsling.
Att bli våldsam och slå och hota sin partner eller sina barn är förbjudet och
kan leda till långa fängelsestraff.
Framtiden
Målet är att alla barn skall få en trygg uppväxt utan tvång och rädsla. Kvinnor
och män skall kunna välja utbildning och arbete utifrån intresse och förmåga.
Män och kvinnor ska ha lika möjlighet att arbeta utanför hemmet. De ska
också dela lika på ansvaret för barnen och det obetalda hemarbetet. Ingen skall
bli slagen eller våldtagen. Kvinnor och män skall vara lika mycket värda.
Jämställdheten har kommit långt i Sverige om man jämför med många andra
länder, men det finns mycket kvar att göra. Det är fortfarande ett stycke kvar
till målet, men vi arbetar för att nå dit!
Vill du veta mer?
Länsstyrelsen arbetar för att den nationella jämställdhetspolitiken får
genomslag i länet. Om du vill veta mer kan du gå in på regeringens hemsida
(www.regeringen.se) eller på länsstyrelsens hemsida (se nedan).
Kontakta din länsstyrelse för mer information:
Länsstyrelsen i Västerbotten, 901 86 Umeå (postadress), Storgatan 71 B (besöksadress)
Tel 090-10 70 00, e-mail [email protected]
Webb: www.ac.lst.se
Producerad: Mars 2006. Idé: Länsstyrelsen i Skåne län. Layout: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Jämställdhetsombudsmannen (www.jamombud.se) är en statlig myndighet
som granskar hur arbetsgivarna följer jämställdhetslagen. JämO utreder också
anmälningar om diskriminering på grund av kön i arbetslivet.Telefon 08-440 10 60.
Download