Inledning - Brinellgymnasiet

advertisement
Lokal jämställdhetsplan för
Brinellgymnasiet
-1-
Inledning
Jämställdhet på arbetsplatsen
Med jämställdhet avses kvinnors och mäns lika villkor, rättigheter och skyldigheter i fråga om
arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Jämställdhet är ett vidare begrepp som
innebär att alla människor har lika värde oberoende av etnisk och social tillhörighet, religion,
ålder, kön osv. Jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. Jämställdhet handlar om
att förändra attityder och beteendemönster. Jämställdheten ingår som en viktig del i
arbetsmiljön och är därför också en viktig del i kompetensutvecklingen. Det är viktigt att
jämställdhetsfrågorna får en aktiv roll i det vardagliga arbetet.
Jämställdheten är både kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa jämställdheten innebär en
jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika områden, t ex utbildningar, yrken och
maktpositioner. Den kvalitativa jämställdheten innebär att både kvinnors och mäns kunskaper,
erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka utvecklingen av arbetsplatsen.
Hösten 2002 avsatte regeringen medel till utbildning av kommunala resurspersoner i
jämställdhet och genusvetenskap. Det är i syfte att stärka kompetensen i jämställdhetsfrågor
inom ramen för skolans värdegrund. Målet är att det år 2004 skulle finnas minst en utbildad
lärare/pedagog,inom jämställdhetsområdet, i varje kommun. Syftet med utbildningen är att
utbilda resurspersoner som skall arbeta praktiskt med förändringsarbete i den egna kommunen
samt att ge lärare och pedagoger redskap att arbeta med aktivt förändringsarbete i den egna
pedagogiska praktiken. I Nässjö kommun finns en utbildad jämställdhetspedagog.
Vad säger jämställdhetslagen?
Alla arbetsgivare skall enligt jämställdhetslagen arbeta medvetet och målinriktat för att
åstadkomma jämställdhet på arbetsplatsen. I lagen anges vilka åtgärder som arbetsgivaren är
skyldig att vidta. Avsikten med lagens bestämmelser är inte bara att arbetsgivaren ska erbjuda
kvinnor och män samma arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, utan att arbetsgivaren
faktiskt också ska se till att både kvinnor och män utnyttjar sina rättigheter. Lagen säger att
arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att utjämna och förhindra skillnader i löner
och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
Lagen siktar främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Varje år ska arbetsgivaren
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.
För att uppnå de krav som lagen anger måste arbetsgivaren sätta upp tydliga mål. Ett mål är
att en arbetsplats med över tio anställda ska upprätta en jämställdhetsplan och att denna ska
utvärderas varje år. Planen ska innehålla
långsiktiga mål samt de framsteg som arbetsgivaren tänker uppnå det närmaste året.
Jämställdhetslagen pekar också på att det förutom jämställdhet mellan kvinnor och män på
arbetsplatsen ska finnas ett skydd mot sextrakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall
vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella
trakasserier.
Grunden för jämställdhetsarbetet är jämställdhetslagen som trädde i kraft 1992-01-01, då den
tidigare lagen från 1980 upphörde att gälla.
-2-
Jämställdhetsplan specifikt för Brinellgymnasiet
Mål för Brinellgymnasiet
Jämställdhetslagen ger arbetsgivaren huvudansvaret för jämställdhetsarbetet i arbetslivet.
Lagen har två huvuddelar där den ena handlar om insatser att nå jämställdhet på arbetsplatsen
och den andra förbjuder diskriminering av enskilda pg a kön. För att uppnå de krav som lagen
anger måste arbetsgivaren sätta upp tydliga mål. Företag med minst tio anställda är skyldiga
att årligen upprätta en jämställdhetsplan. Den ska utvärderas varje år. Planen innehåller såväl
arbetsgivarens långsiktiga jämställdhetsmål, som de framsteg arbetsgivaren tänker uppnå det
närmaste året. I jämställdhetslagens paragrafer 4 - 9 (arbetsförhållanden) finns reglerat vad
som konkret ska täckas in i planen. Nässjö kommuns jämställdhetsplan följer dessa och
konkreta förslag på åtgärder redovisas.
Brinellgymnasiets målsättning är att öka kunskapen och medvetenheten om vad jämställdhet
är och vilka krav jämställdhetslagen ställer. Alla behöver också öka sina kunskaper om vilka
attityder och värderingar som finns kring jämställdheten. Målet är därför att alla anställda på
sikt kallas till utbildning i jämställdhet.
Brinellgymnasiet har en vision att utvecklas till och förbli en jämställd skola. Detta innebär
när det gäller skolan som arbetsplats att:







Jämställdhetsperspektivet ingår i all planering och verksamhet.
Kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla
områden i arbetet.
Makt och inflytande är jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
Villkor och förutsättningar för kvinnor och män är lika i fråga om arbete, arbetsvillkor
och utvecklingsmöjligheter.
Kvinnor och män har lika tillgång till utbildning och utveckling av personliga
ambitioner, intressen och talanger.
Arbetet ska organiseras på ett sätt som underlättar för både kvinnor och män att kunna
kombinera förvärvsarbete med familjeansvar.
Brinellgymnasiet är fritt från alla former av sexuella trakasserier.
Rekrytering
Det är av värde att ha jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen inom olika
områden. Vid all rekrytering av personal ska vid likvärdig kompetens, underrepresenterat kön
ges företräde till tjänst.
Vid introduktion av ny personal ska jämställdhetsaspekter beaktas. Ny personal ska få ta del
av Brinellgymnasiets jämställdhetsplan.
Arbetsvillkor
Respektive rektor/chef ska verka för lika lön och likvärdiga arbetsvillkor för likvärdigt arbete
oberoende av kön.
-3-
Personalutveckling
Vid personalsamtal såsom medarbetarsamtal och lönesamtal ska jämställdhetsaspekter
beaktas. Möjlighet till utbildning och karriärutveckling ska utgå från samma principer för alla
medarbetare, oavsett kön.
Föräldraledighet
Arbetet på Brinellgymnasiet ska gå att kombinera med föräldraskap. Män och kvinnor har lika
rätt att vara föräldralediga samt att vara lediga för vård av sjukt barn.
Arbetsmiljö
Den psykosociala arbetsmiljön ska vara sådan att mobbning och könsdiskriminering aktivt
motverkas.
Ansvarig att ge snabb hjälp och stöd är närmaste chef.
Jämställdhetsgrupp
På Brinellgymnasiet kan en jämställdhetsgrupp finnas bestående av två kvinnor och två män,
där en av personerna bör vara utbildad jämställdhetspedagog. Gruppen ska verka för
Brinellgymnasiets jämställdhetsplan. I jämställdhetsgruppens arbete kan ingå att planera
fortbildningsdagar rörande jämställdhetsfrågor för personalen.
Pedagogisk verksamhet
Arbete med jämställdhets-, jämlikhets- och etniska mångfaldsfrågor ska ingå i skolans
jämställdhetsarbete. Tysta elevers situation samt invandrarelevers situation bör särskilt
uppmärksammas.
Vid undervisning i kurser, som av tradition har låg andel av ett kön, skall särskild vikt läggas
vid jämställdhetsfrågor och tjänstefördelning.
Studie- och yrkesvägledning
Elevers önskan om otraditionella studieval och/eller yrkesval ska stödjas och uppmuntras av
all personal.
Källor:
Jämställdhetslagen
Nässjö kommuns jämställdhetsplan (SNIKKE)
-4-
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards