INTERPELLATION 2005-06-22 Interpellation om jämställdhet och

INTERPELLATION
2005-06-22
Interpellation om jämställdhet och etnisk mångfald
Ledamoten Elias Özyurt- Eldenblom (v) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor om jämställdhet och etnisk mångfald:
•
Vilka aktiva åtgärder Gotlands kommun vidtar när det gäller jämställdhet och
etnisk mångfald?
•
Har Gotlands kommun idag en organisation som inte diskriminerar på grund
av kön, etisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
Mitt svar:
Bakgrund
Både jämställdhetslagen och lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering innehåller
krav på arbetsgivare om aktiva åtgärder för att främja jämställdheten och etnisk
mångfald i arbetslivet.
Arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen är att:
•
Arbetsgivaren skall verka för att arbetsförhållanden lämpar sig för både
kvinnor och män och oberoende av etnisk tillhörighet.
•
Arbetsgivaren skall förebygga och förhindra trakasserier.
•
Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor
och män samt personer med olika etniska tillhörigheter.
Vidare skall arbetsgivaren enligt jämställdhetslagen:
•
Underlätta för både kvinnliga och manliga medarbetare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.
•
Upprätta en handlingsplan för jämställda löner.
•
Årligen upprätta och utvärdera en plan för sitt jämställdhetsarbete.
Vad har Gotlands kommun gjort hittills
Den 16 augusti 2004 fastställde kommunfullmäktige kommunens jämställdhetspolicy
och mångfaldspolicy.
Nämnderna/förvaltningarna ges i uppdrag att skriva handlingsplaner utifrån de
övergripande dokumenten.
Vidare har flera av de personalpolitiska målen som kommunfullmäktige har antagit
och redovisar i budgeten koppling till ökad jämställdhet och mångfald.
Jämställdhet och mångfald ingår nu också i kommunstyrelsen styrkort.
År 2004 arrangerade kommunen tillsammans med länsstyrelsen en jämställdhetsdag
på Borgen. Samma år inbjöd personalpolitiska utskottet alla kommunens jämställdhetsombud på en seminariedag. Hösten 2005 skall två halvdagars seminarier
genomföras för samma målgrupp.
Följande åtgärder har genomförts som berör alla förvaltningar:
Arbetsförhållanden
•
Antalet oönskade deltider har minskat
•
Antalet visstidsanställningar har minskat
•
Nya flexibla arbetstidsmodeller har införts på flera arbetsplatser
•
I ledarutvecklingsprogrammet ingår avsnitt om hur ledare bör vara
uppmärksamma på arbetsförhållande som indirekt kan påverka hindrande för
kvinnor, män, funktionshindrade och för personer med annan etnisk
tillhörighet.
•
Ledningskontoret medverkar i olika projekt inom tillgänglighetsfrågor så som
” Tillgänglighet som tillväxtfaktor” och ”Gotland utan hinder” som pågår
2005-2006. Arbetet med projekten har bl. a. lett till en förändrad
tankestruktur när det gäller synen på människor med funktionshinder som
arbetstagare och konsumenter.
Rekrytering
•
Det finns en kommungemensam beskrivning av Rekryteringsprocessen som
bl. a. har till syfte att kvalitetssäkra nyanställningar och motverka diskriminering.
•
I ledarutbildning ”Grunden för ledare” ingår diskrimineringslagarna i
utbildningen av arbetsrätt.
Löner
•
Arbetsvärderingen är genomförd och analysarbetet av resultatet har påbörjats.
Trakasserier
Förbudet mot trakasserier och kränkande särbehandling nämns i flera av kommunens
policys.
Handlingsplaner
Nämnderna och förvaltningarna har uppdraget att inom ramen för sin verksamhet
skriva handlingsplaner för jämställdhet och mångfald.
För att underlätta detta arbete har varje nämnd utsett en politiker och varje
förvaltning ett ombud som med särskilt intresse för jämställdhets- och
mångfaldsfrågor skall bevaka arbetet inom sitt verksamhetsområde.
Förvaltningarna redovisar resultatet av sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete till sin
nämnd.
Ansvaret (organisation)
Ansvaret för arbete med jämställdhet och mångfald fördelas enligt följande:
• Kommunfullmäktige fastställer kommunens övergripande policys.
• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret.
• Styrelse/nämnd har ansvaret för arbetet inom sitt verksamhetsområde.
• Varje förvaltning gör sin plan utifrån de övergripande policys och genomför
åtgärderna.
Kommunala bolag och stiftelser följer policys i tillämpliga delar.
Uppföljning
Uppföljning av jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet görs årligen i samband
med årsredovisningen under samordning av ledningskontoret.
Sonia Landin
kommunalråd