En jämställd stad är en attraktiv stad

advertisement
Jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad
Göteborgs Stad – en föregångare i jämställdhet
Jämställdhetspolicyn är ett av stadens kommunövergripande policydokument som gäller för samtliga
förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Policyn är vägledande för värdegrundsarbetet i samtliga
verksamheter och är ett stöd för stadens övergripande utveckling, för verksamhetsutveckling och för
staden som arbetsgivare.
Jämställdhet handlar om förhållandet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att alla, oberoende av kön, ska ha samma rättigheter
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
Ytterst handlar jämställdhet om vilken verklighet som är viktig, vad som får utrymme, vem som har
inflytande och vem som får synas. Arbetet för att uppnå jämställdhet är ett ansvar för både män och
kvinnor.
Göteborgs Stad ska utvecklas till en förebild och föregångare i jämställdhet.
Förutsättningar för jämställdhet ökar bland annat genom att …
… både kvinnor och män är normsättare och har lika tillgång till makt och inflytande
… könstraditionella yrkes- och utbildningsval och den könsuppdelade arbetsmarknaden upphör
… kvinnor och män, flickor och pojkar har lika förutsättningar till god hälsa
… kvinnor och män har lika lön för lika och likvärdigt arbete
… mäns våld mot kvinnor upphör och alla, oberoende av kön, känner sig trygga såväl inomhus som
utomhus
… prostitution och handel för sexuella ändamål upphör
Medel och metoder för att främja jämställdhet i Göteborgs Stad är bland annat att …
… utbilda alla medarbetare i grundläggande och verksamhetsspecifik kunskap för att främja
jämställdhet
… integrera jämställdhetsaspekter vid all planering, uppföljning och utvärdering
… analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut
… könsuppdela all statistik
… synliggöra, värdera och ta tillvara alla medarbetares kompetens på ett optimalt sätt
… upprätta jämställdhetsplan med åtgärder som främjar jämställdhet för medarbetare
… upprätta handlingsplan med åtgärder för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och
män
… använda positiv särbehandling enligt jämställdhetslagen
En jämställd stad är en attraktiv stad!
Tillämpning av jämställdhetspolicyn
1 Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet
Övergripande mål och inriktning för stadens jämställdhetsarbete anges i kommunfullmäktiges budget.
Nämnder och styrelser sätter jämställdhetsmål för den egna verksamheten utifrån budget, lagar och
policydokument. Förvaltningar och bolag ska varje år upprätta jämställdhetsplaner med åtgärder som
främjar jämställdhet enligt Jämställdhetslagen. Dessutom ska de varje år kartlägga löneskillnader, ange
mätbara mål och åtgärder för att upptäcka och förebygga ojämställda löner. Målen för
jämställdhetsarbetet ska vara konkreta, mätbara och resultaten ska analyseras. Uppföljningen ska vara
en naturlig del i stadens ordinarie budget- och uppföljningsprocess. Jämställdhet ska vara integrerat i
stadens styrsystem.
2 Jämställdhetspolicyn som stöd för stadens övergripande utveckling
Jämställdhet är en framgångsfaktor för såväl ekonomisk utveckling som social sammanhållning och
utgör därmed en av förutsättningarna för hållbar utveckling. Stadens verksamheter ska ha en aktiv
omvärldsbevakning och medverka i utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Detta arbete ska ske i
samverkan med andra offentliga verksamheter, förenings- och näringsliv.
3 Jämställdhetspolicyns roll för verksamhetsutveckling
Alla som nyttjar stadens verksamheter har rätt till bemötande och beslut på lika villkor. Stadens
medborgare ska känna sig trygga i att resurser fördelas efter behov och att inte någon individ eller
grupp missgynnas utifrån kön. Därför ska jämställdhetsaspekter beaktas i alla planering, uppföljning
och utvärdering. Varje större beslut ska föregås av en konsekvensanalys utifrån kön.
4 Jämställdhetspolicyns roll för stadens medarbetare
Jämställdhet är viktig för en god arbetsmiljö och en förutsättning för utveckling av stadens
verksamheter. Rekrytering, utvecklingsmöjligheter, föräldraledighet samt lön och förmåner är exempel
på områden som, enligt jämställdhetslagen, inte ska vara beroende av kön. Sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön får inte förekomma i Göteborgs Stad.
Förvaltningar och bolag ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att uppnå jämn könsfördelning
inom yrkesgrupper där det ena könet är underrepresenterat. Göteborgs Stad stöder användandet av
positiv särbehandling enligt jämställdhetslagen. Nämnd och styrelse kan besluta att positiv
särbehandling ska användas inom områden där de bedömt att det är extra angeläget att påskynda
utvecklingen mot jämn könsfördelning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards