Anbudsinbjudan Alla

advertisement
1(9)
AVTALSVILLKOR
Referens
Kathe Mandorff
Datum
2015-09-01
Diarie.nr
RS 1539-2015
AVTAL NR: RS 15392015-XXX
Rekrytering utländsk vårdpersonal/relocation
AVTALSPARTER:
Beställare:
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Leverantören:
FÖRETAG X AB
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
Avtals.nr
RS 15392015-XX
2(9)
AVTALSVILLKOR
Innehållsförteckning
Sid nr
1
Avtalsparter .................................................................................... 4
1
Avtalsform....................................................................................... 4
2
Avtalstid .......................................................................................... 4
3
Förlängning ..................................................................................... 4
4
Utgångspunkter, inriktning ........................................................... 4
5
Åtagande.......................................................................................... 4
6
Krav på utförande av tjänsten ...................................................... 4
7
Upphandlingsvolym ....................................................................... 4
8
Intyg MRSA .................................................................................... 5
9
Personal ........................................................................................... 5
10
Avrop mot ramavtal ....................................................................... 5
11
Information och marknadsföring ................................................. 5
12
Rapportering, uppföljning............................................................. 5
13
Elektronisk handel ......................................................................... 5
14
Arbetsgivaransvar .......................................................................... 6
15
Underleverantör ............................................................................. 6
16
Försäkringar ................................................................................... 6
17
Antidiskriminering ......................................................................... 6
15
Ändringar och tillägg ..................................................................... 6
16
Omförhandling ............................................................................... 6
17
Handlingars inbördes ordning ...................................................... 7
18
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte ..................................................... 7
19
Hävning ........................................................................................... 7
20
Organisationsförändring ............................................................... 7
21
Befrielsegrunder (force majeure).................................................. 7
22
Tvist ................................................................................................. 8
23
Priser – Ersättningar...................................................................... 8
24
Fakturerings- och betalningsvillkor ............................................. 8
3(9)
25
Fullföljande av åtagande................................................................ 9
26
Avtalstecknare ................................................................................ 9
4(9)
1
Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) org
nr 232100-0131, nedan kallad Beställaren och NN, nedan kallad Leverantörenen
Beställarens kontaktperson:
NN
Titel
Tel: xxx-xx xx xx
Fax: xxx- xx xx xx
e-post: xx
1
Leverantörenens kontaktperson:
NN
Titel
Tel: xxx-xx xx xx
Fax: xxx-xx xx xx
e-post: xx
Avtalsform
Detta är ett ramavtal som reglerar samtliga villkor under avtalsperioden.
Avtalet är juridiskt bindande endast under förutsättning att det är undertecknat av båda
avtalsparter.
2
Avtalstid
Från och med 1 september 2015 till och med 31 augusti 2017 med möjlighet för Västra
Götalandsregionen att förlänga maximalt 24 månader.
3
Förlängning
Vid utnyttjande av avtalsförlängning meddelar Beställaren senast 3 månader innan ordinarie
avtalsperiods utgång, sin avsikt att utnyttja förlängningen samt den aktuella tidsperioden.
4
Utgångspunkter, inriktning
Leverantörenen ska vara väl insatt i och följa måldokument, riktlinjer och policies som är
beslutade av regionfullmäktige, regionstyrelsen, samt hälso- och sjukvårdsutskottet. Vissa
övergripande dokument som t ex av regionfullmäktige beslutade riktlinjer och gällande
budget, patientens rättigheter, patientavgifter m m finns på Västra Götalandsregionens
hemsida, www.vgregion.se. Västra Götalandsregionens regler avseende patientavgifter ska
tillämpas.
5
Åtagande
Avtalstexten preciseras inför avtalsskrivandet mer utförligt i enlighet med
förfrågningsunderlag och anbud.
6
Krav på utförande av tjänsten
Avtalstexten preciseras inför avtalsskrivandet mer utförligt i enlighet med
förfrågningsunderlag och anbud.
7
Upphandlingsvolym
Avtalstexten preciseras inför avtalsskrivandet mer utförligt i enlighet med
förfrågningsunderlag och anbud.
Beställaren kommer inte att garantera några volymer.
5(9)
8
Intyg MRSA
Leverantören skall följa de rutiner för provtagning inom Västra Götalands läns landstings
verksamheter för personal som tjänstgjort i sjukvård eller vårdats utomlands sedan 1990 för
provtagning gällande:

MRSA – meticillinresistenta staph. Aureus
Provtagningen skall genomföras på vårdcentral, infektionsklinik eller motsvarande.
Intyg skall kunna uppvisas.
Kostnader för provtagning bekostas av Leverantören.
9
Personal
Avtalstexten preciseras inför avtalsskrivandet mer utförligt i enlighet med
förfrågningsunderlag och anbud.
Leverantörenen ska inneha särskilt avdelade resurser med adekvat utbildning och kompetens
erforderlig för att fullfölja avtalet..
10
Avrop mot ramavtal
Avtalstexten preciseras inför avtalsskrivandet mer utförligt i enlighet med
förfrågningsunderlag och anbud.
Leverantören svarar för att avtalade villkor gäller även om inte hänvisning sker till ramavtalet
vid avrop.
Om Leverantörenen vid upprepade tillfällen avböjer beställning kan Beställaren välja att
häva avtalet
11
Information och marknadsföring
Leverantören ansvarar för att all information och marknadsföring av verksamheten är saklig,
korrekt och relevant samt följer intentionerna i förfrågningsunderlaget och i övrigt följer god
marknadsföringssed. Marknadsföringen får inte missbruka allmänhetens förtroende för
uppdraget inom detta avtal eller dra nytta av allmänhetens bristande kunskaper så att det
skapas förvirring och osäkerhet. Leverantören ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer
och rekommendationer för marknadsföring.
12
Rapportering, uppföljning
Leverantörenen ska informera Beställaren om andra förhållanden som kan bedömas vara av
vikt för fullföljandet av avtalet.
13
Elektronisk handel
Västra Götalandsregionen har från 1 januari 2011 börjat införandet av ett modernt
sammanhållet och tillgängligt/öppet verksamhetsstöd för elektronisk handel, se bilaga 11.
6(9)
14
Arbetsgivaransvar
Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade
kostnader för sig och sin personal.
Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
Leverantören skall vid verksamhetens bedrivande följa de lagar och förordningar, föreskrifter
och allmänna råd som vid varje tidpunkt under avtalstiden gäller för denna typ av verksamhet.
Leverantören skall förbinda sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter
som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär bl. a att Leverantören självt har
att svara för skador som vållas av företagets anställda genom att teckna och vidmakthålla
försäkring till täckande av skadestånd.
15
Underleverantör
Leverantören får ej använda underleverantörens för någon del av åtaganden.
16
Försäkringar
Leverantörenen ska under hela avtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för
sina åtaganden. När det gäller patientförsäkringen omfattas den aktuella verksamheten av den
som tecknats av Västra Götalandsregionen.
17
Antidiskriminering
Leverantören skall vid utförande av den avtalade tjänsten/entreprenaden i Sverige följa vid
varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är jämställdhetslagen
(1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen
(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och
lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.
Leverantören är under uppdragstiden skyldig att på begäran av den upphandlande enheten
skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt ovan.
Tiden för redovisning skall vara minst en vecka om inte längre tid överenskommits.
Information om antidiskrimineringslagarna lämnas av:
 Jämställdhetsombudsmannen, tfn +46-8-440 10 60,
 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, tfn +46-8-556 095 00,
 Handikappombudsmannen, tfn +46-8-20 17 70 och
 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, tfn +46-8-556 095
25.
 Gemensam webbplats: www.antidiskriminering.nu.
15
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig gemensam handling
undertecknad av behörig företrädare för både Beställare och Leverantör.
16
Omförhandling
7(9)
Om det under avtalstiden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för
ingånget avtal äger endera parten rätt påyrka omförhandling. Sådan väsentlig förändring kan
vara omorganisation, förflyttning av verksamheten, förändring av driftskapacitet samt
lagenliga förändringar av befintlig verksamhet.
Omförhandling skall skriftligen begäras hos motparten så snart orsak härför föreligger.
17
Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning






18
skriftliga ändringar och tillägg till avtal
avtal inklusive bilagor
anbud
eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
förfrågningsunderlag med bilagor
ansökan
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte
Detta avtal får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan avtalsparternas skriftliga
godkännande.
Om ägarskifte sker hos Leverantören skall skriftligt godkännande omedelbart inhämtas av
Beställaren. Ny Leverantör får ej anlitas utan Beställarens skriftliga medgivande.
19
Hävning
Beställaren äger rätt att med 3 månaders varsel häva upprättat avtal om:
Leverantören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker inom 30
dagar efter skriftlig erinran.
Leverantören begärs i konkurs, ansöker om ackord eller träffar ackordsuppgörelse.
Leverantören äger rätt att med 3 månaders varsel häva upprättat avtal om:
Beställaren i väsentlig hänseende underlåter sina åtaganden och rättelse inte sker inom 30
dagar efter skriftlig erinran.
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att
Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av
tilldelningen av avtalet.
20
Organisationsförändring
Beställaren reserverar sig för organisationsförändringar utanför Beställarens kontroll som kan
komma att påverka avropsvolymer/beställningar och avtalstider.
21
Befrielsegrunder (force majeure)
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om
underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts
kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen
fullgöras på avtalat sätt.
8(9)
Såsom befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror
eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om
drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från
underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som befrielsegrund
om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten
härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid befrielsegrundens
upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av
befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det
praktiskt kan ske.
Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den Part, som inte har åberopat
befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del därav.
22
Tvist
Tvist angående tolkning av ingångna överenskommelser skall i första hand avgöras i
förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol inom Västra
Götalandsregionen med tillämpning av svensk rätt.
23
Priser – Ersättningar
Priset gäller för hela åtagandet.
Inga extra ersättningar utöver pris per åtagande i enlighet med kravspecifikationen medges.
Ersättning utfaller enligt följande:
50 % av totalpris utgår då rekrytering enligt punkt 3.1 i Kravspecifikationen fullgjorts.
Ersättning faktureras efter att tre-partskontrakt tecknats.
50 % av totalpris utgår då utbildning enligt punkt 3.3 i Kravspecifikationen fullgjorts.
Ersättning faktureras efter att kandidat genomgått utbildning med godkänt resultat och
anställningsavtal med beställaren tecknats.
Ersättning utgår endast om leverantörens kandidat fullföljer hela åtagandet.
Om fullföljande av åtagande ej sker skall återbetalning ske till Beställaren.
Under första 12 månaderna från avtalsstart är priserna fasta. Därefter justeras priserna årsvis
med vårdprisindex (VPI) som fastställs och publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting.
Därefter justeras priserna årsvis med vårdprisindex (VPI) som fastställs och publiceras av
Sveriges Kommuner och Landsting.
24
Fakturerings- och betalningsvillkor
Betalning sker per 30 dagar netto efter fullgjort uppdrag.
Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns ej.
Faktureringsadress:
Enligt överenskommelse med beställaren.
9(9)
Leverantören ska inneha giltig F-skattsedel. För de fall myndighet skulle återkalla tillstånd,
bemyndigande eller F-skattsedel ska Leverantören omedelbart meddela Beställaren detta.
Ingen ersättning utgår för åtgärder enligt avtalet som inte fakturerats inom sex (6) månader
från det att den utförts.
25
Fullföljande av åtagande
Om fullföljande av åtagandet ej sker skall full återbetalning av redan inbetalade belopp
snarast ske till Västra Götalandsregionen
Med ej fullföljd av åtagande menas att:
kandidaten inte genomgår utbildning med godkänt resultat eller i förtid avbryter
utbildningen, eller på annat sätt inte blir anställningsbar hos Västra Götalandsregionen
Om den fastställda tidplanen inte följs, utan försenas under minst två månader, har
beställaren rätt att avbryta uppdraget och genomföra ett nytt avrop.
Som alternativ till återbetalning kan en särskild överenskommelse i varje enskilt fall
aktualiseras, t ex att en ersättande kandidat utan extra kostnader övertar aktuell plats. En
ersättande kandidat skall accepteras och godkännas på samma sätt som om denne vore en
ordinarie kandidat.
Vite 1/3 av ersättningen om de slutar inom ett år.
26
Avtalstecknare
Detta avtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna
tagit var sitt original. Avtalet undertecknas utav behörig firmatecknare eller i kraft av
ställningsfullmakt.
FÖR BESTÄLLAREN
FÖR LEVERANTÖRENEN
Västra Götalands läns Landsting
Ort 200X-XX-XX
Företag AB
Ort 200X-XX-XX
Download