Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga
vuxna med autismspektrumtillstånd
Vad är det och vad kan man göra?
Linköping 2012-11-07
Tove Lugnegård, överläkare, med dr,
Vuxenhabiliteringen i Värmland
Exempel på psykiatrisk tilläggsproblematik








Sömnstörning
Depression
Ångestsymptom
Social fobi
Tvångssyndrom
Ätstörningar
Psykossymptom
Bipolär affektiv sjukdom
Min studie
 Syfte: att studera förekomst av psykiatrisk
tilläggsproblematik i en grupp unga vuxna med Aspergers
syndrom
 Artikel: ”Psychiatric comorbidity in young adults with a
clinical diagnosis of Asperger syndrome”
Research in Developmental Disabilities 32, (2011),
s.1910-1970
1
Studiedesign
 Deltagare
Personer i Värmland födda 1972-86 med kliniskt
diagnostiserat Aspergers syndrom
o 26 män och 28 kvinnor
o Rekrytering från
a) Neuropsykiatriska enheten för barn och ungdom
b) Vuxenhabiliteringen
 Instrument
o Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I
Disorders (SCID-I)
o DIagnostic Interview for Social and COmmunication
Disorders (DISCO-11)
o Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R)
o
54 vuxna med Aspergers syndrom:
maximal utbildningsnivå
13%
6%
7%
31%
Särskola
Grundskola
Oavslutat gymnasium
Avslutat gymnasium
Högskola/universitet
43%
54 vuxna med Aspergers syndrom:
försörjning
6%
7%
11%
Socialbidrag
Sjuk/aktivitetsersättning
4%
Kombination socialbidrag
och sjukersättning
Kombination anställning
och sjukersättning
Studielån
7%
6%
Lönebidragsanställning
59%
Anställning
2
54 vuxna med Aspergers syndrom:
psykiatrisk tilläggsproblematik
ADHD
Depression, någonsin
Depression, enstaka episod
Depression, återkommande episoder
Bipolär typ 2
Ångestsyndrom
Generaliserat ångestsyndrom
Social fobi
Agorafobi
Paniksyndrom
Tvångssyndrom
Kortvarig psykos
Psykotiskt syndrom UNS
Schizofreni
Anorexia nervosa
Bulimia nervosa
Substansberoende
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Stress/påfrestning
Sårbarhet
•Förluster
•Konflikter
•Misslyckande
•Övergrepp
•Överkrav
•Genetik
•Biologi
•Egenskaper
•Medfödd funktionsnedsättning
Psykisk ohälsa
Stressnivå
OHÄLSA
HÄLSA
Sårbarhet
3
Hur behandla ångest och depression
hos personer med
autismspektrumtillstånd?
Hur förebygga psykisk ohälsa?
Vem gör vad?
Angripa depression och ångest ”multimodalt”
Läkemedel
Behandla ev
kroppssjukdom
Psykoterapi
Sömnvanor
Depression
Ångesttillstånd
Fysisk
aktivitet
Kostvanor
Identifiera och
minska yttre
påfrestningar
Särskilda utmaningar vid behandling av
depression och ångest hos personer med
autismspektrumtillstånd
 Kommunikationssvårigheter
 Svårigheter att identifiera stressfaktorer och yttre
påfrestning: ”idiosynkratisk stress”
 Osäkerhet kring gängse behandlingsmetoder
(läkemedel och psykoterapier)
 Extra viktigt med samverkan mellan personen själv,
familj och alla professionella
4
Bemötande-behövs särskilda hänsyn?
 Respekt
 Lyhördhet
 Ödmjukhet
 Nyfikenhet
D v s det som alltid gäller för oss som jobbar i
”människobranschen”!
Bemötande-behövs särskilda hänsyn?
 Autismspektrumtillstånd innebär alltid någon form
av kommunikationssvårigheter.
 Viktigt att inte dra förhastade slutsatser om hur
personen tänker och känner.
Kommunikation
5
Kommunikation
 Ta emot information (”mottagare”)
 Ge information (”sändare”)
 Social företeelse (själva informations-
överföringen inte lika viktig)
Att möta personer med nedsatt kommunikation
ställer extra höga krav på den professionellas egen
kommunikationsförmåga
 Som ”mottagare”




Lyssna ”brett” och lyhört
Inte dra för snabba slutsatser
Stämma av angående slutsatser
Inte låta sig provoceras
 Som ”sändare”



Tydlighet
Pedagogik som når fram
Stämma av: ”Når jag fram?”
Tydlighet i praktiken
 Ta ansvar för samtalets struktur, var aktiv
 Tydliggöra sammanhang (”Varför träffas du och
jag?”)
Undvika ironi och anspelningar
Konkretisera och operationalisera
Försiktighet med skämt
Okej med korta, konkreta meningar
Invänta vid svarslatens (men undvik ”otydlig
tystnad”)
 Öppna frågor kan gå bra, men bör ofta
kompletteras med mer specificerade frågor
 Visuellt stöd under och efter samtalet





6
Exempel på visuellt stöd
 Papper och penna till hands under besöket
 Dagordning
 Listor
Fördelar-nackdelar
Problemlistor
 Prioriteringar
Förklaringar
Instruktioner
Samtalssammanfattning
Överenskommelser
Anpassade kallelser
Sociala berättelser
Bilder: teckningar, kurvor, streckgubbar









Exempel på
anpassad
kallelse
Exempel på
samtalssammanfattning
7
Stressnivå
OHÄLSA
•Vilka är stressfaktorerna??
•Alla bör hjälpas åt att identifiera
stressfaktorerna
HÄLSA
Sårbarhet
Stressnivå
OHÄLSA
Reducering av stressfaktorer
HÄLSA
Sårbarhet
Angripa depression och ångest ”multimodalt”
Läkemedel
Behandla ev
kroppssjukdom
Psykoterapi
Sömnvanor
Depression
Ångesttillstånd
Fysisk
aktivitet
Kostvanor
Identifiera och
minska yttre
påfrestningar
8
Framtida forskningsområden
 Perceptionsstörningars bidrag till psykisk ohälsa
 Kartläggning av ”idiosynkratisk stress”
 Autismanpassade skattningsinstrument
 Autismanpassning av befintliga terapimetoder
 Flera förslag på viktiga forskningsfrågor?!
”För att hjälpa någon måste jag
visserligen förstå mer än vad han
gör, men först och främst förstå det
han förstår.”
/Sören Kierkegaard
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
9