Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter

INSTRUKTION
1 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-07-04
4844-5
Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter
INLEDNING
Den som är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan ansöka om skyddade
personuppgifter hos Skatteverket. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter:
sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.
Sekretessmarkering
Personuppgifterna anges som skyddade genom att genom att en markering förs in i
folkbokföringssystemet.
Kvarskrivning
Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket besluta om "kvarskrivning" på den gamla
orten när personen flyttar. Som adress i registret anges i sådana fall adressen till
skattekontoret på den gamla orten. Den faktiska adressen förvaras manuellt på
Skatteverket.
Fingerade personuppgifter
För den som är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller
frihet kan beslut fattas om fingerade personuppgifter eller så kallad ny identitet. Det
innebär att personen får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt
personnummer.
Uppgifter om personer med skyddade personuppgifter hämtas till regionens
befolkningsregister BUS. Från BUS levereras uppgifter till journalsystem m.m. För en
person med sekretessmarkering skickas även markeringen med. Inga uppgifter om
personer med skyddade personuppgifter får lämnas ut till obehöriga. I tveksamma
fall ska regionens jurister kontaktas.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Patienter med skyddade personuppgifter får endast vara registrerade med namn och
personnummer i regionens it-system. I adressfältet ska det stå att post ska skickas till
Skatteverkets postförmedlingsservice, Göteborg. Telefonnummer registreras inte.
När vårdpersonal hämtar patienten i väntrum ska endast patientens förnamn
alternativt aktuellt könummer användas.
Listning
En person med skyddade personuppgifter kan inte vara listad i Region Västmanlands
listningssystem, men kan ändå vara knuten till en viss vårdcentral och där ha en
utsedd fast vårdkontakt.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Michael Patriksson
Anne-Marie Svensson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-07-04
4844-5
Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter
Fast vårdkontakt
Även en person med skyddade personuppgifter omfattas av möjligheten till fast
vårdkontakt och vid behov fast läkarkontakt i primärvården enligt patientlagen. Den
som har skyddade personuppgifter ska särskilt värnas i detta.
Cosmic
I Cosmic visas uppgift om skyddade personuppgifter i det s.k. journalhuvudet. För en
person utan skydd har journalhuvudet blå bakgrund, se exempel nedan.
För en patient med skyddade personuppgifter har journalhuvudet blå, randig
bakgrund, se exempel nedan.
Obstetrix
På beläggningslistan: markera ”höjd sekretess” samt skriv att patienten har skyddade
personuppgifter.
ORBIT
Skyddade personuppgifter benämns ”integritetskänslig” i ORBIT. Starta Orbit och välj
översikt salar. Tryck på ”gubben” i övre listen. Patientöversikten visas. Skriv in
patientens personnummer och tryck ”sök”. När rätt patient är vald, tryck ”patient
info”. Överst till höger finns en ruta som visar om patienten är integritetskänslig eller
inte.
Sectra RIS
Skyddad identitet anges i OBS-text. Redigera i patientfönstret, skriv in: ”Patienten har
skyddade personuppgifter, hämtas med enbart förnamn.”
Prator
Patienten ska inte registreras i Prator. Om vårdplanering blir aktuell sköts detta via
fax med avidentifierade dokument.
Tandvårdsenheten
Samtliga barn som flyttar in till länet får ett brev från Tandvårdsenheten med
information om rätten till tandvård. Brevet ska visas upp på den klinik som de väljer
att gå till. Barn med skyddade personuppgifter listas inte av Tandvårdsenheten.
Kliniken/Vårdgivaren får själva hantera det under året.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Michael Patriksson
Anne-Marie Svensson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
3 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-07-04
4844-5
Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter
Tandvård, utöver bastandvård, såsom tandreglering, protetik och bettskenor ska i
varje enskilt fall diskuteras, utan att röja patientens identitet, med
Tandvårdsenheten.
För att ersättning ska lämnas för tandvårdsbehandling av barn med skyddade
personuppgifter behöver Tandvårdsenheten få in uppgift, senast 30 november det år
uppgifterna berör, på antal barn som behandlats under året. (Ingen personuppgift
eller behandling behöver anges). Ett årsbasbelopp, den s.k. ”barnpengen” för året,
betalas sedan ut för antalet barn som behandlats av tandläkaren under året.
”Blankett för att begära ersättning”
Laboratoriemedicin
Kallelser till och svar på gynekologisk cellprovskontroll och vaginalcytologi på kvinnor
med skyddade personuppgifter skickas inte med eBrev.
När fil skapas till eBrev i gynekologiskt cellprov kommer kallelser/svaret ut på lokal
skrivare och detta dokument skickas ut per post till patienten som
förmedlingsuppdrag enligt nedan. Istället för patientens namn på dokumentet
kommer det att stå ” Skyddad identitet”.
Barnhälsovård
Kallelser som ska gå till familjen skickas via Skatteverket enligt nedan (även de som
går från BVC).
Kommunikation med patient
All kommunikation med patient sker per brev via:
Skatteverket
Förmedlingsuppdrag
Box 2820
403 20 Göteborg
Skatteverkets postförmedlingsservice vidaresänder kuvertet. Försändelser som
kommer till Skatteverket utan uppgift om personnummer kommer att returneras
som icke identifierbara.
Post som ska förmedlas via Skatteverkets postförmedlingsservice ska kuverteras och
adresseras så här:



Utfärdad av:
Godkänd av:
Det brev som ska förmedlas läggs i ett slutet kuvert. Kuvertet ska ha uppgift om
avsändaradress, så att Skatteverket kan returnera försändelsen om det inte går
att nå mottagaren.
På kuvertet ska stå mottagarens personnummer och, om möjligt, fullständiga
namn.
Därefter läggs kuvertet i ett ytterkuvert som sänds till förmedlingsadressen.
Michael Patriksson
Anne-Marie Svensson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
4 (4)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-07-04
4844-5
Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter
Extern kommunikation
Ingen information om patienten ska lämnas per telefon till enskilda eller
myndigheter. All kommunikation, även med myndigheter, ska ske skriftligt och med
patientens godkännande.
Observera att vi inte heller får upplysa om att patienten har någon form av
sjukvårdskontakt. De uppgifterna får patienten själv förmedla.
Akut situation
I enstaka fall då sjukvården snabbt måste få tag i patienten t.ex. vid akut operation
eller återkoppling av annan akut karaktär kan följande åtgärd vidtas.
Skriv in mobilnummer till nära anhörig till patienten i patientkortet under
information i Cosmic.
Detta får dock endast ske med patientens godkännande.
REFERENSER
Skyddade personuppgifter | Skatteverket
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Patientidentifikation
Fast vårdkontakt
Utfärdad av:
Godkänd av:
Michael Patriksson
Anne-Marie Svensson
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet