Värdet av PDD tillsammans med DDD vid analys av

advertisement
Värdet av PDD tillsammans med DDD vid
analys av sjukhusförskrivning
av antibiotika
Gunnar Jacobsson, Strama VGR
Stramadagen 11 maj 2016
Varför ta fram aggregerade data på
förbrukning av antibiotika på
sjukhus?
Varför ta fram aggregerade data för
förbrukning av antibiotika på
sjukhus?
• Jämföra incidens vårdrelaterade infektioner, ex CDI
• Jämföra resistensprevalens/identifiera
resistensdrivande terapi
• Initiera stewardshipprogram
• Jämföra nyckeltal
• Begränsningar med Infektionsverktyget; anger inte
volym, omfattar inte alla enheter
• Jämföra prestationsmått
• Jämföra kostnader
NÄL
SkaS
Kungälv
Alingsås
SU
SÄS
Sjukhus i VGR
Intervention
Infektionsverktyget
Alingsås kinolonordinationer 2015
Minskning knappt 30 % KV1 o KV4
Alingsås Kinoloner 2015: [Antibiotikaordinationer] fördelat på [Tid - år - kvartal], avgränsad till [Organisatorisk enhet: Alingsås Lasarett, Anestesiklinik SE2321000131-E000000002435...], [Antibiotika (ATC):
Antibakteriella kinolonderivat [J01M], Fluorokinoloner [J01MA]...], [Tidsperiod: Förra året (2015-01-01 - 2015-12-31)]
ATC-kod
J01AA02
J01AA04
J01CA01
J01CA04
J01CA08
J01CE01
J01CE02
J01CF02
J01CF05
J01CR02
J01CR05
J01DB05
J01DC02
J01DD01
J01DD02
J01DD04
J01DD14
J01DH02
J01DH51
J01EA01
J01EC01
J01FA01
J01FF01
J01GB01
J01MA02
J01MA12
J01MA14
J01XA01
J01XD01
J01XE01
J01XX05
J01XX08
J01XC01
J01CA08
J01FA10
preparat
Doxycycline
Lymecycline
Ampicillin
Amoxicillin
Pivmecillinam
Benzylpenicillin
Phenoxymethylpenicillin
Cloxacillin
Flucloxacillin
Amoxicillin and enzyme inhibitor
Piperacillin and enzyme inhibitor
Cefadroxil
Cefuroxime
Cefotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone
Ceftibuten
Meropenem
Imipenem and enzyme inhibitor
Trimethoprim
Sulfamethoxazole
Erythromycin
Clindamycin
Tobramycin
Ciprofloxacin
Levofloxacin
Moxifloxacin
Vancomycin
Metronidazole
Nitrofurantoin
Methenamine
Linezolid
Fusidinsyra
Pivmecillinam
Azithromycin
DDD
0.1
0.6
2
1
0.6
3.6
2
2
2
1
14
2
3
4
4
2
0.4
2
2
0.4
2
1
1.2
0.24
1
0.5
0.4
2
1.5
0.2
2
1.2
1,5
0,6
0,3
PDD faktor
0.1
0,6
6
1,5
0,6
6,9
3
6
3
1,5
12
2
4,5
3
4
2
0,4
2
3
0,32
1,6
1
0,9
0,32
1
0.5
0.4
2
1,5
0,15
2
1.2
1,5
0,6
0,5
1
1
3
1,5
1
1,9
1,5
3
1,5
1,5
0,86
1
1,5
0,75
1
1
1
1
1,5
0,8
0,8
1
0,75
1,3
1
1
1
1
1
0,75
1
1
1
1
1,7
DDD lägre än PDD
falskt hög förbrukning
DDD högre än PDD
falskt låg förbrukning
Intravenösa antibiotika på SÄS
Inbördes andel
40%
30%
Kloxacillin
Bensylpc
20%
Pip-taz
Karbapenem
10%
0%
Aminoglykosid
Iv cefalosporin
Infektionsverktyget
Clostridie difficile incidens 2014 – 2015 VGR
Antal vtf med CDI av alla vtf
SÄS
CDI VGR utan psy, akut och IVA: [Vårdtillfällen] fördelat på [Organisatorisk enhet], avgränsad till [Infektion: Infektion med Clostridium difficile], [Organisatorisk enhet: Kirurg- ortopedklinik, Medicinklinik
SE2321000131-E000000002438...], som andel av Vårdtillfällen, avgränsad till [Organisatorisk enhet: Kirurg- ortopedklinik, Medicinklinik SE2321000131-E000000002438...]
ECCMID 2016 Amsterdam
PDD kompletterar DDD
• PDD anger bättre antal doser
• Kvoten PDD/DDD tydliggör att förhållandet mellan
doser och DDD är olika för olika antibiotikaklasser
• PDD anger bättre olika antibiotikaklassers del av
totalanvändning
Samarbete önskas!
• Benchmarking med andra landsting/regioner om
sjukhusdata!
• Annika Edholm [email protected]
• Gunnar Jacobsson
[email protected]
Download