Klinisk studie - Herpes simplex virusmeningit och genetiska variationer

2013‐10‐18
Klinisk studie - Herpes simplex virusmeningit och genetiska
variationer
Bakgrund och syfte
Syftet är att undersöka om genetiska variationer hos HSV-2-positiva individer
påverkar risken att få meningit eller meningomyelit orsakad av HSV-2.
Tidigare har vi identifierat ett flertal genvariationer som påverkar risken för att
smittas av HSV-2 eller som styr graden av genitala symptom vid HSV-2 smitta.
Resultaten från den aktuella studien kan i framtiden eventuellt leda till bättre
behandling och bidra till utvecklandet av ett HSV-2 vaccin. Dessutom kan genetiska
markörer potentiellt användas för att identifiera riskpopulationer som (om ett vaccin
framställs) bör vaccineras.
Inklusionskriterier
 Aktuell aseptisk meningit/meningomyelit och HSV-2 DNA påvisat i likvor med
PCR.

Aktuell aseptisk meningit + tidigare HSV-2 meningit/meningomyelit verifierad
med PCR i likvor.

Ingen aktuell meningit + tidigare aseptisk meningit/meningomyelit och HSV-2
DNA påvisat i likvor med PCR.
Exklusionskriterier
 Patienten ger inte sitt samtycke.
Provtagning
4 st 6 ml EDTA-rör med blod tas + 1 st 6 ml EDTA-rör (till Forskningslab märkt
”herpesmeningitstudie”). Prover kan tas oberoende av tidpunkt för insjuknandet i
herpesmeningit.
Behandling
Behandling ges enligt nationella riktlinjer (vårdprogram Virala CNS-infektioner,
2010).
Samtycke
Information till patienter samt förfrågan om samtycke ombesörjes av studieansvarig.
Etiskt godkännande
Studien är granskad och godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.
www.sahlgrenska.se
Östra sjukhuset
Infektion
416 85 Göteborg
Växel 031-343 40 00
2013‐10‐18
Kontaktpersoner
Marie Studahl. Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel.
031- 343 57 48
Kristina Eriksson, Professor, Institutionen för reumatologi och
inflammationsforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 031-3424761
Rune Wejstål, Verksamhetschef, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel.
031-3435515
www.sahlgrenska.se
Östra sjukhuset
Infektion
416 85 Göteborg
Växel 031-343 40 00