MEDLEMSKAPET Medlems rättigheter och förmåner. En del

November
2003
INFORMATIONSBLAD FÖR METALLMEDLEMMAR PÅ MONTERINGEN
MEDLEMSKAPET
Medlems rättigheter och förmåner. En del regleras
via metalls stadgar § 6-8. De anger bl.a. att man har
motions- och förslagsrätt till kongresser, styrelser
etc., rätt till ersättning vid konflikt, rätt att erhålla
rättshjälp i vissa fall. Medlemmar har också rätt till
stöd o hjälp från fackligt förtroendevalda och
fackligt anställda vad gäller:
 Konflikt med arbetsgivare eller
arbetsgivares representant när det
gäller anställningsförhållanden, avtal,
arbetarskydd etc.
 Studievägledning, studiemedel,
studieledighet etc.
 Försäkringsärenden
 A-kasseärenden
Medlemskapet ger också rätt till:
 Medlemslån via bank (ta kontakt med
fackligt ombud)
 Rabatt på försäkringar, t.ex.
hemförsäkring
 Sjukersättning från dag 361 när AGS
upphör
 Ersättning för besök hos sjukgymnast,
kiropraktor etc.
 Fackliga studier
 Rabatt på en del kurser, utbildningar
 Delta i Metalls IT-skola
Medlemskapet i Metallklubben på Volvo ger också:
 Grupplivförsäkring gratis
 Fritidsolycksfallsförsäkring gratis
 Rabatterad medförsäkrad gruppliv och
fritidsolycksfall
Nedan följer en redogörelse för vissa av de försäkringar
som medlemskapet ger: Materialet kan du hitta, liksom
annat på Mitt Metall om du loggar in.
AGS - Avtalsgruppförsäkring
Ersättning kompletterar din sjukpenning eller
förtidspension.
Från sjukdag 2 till 22 betalar arbetsgivaren 80 procent
av din lön i ersättning. Från och med dag 22 betalas din
sjuklön av försäkringskassan och kallas sjukpenning.
Ersättningen är lika som sjuklönen, det vill säga 80
procent av din lön. Från och med den 22 dagen har du
också rätt till AGS. Den ger ytterligare tio procent. AGS
gäller från den 22 sjukdagen till och med sjukdag 360.
För att ha rätt till ersättning från AGS måste du ha varit
anställd i minst 90 dagar.
TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Ersättning kompletterar de ersättningar du får om du
skadas på jobbet eller drabbas av en sjukdom som
klassas som arbetsskada.
Försäkringen gäller vid:

Olycksfall i arbetet

Färdolycksfall

Arbetssjukdomar
Olycksfall i arbetet kan exempelvis vara att halka på ett
halt golv, skärsår och klämskador. Tvingas du vara
hemma från jobbet på grund av ett olycksfall kan du få
dagersättning och ersättning för sveda och värk.
Om skada uppstår till och från jobbet får du i första
hand ersättning från trafikförsäkringen och i andra hand
från TFA.
Allergier på grund av kemikalier, ständig värk i axlar,
rygg och nacke, belastnings- och förslitningsskador
brukar kallas för arbetssjukdomar. Är skadan godkänd
som arbetssjukdom av försäkringskassan eller om den
finns på ILO´s förteckning, konvention 121, över
arbetssjukdomar omfattas du av TFA. Ersättningen
varierar beroende på vad du har råkat ut för.
AGB - Avgångsbidragsförsäkring vid arbetslöshet
Ersättning kompletterar den ersättning som du får från
arbetslöshetsförsäkringen om du förlorar jobbet.
Förlorar du jobbet på grund av att företaget lägger ned
eller drar in på antalet anställda, kan du få ersättning
från AGB. Ersättningen riktar sig först och främst till
äldre anställda, i vissa fall dock redan från 33 års ålder.
Avtalspension SAF - LO
Avtalspensionen kompletterar folkpensionen och ATP.
Avtalspension SAF - LO ersätter den tidigare Särskild
tilläggspension STP Tjänstegrupp-livförsäkring.
I dag finns det tre olika sätt att arbeta ihop till sin
pension: allmän pension, avtalspension samt privata
pensionsförsäkringar. Din avtalspension blir allt
viktigare då nivåerna i det nya allmänna
pensionssystemet har sjunkit. Premien till
avtalspensionen betalas av din arbetsgivare. Pengarna
är öronmärkta för dig. Du bestämmer själv var och hur
pensionspremierna ska sparas.
TGL - Tjänstegrupplivförsäkring
Om du skulle avlida före 65 års ålder ger TGL en
kompletterande ersättning till dina efterlevande.
Stora ekonomiska påfrestningar kan drabbade då någon
dör i förtid, mitt i livet. Det är ofta då man har funnit
sin livspartner och skaffat barn. Vid dödsfall, oavsett
dödsorsak, betalas begravningshjälp. Har du sambo,
make/maka eller registrerad partner betalar
försäkringen grundbelopp. Dessutom finns barnbelopp
till barn under 21 år.
Beror dödsfallet på en arbetsskada gäller även
avtalsförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada.
Medlemssjukförsäkring
Denna försäkring ingår i ditt medlemskap. Den ger dig
som är sjukskriven över tiden för AGS-försäkringen rätt
till ersättning från denna ersättning.
Försäkringen gäller från den dag AGS,
Avtalsgruppsjukförsäkring, upphör, det vill säga från
och med den 361 sjukdagen.
Rehabiliteringsförsäkring
Ingår i medlemskapet. Om du på grund av sjukdom
behöver exempelvis sjukgymnastik eller andra
rehabiliterande åtgärder kan du få ersättning.
TGL Efterskydd
Gäller i de fall medlem ej längre omfattas av
avtalsförsäkringen TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.
Försäkringen ger dina närmast anhöriga ekonomisk
ersättning om du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller
för medlemmar som inte har fullt skydd via
avtalsförsäkringen TGL. Du omfattas av försäkringen
fram till 65 års ålder. Den innehåller dödsfallsbelopp,
barnbelopp och begravningshjälp.
VART GÅR MIN MEDLEMSAVGIFT?
Månadslön 20.000
Dina i genomsnitt 348 kronor i medlemsavgift används under 2001 ungefär
så här:

129 kronor (37,14%) till lokalt arbete i form av förhandlingar, arbetsmiljö samt lokala och
regionala studier.

110 kronor (31,49%) i avgift till a-kassan.

29 kronor (8,23%) till utredningar, fackliga studier, förbundsinformation och tidningen
Dagens Arbete.

17 kronor (4,93%) till LO och andra organisationer.

13 kronor (3,74%) till centrala förhandlingar, tvister och arbetsmiljöarbete.

8 kronor (2,19%) till förbundsstyrelse, kongress och fackligt internationellt arbete.

15 kronor (4,34%) till medlemsförsäkringar

28 kronor (7,94%) till förbundskontorets porto, telefon, hyra, IT-verksamhet, administration
och personalutveckling
Metalls fackliga verksamhet bekostas till 80% av medlemsavgifter.
Resterande kommer från avkastningen på konfliktfonden.
I genomsnitt är avgiften inom Metall 1,74% av bruttolönen.
Den skiljer sig lite åt beroende på vilken avdelning man tillhör.
Om du vill veta mer om din avgift, kontakta din verkstadsklubb eller lokalavdelning.