Nervsystemet
1. Tar emot olika typer av information från sinnesorgan och olika sinnesceller i kroppen.
2. Hjärnan behandlar informationen
genom tolkningar, associationer
och samordnar olika sensoriska
signaler.
3. Från hjärnan utgår motoriska
impulser till muskelfibrer och
andra celler som reagerar på
signalen.
Centrala och perifera
nervsystemet
• Centrala nervsystemet
(CNS) = hjärna och
ryggmärg.
• Perifera nervsystemet
(PNS) = nerverna
utanför hjärna och
ryggmärg
Nervsystemets uppdelning
Perifera nervsystemet
• Sensoriska = nervceller som leder informationen
från kroppen in till CNS.
• Motoriska = nervceller som skickar information ut
från CNS till muskler och körtlar i kroppen.
Nervcell - översikt
Nervsystemet är uppbyggt av nervvävnad med nervceller = NEURONER
Motorisk nervcell
•
En motorisk nervcell består av en cellkropp med
korta utskott – DENDRITER och ett långt utskott – AXON.
Dendriter
• Korta utskott som tar emot impulser in till cellen.
• Ofta många och förgrenade ger kontakt med många andra
celler och ökar ytan där stimuli kan tas emot.
Axon, schwannceller, myelinskida
•
•
•
Motoriska nervceller har ett långt utskott = axon, som leder impulser ut från
cellkroppen.
Axoner omges av Schwannceller (en typ av gliaceller) som är lindade runt
axonen och bildar en myelinskida.
Myelinskidan består av fett, fungerar som isolering och gör att
nervimpulsen kan fortplanta sig fortare.
Dendrit
Ranviers nod
Cellkropp
Axon
Myelinskida
Cellkärna
Myelin och Ranviers noder
• Myelinskidan täcker inte hela axonet utan bildar ett
pärlband med små mellanrum - kallas för Ranviers noder.
• Nervimpulsen kan hoppa mellan myelinskidorna och ökar
på så sätt hastigheten på impulserna.
Dendrit
Cellkropp
Ranviers noder
Axon
Cellkärna
Myelinskida
Synaps
Kontaktpunkt mellan två
nervceller.
• Nervcellens axon slutar oftast i
flera förgreningar med
förstorade ändar.
• Synapsklyfta 20-30 nm brett
mellanrum mellan neuronerna
• Postsynaptisk neuron (nervcell)
Impuls/signal överföring
elektrisk impuls – transmittorsubstans – elektrisk impuls
• Den elektriska impulsen från
axonet förflyttar sig över
synapsklyftan på kemisk väg.
• En signalsubstans –
TRANSMITTOR utsöndras
från de små synapsblåsorna i
axonets ände och påverkar
RECEPTORER på andra
sidan synapsklyftan  nästa
neuron stimuleras och
impulsen vidarebefordras
elektriskt
Transmittorsubstanser
•
De viktigaste transmittorämnena är Acetylkolin, Noradrenalin,
Dopamin och Serotonin.
•
Enzymer i mottagarneuronen
bryter ner transmittorn till mindre
molekyler som transporteras
tillbaka till den presynaptiska
neuronen och bygger upp nya
transmittorer
Synaps
Läkemedel och synapser
Många nervgifter, läkemedel och
stimulantia och verkar på
synapserna.
•
• Vissa miljögifter ökar acetylkolinhalten  muskelkramper.
• Koffein och amfetamin
underlättar impulsernas
fortplantning från cell till cell
över synapserna.
•
Alkohol – hämmar överföringen
av signalsubstans vid synapserna
 dålig reaktionsförmåga/
koordinering av rörelser.
Cannabis – stör impulsöverföringarna  behagliga
känslor, psykoser, etc.
Blockerare
1. Ämnen som förhindrar en
impuls att röra sig framåt –
bedövning-/narkosmedel,
nikotin.
2. Ämnen som blockerar
impulsens överföring vid
synapserna – betablockerare.
Reflexbåge
Reflexbåge