Skånerapporten 2017
– En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne
Skåne är Sveriges ”kornbod”. Här
finns landets bästa jordbruksmark.
Här odlas också 70 procent av
Sveriges grönsaker, frukt och
bär. Andelen ekologiskt odlad
mark är dock den lägsta i landet.
I genomsnitt är 12 procent av
Sveriges åkerareal KRAV-certifierad,
jämfört med 4 procent i Skåne.
Men det kan vara något som är på
väg att förändras.
Under 2016 låg över 4 000 hektar skånsk åkermark i
karens för KRAV-certifiering. När marken väl blivit
KRAV-certifierad ökar andelen KRAV-märkt åkermark
i Skåne från fyra till cirka fem procent. Antalet
KRAV-certifierade lantbruk ökar också. 2016 var 311
skånska lantbruk KRAV-certifierade, vilket är tio fler
än året innan. Några av de skånska böndernas starka
grenar inom KRAV är kyckling, gris och potatis.
30%
mer biologisk mångfald
med ekologisk produktion
Skånerapporten 2017 är den första marknadsrapport som
KRAV tagit fram för en specifik region i Sverige. Rapporten
belyser hur mycket KRAV-certifierad produktion det finns i
Skåne. Den visar både på utmaningar och möjligheter som
de KRAV-märkta lantbruken och företagen kan bidra med.
Möjligheter
och utmaningar
för Skåne
I Skåne finns stora miljöutmaningar
där KRAV-märkt produktion utan
användning av kemiska bekämpningsmedel kan bidra med lösningar.
I över 80 procent av alla analyserade ytvattenprover i Skåne
har man hittat rester av bekämpningsmedel. Cirka 60 procent
av Sveriges rödlistade arter finns i Skåne och majoriteten
av dem finns i jordbrukslandskapet. Ekologiska odlingar har i
snitt 30 procent fler växt- och djurarter än konventionella.
Trots att miljöbelastningen är större i Skåne än i övriga delar
av landet är andelen ekologiskt odlad areal den lägsta. Men
nu visar KRAVs Skånerapport att omställningen till KRAV bland
länets lantbrukare ökar rejält.
Allt fler konsumenter väljer KRAV-märkt och nu ser vi att de
skånska lantbrukarna svarar på dessa signaler. Omställningen
till KRAV leder till att fler djur får beta och böka och fler åkrar
befrias från kemiska bekämpningsmedel i Skåne.
30%
Det finns 30 procent fler växt- och
djurarter i ekologiska odlingar
än konventionella.
10%
4%
8%
Endast 10 procent av skånska höns, 4 procent
av skånska grisar och 8 procent av alla
skånska kor är KRAV-certifierade. I KRAVmärkt produktion får hönorna bada i riktig
sand och gå ute och sprätta, grisarna får beta
och böka med jord på trynet och kon får vara
ute extra mycket och beta gräs.
Endast 4 procent av åkerarealen
i Skåne består av KRAV-certifierad
produktion. Den bidrar till att miljön
och lantbrukarna slipper utsättas för
kemiska bekämpningsmedel. Nu ställer
alltfler lantbrukare i Skåne om till
KRAV-certifierad produktion.
Vellinge 72%
Lund 55%
Malmö 53%
Tre av Skånes kommuner finns
med bland landets bästa när det gäller
andel ekologiska livsmedel i sina
inköp – Vellinge är den bästa
kommunen i Sverige.
60%
Hela 60 procent av Sveriges rödlistade
arter finns i Skåne och 60 procent av
dem finns i jordbrukslandskapet.
I 6 av 10 undersökta vattendrag,
konstaterade man 2015 att det
fanns risk för negativ påverkan av
bekämpningsmedel på organismerna i
vattendraget. I 44 procent av proverna
var halten bekämpningsmedel högre
än gränsvärdet för dricksvatten. Rester
av bekämpningsmedel har hittats i
ungefär en tredjedel av de provtagna
grundvattenförekomsterna, varav
40 procent av fynden är substanser
som används inom jordbruket idag.
80%
Hela 80 procent av alla analyserade
ytvattenprover (sjöar, vattendrag, hav
och våtmarker) i Skåne innehåller
rester av bekämpningsmedel.
Skåne har problem med övergödning
av sjöar, hav och vattendrag. Och
det är jordbruket som står för den
största delen av näringstillförseln som
orsakar övergödningen. Inga av Skånes
kustvatten uppnår god status med
avseende på näringsämnen. Majoriteten
av Skånes sjöar och vattendrag uppnår
inte heller god status med avseende
på näringsämnen.
Skånska kycklingar
och höns
Mellan 2015 och 2016 ökade
antalet KRAV-märkta kycklingar*
i Skåne med 60 procent.
%
0
6
Det är det Skåne-baserade företaget Reko Kyckling som
expanderat och knutit till sig tre nya KRAV-certifierade
kycklingproducenter.
När det gäller värphöns är det endast 10 procent i Skåne
som är KRAV-certifierade. Det är 170 000 av 1,7 miljoner
värphöns. I KRAV-märkt produktion får hönorna bada i
riktig sand, gå utomhus för att picka mask och sprätta runt
på hönors naturliga vis. (*slaktkyckling)
g
n
ni
ök
150 000
2015
240 000
2016
Antal KRAV-märkta kycklingar
8%
10%
av samtliga skånska kor
är KRAV-certifierade
Endast 10 procent av samtliga skånska
värphöns är KRAV-certifierade.
Skånska grisar
Antalet KRAV-certifierade skånska
grisgårdar har ökat från nio till 12
under 2016. 2016 producerades
cirka 12 000 KRAV-märkta grisar*
och tack vare de nya gårdarna blir
det 1 500 fler under 2017.
5%
Mer än en tredjedel av alla KRAV-certifierade grisar i
Sverige finns i Skåne. Av samtliga skånska grisar är det
endast fem procent, eller 12 000 av 240 000, som är
KRAV-certifierade. KRAV-certifierade grisar får vara ute
året om. På sommaren får de beta, böka i riktig jord
och bada i gyttja så som grisar vill göra. Ökningen
innebär att mer skånsk åkermark kommer att odlas
utan kemiska bekämpningsmedel för att förse grisarna
med KRAV-märkt foder. (*slaktgrisar)
9
2016
12
2017
Antal KRAV-certifierade grisgårdar
Endast 5 procent av samtliga skånska
grisar är KRAV-certifierade.
Skånska mjölkkor
Det finns 29 KRAV-certifierade
mjölkgårdar i Skåne. Under 2017
är sju nya mjölkgårdar på väg att
ansluta sig och totalt kommer
antalet KRAV-certifierade mjölkkor
att öka med cirka 1 600 stycken.
8%
8%
av samtliga skånska kor
är KRAV-certifierade
Endast 8 procent av samtliga skånska
mjölkkor är idag KRAV-certifierade.
3 200
Med den ökning av mjölkproduktionen som är på gång
under 2017 kommer 12 procent av de skånska mjölkkorna att
vara KRAV-certifierade i slutet av året. Nu är det åtta procent,
eller 3 200 av närmare 40 000, av Skånes mjölkkor som får
vara ute extra mycket och beta gräs. Skånemejerier beräknar
att de kommer att ta emot 50 procent mer KRAV-märkt mjölk
från gårdar i Skåne det kommande året. Mer KRAV-märkt
mjölkproduktion bidrar även till positiva effekter för Skånes
miljö. Till följd av Skånemejeriers utökning av KRAV-märkt
mjölk läggs nu cirka 2500 hektar åkermark om till odling av
bete och foder utan kemiska bekämpningsmedel.
4 800
2016
2017
Antal KRAV-certifierade kor
”Vi kan se att djurhälsan förbättrats
sedan vi gick över till KRAV-certifierad
mjölkproduktion. Vi har mindre
sjukdomar i besättningen och bättre
kalvhälsa. Dessutom ser vi tecken på
att den biologiska mångfalden har
ökat i omgivningarna. Exempelvis har
antalet rovfåglar ökat.”
Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla
Gård utanför Emmislöv.
Skånsk spannmål
och oljeväxter
I Skåne odlas mycket spannmål som
vete, korn och råg samt oljeväxter som
raps. Här finns en utvecklingspotential
för mer KRAV-märkt, eftersom endast
mellan två och tre procent av den
skånska odlingen av spannmål och
oljeväxter är KRAV-certifierad.
I KRAV-märkt odling (fyra procent av Skånes åkerareal)
slipper både miljön och människorna som jobbar i
odlingen att utsättas för kemiska bekämpningsmedel.
Ekologiska odlingar har dessutom i snitt 30 procent fler
växt- och djurarter än konventionella.
3%
2%
Endast 3 procent av den skånska
spannmålsarealen är KRAV-certifierad.
Endast 2 procent av den skånska
oljeväxtodlingen är KRAV-certifierad.
Skånsk potatis
morötter
och lök
Mer än en fjärdedel av Sveriges
KRAV-certifierade matpotatisarealer odlades i Skåne 2016.
Den KRAV-certifierade morotsarealen i Skåne har
ökat med cirka 40 procent (under 2016), den skånska
potatisodlingen med 20-30 procent och lökodlingen
med cirka 20 procent. Ytterligare ökningar på 15-20
procent av dessa grödor förväntas till säsongen 2017.
”Hela vår KRAV-certifierade odling
har ökat med 320 hektar sedan 2015
och nu är vi uppe i cirka 550 hektar.
Vi upplever en stor efterfrågan på
nya produkter hela tiden.”
Stefan Pålsson, Mariannes Farm, som
bland annat odlar KRAV-märkta morötter,
palsternackor, lök och potatis.
+ 20-30%
+ 40%
+ 20%
KRAV-märkt potatis
KRAV-märkta morötter
KRAV-märkt lök
12
KRAV-certifierade
gårdsbutiker
Välj KRAV-certifierat i Skåne
I Skåne finns det gott om KRAVmärkta val att göra – allt från 72
KRAV-certifierade butiker till 51
KRAV-certifierade skolor, förskolor
och äldreboende. Här finns även
tre av Sveriges kommuner som
ligger i topp när det gäller inköp
av KRAV-märkta livsmedel.
Du hittar mer på vår hemsida:
krav.se/for-ett-himla-liv/skane
För att få goda saker att hända krävs beslutsamhet,
drivkraft och mod. Och det behövs många som för ett himla
liv. Möjligheterna för Skåne är många – du kan vara med
och välja KRAV. Läs mer på vår hemsida:
krav.se/for-ett-himla-liv/skane