Version: 2016-04-01
Rutin
RUTINER FÖR KRAVCERTIFIERADE KÖK
15.1.4 Allmänt
Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur.
Vi använder WWF:s fiskguide.
Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda med GMO.
På livsmedelsavtalet ska det inte finnas med några GMO varor.
Om man i undantagsfall handlar varor utanför avtal så kontrollerar man att varan inte är märkt
med GMO.
15.2.1 Certifierings nivå och användning av livsmedel
Animaliska livsmedel ska vara KRAV-märkta för att räknas med i KRAV-godkända kvoten
Minst 50 % av det årliga inköpen av godkända livsmedel ska vara KRAV-certifierade.
Vid beställning väljer vi KRAV-märkta livsmedel så ofta som möjligt.
15.3.2 Personalens kunskaper och kunskapskrav
Det ska alltid finnas personal i restaurangen som genomgått utbildning om ekologisk produktion och
KRAV.
I central dokumentation finns närvarolista på personal som deltagit i KRAV-utbildning.
3.2 Hantering & lagring av KRAV-certifierad produkt
Vi hanterar KRAV-certifierade produkter på ett sådant sätt så att det inte finns någon risk för att de
ska blandas med produkter som inte är KRAV-certifierade.
3.2.3 Föroreningar
Vi säkerställer att KRAV-certifierade produkter och produktionshjälpmedel inte kan förorenas av
oönskade ämnen i omgivningen (till exempel från behållare eller emballage).
Vi använder inte material som inte är godkända för livsmedelshantering.
Skolrestauranger
Örebro kommun
Version: 2016-04-01
Rutin
3.2.4 Mottagning
När vi köper en KRAV-certifierad produkt ska vi vid mottagandet kontrollera att produkten är
ordentligt märkt och att den är emballerad på ett sådant sätt så att den inte kan förväxlas eller
blandas samman med andra produkter.
3.2.5 Lagring
Vi lagrar KRAV-certifierade produkter väl märkta med KRAVs namn eller
märke och i deras respektive enheter.
Vi lagrar varor så att det är tydligt vilka varor som är KRAV-certifierade och vilka som inte är det.
3.4.2 Miljö & Hälsopåverkan
De rengöringsmedel du använder ska vara miljömärkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande,
om sådana finns för ändamålet.
Kemikalieförteckning för godkända rengöringsmedel finns i KRAV-pärmen, flik 4.
3.4.4 Skadedjursbekämpning
Vid bekämpning av skadedjur inom- eller utomhus ska du alltid i första hand använda förebyggande
åtgärder, som intrångsskydd. I andra hand får mekanisk bekämpning ske, med exempelvis fällor för
gnagare.
Centralt avtal är tecknat mellan skadedjursanerare och kommunens olika fastighetsbolag. Vid spår
av skadedjur kontaktas fastighetsägaren.
3.5.2 Förpackningar
Vi strävar efter att ämnen och material i förpackningen är så lite giftiga som möjligt.
Detta är särskilt viktigt i den del av förpackningen som kommer i kontakt med livsmedlet.
Krav på förpackningar ställs vid upphandling.
3.6.5 Systematiskt miljöarbete
Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete.
Våra miljömål finns i Örebro kommuns Klimatplan och i Övergripande strategi och budget (ÖSB).
Genom konceptet Smartare mat arbetar vi med miljömålen. Uppföljning sker på central nivå.
Skolrestauranger
Örebro kommun
Version: 2016-04-01
Rutin
20.10. Märkning och marknadsföring
Vi ser till att det finns information där det klart framgår vilka ingredienser som är av KRAV-certifierat
ursprung.
Certifikatet som talar om att restaurangen är KRAV-certifierad ska sättas upp på en väl synlig plats
i skolrestaurangen.
Förslag på märkning:



Lista på de KRAV-produkter som vi använder på enheten.
Markera dagens KRAV-märkta ingredienser på menyn.
Markera de KRAV-ingredienser som finns på salladsbuffén.
Marknadsföring:
Marknadsföring ska ange vilken nivå restaurangen är certifierad för.
För minst 50 procent godkända livsmedel.
Skolrestauranger
Örebro kommun