Dnr KUN10-162 607
Likabehandlingsplan 2010
Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva
trygghet. Ledning och personal i verksamheten tar klart avstånd från alla
former av kränkande behandling och arbetar målmedvetet med det
främjande, förebyggande och stödjande arbetet.
För
förskolorna i
Bjurholm
kommun
Planen upprättad:
2010-09-06
Innehållsförteckning
Inledning..................................................................................................................................... 3
Lagar........................................................................................................................................... 4
Diskrimineringsgrunder ............................................................................................................. 5
Barns rätt till stöd ................................................................................................................... 5
Upprättande, utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplan ....................................... 5
Barn och vårdnadshavares delaktighet i likabehandlingsarbetet ............................................ 6
Kartläggning ............................................................................................................................... 6
Främjande arbete ........................................................................................................................ 7
2009 års kartläggning, mål och handlingsplan för verksamheten .......................................... 8
Kön ..................................................................................................................................... 8
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning .................................................... 8
Funktionshinder .................................................................................................................. 9
Sexuell läggning ................................................................................................................. 9
Åtgärder ................................................................................................................................ 10
Ansvarsfördelning ................................................................................................................ 10
Utreda och åtgärda ................................................................................................................... 11
Barn – barn ....................................................................................................................... 11
Vuxna – barn .................................................................................................................... 11
Kommunikation/information ................................................................................................ 12
Dokumentation ..................................................................................................................... 12
Bilaga 1 ................................................................................................................................ 13
2
Inledning
Förskolans ledning och personal tar klart avstånd från alla former av kränkande behandling
och vi arbetar målmedvetet med det främjande, förebyggande och stödjande arbetet. Vår
förskola ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Varje barn har
rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att
få göra framsteg och övervinna svårigheter. Förskolan ska vara fri från diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Det dagliga arbetet på förskolan ska präglas av barns
inflytande och delaktighet, där lyhörd personal omtänksamt och konsekvent uppmärksammar
varje enskilt barns behov. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden på
förskolan.
Ur, Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag
”Förskolan vilar på demokratins grund. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga
och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”. (Lpfö sid 3)
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. I läroplanen står att läsa att:
”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors
situation. Verksamheten ska präglas av om omsorg av individens välbefinnande och utveckling.
Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder, eller för annan
kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke
om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och
levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor
med andra ska stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell
mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje
människa oavsett bakgrund” (Lpfö sid. 3-4).
Mål från Lpfö – 98
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
- Förmåga att ta hänsyn till och leva sig i in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra.
- Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen.
- Förståelse till att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk
bakgrund.
- Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
(Lpfö sid 7 – 8)
3
Lagar
Från och med januari 2009 skall förskolan beakta bestämmelserna i Diskrimineringslagen
(SFS 2008:567) samt Skollagen (SFS 1985:1100) 14 a kap. Enligt skollagen skall en årlig
plan för att främja likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling
upprättas.
Enligt Skollagen och Diskrimineringslagen skall huvudmannen se till att:
 Huvudmannen/utbildningssamordnare ska bedriva ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling och diskriminering. (skollagen 14 a kap 6§,
Diskrimineringslagen 3 kap 14§)

Huvudmannen/utbildningssamordnare ska vidta åtgärder för att förebygga och
förhindra kränkande behandling och diskriminering (skollagen 14 a kap 7§,
Diskrimineringslagen 3 kap 15§)

Huvudmannen/utbildningssamordnare ska se till att det upprättas en årlig
plan/likabehandlingsplan (skollagen 14 a kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§)
Definition av begrepp taget från Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för
att främja och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling :
 Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering
handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som
diskriminerar.( sid 8)

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än
någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (sid 28)

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken
missgynnar ett barn av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund,
såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. (sid 28)

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda
diskrimineringsgrunderna. (Sid 8)

Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. (sid 28)
 Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och
möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock
inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. (sid 28)
4
Diskrimineringsgrunder
De klassificeringsrubriker som innebär en större risk för att bli negativt särbehandlad har
uppmärksammats i lagstiftningen. De kallas diskrimineringsgrunder, och är sju till antalet.
 Kön
 Könsöverskridande identitet eller uttryck = identifierar sig inte med sin biologiska
könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger
uttryck för att tillhöra ett annat kön.
 Etnisk tillhörighet = nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg, eller annat liknande
förhållande.
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder = varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid
födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
 Sexuell läggning = homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
 Ålder
Fem av diskrimineringsgrunderna ska beaktas vid utformningen av förskolans planarbete,
kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller annan
trosuppfattning.
Barns rätt till stöd
Ett barn har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Barnets upplevelse av
kränkningen får inte avfärdas. Det är den utsatte som avgör om ett beteende eller en handling
är oönskad eller kränkande. Personalen har alltid ett vuxenansvar att skydda barnet från att
fara illa. För att åtgärder ska kunna vidtas måste någon i personalen få vetskap om det
inträffade.
Upprättande, utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplan
Likabehandlingsplanen ska vara aktuell, utvärderingsbar och påvisa om de insatser förskolan
gjort gett önskat resultat. Planen är framtagen av likabehandlingsgruppen, i vilken samtliga
förskolor i kommunen är representerade genom likabehandlingsombud samt rektor. Planen
gäller i ett år och ansvarig för planens upprättande är rektor. Planen ska revideras och ny
kartläggning ska ske i oktober 2011. Ansvarig för att revidering sker är rektor samt en
arbetsgrupp bestående av personal. Personalen ska arbeta kontinuerligt med planen och
arbetet följs upp i samband med förskolans årliga kvalitetsredovisning.
5
Barn och vårdnadshavares delaktighet i likabehandlingsarbetet
Likabehandlingsplanen ska enligt förordningen (2006:1083) upprättas, följas upp och ses över
under medverkan av barnen i den verksamhet det gäller. Utformningen och omfattningen av
barnens deltagande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Detta kan t.ex. handla om
deras gemensamma ansvar att påtala diskriminering och annan kränkande behandling som
förekommer på förskolan. Vårdnadshavare ska ges möjlighet till delaktighet i arbetet. Detta
kan ske genom t.ex. föräldraenkät, utvecklingssamtal, föräldramöten samt spontana samtal.
Kartläggning
Kartläggning av förskolans verksamhet är en viktig del i likabehandlingsarbetet som ska
identifiera och ge viktig information om förskolans styrkor och svagheter inom
likabehandlingsområden.
Kartläggning på förskolan sker genom:
Intervjuer med barnen
Ansvarig:
Personal
Tid:
före
utvecklingssamtal
februari
Föräldraenkät
Rektor
Underlag inför och under utvecklingssamtal
Personal
Diskussionspunkter på föräldramötet
Personal/rektor
före
utvecklingssamtal
höst
Observationer av barngrupp och miljö
Personal
kontinuerligt
Viktig information från vårdnadshavarna som har
betydelse för barnets vistelse i förskolan delges med
samtycke från vårdnadshavare.
Vårdnadshavare/ kontinuerligt
personal
Barns spontana berättelse
Personal
kontinuerligt
Barnråd
Personal
återkommande
Vardagssamtal med barn
Personal
kontinuerligt
Personalens närvaro och delaktighet
Personal
kontinuerligt
Medarbetarsamtal för personalen
Rektor
höst
Kartläggning av specialpedagog av barns tal – och
språkutveckling
Specialpedagog
april/maj
6
Främjande arbete
Enligt diskrimineringslagen ska förskolan bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja
lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning
(Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling, s. 11).
Förskolans främjande arbete som personalen ansvarar för:
Välkomnar varje barn när de kommer till förskolan och ser till att de får en bra start på dagen
Uppmärksamma kränkande ord och handlingar
Måltidsplacering, alla sitter kvar vid sitt bord under lunchen
Ge alla barn tillfälle att få taltid vid t.ex. matsituation, samling
Vänta på sin tur t.ex. vid påklädning
Vid utevistelse finns alltid personal ute med barnen.
Uppmuntra positiva beteende
Arbetar för att barnen ska kunna vänta på sin tur t.ex. vid påklädning
Hjälpa barnen att sätta gränser runt sig själv genom att lära dem betydelsen av ett nej, sluta,
förlåt
Anpassa aktiviteter så de passar barnens ålder, förmåga, intresse
Synliggöra varje barn
Ger barnen taltid
Personalgruppen reflekterar kontinuerligt i pedagogiska diskussioner kring förhållningssätt
både mot barn och vuxna.
Bejaka barnens förslag och önskemål för att ge ökat inflytande och delaktighet.
Vara lyhörda och finnas nära barnen i vardagen
Observera hur samspelet i barngruppen fungerar
Ha en bra och öppen dialog med vårdnadshavarna t.ex. dagliga samtal vid hämtning och
lämning, utvecklingssamtal m.m.
Vuxna är goda förebilder
Arbeta aktivt med värderingar, människosyn och allas lika värde
7
2009 års kartläggning, mål och handlingsplan för verksamheten
Nedan följer en aktuell kartläggning av verksamhetens styrkor och svagheter. Kartläggningen
ligger som utgångspunkt för verksamhetens förebyggande åtgärder utifrån
diskrimineringsgrunderna. Åtgärderna ska ske under de kommande sex månaderna.
Kön
För tillfället arbetar enbart kvinnlig personal i verksamheten. I barngruppen finns det en jämn
fördelning av både pojkar och flickor.
Mål:
 Att förskolan ska se alla barn med öppna ögon och respektera barnens olikheter.
 Att förskolan ska arbeta medvetet för att miljö och material ska främja jämställdhet.
 Att förskolan ska arbeta för att inte befästa traditionella könsroller.
Målet







nås genom att arbetslaget:
Skapar pedagogiska miljöer som lockar både pojkar och flickor.
Undviker könsbundna benämningar på rum, leksaker m.m.
Läser böcker om olika typer av familjebildning.
Tänker på hur vi talar till pojkar resp. flickor t.ex. röstläge, ordval.
Använder oss av material som främjar jämställdhet.
Erbjuder ett brett utbud av utklädningskläder.
Lyfter traditionella könsmönster som vi möter i böcker, sånger etc. till diskussion med
barnen.
 Bemöter/ser barnet, inte kläder accessoarer och dyl.
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Förskolan är mångkulturell med barn, föräldrar och personal från många världsdelar och med
olika trosuppfattningar och religioner. Det innebär att det finns skillnader bland förskolans
familjer då det gäller kultur, språk, tradition och historia. Ibland kan kulturkrockar uppstå vid
exempelvis högtider, mat och aktiviteter.
Mål:
Inget barn ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Förskolan ska uppmärksamma barnen på den kulturella mångfalden.
Förskolans personal ska utifrån de religioner/trosuppfattningar som finns i barngruppen öka
sina kunskaper om dessa.
Målet nås genom att arbetslaget:
 Visar intresse för barnets hemland, religion osv.
 Läser böcker, sagor och ramsor från andra länder(www.ur.se)
 Uppmuntrar föräldrar till barnen att dela med sig av sina traditioner och sin kultur.
 Tar tillvara på varandras erfarenheter och kunskaper.
 Genomför en kulturdag tillsammans med barnen.
 Ser över och erbjuder alternativa lösningar vid behov t.ex. vid födelsedagar, aktiviteter
och traditioner.
8

Sätter oss in i de religioner och trosuppfattningar som finns i barngruppen genom att
t.ex. läsa litteratur.
Funktionshinder
I förskolans verksamhet finns barn och vuxna med olika funktionshinder.
Förskolans lokaler är inte handikappanpassade t.ex. toaletter.
Mål:
På förskolan ska alla barn ha samma rättigheter och möjligheter. Inget barn ska känna sig
utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder.
Målet nås genom att:
 Vi informerar om de funktionshinder som finns på förskolan och vad man kan göra för
att underlätta situationen.
 Vi skaffar kunskap genom litteratur, sakkunnig personal och/eller föräldrars kunskap
när behov uppstår.
 Vi ser över den fysiska miljön utifrån det aktuella funktionshindret tillsammans med
rektor.
 Vi använder oss av tecken som stöd om behov finns.
 Vi anpassar aktiviteter så de passar alla.
 Vi tar tillvara på matsituationen för att prata om olika behov t.ex. vid olika
matallergier.
 Vi läser böcker om olika funktionshinder för barnen.
Sexuell läggning
I nuläget finns det inga barn på förskolan som blir diskriminerade på grund av olika typer av
familjebildningar.
Mål:
Inget barn ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell
läggning. Förskolan ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuella läggningar.
Målet nås genom att:
 Vi ber biblioteket sammanställa en lista på böcker inom ämnet för både barn och
vuxna som skickas ut till alla förskolor.
 Vi läser litteratur om olika familjesammansättningar för barnen.
9
Åtgärder
Om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling ska förskolan enligt
diskrimineringslagen, och skollagen, vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i
framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. (Allmänna råd och kommentarer för att
främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, s. 22).
Ansvarsfördelning
Huvudansvaret för arbetet runt likabehandling vilar på kommunen. På förskolan är det rektor
som ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas och följs årligen.
Det är rektors ansvar enligt lag att:
 Årligen upprätta, utvärdera och revidera Likabehandlingsplanen i samarbete med
personal och barn, om möjligt också med vårdnadshavare.
 Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och
annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.
 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika
rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan
kränkande behandling.
 Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier
och annan kränkande behandling.
 Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
 Se till att förskolepersonalen har ett gemensamt system för hur de dokumenterar
anmäld eller upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder
som vidtagits.
 Driva det förebyggande likabehandlingsarbetet genom att se till att
värdegrundsdiskussioner och förhållningssätt diskuteras i arbetslagen och att det
efterlevs i arbetet med barnen.
 Utbilda arbetslagen i frågor som rör likabehandling.
Personalens ansvar
All personal i förskolan har ett ansvar att främja likabehandling och motverka diskriminering
och annan kränkande behandling.
 Har skyldighet att veta vad som står i planen och att arbeta efter den samt att arbeta för
att detta är väl förankrat i verksamheten.
 Personalens ansvar är att följa verksamhetens arbete med Likabehandlingsplanen och
vara väl insatt med dess innehåll. Ifrågasätta och reflektera över de normer och
värderingar som han/hon förmedlar.
 Ska lägga grunden i likabehandlingsarbetet så att barnen blir delaktiga.
 Se till att åtgärder vidtas när diskriminering eller annan kränkande behandling
misstänks, upptäcks eller anmäls.
 Skall presentera likabehandlingsplanens innehåll för vårdnadshavarna.
10
Utreda och åtgärda
Förskolans personal ska vara närvarande och uppmärksamma vuxna som hjälper, stödjer och
arbetar för att lösa konflikter i barngruppen. Att uppmärksamma brister i miljön,
förhållningssätt och attityder t.ex. språk och jargong samt själva och i arbetslaget reflektera
ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. De kontinuerliga samtalen med barnens
vårdnadshavare är även viktiga inslag i arbetet med likabehandling.
Barn – barn
I utredningen är det viktigt att som personal:
 Agerar direkt
 Samtala med berörda barn för att skapa en bild av vad som inträffat.
 Vid behov kontakta vårdnadshavare och rektor.
 Besluta om åtgärd gemensamt med de berörda.
 Gemensamt med de berörda besluta om/ hur uppföljningssamtal ska ske.
 Samråda med rektor för när anmälan till annan myndighet måste göras.
 Dokumenterar händelse och åtgärder genom tillbuds/skaderapport och i bifogad mall.
Vuxna – barn
Vuxnas kräkningar mot barn är viktiga att uppmärksamma och åtgärda enligt följande:
 Personalen markerar och tar upp händelsen med berörd vuxen
 Personal rapporterar om kränkande behandling till ansvarig rektor
 Rektor samlar information om händelsen
 Rektor genomför samtal med de inblandade
 Berörd förälder kontaktas. Facklig representant meddelas.
 Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda
 Uppföljningssamtal sker med de inblandade enligt överenskommelse
 Rektor dokumenterar händelse och åtgärder.
11
Kommunikation/information
För att likabehandlingsplanen ska vara känd är det viktigt med information.
Rektor ansvarar för att:
 Likabehandlingsplanen delas ut till samtliga anställda efter den årliga revideringen
 Likabehandlingsplanen delas ut till alla nyanställda och vikarier.
 Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på alla förskolors enheter.
 Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan efter revidering.
 Kultur och Utbildningsnämnden får ta del av likabehandlingsplanen efter den årliga
revideringen.
Arbetslaget ansvarar för att:
 Presentera likabehandlingsplanen för vårdnadshavarna vid barnets start på förskolan.
 Varje barns vårdnadshavare får muntlig information om innehållet i
likabehandlingsplanen samt om arbetet med likabehandling på föräldramöten.
 Dela ut likabehandlingsplanen till alla vårdnadshavare efter revidering.
 Dela ut likabehandlingsplanen till praktikanter.
 Barnen tar del av arbetet mot likabehandling då det är ett naturligt inslag i det
vardagliga arbetet.
Dokumentation
Förskolans personal dokumenterar och antecknar kontinuerligt kring utredningen, de vidtagna
åtgärderna och uppföljningen/utvärderingen.
Mallen som används för dokumentations se bilaga 1.
12
Bilaga 1
Datum:
Dokumentation gjord av:
Barn:
Förskola:
avdelning:
Vårdnadshavare:
närvarande: ja
kontaktad: ja
nej
nej
Andra närvarande vid samtalet:
ev. noteringar:
Beskriv händelsen:
Åtgärder som planeras och genomförs; överenskommelser som träffas; samt tidpunkt för
uppföljning.
Dokumentationen skickad till rektor, datum:
13