Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

advertisement
Ärende 2014:5
Stockholm den 21 november 2014
Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR
Bakgrund
En före detta kursdeltagare vid Sundsgårdens folkhögskola har anmält skolans
hantering av hans klagomål på rektors bemötande vid en diskussion mellan
honom och rektor om felparkering på skolans parkeringsplats. Han menar att
skolan inte har tagit hans klagomål på allvar och han har i sina kontakter med
FSR uppgett att han har haft svårt att få svar från styrelsens ordförande.
Deltagaren anmälde till skolans styrelse att han uppfattade rektors bemötande
som kränkande. Styrelsen behandlade ärendet den 16 oktober och framför i sitt
svar till honom att de inte ser någon anledning att kritisera rektors agerande vid
tillfället.
Deltagaren har i sina kontakter med FSR angett att han uppmanats av skolans
styrelseordförande att ta tillbaka sin anmälan till FSR.
Både Sundsgårdens folkhögskola och kursdeltagaren redogör för den diskussion
som uppstod på skolans parkeringsplats och som är upprinnelsen till
klagomålet. De två versionerna av vad som hände och vad som sades skiljer sig
åt. FSR kommer inte behandla frågan om vad som utspelade sig under
diskussionen på parkeringsplatsen.
Sundsgårdens folkhögskola har redogjort för sin hantering av klagomålet. Enligt
skolan var det inte från början tydligt att deltagaren ville göra ett formellt
klagomål till styrelsen. Därför erbjöds samtal med styrelseordförande och ett
möte tillsammans med rektor som enda åtgärder. När det väl blivit tydligt att
deltagaren ville att styrelsen skulle behandla ärendet gjordes detta. Skolan
menar att deltagarens uppgift om att han uppmanats att ta tillbaka anmälan till
FSR är grundlös. Styrelsens ordförande menar att det var deltagaren själv som
sagt att han drar tillbaka ärendet, men att han sedan ändrade sig.
2/3
Bedömning
Sundsgårdens folkhögskola hänvisar i sitt svar på frågan om riktlinjer för
hantering av anmälningar mot skolans personal till den generella informationen
om klagomålshantering. Skolan anger att klagomål i första hand ska riktas till
rektor, därefter till styrelse och i sista hand till FSR.
I skolans policydokument för hantering av trakasserier och kränkande
behandling anges under punkt 3 Ansvarsfördelning att det är skolledningens
ansvar att ”se till att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får
kännedom om eller anar att diskriminering eller annan kränkande behandling
förekommer”. Vidare anges att ”den som upplever sig kränkt bör tillfrågas
angående önskade aktiviteter/lösningar”. FSR bedömer av svaren från
Sundsgårdens folkhögskola att skolans hantering av ärendet är relevant i
förhållande till den beskrivna händelsen.
Det framgår av skolans svar att rektor tillsammans med styrelsens ordförande
hanterat ärendet. Det framgår inte av skolans dokumentation att rektor inte
deltog under styrelsens behandling av ärendet. Eftersom rektor var direkt
inblandad i händelsen hade det varit lämpligt att någon annan person hanterat
både kommunikation med kursdeltagaren och varit föredragande för skolans
styrelse.
I skolans policydokument för hantering av trakasserier och kränkande
behandling anges under punkt 6 Riktlinjer vid misstänkt/påtalad incident
beskrivs rutiner för dokumentation och för hur en god kommunikation ska
säkerställas mellan lärare och studerande. Där anges också att lärare bär ansvar
för situationen om kommunikationen inte fungerar och att läraren ska upplysa
om vilket stöd den studerande kan få från studeranderåd, skolpräst eller rektor.
FSR anser att motsvarande rutiner bör finnas angivna för de händelser där
rektor eller andra ledningspersoner själva är direkt inblandade.
Sundsgårdens folkhögskola anger i sitt svar till FSR att det inte stämmer att
styrelsens ordförande har uppmanat kursdeltagaren att ta tillbaka sin anmälan
till FSR. Skolans svar på anklagelsen står oemotsagt, eftersom deltagaren har
fått skolans svar skickat till sig för kommentarer men FSR inte har fått något
svar från honom.
Rekommendationer
1. FSR rekommenderar Sundsgårdens folkhögskola att komplettera sina
riktlinjer för hantering av trakasserier och kränkande behandling med
rutiner för hantering av ärenden där rektor eller annan person i
ledningsposition är direkt inblandad.
Detta yttrande har beslutats av Anna Medin, ordförande, Agnes Fockström
Haubitz, Lars Gejpel, Susanne Grundström och Mia Staake. Föredragande har
varit Linda Rosén.
3/3
För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Anna Medin
Linda Rosén
Download