173 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i krav

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2014-08-12
§ 173
Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. (AU § 193).
KS 2014-222
KF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Till motionären överlämna yttranden från kost- och städenheten, samt
upphandlingsavdelningen.
2 Som ytterligare information till motionären överlämna kommunstyrelsens beslut från
2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Monica Hansson (C), Motion om att MRSA-fritt kött sak införas i kravspecifikationen vid
upphandling 2014-04-29.
Yttrande från Kost- och städservice 2014-05-14.
Yttrande från Kanslienheten/upphandlingsavdelningen 2014-05-21.
Kommunstyrelsens beslut från 2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.
Sammanfattning av ärendet
I sammanfattning vill motionären att det ska införas krav om MRSA-fritt kött i kravspecifikationen vid upphandling inom Falkenbergs kommun. Antibiotika- och multiresistenta MRSA-bakterier finns i utländsk köttproduktion, framförallt på griskött och
fjäderfä. Enligt motionären förekommer som exempel MRSA-bakterier vid mätningar i
10 % i proven av danskt griskött. Motsvarande siffror för importerat kycklingkött var 31
%, importerat griskött 5 % och importerat nötkött 4 %.
Kanslienheten har begärt in yttrande från upphandlingsavdelningen och ifrån kost- och
städenheten:
Kost- och städenheten anför i korthet:
MRSA-bakterier (multiresistenta bakterier) är en typ av stafylokocker som är resistenta
mot antibiotika. Sverige är, tillsammans med Norge och Island, världsledande på att bara
använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2014-08-12
Forts § 173
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket
ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att
yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig
kontakt med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra
länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid
hantering av livsmedel är ett bra sätt att hantera att bakterier inte sprids i livsmedelskedjan.
Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning
precis som andra bakterier. Falkenbergs kommun har ett väl genomarbetat egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och upphettningstemperaturer. I
kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får
användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Kansliets upphandlingsavdelning anför:
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal
kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat
djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet, som
är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling, har tagit fram.
Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav
eller av Miljöstyrningsrådet. Med anledning av den ifrågavarande motionen har
upphandlingsavdelningen kontaktat Miljöstyrningsrådet för att se hur man ställer sig till ett
dylikt krav. Lisa Sennström, jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar:
”Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen
(2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har
genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid
kriterieutvecklingen har varit miljö- och djurskyddsaspekter.
Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga
villkor när det gäller djurskyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och
djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets
kriterier för djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I
Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt.”
Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa
upp och kontrollera. Falkenbergs kommun ställer bland annat krav på att levererade
produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2014-08-12
Forts § 173
som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska
ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är
det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla
levererade produkter skulle bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser.
MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika,
stallförhållanden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de
kvalitetskrav som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, förhindra att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till framlagda yttranden och föreslår att dessa
överlämnas till motionären. Därmed ska motionen anses behandlad.
Vid protokollet
Henrik Lundahl
Protokollet justerat 2014-08-13 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-06-10
§ 193
Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222
KS, KF
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Till motionären överlämna yttranden från kost- och städenheten, samt
upphandlingsavdelningen.
2 Som ytterligare information till motionären överlämna kommunsstyrelsens beslut från
2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Monica Hansson (C), Motion om att MRSA-fritt kött sak införas i kravspecifikationen vid
upphandling 2014-04-29.
Yttrande från Kost- och städservice 2014-05-14.
Yttrande från Kanslienheten/upphandlingsavdelningen 2014-05-21.
Kommunsstyrelsens beslut från 2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i
kommunen”.
Sammanfattning av ärendet
I sammanfattning vill motionären att det ska införas krav om MRSA-fritt kött i
kravspecifikationen vid upphandling inom Falkenbergs kommun. Antibiotika- och
multiresistenta MRSA-bakterier finns i utländsk köttproduktion, framförallt på griskött och
fjäderfä. Enligt motionären förekommer som exempel MRSA-bakterier vid mätningar i 10
% i proven av danskt griskött. Motsvarande siffror för importerat kycklingkött var 31 %,
importerat griskött 5 % och importerat nötkött 4 %.
Kanslienheten har begärt in yttrande från upphandlingsavdelningen och ifrån kost- och
städenheten:
Kost- och städenheten anför i korthet:
MRSA-bakterier (multiresistenta bakterier) är en typ av stafylokocker som är resistenta
mot antibiotika. Sverige är, tillsammans med Norge och Island, världsledande på att bara
använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur.
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket
ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att
yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-06-10
Forts. § 193
kontakt med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra
länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid
hantering av livsmedel är ett bra sätt att hantera att bakterier inte sprids i livsmedelskedjan.
Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning
precis som andra bakterier. Falkenbergs kommun har ett väl genomarbetat
Egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och
upphettningstemperaturer. I kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att
antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
Kansliets upphandlingsavdelning anför:
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal
kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat
djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet, som
är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling, har tagit fram.
Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav
eller av Miljöstyrningsrådet. Med anledning av den ifrågavarande motionen har
upphandlingsavdelningen kontaktat Miljöstyrningsrådet för att se hur man ställer sig till ett
dylikt krav. Lisa Sennström, jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar:
”Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen
(2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har
genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid
kriterieutvecklingen har varit miljö- och djurskyddsaspekter.
Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga
villkor när det gäller djurskyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och
djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets
kriterier för djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I
Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt.”
Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa
upp och kontrollera. Falkenbergs kommun ställer bland annat krav på att levererade
produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning
som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska
ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-06-10
Forts. § 193
det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla
levererade produkter skulle bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser.
MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika,
stallförhållanden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de
kvalitetskrav som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för
upphandlingslagstiftningen, förhindra att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs
kommun.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till framlagda yttranden och föreslår att dessa
överlämnas till motionären. Därmed ska motionen anses behandlad.
Yrkande och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att motionen i fjärde beslutspunkten ska anses
bifallen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2012-06-12 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Falkenbergs kommun
Kommunledningskontoret
Kanslionheten
€tt hållbart uaJ
2014 -04- 2 9
CENTERPARTIET
Motion till Kommunfullmäktige
MRSA- fria upphandlingar
I vården finns restriktioner om att inte skriva ut antibiotika i onödan, men
"läckaget" av antibiotika och multiresistenta, MRSA - bakterier från den
utländska köttproduktionen - varifrån upphandling till sjukhus , äldreboende ,
daghem och skolor sker -är däremot stort.
I både europeiska och amerikanska undersökningar har MRSA hittas på kött,
framförallt på griskött och kött från fjäderfä. Exempelvis innehöll cirka tio
procent av proven från danskt griskött MRSA- bakterier vid ett
övervakningstillfället i Danmark (data från DANMAP, 2011) motsvarande siffror
för importerat kycklingkött var 31 procent, importerat griskött fem procent och
importerat nötkött fyra procent. Källa : Livsmedelsverket.
Hela 77 procent av de danska slaktsvinen bär på MRSA; en sexdubbling på två
år (DANMAP2012). Ett skäl om något att kräva att allt kött som upphandlas är
fritt från MRSA.
För att motverka spridning av MRSA- bakterier och de konsekvenser detta får
nu och inte minst i framtiden bör krav om MRSA fritt kött införas i
kravspecifikationen vid upphandling till tillagningskök inom
Falkenbergskommun
För Centerpartiet
Tjänsteskrivelse
Datum
2014-05-06
FALKENBERG
Kommunstyrelseförvaltningen
Kost- & Städservice
Agneta Elofsson
0346-886097
[email protected]
Falkenbergs kommun
Kom/ p unle d nir> ^skon* or&t
. .
Kan:>|'onf.-aferi
20H -05- 1 4
Dpi
Yttrande på motion om att MRSA fritt kött skall införas i
kravspecifikation vid upphandling till tillagningskök
MRSA-bakterier (Multiresistenta bakterier) är en typ av stafylikocker som är resistenta mot
antibiotika. Sverige är, tillsamans med Norge och Island, världsledande på att bara använda
antibiotika när det verkligen behövs till våra djur.
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att
MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att yrkesmässig hantering av kött,
till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig kontakt med djur på en gård, inte ökar
risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av
animaliskt ursprung. God hygien vid hantering av livsmedel är ett bra sätt att hindra att bakterier
sprids i livsmedelskedjan. Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid
upphettning precis som andra bakterier. Falkenbergs kommun har ett väl genomarbetat
Egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och
upphettningstemperaturer.
I kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får användas
efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Kost- & Städservice, Agneta Elofsson, Verksamhetschef
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Tjänsteskrivelse
Datum
2014-05-21
Vårt dnr: KS2014-222
FALKENBERG
Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten
Lina Weetman
0346-885006
[email protected]
Yttrande över motion avseende MRSA-fria upphandlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal
kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat
djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet1
(MSR) har tagit fram. Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av
veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav
eller av MSR. Med anledning av den ifrågavarande motionen har upphandlingsavdelningen
kontaktat MSR for att se hur man ställer sig till ett dylikt krav. Lisa Sennström,
jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar:
"Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen
(2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har
genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid
kriterieutvecklingen har varit miljö och djurskyddsaspekter.
Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga
villkor när det gäller djur skyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och
djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets
kriterier for djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I
Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt."
Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa
upp och kontrollera. Falkenbergs kommun ställer bland annat krav på att levererade
produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning
som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska
ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är
det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla
levererade produkter skulle troligtvis bli mycket kostsamt och kräva betydande personella
resurser.
1
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika,
stallförhållden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de kvalitetskrav
som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, förhindra
att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs kommun.
Lina Weetman
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Kommunstyrelsen 2014-06-03
§152
Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen.
(AU § 174) KS 2014-255
KF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet beslutar
1 Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter
som är fria från MRSA från upphandlad leverantör.
2 Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på
köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och
djurhållning.
3 Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis
under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning.
Dessutom: Arbetsutskottet tillstyrker kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
4 Till protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan som
beaktas i årets resultat.
Sammanfattning
Jan Dickens (S) väcker förslaget att Falkenbergs kommun omedelbart agera för att tillse att
MRSA-fria köttprodukter avropas, det vill säga kött fritt från multiresistenta bakterier.
Detta med anledning av den senaste tidens problem i Europa. I dagsläget finns inget
regelverk kring hur och när tester ska genomföras. Dock finns ett tydligt samband kring
djurhållning, antibiotikaanvändning och förekomsten av MRSA. Sverige är världsledande
på dessa områden och det finns därför skäl att anta att risken för att kött som är
svenskproducerat skall vara MRSA-smittat är betydligt mindre än för kött från andra
länder.
Yrkande och beslut
Jan Dickens (S) yrkar på att
- Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter
som är fria från MRSA från upphandlad leverantör. Utifrån ett försiktighetsperspektiv
bör därför, till att börja med under resterande 2014, i första hand svenskproducerade
köttprodukter avropas.
37 (59)
Kommunstyrelsen 2014-06-03
- Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på
köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och
djurhållning.
- Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis
under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning.
- Dessutom yrkar Jan Dickens på att kommunfullmäktige föreslås besluta att till
protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget med justeringarna att
stryka meningen i första förslagspunkten som förespråkar svenskproducerade
köttprodukter, samt att i sista beslutspunkten lägga till de ekonomiska konsekvenserna av
direktiven ska beaktas i årets resultat.
38 (59)