Organisation vid fakultet GIO fokuserar på att jobba nära

2016-03-24
Lathund för kompetensområdet Grants and Innovation Office
(GIO) inom avdelningen för externa relationer
Medarbetare:
Kjärstin Hagman Boström – team leader
Tolkyn Abdikarimova
Mathias Gaunitz
Emma Hermansson
Mikael Härlin
Anna Kivilehto
Shamim Patel
Joakim Frohlund Stoltz
Anna Wingkvist
Fakultetskontakter:
FEH – Mikael Härlin
FHL – Kjärstin Hagman Boström
FKH – Joakim Frohlund Stoltz
FSV – Mikael Härlin
FTK – Anna Wingkvist
NLU – Joakim Frohlund Stoltz
Interna strukturer vid Lnu
Forskningsrådgivare (forskarutbildade): Kjärstin H Boström, Mikael Härlin, Anna Kivilehto (EU), Joakim Frohlund
Stoltz, Anna WIngkvist
- Ger information om närliggande och kommande utlysningar från forskningsfinansiärer vad gäller innehåll,
målgrupp, regler för deltagande etc.
- Bistår Lnus forskare med stöd och rådgivning vid framtagning av ansökningar
- Ger stöd och bistår i koordineringen av processen från ansökan, förhandling av kontrakt, samarbetsavtal
mellan Lnu och externa parter
- Är stöd vid förhandling av projektavtal, i nära samarbete med forskare och jurister
- Medverka i strukturering av nya forskningsinitiativ
Forskningsfinansieringsrådgivare: Tolkyn Abdikarimova, Shamim Patel
- Hjälper till att optimera budget vid ansökan.
- Ger administrativt och ekonomiskt stöd med rapportering, redovisning och revision under pågående projekt.
- Arrangerar start-up möten, för att gå igenom projektpärm: Projektpärmen ska innehålla alla relevanta
dokument som krävs i projektpärmen (avtal, tidrapporter, fakturor, reseräkningar, verifikationer).Dessa möten
bidrar till att ett ”Financial Statement (Form C) kan rapporteras för varje redovisningsperiod och att alla
nödvändiga dokument kommer att vara i projektpärmen om en revision krävs.
Innovationsrådgivare: Emma Hermansson, Mathias Gaunitz
- Ger initial rådgivning och coaching till forskare och anställda på Lnu som står inför att kommersialisera eller på
annat sätt nyttiggöra sin forskning och sina idéer.
- Arrangerar aktiviteter i syfte att öka kompetensen hos Lnu:s medarbetare inom innovationsprocessen.
- Har nära samarbete med kollegor inom Fyrklövern och med de regionala aktörerna i det kringliggande
innovationssystemet.
Science Writer: Kerstin Gunnarsson, BioReach
- Science writer (extern konsult) hjälper Linnéuniversitetets forskare med att anpassa ansökningar till olika
utlysningar genom att vid förfrågan granska och kommentera ansökningar.
- I uppgifterna ingår också att hålla seminarier och workshops, individuella forskarmöten och andra aktiviteter
med syftet att öka andelen externa forskningsmedel.
Holdingbolag: Linnaeus University Development AB är universitetets holdingbolag som bildades 2007.
Holdingbolaget äger en tredjedel i inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg AB. Under 2013 bildades
dotterbolaget Linnaeus Venture AB. Syftet med detta bolag är att man här ska kunna äga intellektuella
tillgångar samt arbeta med licensaffärer i projektet idébanken. Styrelserna för de båda bolagen består av
ordförande Per Brolin, universitetsdirektör och ledamöterna Helén Andersson, dekan för ekonomihögskolan,
Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fakulteten för Teknik och Rickard Bucksch, chef för ER. Adjungerad till
styrelsen är rektor Stephen Hwang och Emma Hermansson som verksamhetsledare
Projektstödsgruppen: GIO är en del av projektstödsgruppen, som leds av ekonomiavdelningen. Gruppen är
samansatt av personer från EK, UK och ER som arbetar med ekonomi och redovisningsfrågor runt extern
finansiering. Shamim Patel och Kjärstin H Boström från ER ingår i gruppen.
Koordinatorer för Familjen Kamprads Stiftelse: GIO har nära samarbete med de båda FKS koordinatorerna,
Marie-José Gaillard (Miljö och hållbar utveckling) och Magnus Forslund (Entreprenörskap och innovation).
Projekt som GIO är involverade i.
HBP, (Human Brain Project)
HBP är ett av EU:s FET-projekt (Future and Emerging Technologies). Projektet startade 1 oktober 2013, pågår i
10 år och har en budget på drygt 10 miljardet kr. Lnu är partner tillsammans med 110 andra universitet och
institut. Målet med projektet är att få mer kunskap om hjärnans sjukdomar för att kunna lindra och bota dem
samt för att hämta kunskap från hjärnans uppbyggnad för att kunna skapa framtidens datorer och intelligenta
robotar. Lnu är representerat genom Abdul Mohammed, professor I psykologi och Shamim Patel, projekt
manager från GIO.
K3 projektet, (Samverkan för utveckling och tillväxt genom studenters entreprenörskap och involvering i
innovationsprocesser)
Är ett Vinnovafinansierat projekt inom ramen för Högskolors och universitets strategiska samverkan. Sökt
gemensamt inom Fyrklövern, Lnu koordinerar och Emma är projektledare. Syftet är att se över vad som görs
inom ramen för samverkan på de ingående lärosätena och var man behöver ökat stöd. Har som mål att kunna
påverka incitamentsstrukturen för samverkan. Det andra delprojektet handlar om hur vi kan arbeta mer
systematisk med studenters entreprenörskap inom utbildningen. Period 2014-15. Projektledare Emma
Hermansson.
MINT projektet, (Mobilitet och Nytta för Tillväxt)
MINT är ett Vinnovafinansierat projekt inom samma program som K3 och bygger på resultat som framkommit i
det projektet. Består av tre delprojekt; A – handlar om alumn och arbetslivanknytning, B – Studenter som
resurs i Innovationsarbetet och C- kompetensförmedling och mobilitet. Samma ingående lärosäten som i K3,
LNU koordinerar och Emma projektleder. Period 2015-16. Projektledare Emma Hermansson.
Organisation vid fakultet
GIO fokuserar på att jobba nära våra respektive fakulteter, finnas med på prefektrådsmöte, institutionsmöten,
forskargruppsmöten och forskarmöten. Forskningsrådgivarna tar med frågan om nyttiggörande in i varje möte
med forskare, detta för att öka idéflödet av möjliga innovationscase.
Utbildningskonferenser
Utbildning inom GIO handlar mycket om att hålla sig uppdaterad om utlysningar, regler, verktyg samt att
utbyta erfarenheter med kollegor nationellt och internationellt.
-
KK-stiftelsens vår- och höstlansering: KK-stiftelsen (Kunskap och Kompetensutveckling) är en viktig
finansiär som finansierar forskning och utbildning på avancerad nivå, i samarbete med näringslivet.
KKS bjuder två gånger om året in rektorer, dekaner, forskningsledare och forskningsrådgivare till
lansering av deras utlysningar. I samband med detta finns även tillfälle att diskutera möjliga projekt
med KKS programhandläggare.
-
EU-handläggarnätverkets möten: Det nationella nätverket anordnar nätverksmöten (lunch till lunch)
en gång per termin med ca 80 deltagare. Inbjudna till mötet är forsknings- och
forskningsfinansieringsrådgivare från hela landets lärosäten. Från de större lärosätena är det uppdelat
så att endast personer som jobbar med EU ansökningar deltar medan från de mindre lärosätena
jobbar med finansiärer från hela spektrat.
-
Möten med nätverket för svenska finansiärer: Möten en gång per termin som bjuder in forskningsoch forskningsfinansieringsrådgivare som arbetar med svenska finansiärer.
-
SNITTS-IBC: Årlig konferens, Innovation by Collaboration, som hålls med syfte att skapa, utöka och
effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och
nyttiggörande av forskning.
-
VRs (Vetenskapsrådet) lansering och information om årets utlysningar. Inbjudna är
forskningsrådgivare från landets lärosäten.
-
Vinnovas informations möten. Vinnova har flertalet informationsmöten om innovationsutlysningar
och om H2020.
-
EARMAs årliga konferens: Forskningsrådgivare från hela Europa bjuds in att delta på ett tre dagar
långt erfarenhetsutbyte.
Nationella aktörer
Science Park
Har oftast nära anknytning till ett universitet eller högskola och erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag
infrastruktur (lokaler mm), nätverk och affärsutveckling. Kan vara huvudman för inkubator. GIO har kontakter
med VIDEUM Science Park i Växjö och Kalmar Science Park i Kalmar.
Inkubator
Organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
Inkubatorn erbjuder kvalificerad affärsrådgivning och nätverk för att underlätta kontakterna med kunder,
partners och investerare. GIO har nära kontakt med LNU regionens två inkubatorer, Företagsfabriken och
Kalmar Science Park Incubator.
Nätverk
EARMA nätverket
European Association of Research Managers and Administrators. Europeiskt nätverk för forsknings- och
forskningsfinansieringsrådgivare.
EU-handläggar nätverket
Ett nationellt nätverk för forskningsrådgivare och ekonomer som handlägger forskningsansökningar inom EU.
Fyrklövens forskningsrådgivar nätverk
Ett nätverk för forskningsrådgivare vid Karlstad-, Örebro-, Mitt-, och Linnéuniversitetet. Utbyter erfarenheter
som rör externfinansiering och forskningsrådgivning.
Innovationskontoret Fyrklövern
Innovationskontoret Fyrklövern är ett av åtta innovationskontor vid landets lärosäten som bildades 2009 (nu
finns det 12 st). Syftet är att öka graden av forskningsresultat som kommer till nytta utanför den akademiska
miljön. IK Fyrklövern består av de fyra lärosätena; Karlstad universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet
och vi på Lnu.
Nätverket för svenska finansiärer
Ett nationellt nätverk för forskningsrådgivare och ekonomer som handlägger forskningsansökningar till
nationella finansiärer.
NCP
Nationella kontaktpersoner (national contact point) för de olika delarna i Horizon2020. Finns på Vinnova.
SNITTS
Swedish Network for Innovations & Technology Transfer Support är Sveriges branschorganisation för individer
och organisationer som handgripligen och strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av
forskning.
ERRIN
ERRIN (European Regions Research and Innovation Netowork) arbetar med forsknings- och innovationsfrågor
ur ett regionalt perspektiv. ERRIN har strax över 100 medlemmar, varav flera är svenska regionkontor.
Nätverket är mycket aktivt i Bryssel och bedriver påverkansarbete genom att ta fram yttranden, anordna
konferenser, seminarier och partnersöksmöten, träffa relevanta aktörer på EU-institutionerna och delta på
möten anordnade av EU-institutionerna.
Verktyg
H2020 Online Manual
Se EU-kommissionens H2020 Online Manual för mer information om hur ansökningsprocessen inom H2020 går
till.
IAI
Intellectual Assets Inventory. En metod som GIO använder sig av, tillsammans med forskargrupper för att
inventera vilka intellektuella tillgångar som finns i ett forskningsprojekt. IAI ger svar på om det finns fler
tillgångar än de som är synliggjorda och som forskarna själva kanske inte har uppmärksammat. IAI ger också
uppslag på om dessa kan ligga till grund för fortsatt forskning eller nyttiggörande på annat sätt.
Idébanken
Idébanken är ett samarbetesprojekt inom Innovationskontoret Fyrklövern. Syfte med projektet är att öka
graden av kommersialisering/nyttiggörande av forskningsresultat och idéer genom att erbjuda ett alternativ till
det traditionella forskardrivna kommersialiseringsarbetet. Idéerna i banken licensieras till intresserade företag.
Participant Portal
Participant Portal är en internetportal för deltagare i Horizon 2020. Där finns alla nödvändiga dokument för de
olika utlysningarna och där gör också forskarna sin ansökan. All administration vad gäller ansökningar görs via
Participant Portal.
Prisma
Prisma är Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma, nya ansöknings- och ärendehanteringssystem.
Här söker forskare bidrag och hanterar sinabeviljade bidrag.
Research Professional
RP är en databas där de flesta aktuella forsknings finansieringsutlysningar i världen finns samlade på ett ställe.
Lnu har licens till denna databas och alla anställda har tillgång att söka utlysningar.
VCF
Value Creation Forum är en metod som utvecklats vid SRI (Stanford Research Institute) för att skapa skarpare
presentationer av affärsidéer. GIO hjälper forskare och anställda att mha VCF utveckla affärsidén och
presentationen av den så att man på ett tydligt sätt skall kunna beskriva ditt erbjudande för framtida kunder
och samarbetspartners.
Lärarundantaget
Undantag från regeln att arbetsgivaren äger ensamrätten till ett verk eller en uppfinning som en anställd skapat
som en del i sitt arbete. Lärarundantaget gäller för lärare och forskare vid universitet och högskolor och
innebär att de själva äger rätten till resultaten av den forskning de utför och har upphovsrätt till det
undervisningsmaterial de tar fram. Gäller patentbara resultat.
EUs forskningsprogram
Horizon 2020
EU’s senaste ramprogram för forskning och innovation. Består av tre nyckelområden: Spetskompetens,
Industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Totalt finns en budget på 80 miljarder euro under perioden
2014-2020.
MSCA,(Marie Slodowska Curie Actions)
MSCA (en del av H2020 som återfinns under spetskompetens) stöder både nyblivna och erfarna forskare i hela
världen. Forskare inom de flesta forskningsområden kan få stipendium. Åtgärderna stöder också
doktorandutbildningar med företagsinriktning där man kombinerar akademiska forskarstudier med arbete ute
på företag. Pengar går även till annan innovativ utbildning som gör det lättare för forskarna att få jobb och
utveckla sin kompetens. Utöver forskningsbidragen har forskarna också chans att skaffa sig erfarenheter
utomlands och i den privata sektorn.
ERC (European Research Council)
ERC (en del av H2020) stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya
och framväxande områden. ERC:s uppdrag är att främja forskardriven forskning av högsta kvalitén inom alla
vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering.