Uploaded by User695

Varingssymboler memory

Varningssymboler Varningssymboler Varningssymboler
Varningssymboler Varningssymboler Varningssymboler
Varningssymboler Varningssymboler Varningssymboler
Brandfarligt
Oxiderande
Produkten gör så det blir en
Produkten kan börja brinna
kemisk reaktion, börjar
om den kommer i kontakt
brinna eller exploderar när
med gnistor eller eld
den kommer i kontakt med
något brännbart.
Giftigt
Produkten kan ge
livshotande skador vid
inandning, hudkontakt och
om du äter den(förtäring).
Skadligt
Frätande
Explosiv
Produkten ger frätskador
när den kommer i kontakt
med kroppen.
Produkten kan explodera
om den utsätts för värme,
gnistor, slag eller friktion.
Produkten är skadlig för
kroppen om du andas in
den, äter den eller får den
på huden. Symbolen sitter
också på produkter som kan
ge allergiska reaktioner.
Hälsofarligt
Miljöfarligt
Produkten är giftig för
miljön.
Produkten kan ge cancer,
fosterskador, göra så man får
svårt att få barn, ärftliga
genetiska skador. Symbolen
sitter också på produkter som
kan ge kemisk lunginflammation
eller andra alvarliga skador när
man använder produkten en
gång eller ofta.
Gas under tryck
Produkten är en gas som är
ihop tryckt i en behållare
som kan explodera om den
kommer i kontakt med eld.
Varningssymboler Varningssymboler Varningssymboler
Varningssymboler Varningssymboler Varningssymboler
Varningssymboler Varningssymboler Varningssymboler