Uploaded by User1745

Ma uppgifter

Ma_2a_del_1:
1. Punkterna (−4, 6), (5, 7), (6, −2) och (−6, −4) utgör hörnen i en fyrhörning. Bestäm
koordinaterna för den punkt där fyrhörningens diagonaler skär varandra. Svara exakt!
lärarens svar är (4/9,22/9)!
2. Vilket värde skall a ha för att en rät linje med riktningskoefficienten 2 skall gå genom
punkterna (a – 1, 2) och (−2, a + 2)? Lärarens svar är a=6!
Ma_2a_del_2:
1. Lös ekvationen 9x3 + 6x2 = 0.
2. En kub har volymen 24 dm3. Hur lång är kubens sida? Avrunda ditt svar till hela cm.
lärarens svar är 29cm!
Ma_2a_del_3:
1. Lös ekvationen −3x2 − 27x = 42
2. Lös ekvationssystemet nedan.
3.
4. En linje går genom punkten (3, 1) och är parallell med en annan linje 0,8x + 2y – 2 = 0. De
båda linjerna begränsar tillsammans med koordinataxlarna ett område. Beräkna detta
områdes area?
5. Funktionen y = 5 + ax + bx2, där a och b är konstanter, är given.
a)
För vilket värde på b är funktionens graf en rät linje?
b)
För vilka värden på b har funktionen ett nollställe? (Ditt svar kan givetvis innehålla
konstanten a.)