prov clio

Fast, flytande eller gas? A1 – begrepp
Om vi värmer kol till ungefär 4 000 °C kommer ämnet inte längre att vara fast, utan
flytande. Alla ämnen är olika beroende på olika faktorer.
Välj rätt ord i varje ruta.
Klicka på varje meny och välj rätt alternativ.
Alla grundämnen kan finnas i
olika faser. Ämnena kan antingen
. Ämnets fas är beroende av
vara
ämnet har. I rumstemperatur är socker
vilken
alltid
, men om du värmer sockret blir det
Varje ämne har en bestämd
.
när det ändrar fas. När vatten
övergår från is (fast form) till vatten (flytande form) kallas det för
Temperaturen då detta sker kallas för
.
.
När vatten kokar så övergår det från flytande form till gasform, det kallas
för
.
är den temperatur då
vatten kokar. När vatten övergår från gasform till flytande form kallas det
däremot
, och temperaturen där det sker kallas
för
.
Vad kan du om pH? A1 – begrepp
Om du har sett reklam för ansiktskrämer och andra produkter har du säkert hört
begreppet pH-neutralt, eller kanske AHA-syror? Syror och baser är vanliga runt omkring
oss, men vad kan du om dem egentligen?
Para ihop meningarna med rätt begrepp.
Dra rätt alternativ till de markerade områdena.
syra
bas
frätande ämne
saltsyra
svavelsyra
indikator
lösning
fällning
ammoniumjon
1.
2.
3.
4.
5.
Byter färg när den kommer i kontakt med baser eller syror.
Ett fast ämne som kan bildas när två lösningar blandas.
En positiv jon som bildas av ammoniak i en vattenlösning
Något som kan lösa upp ämnen, t.ex. tänder eller hud.
6. En stark syra, kemisk beteckning HCl.
7. Hydroxidjon, OH.
8. Ett ämne som har högre pH än 7.
9. Blandning av flera olika ämnen.
10. En stark syra, kemisk beteckning .
11. Ett ämne som har lägre pH än 7.
Spridningsprocesser: A1 – begrepp
Försurning av mark och vatten är ett stort problem för miljön som även påverkar
människan. Ett av de nationella miljömålen handlar om att det bara ska få förekomma
naturlig försurning, att det alltså inte längre ska falla sur nederbörd.
Titta på på diagrammet och svara på frågorna.
Välj svar.
1. Vad är surt regn?
Välj två svar
Surt regn bildas av luftföroreningar som löser sig i vattendropparna i molnen och bildar
syror.
Det är regn som smakar surt.
Det är vatten med högt pH-värde.
Surt regn är skapat av förbränning i skorstenar och leder till att korallreven dör.
2. Vilken del av Sverige har lägst andel surt regn?
Välj ett svar
Norrland.
Mellersta och östra Sverige.
Sydvästra Sverige.
Det går ej att utläsa av diagrammet.
3. Sydvästra Sverige har högst andel försurad mark. Vilken av förklaringarna nedan skulle
vara en trolig förklaring till det?
Välj ett svar
Sydvästra Sverige har färre industrier, därför är pH-värdet i marken högre.
Surt regn kan färdas långa sträckor i luften med hjälp av vindarna, därför är sydvästra
Sverige mer utsatt eftersom det får en större andel av Europas utsläpp.
Sydvästra Sverige har större befolkning än Norrland, därför borde utsläppen vara högre
där.
Norrland och mellersta Sverige kalkar regelbundet marken, därför är problemen mindre
där.
4. Vad kan göras på kort sikt för att sänka pH-värdet i marken?
Välj ett svar
Sprida ut kalk som sänker pH-värdet.
Förbjuda fabriker att släppa ut luftföroreningar som orsakar surt regn.
Föreslå människor att inte åka bil, eftersom avgaser bidrar till försurning.
Förbjuda dubbdäck på sommaren.
dsla eller inte? A1 – begrepp
Vi kan använda konstgödsel för att ge växterna extra mycket av den näring de behöver för
att växa och frodas.
Vilka påståenden om gödsel stämmer?
stämmer stämmer inte
Det behövs ofta konstbevattning för att gödslet ska tränga ner till
växternas rötter.
Fosfat är ett vanligt gödningsmedel.
Konstgödsel är gödsel som är grönt så att åkrarna ska se fina ut.
De stora vattenmängderna som krävs gör att stora mängder
konstgödsel läcker ut i våra vattendrag.
Naturligt gödsel bidrar mer till växthuseffekten än konstgödsel.
För mycket gödsling kan leda till övergödning.
Välj ett svar för varje rad i tabellen.
Vattnets kretslopp: A1 – begrepp
Merparten av allt vatten i naturen finns i våra hav. När solen värmer haven kommer vattnet
att förångas och bilda moln genom kondensering. När molnen svalnar kommer vattnet
tillbaka ner till jorden i form av regn, snö eller hagel.
Vad heter delarna i vattnets kretslopp?
Dra alternativen till rätt plats i bilden.
1. grundvattenavrinning
1. grundvattenavrinning
2. nederbörd
2. nederbörd
3. avrinning till sjö
3. avrinning till sjö
4. kondensation
4. kondensation
5. transpiration
5. transpiration
6. avdunstning
6. avdunstning
Luften i städerna: A1 – begrepp
I London skedde en luftkatastrof år 1952. Cirka 4 000 människor dog omedelbart, och
över 6 000 människor dog senare till följd av sjukdomar kopplade till katastrofen.
Välj rätt ord i texten nedan.
Klicka på varje meny och välj rätt alternativ.
I stora städer bildas
. Städer som ligger mellan höga berg är
ofta mer utsatta, eftersom det blir lä mellan bergen
och
och
. Giftiga gaser i luften
kan bilda en giftig dimma, som kallas för
. År
1952 skedde en luftkatastrof i London, då 4 000 människor dog av den giftiga luften.
En annan form av
avgaser träffas av
leda till skador på
är
. Det bildas när bilars
från solen. Det är giftigt att andas in och kan
.
bildas på ett annat sätt, och är bra för oss människor.
zonet: A1 – begrepp
i atmosfären
När du är ute en solig sommardag är det viktigt att använda solskyddsfaktor så att du inte
bränner dig. Visste du att om ozon inte fanns så skulle vi inte kunna vara utomhus i solen
alls?
Avgör om påståendena stämmer eller inte.
Välj ett svar för varje rad i tabellen.
stämmer stämmer inte
Ozon består av tre syreatomer som sitter ihop.
Ozon består av två syreatomer och en lite mindre syreatom.
Ozonets struktur är stabil.
Ozonet kan lätt brytas ner till syrgas och en fri syreatom.
Ozonet absorberar UV-strålning.
Ozonmolekylerna bryts ner av olika kemiska ämnen.
Ozonlagret har tunnats ut på många ställen och kommer aldrig mer återhämta sig.
När ozonlagret är tunt ökar den globala uppvärmningen.
Metallers egenskaper: A1 – begrepp
Alla metaller har vissa egenskaper. Vet du vilka egenskaperna är?
Välj vilka egenskaper som är specifika för metaller i tabellen.
Välj ett svar för varje rad i tabellen.
metallegenskap
brinner lätt
har en blank yta
låg smältpunkt
går att dela med kniv
leder ström
har hög densitet
flyter på vatten
leder värme
Metaller kan användas på många olika sätt: A1 – begrepp
Metaller kan användas på många olika sätt, men vilken metall används till vad?
Välj rätt metall.
Välj svar.
1. Metall som används till galvanisering för att skydda till exempel järn mot rost.
Välj ett svar
zink
koppar
inte en metallegenska
guld
patina
2. Metall som används både som smycke och som ledare i datorers kretskort.
Välj ett svar
koppar
silver
titan
guld
3. Vissa smycken består till 83 % av den här metallen, resten av smycket innehåller
koppar och kadmium.
Välj ett svar
nickel
silver
roséguld
zink
4. En metall som ofta används för att skruva ihop ben och i tandproteser eftersom den inte
stöts bort av kroppen.
Välj ett svar
magnesium
zink
aluminium
titan
5. Den vanligaste metallen i jordskorpan, samt en metall som klassas som en lättmetall.
Välj ett svar
aluminium
koppar
guld
titan
6. Vilka av följande ämnen är metaller?
Välj fem svar
zink
titan
diamant
kol
guld
platina
magnesium
syre
etallframställning: A1 – begrepp
Järn är inget grundämne, utan en blandning av flera olika ämnen. I en masugn värms
ämnena och bildar järn.
Hur går framställningen till?
Dra alternativen till rätt plats i bilden.
1. luft
1. luft
2. koks
2. koks
3. kalksten
3. kalksten
4. råjärn
4. råjärn
5. järnmalm
5. järnmalm
6. koldioxid
6. koldioxid
7. slagg
7. slagg
Livscykelanalysen ger en uppfattning om hur miljöskadlig en produkt är. Du kan också
jämföra olika sätt att tillverka produkter för att kunna välja bästa processen ur
miljösynpunkt.
Komplettera meningarna.
Klicka på varje meny och välj rätt alternativ.
En livscykelanalys är en metod för att undersöka vilken
analyseras för att undersöka till exempel
har. Alla olika steg i
släpper ut. I
hur mycket koldioxid
livscykelanalysen räknas också användandet av varan in, och hur den
kan
en produkt
.
De miljöeffekter som undersöks i en livscykelanalys är till exempel hur tillverkning och
användning av varan påverkar
försurning,
,
, vattenförbrukning och nedbrytning av ozonlagret.
Vilket avlopp? A2 – information och diskussion
Pelle ska installera ett avlopp till sitt fritidshus. Han kan inte ansluta till det kommunala
systemet, och måste därför installera ett enskilt avlopp. Den kommunala miljöinspektören
gav honom tabellen nedan och bad Pelle att ta ställning till vilket avlopp han vill ha.
Dra meningarna till rätt avloppslösning i tabellen.
Dra alternativen till rätt plats i bilden.
1. Den sämsta lösningen för avlopp i fritidshus ur miljösynpunkt.
1. Den sämsta lösningen för avlopp i fritidshus ur miljösynpunkt.
2. Den bästa avloppslösningen för att minimera koldioxidutsläppen men även rena vattnet
från näringsämnen.
2. Den bästa avloppslösningen för att minimera koldioxidutsläppen men även rena vattnet
från näringsämnen.
3. Liknar den typ av avloppsrening som sker i våra reningsverk.
3. Liknar den typ av avloppsrening som sker i våra reningsverk.
4. Avloppslösning som minskar risken för övergödning.
4. Avloppslösning som minskar risken för övergödning.
5. Avloppslösning som är känslig för korrosion.
5. Avloppslösning som är känslig för korrosion.
Hur kan vi lösa vattenbristen? A2 – information och diskussion
Jordbruket i stora delar av världen är helt beroende av konstbevattning för att odla sina
grödor. Detta gäller speciellt i de länder där det inte regnar så mycket som det gör i
Sverige. När klimatet blir varmare kan det dock leda till att mindre vatten finns tillgängligt
för människor och jordbruk.
Läs påståendena i bilden och fyll i tabellen.
Anders
Personen för ett välutvecklat resonemang till hur vi
kan lösa vattenbristen.
Personen ger ett förslag till lösning som inte är
baserat på naturvetenskap.
Personen ger ett utvecklat förslag till lösning som
är grundat i naturvetenskap.
Personen ger ett felaktigt förslag till lösning.
Vilka egenskaper har ämnen? A3 – undersökning
Fatima Jesper Molly
När du inte vet vilket ämne du har framför dig så finns det några olika sätt att identifiera
dem.
Svara på frågan.
Välj svar.
Vilka av orden beskriver egenskaper vi kan mäta eller observera hos ämnen?
Välj sex svar
kokpunkt
densitet
färg
mjukhet
hårdhet
magnetisk
styrka
doft
temperatur
värmeledningsförmåga
Välj ett svar för varje rad i tabellen.
vi laborerar använder vi specifik laborationsutrustning.
Vad heter materielen på bilderna?
Dra orden till rätt bild.
rundkolv
bägare
F-kolv
pipett
E-kolv
droppflaska
byrett
provrör
kristallisationsskål
mätcylinder