Vad har vi för ansvar?

advertisement
Film
•
•
Växthuseffekt
Naturlig/
onaturlig
Växthusgaserna är
koldioxid, vattenånga,
metan, kväveoxid,
freoner och ozon.
Kolets kretslopp
Varifrån kommer växthusgaserna?
Vilka länder släpper ut mest?
Vad händer om vi inte slutar släppa
ut?
Vad kan man göra?
Energikällor som är
miljövänliga:
•
•
•
•
•
•
•
Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft
Solenergi
Vågkraft
Fjärrvärme
Kärnkraft?
Vad har vi för ansvar?
• Källsortera; varför?
• Ändra sina
vanor…balanskonto
• Köpa ekologiskt
• Ej flyga
• Ej köra bil så
mycket…(eko-köra)
• Kompostera, odla egen
mat
Ozonskiktets uttunning
• Ozon absorberar UVstrålning.
• Ozonmolekylen
reagerar lätt med
andra molekyler, ex
freoner och förstörs.
• Insatser för 10-20 år
sedan har gjort att
ozonskiktet har
stabiliserats…
Marknära ozon
• En del av ozonet bildas
nära marken vid utsläpp
av kväveoxider och
kolväten (kommer t ex
från dieselbilars avgaser)
under inverkan av solljus.
• Detta ozon är giftig som
tex kan påverka
skördarna, luftrören hos
människor, kan ge
huvudverk, osv.
Försurning
• Orsakas av svaveldioxider och
kväveoxider som släpps ut till
atmosfären genom all
förbränning och ammoniak
som kommer från djurhållning
och gödsling
• Drabbar djur och växtliv, sjöar,
byggnader vittrar sönder;
Sverige är speciellt utsatt då vi
har kalkfattig berggrund.
Kalken kan nämligen
neutralisera försurningen och
höja pH-värdet.
Övergödning
• Bildas av kväve- och
fosforöverskott…
• Kommer från
konstgödsel,
förbränning…
• Gör att t ex sjöarna
växer igen…
Kvävets kretslopp
(Vattnets kretslopp)
Spridning av giftiga ämnen
• Tungmetaller: ex
kvicksilver, bly,
kadmium, mm
• Bekämpningsmedel
• DDT
• Oljebaserade
produkter, ex bensin,
lösningsmedel, färger,
plaster…
Förstörelse av biotoper
•
•
•
•
•
På grund av alla dessa
miljöproblem så ändras
förutsättningarna för liv…
Om isarna smälter på grund av
växthuseffekten,kan inte isbjörnar
överleva.
Haven värms upp av
växthuseffekten, detta bidrar till att
korallerna bleknar som bidrar till
att massor med fiskarter inte har
”hem” och dör ut.
Men om de dör ut, så kommer
större fiskar också att dö ut för de
har mindre fiskar som föda – som
har dött ut.
I slutändan så påverkas vi
människor…för vi har fisk som
föda…
Näringskedja/näringsväv
Hållbart samhälle
• Energiutnyttjande
• Befolkningsökning
• Naturresursslöseri
• Leva på ett ”Jord-klot”
• Ekologiska avtryck
Fotosyntes
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards