SV SV Bilaga I: Nya initiativ Nr Titel Typ av initiativ[1

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Strasbourg den 16.12.2014
COM(2014) 910 final
ANNEX 1
BILAGA
till
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET,
RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT
REGIONKOMMITTÉN
Kommissionens arbetsprogram 2015
En ny start
SV
SV
Bilaga I: Nya initiativ
Nr
Tillämpningsområde och mål
Typ av initiativ1
Titel
En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar
1. Investeringsplan
för
kompletterande lagstiftning
Europa: Lagstiftning
Kompletterande lagstiftning inkluderar inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi),
främjande av samarbete med nationella programbanker och förbättrad tillgång till finansiering för små och
medelstora företag.
2. Främjande
av
integration
och Lagstiftning/ickeanställbarhet på arbetsmarknaden
lagstiftning
Ett paket åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att få ut människor, särskilt långtidsarbetslösa och
ungdomar, på arbetsmarknaden och utveckla en kompetent arbetskraft. Här ingår åtgärder för att följa upp
genomförandet av sysselsättningsgarantin för unga, ett förslag till rådsrekommendation om integration av
långtidsarbetslösa samt kompetensutvecklande åtgärder.
3. Halvtidsöversyn av strategin Europa Icke-lagstiftning
2020
En förbättrad och uppdaterad Europa 2020-strategi som bygger på lärdomarna från strategins första fyra år, så
att den fungerar som en verkningsfull strategi för tillväxt och sysselsättning efter krisen. Uppföljning av det
nyligen avslutade offentliga samrådet.
En sammankopplad digital inre marknad
4. Paketet för en digital inre marknad
Lagstiftning/ickelagstiftning
Målet är att konsumenterna ska ha gränsöverskridande tillgång till digitala tjänster, att företagen ska få lika
villkor och att det ska skapas förutsättningar för en livskraftig digital ekonomi och ett digitalt samhälle.
Här ingår även lagstiftning om bl.a. en moderniserad upphovsrätt.
En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik
5. Strategisk ram för energiunionen
Lagstiftning/ickelagstiftning
6. Meddelande om vägen till Paris – Icke-lagstiftning
multilateralt
svar
på
klimatförändringarna
1
Den strategiska ramen inriktas på försörjningstrygghet i fråga om energi; integrering av nationella
energimarknader, minskning av efterfrågan på energi i EU, mindre andel koldioxidtunga energikällor i
energimixen samt främjande av forskning och innovation på energiområdet. Här ingår även en översyn av
EU:s system för handel med utsläppsrätter som en del av regelverket efter 2020.
Målet är att skissera EU:s syn och förväntningar och förklara partnerländernas ambitioner mot bakgrund av
2015 års avtal, och ange EU:s bidrag i enlighet med Europeiska rådets slutsatser av den 24 oktober 2014.
Typen av initiativ kan komma att ändras beroende på hur konsekvensbedömningen utfaller.
2
Nr
Tillämpningsområde och mål
Typ av initiativ1
Titel
En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas
7. Strategi för den inre marknaden för Lagstiftning/ickevaror och tjänster
lagstiftning
En strategi för ett nytt helhetsgrepp på den inre marknaden för ökad integration, bättre ömsesidigt erkännande
och standardisering i centrala industri- och tjänstesektorer där den ekonomiska potentialen är störst, bl.a.
företagstjänster, byggsektor, detaljhandel, lagreglerade yrken, avancerad tillverkning och kombinerat
tillhandahållande av varor och tjänster. Särskilt fokus på små och medelstora företag.
8. Paket för arbetskraftens rörlighet
Lagstiftning/ickelagstiftning
Paketet är avsett att understödja arbetskraftens rörlighet och bemöta missbruk genom bättre samordning av
systemen för social trygghet, en målinriktad översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare och ett
förbättrat Eures.
9. Kapitalmarknadsunionen
Lagstiftning/ickelagstiftning
En åtgärdsplan för bättre finansiering av ekonomin genom effektivare marknadsbaserade
finansieringsinstrument, inbegripet arbete för en ram för värdepapperisering av hög kvalitet.
10. Ram för resolution
finansinstitut än banker
11. Luftfartspaket
av
andra Lagstiftning
Lagstiftning/ickelagstiftning
Förslag om en europeisk ram för återhämtning och resolution av systemviktiga finansinstitut såsom centrala
motparter.
Paketet omfattar ett meddelande om problem och åtgärder för att öka konkurrenskraften för luftfartssektorn i
EU samt en översyn av luftfartsförordningen nr 216/2008.
En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
12. Paket för en djupare ekonomisk och Lagstiftning/ickemonetär union
lagstiftning
Det här paketet ska följa upp översynen av de senaste åtgärderna för ekonomisk styrning (”sexpacket” och
”tvåpacket”), ge incitament till strukturreformer och behandla den ekonomiska och monetära unionens
representation i länder utanför EU.
13. Förslag till direktiv om obligatoriskt Lagstiftning
informationsutbyte
i
fråga
om
gränsöverskridande skattebeslut
Det föreslagna direktivet är tänkt att reglera informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i olika
medlemsstater i fråga om förhandsbesked och tillämpning av rättsliga bestämmelser i enskilda skattebetalares
gränsöverskridande ärenden.
14. Handlingsplan mot skatteflykt och Icke-lagstiftning
skattebrott, inbegripet ett meddelande
om ett nytt tillvägagångssätt för
bolagsbeskattning
på
den
inre
marknaden mot bakgrund av den
globala utvecklingen
Handlingsplanen bygger på arbetet i fråga om underminering av skattebaser och vinstdelning i OECD och
G20, och planen omfattar EU-åtgärder för att gå över till ett system där landet där vinsten uppstår också är det
land som tar ut skatt, även i den digitala ekonomin. Syftet med meddelandet är att stabilisera
bolagsskattebasen i EU för en rättvis skattemiljö, inbegripet en nystart av arbetet med en gemensam
konsoliderad bolagsskattebas.
3
Nr
Titel
Tillämpningsområde och mål
Typ av initiativ1
Handel: Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
15. Strategi för handel och investeringar Icke-lagstiftning
för sysselsättning och tillväxt
En heltäckande översyn av EU:s handelspolitiska strategi, särskilt dess bidrag till sysselsättning, tillväxt och
investeringar. Översynen ska omfatta alla aspekter på handelspolitiken, inbegripet bilaterala, plurilaterala och
multilaterala förhandlingar samt autonoma åtgärder. Politiska riktlinjer på alla dessa områden för de nästa fem
åren ska ingå.
Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende
16. Förslag om att färdigställa EU:s Lagstiftning
anslutning
till
den
europeiska
konventionen om de mänskliga
rättigheterna
Förslag om undertecknande, ingående och tillämpning av anslutningsavtalet, med hänsyn tagen till den
stundande rådgivningen från EU-domstolen.
17. Europeisk säkerhetsagenda
Icke-lagstiftning
Meddelandet ska innehålla ett förslag till en europeisk agenda för säkerhet för åren 2015–2020. Befintliga
åtgärder ses över och nya åtgärder föreslås, med beaktande av nya säkerhetshot.
Lagstiftning/ickelagstiftning
Syftet är att ta fram en ny hållning till laglig migration och göra EU till en attraktiv destination för
begåvningar, samt förbättra hanteringen av migrationen genom ett intensivare samarbete med tredjeländer,
stödja en bättre fördelning av bördorna och solidaritet samt bekämpa irreguljär migration och smuggling.
Agendan omfattar även en översyn av direktivet om blå kort, EU:s enhetliga arbetstillstånd för
högkvalificerade arbetstagare.
Mot en ny migrationspolitik
18. Europeisk migrationsagenda
En starkare global aktör
19. Meddelande om översyn av EU:s Icke-lagstiftning
grannskapspolitik
Detta gemensamma meddelande från utrikesrepresentanten och kommissionen ska innehålla resultaten av
översynen av grannskapspolitiken och ska utmynna i nya politiska riktlinjer efter ett samråd som inleds
samtidigt som det årliga grannskapspaketet läggs fram.
20. Meddelande om målen för hållbar Icke-lagstiftning
utveckling efter 2015
Syftet med meddelandet är att slå fast EU:s gemensamma inställning till det globala partnerskapet för att nå
målen för hållbar utveckling. Här ingår både ekonomiskt och annat genomförande, inhemsk/internationell och
offentlig/privat finansiering, olika former av partnerskap samt former för övervakning, redovisningsskyldighet
och översyn.
4
Nr
Titel
Typ av initiativ1
Tillämpningsområde och mål
En union i demokratisk förändring
21. Förslag till interinstitutionellt avtal om Icke-lagstiftning
bättre lagstiftning
Förslaget går ut på att tillsammans med Europaparlamentet och rådet uppdatera och stärka den gemensamma
grundläggande inställningen till bättre lagstiftning.
22. Förslag till interinstitutionellt avtal om Icke-lagstiftning
ett obligatoriskt öppenhetsregister
Förslaget till interinstitutionellt avtal med Europaparlamentet och rådet kommer att stärka öppenheten och
ansvarsutkrävandet genom att öppenhetsregistret blir obligatoriskt för alla intressegrupper som försöker
påverka det politiska beslutsfattandet vid någon av de tre EU-institutionerna.
23. Översyn av beslutsprocessen
genetiskt modifierade organismer
I översynen ska man undersöka hur reglerna kan ändras så att medlemsstaternas majoritetsståndpunkt beaktas
bättre.
för Lagstiftning/ickelagstiftning
5
Download