Kallelsen till Guds rike - Filadelfiakyrkan Örebro

advertisement
AndersSundström,FiladelfiakyrkanÖrebro,2016-06-05
KallelsentillGudsrike
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
BlanddetsistaJesussägertillsinalärjungarärattdeskagöraallafolktilllärjungar.Viharalltsåallaen
kallelsetillGudsrike,ochtillattvarahanslärjungar.Mendenkallelsenkanseolikautförolikautavoss.
LäsJohannesevangelium1:35-51
Jesusvaldeuttolvlärjungar.Detärintesärskiltenkeltatträknauppdem.PetrusochJohanneskänner
mångaigen,ochkanskederasbröderAndreasochJakob.SedanharviTomastvivlarenochJudasförrädaren.Ochsåsextill:Matteus,Filippos,enJakobochenJudastillsamtSimonselotenochBartolomaios.EndelmenarattBartolomaiosochNatanaelärsammaperson.(Bartolomaiosärarameiskaoch
Natanaelärhebreiska.)Detärtroligtattdetfaktisktärpådetsättet.HärärdetNatanaelsomomnämns.
IdenhärtextenharjagvaltattgöratrenedslagpåvadJesussägernärhankallarlärjungarna–som
skullekunnavaraduochjag.
1)
Vers42:”JesussågpåSimonochsade:’DuärSimon,Johannesson.
DuskallhetaKefas’(detbetyderPetrus).”
NärJesusträffarPetrusförförstagången,sägerhanvadhanheterochatthanskabytanamn.Detvanligaärvälattmanfrågarvadnågonheter,menJesusharredanandratankaromPetrus.Petrusbetyder
klippa.JesusuttalarhäratthanhartänktattPetrusskabliledarenförlärjungaskaranochsedanförden
förstakyrkan.Hanfårenväldigttydligkallelse.
Iblanddiskuterarmanomdetbehövsensärskildkallelseommanvillblipastorellerpräst.Allahar,som
viskatalaomidag,enkallelsetillGudsrike,menjagtrorinteattallakristnaärkalladeattblipastorer.
Endelärdet.Detärlättattsnabbttänkaomsådanaatthan/honärbättre,heligareellerförmeränandra,mendåfårviinteglömmavadklippanPetrusgjorde.Hansvorinförmänniskorochförnekadeatthan
kändeJesus,tillochmedtregånger.Ettfruktansvärtsvek,somjubordeinnebäraatthanförbrukatsin
kallelse.MeniställetblevPetrusvarseatthanisigsjälvintevarenklippa,menattGudgenomsinstora
nådändåkundeanvändahonom.Attvarapastoräringetvanligtjobb,detärenkallelse.Jagtrorinteatt
någonförsamlingvillutseenpastorsomserdetsomettjobb.Jagtrorattmanvillutseenpastorsomär
övertygadomattGudharkallathonomellerhennetilldennatjänst.
Visstärdetspecielltattjobbasompastorienförsamling,menändåinteomöjligtförmånga.Petrusliv
vittnaromattdetfinnsplatsförmisslyckandenochfelaktigabeslut.Inteförattdetärbraisig,mendet
handlarinteomouppnåeligakravsomställs.
2)
Vers43:DåträffadehanFilippos.Hansadetillhonom:”Följmig!”
Filipposärenlärjungesomomnämnslitegrand.HanfinnsmednärJesusförvandlarfembrödochtvå
fiskartillmatför5000män,ochäraktiviorganisationenkringdetta.Vidareomnämnshannärnågra
grekersökerupphonomförattdevillträffaJesus,ochdåfrågarFilipposAndreas,somisinturfrågar
Jesus.VidavskedstaletsomJesushöllsåvillFilipposattJesusskavisademFadern.Hantrorattdetär
viktigtförgruppen.OchhäritextenfårhanuppdragetattföljaJesus,vilkethangör.HanharlästiMose
lagochprofeternaochfunnitJesusdär.NuvillhanattNatanaelskahängamed.
IFilipposkanmanseenöverlåtenochhängivenlärjunge:
-Hanärlojalochvilligatthuggaidärdetbehövs.
-Hanlåterandratastörreansvar,menvillgärnabackauppmeddethankan.
-HanärpålästochkanmycketiSkriften.
-HanvillföramänniskorframtillJesussåattdekankommatilltro.
2
Jesusgavintesinalärjungarsammarollnärhanvaldeutdem.OmPetrusfickrollenavpastor,såfår
Filipposrollavenledaresomärhängivenochlojal.Detfinnsmångakyrkorivårtlandsomharenpräst
mensomkanskesamlar4,5styckenåhöraretillgudstjänsterna.Detfinnsenkyrka,detfinnsenpräst
meningetfolk.Vadblirresultatetdå?
JagharsettmångaFilipposhäriFiladelfia.Personersomegentligenbäruppförsamlingen.Jagskullevilja
uppmuntradigsomärengageradsomledarepåolikasätt,somfinnsmedochgörmycketpraktiskt,som
taransvarochsomharnödochglödförGudsrikeivårtidochvårstad.Duskavetaensak:utandig
stannarförsamlingen.Dethjälperintehurduktigaochbrapastorermanänanställer.Detbliringetresultatutandig.Funderardupåattdukanskeskadradigtillbaka,tyckerattduhargjortditt,attdetärdags
förandraattträdain?Jagförstårdinatankar,menJesusvillfortsättaattkalladig.Geinteupp.Trädinte
tillbaka.Detdugörärviktigtochduhardinglädjeochdittlividetta.Förloraintedet,sägerHerren!
3)
Vers47:JesussågNatanaelkommaochsadeomhonom:
”Därärensannisraelit,ensomärutansvek.”
DentredjelärjungensomJesusmöteritextenärenriktigdoldis.Detståringentingomhonommerän
härvidkallelsen,plusatthanvartillsammansmeddeövrigalärjungarnanärJesusuppstått.Undertre
årstidsahaningenting,ellerutfördenågotsomvarvärtattnoteraenligtMatteus,Markus,Lukasoch
Johannes.HurkommerdetsigattJesus,närhanendastväljeruttolvlärjungar,väljernågrapersoner
somintemärks?
EnsakvetviomNatanael.Hanvarensannisraelit,hanvarutansvek.Hankanskevarendoldis,men
hanslivvargediget.UnderfikonträdetsattdenanonymeNatanaelförsigsjälv.Hanbehövdenågonsom
drogihonomförattdetskullehändanågot.Kanskeliteblyg,litetillbakadragen,sågsigintesomsärskilt
betydelsefull.DethanintevisstevaratthanvarvälkändavJesus.Jesushadesetthonom,kändehonom
vidnamnochvissteatthaninomsighadekvalitéer.HonomvilleJesushasomlärjunge.
Kanskefinnsduhärsomintetrorspecielltmycketomdigsjälv,somkanskehelstdrardigundan,som
inteharsålättföratttainitiativochharenundran:Harjagocksåenkallelse?Harjagverkligennågotatt
tillföraiGudsrike?HarJesusnågonanvändningavmig?NärNatanaelbekäntattJesusärGudsson,
sägerJesus”störretingskadufåse”.JesusgjordeingetmisstagsomkalladeNatanael.Hanblevettsant
ochtrogetvittne.
Jesusharanvändningförallamänniskor.AllaharenkallelseiGudsrike,ävendu.Dubehöverintesträva
efterattsynasellermärkasomduintevilldet,förattvaraensannlärjunge.Meddittlivochdinaböner
kandufåsestörretinghändaänvaddukanskekananaochtro.Dubehöverintebeomursäkteller
kännadigliten.DuärmedJesus–Kungen.Beförmänniskor,hållut,såkanskesakerochtingbörjar
händasomduintetroddevarmöjligt.
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) Hållerdumedomattdetfinnsolikatyperavlärjungarmenattviändåallaärkalladetillattfölja
Jesusutifråndemviär?Omdetärså,kännsdetorättvistellerbefriandeattvissamänniskorfårmer
tyngdänandra?
2) Krävsdetensärskildkallelseattblipastor?Vadtyckerduärviktigaegenskaperförattfungerasom
pastor?
3) ÄrdetGudsomkallarenmänniskaattblipastorellerärdetförsamlingensomkallarenpastor?Finns
detlikheterellerskillnaderhär?
4) Vadkännerdusjälvattduärförtypavlärjunge?ÄrduenPetrus,FilipposellerNatanael?
Ihusgruppen:Bekräftagärnavadniserhosvarandra.
Download