KEMI FRÅGA K1 MODELLSVAR

advertisement
Urvalsprov i miljövetenskap 2009
KEMI FRÅGA K1
Uppgift
MODELLSVAR
Påstående
Svar
1
Fosforsyrans magnesiumsalt har molekylformeln Mg2PO4
F
2
Om vattenlösningen av kalciumhydroxid har koncentrationen 0.0050 mol/l, så
är lösningens pH 12.00
R
3
4
5
6
Experimentellt har man påvisat att 0.657 g kalium (atomvikt 39.1) och 1.343 g
av ett grundämne (här betecknat med A) reagerar så, att det uppkommer
2.000 g av föreningen KA. Grundämnet A är Br
När en förening med den kemiska formeln CH3 CO2 CH2CH3 reagerar med
vattenlösning av natriumhydroxid, uppkommer som reaktionsprodukter
ättiksyrans natriumsalt och etanol.
Metan kan produceras med en process, som baserar sig på följande reaktion:
3 H2 (g) + CO (g) → CH4 (g) + H2O (g)
När man låter 2,0 mol H2 reagera med 2,0 mol CO, får man cirka 0,33 mol
metan
Man kan oxidera den organiska föreningen A till föreningen B. Föreningarna A
och B kan reagera sinsemellan så, att det uppstår en ester, vars
molekylformel är C6H12O2 . Föreningen A är propanol.
R
R
F
R
7
Aminosyror är organiska föreningar, som förekommer i vattenlösningar som
dubbeljoner, vilka uppstått genom intramolekylär syra-bas-reaktion.
R
8
I lämpliga förhållanden reagerar ammoniak (NH3) med syret i luften så, att
bara vatten och kvävegas uppkommer. När det i denna reaktion uppkommer
en mol kvävegas, behövs det 0.75 mol syre (O2).
F
9
En alkohol, vars molekylformel är C4H10O, förbränns fullständigt enligt följande
totalreaktionsformel: q C4H10O + r O2 s CO2 + t H2O.
När reaktionsformeln uppnår balans, är summan q + r + s + t = 20.
F
10
Fetter är organiska föreningar, som i sur hydrolys ger fettsyror och glykol
F
11
Reaktionen mellan 2-metylpropen och HBr ger som huvudprodukt 1-brom-2metylpropen.
F
12
Alkeners generella formel är CnH2n-2 (n i formeln avser ett heltal)
F
13
14
15
När polyester i en kondensatiosreaktion uppkommer från sin monomer,
uppkommer det i reaktionen förutom polymeren också väte.
Om en kemisk reaktion är endotermisk, så åstadkommer en höjning av
reaktionsblandningens temperatur en minskning av både reaktionshastigheten
och reaktionens jämviktskonstant
Kol reagerar med syrgas på följande sätt:
2C(s) + O2(g) → 2CO(g) ΔH = -220 kJ
Ur reaktionsformeln framgår att reaktionen vid förbränning av 0.50 mol kol
frigör 55 kJ energi.
F
F
R
Urvalsprov i biovetenskap
och miljövetenskap 2009
:
KEMI FRÅGA K2
MODELLSVAR
a) Vad beror det på att grundämnet syre i naturen uppträder som en tvåatomig gas medan neon, som i
det periodiska systemet hör till samma period, uppträder som enatomig gas?
Ett fullt elektronskal är en mycket stabil struktur. Atomer, vilkas elektronskal inte är
fullt, strävar mot detta tillstånd genom att ta emot eller avlåta elektroner. Syre och
neon hör till det periodiska systemets andra period, där ett fullt yttersta elektronskal
är 8 elektroner (elektronoktett). Neonatomen har i sitt yttersta elektronskal 8
elektroner men syre bara 6. Syreatomen uppnår ett fullt elektronskal genom att
bindas med en annan syreatom så, att atomerna har två gemensamma elektronpar.
b) Vad avses med begreppet polär, kovalent bindning? Ge ett exempel (molekylformel och namn) på en
tvåatomig förening där atomerna binds vid varandra med en polär, kovalent bindning.
När atomer, vilkas elektronegativitet skiljer sig från varandra, formar en kovalent
bindning, fördelar sig bindelektronerna inte jämnt mellan atomerna, utan de flyttar
sig mot den mer elektronegativa atomen. Exempel på polär, kovalent bindning: HCl
(väteklorid, också övriga vätehalogenider) , CO (kolmonoxid), NO (kvävemonoxid).
c) Fotosyntesen är en process, där koldioxid med hjälp av solljusets strålningsenergi reduceras till
glukos. Skriv (med molekylformler) en balanserad reaktionsformel, som beskriver fotosyntesens
totalreaktion.
6H2O + 6CO2 + (ljus) → C6H12O6 + 6O2
d) Beskriv kort varför svavlet i fossila bränslen, såsom stenkol och olja, och kvävet i förbränningsluften
förorsakar försurning av mark och vattendrag.
Svavel från fossila bränslen och kväve från luften bildar vid förbränning oxider, som
efter reaktion med vattenånga i luften bildar svavel- och kvävesyror. Dessa kommer
med nederbörden till marken och förorsakar försurning.
e) Desoxiribonukleinsyra (DNA) styr med hjälp av ribonukleinsyra (RNA) cellens proteinsyntes. Hur
skiljer sig DNA:s och RNA:s molekylstrukturer från varandra?
1. Sockerdelen i DNA är deoxiribos och RNA ribos
2. Baserna i DNA är adenin, guanin, cytosin och tymin. Baserna i RNA är
adenin, guanin, cytosin och urasil.
3. DNA förekommer som en dubbelspiral, som består av två strängar. RNA har
bara en sträng.
Download