Doppastoral Vinslövs församling 1. Om dopet 2. Vad är dopet 3. Dop

advertisement
Doppastoral
Vinslövs församling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Om dopet
Vad är dopet
Dop i krissituation
Att vara döpt
Församlingen tar kontakt
Att låta döpa sitt barn
Att bli fadder
Beställa tid för dop
Dopsamtal före dopet
Dopgudstjänsten
Församlingens kontakt efter dopet
Att läsa mer
Beslutad av Vinslövs kyrkoråd 2015-03-19
1.
Om dopet
Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er som
blivit föräldrar- välkommen till dop!
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till
just denna lilla människa.
Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom
hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara
samhörighet med Gud.
Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger
oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss
från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.
Dop för unga och vuxna
Det är oftast barn vi tänker på när vi pratar om dop. Men allt fler ungdomar och vuxna vill
döpas också i Svenska kyrkan. Det kan ske i samband med konfirmationsläsningen, efter
undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.
Dop och medlemskap
Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet
samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte.
Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.
2.
Vad är dopet?
Dop är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Det är en
fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid
dop bekräftas att man tillhör sin familj och ingår i en större gemenskap,
församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dop är en gåva. Vi
behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot
dopet.
Dop uttrycker Guds omsorg om en människa, men är också en kallelse att leva sitt liv i ansvar
och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det
som är svårt påminns vi av dopet: det finns en väg som går genom död till liv. Dopet sker en
enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till
död till liv. I bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus sänder ut sina lärjungar.
Han ger dem uppdraget att döpa och lära ut. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus lovar att vara
med oss alla dagar till tidens slut.
Vattnet
Dop i Svenska kyrkan sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Vattnet
är en symbol för rening och det är en livsnödvändighet för livet.
Dopdräkten
Den är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol
för att dopet är något att växa i. att barnet har mycket att lära sig om sin tro. Senare i livet,
under konfirmationen, får man hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita
konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i.
Namnet
Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man
fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det
är som döps. Man säger ibland att man vid dopet skrivs in i Guds stora bok. För många är
detta en bild av att man finns med i ett stort sammanhang och att man är viktig för mer än sin
familj.
Festen
Dop är fest! Själva dopgudstjänsten är en fest och ofta vill man fortsätta med ett kalas efteråt.
Att bjuda in släkt och vänner till fest för att fira dopet har länge varit en tradition. Ibland är
det så att man inte har möjlighet att ha kalaset hemma. Vår församling har då församlingshem
som man kan låna gratis för att ha dopfesten i. Där finns all utrustning för ett lyckat kalas!
3.
Dop i krissituation
Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en
osäkerhet om barnet skall överleva.
I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet. Det kallas
nöddop och går till så att den som döper barnet berör barnet med vatten tre gånger och
säger:
Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Sjukhuskyrkan
Finns Sjukhuskyrkan representerad på sjukhuset kan man be personalen att kontakta dem för
nöddop. Sjukhuskyrkans medarbetare har erfarenhet av att hantera dop i svåra situationer.
Anmäl dopet
Kontakta vår församling och meddela att ett nöddop har skett så att vi kan anteckna det. Detta
gäller oavsett om barnet överlever eller inte.
Det går att ordna en dopliknade högtid i våra kyrkor och en dopfest kring barnet som fått
nöddop. Vi behöver dock aldrig göra om dopet.
4.
Att vara döpt
Dopgudstjänsten är en stor högtid. Det ställs inga krav på den som döps, utan
förväntningarna vilar på vår församling som ser dopet äga rum.
Föräldrar, faddrar, syskon, vänner och församlingen ska påminna den som döpts om den gåva
som givits och vad den betyder. Samtidigt hör dopet hemma i vardagen. I dopet finns löftet
om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.
Dopet, en synlig bekräftelse
Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas
självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest. Den som
döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som
också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från sådant som tynger och på så sätt förnya
våra livsmöjligheter.
Medlemskap i Svenska kyrkan
Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas.
Rådgör med en präst om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Du som
är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något
nytt dop behövs inte, men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och
lära.
Samtal och undervisning
Ta gärna kontakt med dopprästen eller någon annan i församlingen om du fortsättningsvis vill
samtala med någon om dopet. Församlingen kan erbjuda undervisning och samtalsgrupper om
Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt allt efter behov.
5.
Församlingen tar kontakt
När ett barn har fötts och någon av föräldrarna tillhör Svenska kyrkan i Vinslövs
församling kommer vi att skicka ett brev till familjen inom ett par veckor.
Inbjudan
Där finns en inbjudan till dop, en folder som berättar om dop samt lite praktiska uppgifter om
hur man får fortsatt kontakt och hur församlingen kommer att hålla kontakt efter dopet.
Dop i annan kyrka
Om man avser att låta döpa sitt barn i annan församling tar man själv kontakt med den
församlingen. Det naturliga är att man låter döpa sitt barn i Svenska kyrkan om föräldrarna
själva tillhör denna kyrka. Om man väljer att låta en pastor från annat trossamfund döpa
kommer dopet att ske i den ordning som gäller för det trossamfundet oavsett vilken lokal som
används.
6.
Att låta döpa sitt barn
Att få barn väcker starka känslor. Lycka, tacksamhet och glädje blandas ofta
med oro och rädsla. Räcker jag till för att älska barnet och leda det genom
livet?
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till
just denna lilla människa. I dopet får vi dela glädjen över det nya liv som Gud har skapat och
över det förtroende vi fått. När ett barn döps ber vi att Gud ska vara nära barnet och skydda
det.
Jag vill att mitt barn ska döpas, hur gör jag?
Du som vill att ditt barn ska bli döpt tar kontakt med Pastorsexpeditionen. Det går också bra
att ha dopet i en annan församling. Då kontaktar du den församling där dopet ska äga rum.
Här kan du söka alla Svenska kyrkans församlingar.
Barnets namn
I dopet säger prästen barnets namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och
vänner hör det. Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni. Men dopet
rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn hör ihop med Gud som aldrig
överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, avsett vad
som händer.
En stor familj
"Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." I dopet hälsas
barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste. Därför är regeln att vi har dopen
i en ordinarie gudstjänst.
Medlem i Svenska kyrkan
Den som döps blir en del av Guds familj och kyrkan i världen och därmed också medlem i
Svenska kyrkan. Föräldrar som vill avvakta med dop kan anmäla att barnet ändå ska tillhöra
Svenska kyrkan. Vid 18 år får barnet som vuxen själv ta ställning till dop och medlemsskap.
Dop kostar inget
Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att
döpa någon annanstans. Församlingen kan låna ut dopdräkt och lokal för dopfest där släkt och
vänner kan samlas efteråt. Boka gärna detta i samband med att ni bokar tid för dop.
Fortsatt kontakt
Efter dopet vill församlingen gärna fortsätta kontakten med barn och föräldrar. Läs mer om
detta under 11 Församlingen håller kontakt. Ge gärna förslag till vad ni önskar eller själva vill
medverka i.
7.
Att bli fadder
Det är en mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående få bli
fadder till den som döps. Det är ett hedersuppdrag.
Ofta blir man glad över att bli tillfrågad, över att få ett sådant förtroende. Det innebär mycket
ansvar också. Det är inget man behöver säga ja till direkt utan man kan fundera ett tag först.
Fråga barnets föräldrar varför de valde just dig och vilken roll de vill att du ska ha i barnets
liv.
Att vara fadder (tidigare gudförälder) är ett livslångt uppdrag. Det är samtidigt ett uppdrag
som du själv fyller med innehåll. Det kan handla om att vara en vuxen förebild, någon som
bryr sig, som finns där om man behöver prata.
Vem kan bli fadder
Den som blir fadder ska själv vara döpt. Faddern tar på sig uppgiften att på olika sätt stödja
och hjälpa sitt fadderbarn. Det finns inget formellt krav på att han/hon ska tillhöra Svenska
kyrkan eller vara aktivt troende, men en fadder ska vilja delta i barnets kristna fostran.
Ibland vill föräldrarna senare i barnets liv lägga till någon ytterligare fadder. Kontakta
församlingen om det blir aktuellt.
En eller två faddrar per barn är det vanliga, men inget hindrar att man väljer fler faddrar till
sitt barn.
Fadderns uppgift
Fadderns uppgift är att finnas till i den döptes nätverk. Det innebär att vara en viktig vuxen
vid sidan av föräldrarna, och ett stöd för dem i sin roll. Djupast rymmer fadderuppgiften
uppdraget att finnas till för den döpte också i de stunder när ingen annan har möjlighet att
göra det.
Uppdraget handlar också om att hjälpa barnet att utforska den kristna tron. Kanske uppvakta
på årsdagen av dopet, be för det och på andra sätt finnas till hands.
Inget ekonomiskt åtagande
Att vara fadder innebär inte att man tar på sig ekonomiskt ansvar för barnet. Förr skulle
faddrarna ta hand om barnen om något hände föräldrarna, men så är det inte idag. Nu är det i
stället lagar som styr vem som tar hand om dem om föräldrarna inte kan göra det själva. Men
även om det numera inte finns några juridiska förpliktelser i uppdraget, är det ändå ett
livslångt personligt åtagande.
Uppdraget att vara fadder delar man med många andra, från olika länder och tider. Redan på
200-talet nämns faddrar i samband med dopet. Traditionen infördes på 300-talet när de kristna
förföljdes för sin tro och man var tvungen att se till att någon hade ansvar för barnen om
föräldrarna blev dödade. Även om just den praktiska funktionen inte finns kvar idag är den
djupaste meningen i uppdraget som fadder oförändrad.
Det är önskvärt men inte absolut nödvändigt att faddern är med vid dopgudstjänsten. Efter
gudstjänsten får man ett fadderbrev som påminner om uppgiften som fadder.
Att-göra tips till fadder
Kom ihåg dopdagen! Skicka ett kort, ring eller kom på besök. Dopdagen är ju er
gemensamma dag som det är fint om du uppmärksammar. Kom också ihåg andra viktiga
dagar såsom födelsedag, julafton, osv. Tänd ett ljus för ditt fadderbarn. Be för honom eller
henne.
En idé är att med jämna mellanrum ha en egen dag med ditt fadderbarn, då ni besöker en
kyrka, läser eller återberättar något ur Bibeln, pratar om Gud, leker tillsammans, tänder ett
ljus och ber en bön. Kanske inför jul och påsk, eller inför olika helger. Då kan du också hinna
förbereda dig på vad du tänker att ni ska göra och prata om. Ett besök på kyrkogården till
Allhelgona kan vara en inkörsport till att prata om döden. Det kanske också kan fungera att ta
med barnet till familjegudstjänster i en kyrka som ligger nära. Det är ju särskilt bra om också
övriga familjen följer med så att man gör det tillsammans.
8.
Beställa tid för dop
Flera beslut måste fattas i praktiska frågor inför ett dop. Vår församling kan hjälpa till.
Ring gärna i god tid till Pastorsexpeditionen i Vinslöv tel 044-85850. Ju tidigare du
bokar desto fler valmöjligheter finns det.
Våra kyrkor
Vi kan erbjuda dop vid de flesta gudstjänster i våra fyra kyrkor: Vinslöv, Nävlinge, Sörby och
Gumlösa. Man behöver inte nödvändigtvis ha dopet i den kyrka man bor vid.
Det är alltid den präst som tjänstgör vid den aktuella gudstjänsten som ansvarar för dopet.
Dop i gudstjänst
Dopet är en stor händelse för familjen och släkten men också en viktig händelse för
församlingen. Därför har vi dopen inlagda i den ordinarie gudstjänsten då församlingen finns
med. Det är bara i undantagsfall och med särskilda skäl som dop kan utföras vid andra
tillfällen.
Kostnader
Dop i Svenska kyrkans församlingar är alltid kostnadsfria. Om man anlitar annan präst eller
kyrkomusiker än den som församlingen erbjuder blir det dock en kostnad som dopfamiljen får
stå för.
Pastor
Om en pastor från ett annat samfund utför dopet sker det alltid i det samfundets ordning även
om det utförs i någon av Svenska kyrkans lokaler.
Församlingshem
Vinslövs församling lånar utan kostnad gärna ut något av församlingshemmen i Vinslöv,
Nävlinge och Sörby för dopfest. Boka i så fall detta samtidigt som ni bokar dopet.
9.
Dopsamtal före dop
Prästen som skall utföra dopet behöver få träffa föräldrarna för att planera för dopet.
Samtal i hemmet
Vid detta samtal lär präst och församling känna varandra. Oftast sker samtalet hemma hos
familjen. Om bostadsorten ligger utanför församlingen blir man oftast ombedd att komma till
kyrkan eller till annan mötesplats inom Vinslövs församling.
Prästen får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns hos familjen kring tro, tvivel, dop,
ansvar och livsmening.
Planering av dopgudstjänsten
Tillsammans resonerar man om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så
att alla ska känna sig trygga med vad som skall hända. Då resonerar man också om de
önskemål som kan finnas om doppsalmer, ev. särskilda dopsånger, musik, diktläsning och
böner.
Inbjudan till barn- och familjegrupper
Familjen får också information och inbjudan till den barn- och familjeverksamhet som finns
inom Vinslövs församling.
10.
Dopgudstjänsten
Varje dopgudstjänst utformas av tjänstgörande präst i nära samråd med dopfamiljen
och tjänstgörande kyrkomusiker. Då dopgudstjänsten normalt ingår som en del i en
allmän gudstjänst måste ibland, av tidsskäl, en viss begränsning ske t.ex. av antalet
dopsånger. En samordning måste också ske när det är mer än ett dop. Ingen vill ju att
helheten ska upplevas som för lång.
Procession
Gudstjänsten börjar efter klockringning med en procession där dopfamilj och ev. faddrar går
med fram till sina reserverade platser i kyrkan.
Vid dopet
Vid dopet kan föräldrar medverka t.ex. genom att be den inledande tackbönen för sitt barn
eller läsa annan text. Om önskemål finns kan det även ges plats för en särskilt önskad dopsång
eller ett musikinslag.
Dopet följer Svenska kyrkans ordning för dop. Se www.svenskakyrkan.se/högtider
Efter dophandlingen
Omedelbart efter dophandlingen tänder kyrkvärden dopbarnets ljus och överlämnar det till
föräldrarna. Även en dopängel överlämnas vid detta tillfälle. Denna ängel är märkt med
dopbarnets tilltalsnamn och en förälder eller ett syskon eller en fadder får hänga den i det
änglaträd som finns vid dopfunten.
Dopängeln är en påminnelse för såväl dopfamilj som församling om vårt gemensamma ansvar
för den nydöpte. Denna ängel får hänga kvar i änglaträdet under hela det innevarande
kyrkoåret innan den sen hämtas av familjen vid en särskild änglafest. Se vidare under 11
Församlingen håller kontakt.
Särskilt fadderbrev överlämnas till faddrarna och föräldrarna får ett dopbevis med motiv från
vår församling.
Vid kyrkans förbön, som följer efter dophandlingen, nämns de nydöptas namn i en särskild
del av bönen.
11.
Församlingen håller kontakt
Dop är ingen isolerad händelse utan det är ett tecken på en tillhörighet och gemenskap
med både Gud och den kyrka som den nydöpte tillhör.
Det är familjens, faddrarnas och församlingens gemensamma uppgift att göra detta
tydligt för den döpte. Församlingen har därför en plan för sina kontakter efter dopet.
Barn- och familjeverksamheten
Redan vid dopsamtalet får familjen en inbjudan till församlingens barn- och familjegrupper.
En psalmbok lämnas till familjen när dess första barn ska döpas. Den kan med fördel
”invigas” när dopet firas. Familjen får också en CD med sånger som används inom
barnverksamheten.
Gudstjänster
Den nydöpte inbjuds med sin familj att deltaga i församlingens gudstjänster. Vi strävar efter
att göra alla våra gudstjänster familjevänliga, men särskilt vill vi framhålla
Familjegudstjänster och veckogudstjänster för Stora och små. Vid de flesta söndagar erbjuds i
Vinslöv ”Kyrkis” för barn under en del av gudstjänsttiden. Det är en för barnen anpassad
stund som leds av en särskild barnledare I Vinslöv finns också en särskild ”barnhörna”.
Årsfester
Änglafest
Vid kyrkoårets slut i november – december inbjuds alla som döpts under senaste året till
änglafest tillsammans med familj och faddrar i den kyrka där dopet skedde. Då får man hämta
hem ”sin” dopängel.
1-årsfest
Barn som hunnit fylla ett år efter dopet får ett gosedjur med en påskriven hälsning från
Vinslövs församling.
2-årsfest
Under andra året efter dopet bjuder församlingen in till fest och överlämnar då en bok med
enkla bibelberättelser och bilder.
3-årsfest
Under tredje året hålls också en fest. Då överlämnas en CD med inspelade barnsånger.
4-årsfest
Vid fjärde årets fest överlämnas en Barnbibel
5-årsfest
Under femte årets fest är det dags att få hämta Nya Barnpsalmboken med tillhörande CD.
6-årsfest
Detta är en speciell fest som hålls alldeles inför skolstarten. Barnen får en liten present och en
särskild välsignelse inför skoltiden.
13.
Att ta reda på mer
Du kan läsa mer om församlingens verksamhet på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/vinslov
Läs mer om dop i Svenska kyrkans ordning på
www.svenskakyrkan.se/högtider
Läs mer om dop, musik och tips för dopgudstjänst på
www.dopsajten.se
Eller besök oss på Pastorsexpeditionen
Bygatan 9
288 33 Vinslöv
Tel 044-85850
[email protected]
Download