Minskad köttkonsumtion Motion den 31 jan 2011

advertisement
1 (3)
2011-03-23
TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2011/80-622
Kommunstyrelsen
Minskad köttkonsumtion
Motion den 31 januari 2011av Sidney Holm (MP)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslagen i motionen.
Sammanfattning
Förslagen i motionen syftar till att minska andelen rött kött och processade charkvaror i
kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg genom att införa en vegetarisk dag. Inom
FSS verksamheter förekommer idag ett antal olika varianter av köttfria dagar. En skola har
infört köttfri måndag och övriga serverar vegetariska måltider regelbundet.
Inom VSS äldreboenden anpassas kosten i hög grad efter kundernas behov, vanor och
önskemål. Att ha inflytande över den kost som serveras är av stor betydelse för
livskvaliteten. Sammantaget föreslår FSS och VSS att förslagen i motionen avslås.
Förslagen i motionen
Miljöpartiet de gröna yrkar:
• Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för
införandet av en vegetarisk dag i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg.
• Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att
minska andelen rött kött och processade charkvaror i kosten i kommunens skolor, förskolor
och äldreomsorg.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (3)
Förskola, Fritid & Skola (FFS) och Verksamhetsområdet Sociala
Stödresurser (VSS) utredning och bedömning
Skolor och förskolor inom FFS driver egna kök eller har kök som drivs av Fazer Amica .
Ett stort antal skolor har redan i dag en eller flera köttfria dagar i veckan. En skola inom
FFS har Köttfri måndag, andra skolor har andra veckodagar. Nästan alla skolor erbjuder
vegetariska alternativ varje dag till de som så önskar, eller också finns det som valbar rätt.
En annan skola har döpt den köttfria dagen till ” Gröna dagen”. Skolorna uppger också att
de inte har råd att servera kött varje dag.
Av VSS fem äldreboenden driver alla utom ett eget kök, ett boende har avtal med en extern
leverantör (Skandinaviska bemanningsgruppen AB). Oberoende av vem som tillagar maten
är den en viktig faktor för att stärka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos äldre.
Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar, mat och näring har stor
betydelse för hälsa och livskvalitet vid hög ålder. Det är därför av extra stor vikt att de
måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet och anpassas efter de äldres egna
behov, vanor och önskemål.
Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål innebär till exempel att aktivt fråga efter,
vara lyhörd för och anpassa maträtter efter den äldres egen vilja. Eftersom måltiden är en
del av äldreomsorgen och är beviljad av biståndshandläggare omfattas den av
Socialtjänstlagen, som betonar att respekt för brukarens självbestämmande och integritet
ska genomsyra verksamheten. Att ha inflytande över den mat man serveras är av stor
betydelse för livskvaliteten. Det skulle därför inte vara lämpligt att styra detta genom en
köttfri måndag.
Menyerna på våra äldreboenden är oftast inriktade mot klassisk svensk husmanskost, där en
hel del kött ingår. Detta för att leva upp till våra kunders önskemål. Ofta finns dock ett
flertal vegetariska serveringar per vecka och kosten varieras med fisk och kyckling
regelbundet.
Balansen mellan goda miljöintensioner och kundernas självbestämmande inte alltid lätt.
FFS och VSS förslag till beslut
Förutsättningarna för införandet av en vegetarisk dag i kommunens skolor, förskolor och
äldreomsorg ser olika ut i olika verksamheter. Att minska andelen rött kött och processade
charkvaror är något som redan pågår (i olika omfattning), både av miljöskäl men också av
ekonomiska skäl.
3 (3)
Miljöaspekten i motionen är viktig och mycket kan regleras genom att ställa hållbarhetskrav
i upphandlingar av livsmedel så att verksamheterna har tillgång till ett bättre urval av varor
(ekologiskt, närproducerat, klimatsmart, rättvisemärkt osv.)
Nacka kommun bör absolut verka för en hållbar framtid för alla, men det kan göras på
många andra sätt än genom en köttfri måndag. FFS och VSS föreslår därför att förslagen i
motionen avslås.
Maria Liwendahl
Kvalitetsutvecklare
Verksamheten Sociala stödresurser
Eva Augustson
Skolstrateg
Förskola, Fritid & Skola
Download