3.4.4 UPPFÖRANDE VI INTERVJU – HANTERA FÖRÄNDRINGAR/PROBLEMLÖSNINGAR
Målet med detta verktyg är att bidra till att identifiera
kompetensen hos eleverna och hjälpa dem att inse praktiska
erfarenheter och exempel på en sysselsättnings och/eller
levnads relaterade problem och att vara bättre förberedda för
anställningsintervjuer med potentiella arbetsgivare.
Beteende under intervju, anställningsintervju,
Nyckelord (t.ex. typ av verktyg,
anställningsbarhet, social interaktion, kommunikation
social kompetens kategori,
metod)
Kunskapsmål
Sammanfattning
(kort berättande text)
Beteendehändelse under intervju är intervju byggd på att
upptäcka hur den intervjuade handlat i specifika situation
(främst sysselsättningsfrämjande och/eller levnads relaterat).
Logiken är att hur man betett sig i det förflutna kommer att
förutsäga hur man kommer att bete sig i framtiden d.v.s. tidigare
resultat förutsäger framtida resultat. I en beteendeintervju har
generellt en arbetsgivare bestämt vilken kompetens som behövs
i den person de anställer och kommer att ställa frågor för att ta
reda på om den sökande har dessa färdigheter. Istället för att
fråga hur du skulle bete dig, kommer de att fråga hur man skötte
sig. Intervjuaren kommer att vilja veta hur ni hanterat en
situation i stället för vad du skulle göra i framtiden.
1. Före intervjun förbereder läraren beteendeintervjufrågor.
Frågorna kommer att bli detaljerade, mer undersökande och
mer specifika än traditionella intervjufrågor.
2. Be deltagarna att friska upp minnet och överväga vissa
speciella situationer som de har hanterat eller projekt de har
arbetat med; och förbereda berättelserna som belyser
tillfällen när de framgångsrikt har löst problem eller utfört
något minnesvärt. Berättelserna kommer att vara
användbart för att hjälpa deltagarna att svara meningsfullt i
en beteendeintervju.
3. Under intervjun kommer läraren frågar
beteendeintervjufrågor enligt förberett scenario för att få
konkreta exempel på deltagarens beteende i det förflutna.
4. Läraren gör ett bevis på beteende under intervju och
deltagarens kompetenser.
5. Läraren ger respons till deltagaren.
Exempel på beteendeintervjufrågor för hantering av
förändringar/problemlösnings kompetens:
 Ge ett exempel på ett mål som du uppnått och berätta hur
du uppnått det.
 Ge ett exempel på ett mål som du inte uppfyllde och hur du
hanterat det.
Mål:
Kunskap/Färdigheter/
Kompetenser
 Hur hanterar du en utmaning?
 Ge ett exempel på ett tillfälle då du använde logik för att lösa
ett problem.
 Har du någonsin gjort ett misstag? Hur hanterade du det?
 Hur har du hanterat att ha en snäv deadline?
 Ge ett exempel på hur man sätter mål och uppnår dem.
 Har du någonsin inte uppfyllt dina mål? Varför?
 Vad gör du när din planering avbryts? Ge ett exempel på hur
du hanterar det.
 Berätta om hur du arbetat effektivt under press.
Kunskap:
 Känner till praktiska egenskaper och exempel på kompetens.
 Förverkligar hans/hennes praktiska exempel på
beteendeintervjufrågor/händelser relaterade till kompetens.
Färdigheter:
 Kan beskriva konkreta exempel på hans/hennes
beteende/situation.
 Förbättrat presentationstekniken.
 Kan bättre hantera anställningsintervjuer.
Kompetens:
 Kan handskas beteendeintervjufrågor.
1 till 4
Nivå 1:
Deltagarna är medvetna om grundläggande personliga
färdigheter som krävs för att utföra enkla uppgifter och hantera
förändringar och problem.
Nivå 2:
Deltagarna är medvetna om personliga färdigheter för att lösa
rutinproblem och strukturproblem.
Nivå 3:
Deltagarna är medvetna om personliga färdigheter för att
identifiera och analysera möjliga lösningar och för att göra ett
beslut.
Nivå 4:
Deltagarna är medvetna om personliga färdigheter för att
generera och genomföra en lösning på specifika problem inom
arbete, studier, livet etc. och för att kontrollera att
processen/lösningen lyckas.
En plats för att utföra en intervju med deltagarna. Inga andra
Variabler att ta hänsyn till (t.ex.
särskilda krav.
material, utrustning)
EQF nivå
Varaktighet av aktivitet
3 timmar totalt
 1 timmes förberedelse inför intervju
 1 timmes intervju
Bedömning/Utvärdering
Referenser
och
användbara källor
andra
 1 timmes utvärdering och respons
Möjligheterna för att gå igenom denna aktivitet är:
 Lärarbedömning/respons på kompetens, prestation och
vidareutveckling
 Självutvärdering
http://jobsearch.about.com/