Block 3 årskurs 7- Det här är mitt liv

advertisement
Block3årskurs7-Dethärärmittliv
Blocketvararv.3-11,3-6Vilkavalgörjag?7-11Hurleverjag?
Det finns många saker i livet som påverkar oss och hur vi lever våra liv.
Vissa saker bestämmer vi själva och vissa saker har vi ingen makt över.
Blocket kommer att handla om alla dessa saker och våra egna val. Varför
lever du som du gör?
Sv/Sva:Läsförståelse,skrivregler,ordkunskap,sammanfattatexter,skriva
faktatexter,muntligframställning.
Lärarenläsertexterhögtochdiskuterarinnehålletmedelevernamedhjälpavbilder.
Gemensamtgårviigenomochdiskuterarbegrepp.
En:Muntligframställning,läsförståelse,skriftliguppgift.Lärarenläsertexterhögtoch
diskuterarinnehålletmedelevernamedhjälpavbilder.Gemensamtgårviigenom
ochdiskuterarbegrepp.
Ma:Tidochrörelsesamtöverslagsräkning.Lärarenläsertexterhögtochdiskuterar
innehålletmedelevernamedhjälpavbilder.Gemensamtgårviigenomoch
diskuterarbegrepp.
So:Samhällskunskapochreligion:världsreligioner,lagochrätt,etikochmoralsamt
ekonomi.Lärarenläsertexterhögtochdiskuterarinnehålletmedelevernamedhjälp
avbilder.Gemensamtgårviigenomochdiskuterarbegrepp.
No:Ke:Kemiskaföreningar&syrorochbaser.Fy:Tryck.Bi:Hud,muskleroch
rörelseappraten.Lärarenläsertexterhögtochdiskuterarinnehålletmedeleverna
medhjälpavbilder.Gemensamtgårviigenomochdiskuterarbegrepp.
Tk:Digitalaochmanuellaskissermedsymbolerochmåttangivelser.Enklarapporter
sombeskriverkonstruktions-ochteknikutvecklingsarbete.
Bild:Religiösasymboler.Lärarenläsertexterhögtochdiskuterarinnehålletmed
elevernamedhjälpavbilder.Gemensamtgårviigenomochdiskuterarbegrepp.
Id:Kost,träning,sömn.Lärarenläsertexterhögtochdiskuterarinnehålletmed
elevernamedhjälpavbilder.Gemensamtgårviigenomochdiskuterarbegrepp.
Mu:Kroppenochinstrument(Instrumentgrupper).Religösmusik.Lärarenläser
texterhögtochdiskuterarinnehålletmedelevernamedhjälpavbilder.Gemensamt
gårviigenomochdiskuterarbegrepp.
Hemkunskap:Hållbarutveckling,matochhälsa,ekonomi.Lärarenläsertexterhögt
ochdiskuterarinnehålletmedelevernamedhjälpavbilder.Gemensamtgårvi
igenomochdiskuterarbegrepp.
Slöjd:Återvinning.Lärarenläsertexterhögtochdiskuterarinnehålletmedeleverna
medhjälpavbilder.Gemensamtgårviigenomochdiskuterarbegrepp.
Redovisningsformerochbedömningsformer:
Lärare bestämmer i samförstånd med elever hur arbetet ska redovisas
•
•
•
Aktivt deltagande på lektioner
Inlämning av tilldelade uppgifter inom angiven ramtid
Läxförhör och prov
Vecka 5
Religion: Skriftlig uppgift om judendom, kristendom och Islam
Vecka 6
Idrott: Prov om kost, hälsa, motion
Kemi: Prov: Kemiska föreningar (7b, 7d, 7e)
Fysik: Prov om tryck (7a och 7b)
Vecka 7
Musik: Prov instrumentkunskap
Fysik: Prov om tryck (7d och 7e)
Biologi: Prov om rörelseapparaten (7a och 7b)
Vecka 8
Sportlov
Vecka 9
Samhällskunskap: Läxförhör lag och rätt
Kemi: Prov om kemiska föreningar (7a)
Vecka 10
Biologi: prov om rörelseapparaten (7d och 7e)
Vecka 11
Samhällskunskap och religion Sv/sva: Skriftlig uppgift ”Det här är mitt
liv”
Uppsamlingsdagblir10februari
Download